Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова по інвестиційному менеджменту.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
510.46 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний транспортний університет

Методичні вказівки

до курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій” фахова орієнтація „Менеджмент у транспортному будівництві”

Київ НТУ 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний транспортний університет

Методичні вказівки

до курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій” фахова орієнтація „Менеджмент у транспортному будівництві”

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № 36 від 19.05.2011

Київ НТУ 2011

Методичні вказівки до курсової роботи для студентів всіх форм навчання напряму 7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій” фахова орієнтація „Менеджмент у транспортному будівництві” по дисципліні «Інвестиційний менеджмент»

Укл. Ю.М. Осяєв. - К.: НТУ, 2011

Укладач: Осяєв Юрій Миколайович, кандидат технічних наук,доцент

Зміст

Передумова 5

А.

Структура та обсяг курсової роботи та вимоги до її оформлення

6

Б.

Організація та поетапна оцінка самостійної роботи при розробці курсової роботи

8

В.

Послідовність розробки курсової роботи

10

1.

Вступ

10

2.

Загальна характеристика інвестиційного проекту

10

3.

План маркетингу

11

4.

Розробка регіонального розташування обладнання (заводу), технології

12

5.

Оцінка трудових ресурсів

12

6.

План реалізації інвестиційного проекту

12

7.

Фінансовий аналіз і оцінка інвестицій

15

8.

Висновки

27

Г.

Список літератури

27

Додаток

28

Передумова

Соціально-економічні зміни в Україні, входження її в цивілізоване світове товариство неможливо без реформ національної системи вищої освіти, яка повинна бути спрямована на забезпечення працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою не тільки на батьківщині але й в соціально-економічних умовах різних країн.

Одним із основних шляхів вирішення цієї проблеми є забезпечення входження України до Єдиної європейської зони освіти та приєднання до позицій Болонського процесу. Ці процеси вимагають від України вирішення ряду завдань з удосконалення вітчизняної вищої школи, в тому числі переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Така система є визначним Європейським стандартом і інструментом підвищення мобільності студентів і викладачів, стимулюючим чинником їх систематичної праці, дозволяє більш ефективно оцінювати навчальні досягнення студентів, забезпечує можливість підготовки за індивідуальними освітньо-професійними програмами, сформованими на підставі освітньо-кваліфікаційних характеристик для певних спеціальностей.

Кінцевою освітньою метою Болонського процесу є суттєве підвищення ефективності та інтенсифікація технології навчального процесу підготовки фахівців. В досягненні цієї мети велика роль відводиться підвищенню ефективності та інтенсифікація самостійної (позааудиторної) роботи студентів, яка забезпечує формування і засвоєння ними необхідних для організатора виробництва фахових знань, умінь і навичок.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є одним з етапів вирішення цієї задачі. Мета курсової роботи – навчити студентів формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства, систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві. Здійснювати інвестиційний аналіз та планування інвестиційної діяльності, уміння розробляти бізнес – плани реальних інвестиційних проектів, обґрунтовувати інвестиційну програму, уміння здійснювати оцінку фінансових інвестицій.

А. Структура та обсяг курсової роботи і вимоги до її оформлення

У курсовій роботі мають бути вирішені такі завдання:

а) викладена загальна характеристика інвестиційного проекту з формулюванням мети проекту та визначенням вихідних фінансових показників;

б) розроблена концепція маркетингу, у якої висвітлити аналіз місткості ринку збуту та економічно обґрунтований обсяг вироблення продукції;

в) розробка регіонального розташування обладнання, технології;

г) проведена оцінка трудових ресурсів;

д) складений у часі поетапний план реалізації інвестиційного проекту;

е) проведення фінансового аналізу і оцінки інвестицій з побудовою моделі грошових потоків для фінансового планування, моделі дисконтова них грошових потоків та побудовою графічної моделі економічного терміну життя інвестицій.

Рекомендується такий орієнтовний зміст курсової роботи при обсязі 25-30 сторінок набраного українською мовою тексту через 2 інтервалу звичайним шрифтом «Times New Roman Cyr» розміром 12 пунктів:

1.

Вступ __________________________________________________

1

2.

Загальна характеристика інвестиційного проекту _____________

3-4

2.1.

Загальні передумови

2.2.

Загальний аналіз ринку збуту

2.3.

Схема поставок сировини

2.4.

Вихідні дані фінансових показників інвестиційного проекту

2.5.

Схема здійснення інвестиційного проекту

3.

План маркетингу_________________________________________

4-5

3.1.

Характеристика ринку обладнання

3.2.

Аналіз ціни виробляємої продукції

3.3.

Розробка виробничої програми

4.

Розробка регіонального розташування обладнання технології. Порівняння вартості основних засобів_______________________

4-5

4.1.

Обґрунтування розташування обладнання в області, регіоні

4.2.

Схема технологічного циклу виробляє мої продукції

4.3.

Аналіз порівняння вартості основних засобів

5.

Оцінка трудових ресурсів _________________________________

1-2

6.

План реалізації інвестиційного проекту ______________________

3-4

7.

Фінансовий аналіз і оцінка інвестицій _______________________

12

7.1.

Грошові потоки для фінансового планування

7.2.

Модель дисконтних грошових потоків при альтернативних значеннях ставки дисконту

7.3.

Фінансовий профіль проекту

7.4.

Аналіз внутрішньої норми доходності та дюрації інвестицій

7.5.

Зведені фінансово-економічні показники інвестиційного проекту

8.

Висновки _______________________________________________

1

9.

Список літератури _______________________________________

1

Структура пояснювальної записки повинна формуватись у відповідності з наведеним змістом.

Орієнтовно структура графічного матеріалу – на окремому аркуші:

 • таблиця рівня цін на вироблену продукцію на ринку збуту;

 • таблиці запланованої виробничої програми;

 • таблиця порівняльної характеристики компаній, що пропонують обладнання;

 • таблиця річного фонду оплати праці персоналу;

 • графічна схема етапів реалізації проекту;

 • графіки виходу обсягів виробництва на проектну потужність;

 • таблиця реалізації інвестиційного проекту і план виробництва по роках;

 • таблиця моделі грошових потоків для фінансового планування;

 • таблиці дисконтованих грошових потоків при альтернативних ставках дисконту;

 • таблиці розрахунку вихідних даних для визначення IRR

 • графік NPV інвестиційного проекту;

 • графік порівняльного аналізу NPV і IRR альтернативних проектів;

 • таблиця зведених фінансово – економічні показників проекту

 • графік фінансового профілю інвестиційного проекту.

Розрахунково – пояснювальна записка повинна містити послідовний розгляд поставлених перед студентом завдань і необхідні розрахунки.

Оформлюються курсова робота відповідно вимогам до Єдиної системи конструкторської документації.

Б. Організація та поетапна оцінка самостійної роботи при виконанні курсової роботи

Курсова робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» розробляється студентом в строки, які визначені факультетським графіком курсового проектування. Студент розробляє курсову роботу на підставі завдання, яке одержує від викладача – керівника роботи до початку або у перші дні строку розробці на одному з аудиторних практичних занять, передбачених програмою вивчення дисципліни.

Курсова робота є самостійною організаційно-економічною розробкою студента у відповідності з отриманим ним індивідуальним завданням. В той же час з метою полегшення та удосконалості його роботи над курсовим завданням кафедрою здійснюються відповідні заходи:

в) в програму і тематику практичних занять з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» включається розгляд і методичне вирішення ряду питань близьких за змістом до завдань, передбачених складом курсової роботи;

б) забезпечує студентів методичними розробками;

в) на період курсового проектування по дисципліні створюється графік поза аудиторних консультацій викладача – керівника курсової роботи в академічних групах. В процесі консультації студент у вільному режимі може отримати будь – яку необхідну для його роботи інформацію і з’ясувати будь – які питання щодо виконання курсової роботи.

Сучасна практика Національного транспортного університету передбачає відокремлення оцінювання самостійної роботи студентів над курсовою роботою з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» за результатами захисту роботи. Таким чином студент отримує з даної дисципліни дві оцінки – за рівень засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни і за рівень підготовки студента до практичного використання отриманих теоретичних знань, проявлених ним у процесі виконання і захисту курсового проекту.

З метою поетапного і завершального оцінювання роботи студента під час курсового проектування курсова робота представляється у вигляді двох модулів: перший включає розробку розділів 1,2,3,4,5 загально змісту проекту, другий – розробку розділів 6,7,8. Крім вказаних модулів, при оцінюванні виділяється окремо процедура оформлення і захисту проекту.

Самостійна робота з розробки курсової роботи при всебічному відмінному її виконанні оцінюється в цілому в 100 балів. Розподіл цих балів по модулях нормується наступним чином:

 • перший модуль – QНМ1 = 40 балів

 • другий модуль - QНМ2 = 50 балів

 • процедура оформлення і захисту проекту - QН3 = 10 балів

Оцінювання кожного модуля самостійної роботи студента в балах здійснюється з урахуванням загальних критеріїв, прийнятих при оцінюванні рівня підготовки студента з дисципліни «Інвестиційний менеджмент», за виразом

(1)

де QФМі, QНМі – відповідно фактична і нормативна оцінка і-го модуля в балах;

Рі – оцінка знаково – розумових умінь студента в межах і-го модуля та при захисті проекту за загальними критеріями оцінювання:

задовільно – 2,70 – 3,49

добре – 3,50 – 4,49

відмінно – 4,50 – 5,0

Загальне оцінювання самостійної роботи студента над курсовою роботою у балах Qфс здійснюється з використанням виразу

(2)

де QФМ1, QФМ2, QФ3 – фактична оцінка у балах роботи студента відповідно модулю 1, модулю 2 та процесу захисту проекту;

- система заохочувальних та штрафних балів:

 • за ритмічну роботу – плюс 2 бали;

 • за дострокове завершення курсової роботи – 3 бали;

 • за запізнення з завершенням курсової роботи відповідно факультетського графіка від 7 до 15 календарних днів мінус 5 балів, на 16 і більше календарних днів – мінус 10 балів.

Мінімально оцінювальна кількість балів складає 55 балів.

Виставлення оцінки студенту по курсовому проектуванню здійснюється за загально університетською шкалою:

відмінно – 100 ….. 90 балів

добре – 89 ….. 75 балів

задовільно – 74 ….. 55 балів

В. Послідовність і технологія розробки курсової роботи

 1. Вступ.

Проблеми інвестиції в економіку завжди займали одне з центральних місць в економічній науці. Інвестування є базовим процесом розширеного відтворення та вирішення сучасних проблем вітчизняної економіки.

В сучасних умовах господарювання інвестиційна діяльність у деякої мірі характерна будь-якому підприємству. Для здійснення процесів диверсифікації, а також для проведення реконструкції старого і придбання нового обладнання підприємству необхідне велике вкладання грошей, що, найчастіше, неприпустимо внаслідок відсутності вільних фінансових ресурсів. Для залучення необхідних засобів підприємство має проводити інвестиційну політику в основі якої є розробка відповідних бізнес – планів інвестиційного проекту.

Специфіка бізнес – плану полягає в тому, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємницької діяльності. В ньому розглядається коло проблем, з якими може зіткнутися підприємство і визначити ефективні шляхи їх розв’язання.

Тому розробка інвестиційного проекту є з’ясування технічної можливості й економічної необхідності запровадження в життя конкурентних способів вирішення виробничих завдань.

Метою курсового проекту є надання студентам глибоких знань з питань управління інвестиційними процесами, розкриття сутності та механізму інвестування, формування методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою використання фінансових інструментів для залучення інвестицій, вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційну політику на підприємстві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.