Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Svitova_ekonomika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
293.38 Кб
Скачать

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

РОБОЧА Навчальна програма дисципліни

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

для студентів спеціальності

міжнародне право

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра світового господарства

і міжнародних економічних відносин

Упорядник: д.е.н., доц. Мазуренко В.І.

РОБОЧА Навчальна програма дисципліни

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.030202 „Міжнароде право”

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 2

від 13 вересня 2011 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­________________О.І.Шнирков

Директор Інституту

міжнародних відносин

_______________В.В.Копійка

Київ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Світова економіка»

Укладач: доц. Мазуренко В.І.

Лектор: доц. Мазуренко В.І.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ___________ 2011 р.

____________О.А.Коппель

ВСТУП

Навчальна дисципліна „Світова економіка" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр" зі спеціальності 6.030202 міжнародне право.

Мета та завдання дисципліни - студенти мають ознайомитися з функціональною структурою світової економіки, основними тенденціями розвитку, а також вміти розбиратися та аналізувати такі проблеми як світова економічна рівновага, особливості сучасної економічної глобалізації, світова економічна динаміка, сутність і фактори економічного розвитку, сутність транснаціоналізації, ринкова основа світової економіки, галузева структура світової економіки, головні суб’єкти світової економіки глобальні проблеми світової економіки, економічна політика окремих груп країн тощо.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин: навчальна дисципліна „світова економіка" вивчається студентами на другому курсі упродовж 1-го семестру (лекції - 20 годин, семінарські заняття - 14 годин, самостійна робота 38 годин).

Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна „Світова економіка" пов'язана з такими дисциплінами як „Основи економічної теорії", „Зовнішньоекономічні зв'язки України", „Міжнародні економічні відносини".

Інформаційні джерела. Базові підручники, навчальні посібники, підручники, хрестоматії, монографії, наукові статті, словники, науково-методичні розробки.

Контроль знань. Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

поточний - максимум 80 балів

  • робота на семінарських – 45 загально балів,

  • реферування матеріалів лекційних занять за курсом – 5 балів,

  • модуль 1 – 15 балів,

  • модуль 2 – 15 балів,

залік – 20 балів.

Якщо результати поточного контролю та іспиту 90 та вище балів, студент отримує оцінку „відмінно", 75-89 балів - отримує оцінку „добре", 60- 74 балів - отримує оцінку „задовільно". Якщо ж рейтинг студента становить менше 60 балів – він вважається таким, що не виконав усіх видів робіт, що передбачені навчальним планом.

Тематичний план

Загальний обсяг: 72 години, із них: лекції - 20 годин, семінарські заняття - 14 годин, самостійна робота 38 годин.

№ теми

Назва теми

Години

Лекції

Практ.

Самост.

Світова економічна система на початку ІІІ тисячоліття

2

2

4

Глобалізація економічних процесів

2

2

4

Економічний розвиток у світовому контексті. Світова економічна динаміка.

2

2

4

Транснаціоналізація світової економіки

2

2

4

Ринкова основа світової економіки

4

2

4

Галузева структура світової економіки

2

4

Головні суб’єкти світової економіки

2

2

4

Глобальні проблеми світової економіки

2

6

Економічна політика

2

2

4

Всього годин

20

14

38

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]