Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
529_NAVChAL_NA_PROGRAMA.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.17 Mб
Скачать

529

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра природничих наук та екології

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

Для студентів спеціальності «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

(денна, заочна)

Київ - 2012

Підготовлено кандидатом технічних наук, доцентом кафедри природничих наук та екології Запорожченко Ю.Ф.

Затверджено на засіданні кафедри природничих наук та екології

Протокол № 8 від 18 квітня 2012 року

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

Запорожченко Ю.Ф. Навчальна програма дисципліни “Цивільна оборона“ (для магістрів). — К.: УСЗ, 2012. — 32с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Цивільна оборона ”, плани семінарських занять, питання до заліку, контрольна робота для студентів заочної форми навчання, практично-розрахункове завдання, список літератури.

Університет сучасних знань УСЗ, 2012

Пояснювальна записка

Відповідно до Женевської конвенції (1949), Закону України «Про цивільну оборону» (1993) та інших нормативно-правових актів навчальна дисципліна «Цивільна оборона» є обов’язковим предметом в циклі навчальних дисциплін у вищій школі. Навчальний процес організується з врахуванням завдань, які вирішуються окремо взятим структурним підрозділом у системі державних та недержавних органів.

Мета: формування системи теоретичних знань про організацію захисту об’єкта господарської діяльності.

Завдання: вивчення функцій і завдань Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, організації захисту об’єкта господарської діяльності; набуття практичних навичок щодо організації захисту об’єкта господарської діяльності та його навколишньої території.

Предмет: об’єкт господарської діяльності як підсистема Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

Вимоги до знань і умінь студентів

Внаслідок вивчення курсу

студенти повинні знати:

 • характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;

 • способи і засоби захисту населення від небезпечних факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

 • порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

 • призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

 • методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної обстановки, яка може виникати внаслідок стихійного лиха чи аварії;

 • основи стійкості роботи об'єктів народного господарства в надзвичайних умовах;

 • основи організації проведення рятувальних і інших невідкладних робіт;

студенти повинні вміти:

 • прогнозувати можливості виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій;

 • практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і в разі застосування сучасної зброї;

 • відповідно до майбутньої спеціальності оцінювати стійкість елементів об'єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях і визначити необхідні заходи щодо її підвищення;

 • оцінювати радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

 • керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах народного господарства відповідно до майбутньої спеціальності;

 • проводити економічні розрахунки, пов’язані із втратами від надзвичайних ситуацій.

студенти мають бути ознайомленими:

 • з організацією цивільної оборони іноземних держав;

 • зі змістом рішень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 р., Додатковими протоколами від 8 червня 1977 р., що мають відношення до цивільної оборони тощо.

 • з нормативно-правовими актами Цивільної оборони України та Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

Критерії оцінювання знань студентів

Поточний і рубіжний контроль знань та умінь студентів здійснюється засобом письмових контрольних робіт, рефератів, аналізом практичних завдань після вивчення окремих тем, колоквіумів – після вивчення розділу.

Рівень знань студентів оцінюється за параметрами: „зараховано”,

не зараховано”.

Зараховано” – знання оцінюються як достатні, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на теоретичні питання допускають деякі неточності.

Не зараховано” – виставляється, якщо відповідь студента не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

Рейтинг

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

90-100

A

відмінно”

80-89

B

добре”

71-79

C

60-70

D

задовільно”

50-59

E

30-49

FX

незадовільно” з можливістю повторного перескладання

0-29

F

незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]