Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Latinska_mova_2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
316.42 Кб
Скачать

Синтаксис

Синтаксис простого речення. Предмет і способи його вираження. Простий і складний присудок. Дієслово-зв’язка. Узгодження іменної частини присудка з підметом. Порядок слів. Місце підмета, присудка, прямого додатка, означення. Засоби вираження обставини. Активна і пасивна конструкції. Речення із заперечним займенником.

Навчальний матеріал

Навчання латинської мови мусить бути зв’язаним із курсом римського права або загальної історії держави і права.

Граматичний і лексичний мінімум потрібен для засвоєння юридичної термінології, процесуальних формул.

Скорочений курс латинської мови містить граматичний матеріал в обсязі 1-5 відміни іменників, 1-3 відміни прикметників (поняття про ступені порівняння), займенники (особові, присвійні, вказівні, відносні), числівники (перший десяток кількісних і порядкових числівників), дієслова 1-4 дієвідмін у часах системи інфекта, дієслова esse i posse, поняття про дієприкметники.

Тема 1

Граматичний матеріал: Алфавіт. Правила читання.

Тема 2

Граматичний матеріал: Частини мови. І, ІІ відміна іменників та прикметників. Дієслово esse

Тема 3

Граматичний матеріал: Дієслово. Praesens indicativi activi et passivi. Переклад простого речення.

Тема 4

Граматичний матеріал: Futurum I indicativi activi et passivi. Imperfectum indicativi activi et passivi.

Тема 5

Граматичний матеріал: Іменники ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни. PPA.

Тема 6:

Граматичний матеріал: Іменники ІV, V відміни.

Тема 7:

Граматичний матеріал: Дієслова, похідні від esse. Неправильні дієслова

Тема 8:

Граматичний матеріал: Ступені порівняння прикметників.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів заочного відділення за семест , що закінчуються заліком

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студента є:

 1. Рівень виконання модульного завдання.

 2. Виконання завдань для самостійного опрацювання.

 3. Виконання семестрової контрольної роботи.

  1. Модульне завдання, яке входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складається з диктанту та лексико-граматичного тесту, що проводиться під час заліку. Оцінювання модульного завдання проводиться за шкалою: від 0 до 25 балів.

  2. Виконання завдань для самостійного опрацювання: перевірка вивчених напам’ять латинських афоризмів та юридичної фразеології – 0-50 балів.

  3. Виконання семестрової контрольної роботи 0-25 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

У разі невиконання поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.

Підсумковий контроль знань студентів

Формою підсумкового контролю є залік.

Література

Основна:

 1. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Lingua Latina iuridicialis. Київ, Вища школа. 1994.

 2. Методические указания по латинскому языку для студентов юридического факультета, сост. Чуракова Л.П., Скорина Л.П. и др. Киев: КГУ, 1989.

 3. Римское право в текстах для чтения, сост. Чуракова Л.П. и др. – Киев: КГУ, 1990.

 4. Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка для нефилологических гуманитарных факультетов, изд. 2, М., МГУ, 1981.

 5. Розенталь И.С., Соколов В.С. Учебник латинского языка для юридических факультетов и институтов, изд. 2, М., 1956.

Додаткова:

 1. Бартошек Милан. Римское право (понятия, термины, определения); пер. с чешского, М., 1989.

 2. Латинская юридическая фразеология, сост. проф. Никифоров Б.С., М., 1979.

 3. Словарь международного права, изд. 2, М., 1986.

 4. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. Київ. Вища школа. 1989.

Список виразів юридичної фразеології, рекомендованих для вивчення напам’ять:

 1. Ab instantiā

Звільненя від суду (залишаючись під підозрою)

 1. Acta emendāre

Внести виправлення в протокол

 1. Actore non probante reus absolvĭtur

Відповідач звільняється за умови не доведення позивачем позова

 1. Actio in persōnam

Особистий позов

 1. Actio in rem

Речовий позов

 1. Actio quiescit

Справу призупинено

 1. Actio quod metus causa

Позов проти погрози

 1. Actiōnem denegāre

Відмовити у прийнятті позовної заяви

 1. Actor, ōris m

Позивач

 1. Actuarius

Секретар

 1. Ad acta

До справи (долучити)

 1. Ad deliberandum

На роздум

 1. Ad iudicium adesse

З'явитися до суду

 1. Ad melius inquirendum

На дослідування

 1. Ad referendum

До повідомлення, до розгляду. Умовне підписання міжнародного договору

 1. Advocātus diaboli

Адвокат диявола, затятий обвинувачувач

 1. Album iudĭcum

Список суддів

 1. Alibi

Алібі

 1. Ambĭtus

Підкуп виборців

 1. Appellatiōnem interponĕre

Подати апеляцію

 1. Arra poenālis

Штрафний завдаток

 1. Arrestatio navium

Арешт кораблів

 1. Arrogatio legis

Скасування закону

 1. Articŭlus secretissĭmus

Найсекретніша частина договору

 1. Assessor

Засідатель

 1. Audiātur et altĕra pars!

Хай буде вислухана й інша сторона

 1. Audīre querēlam

Вислухати скаргу

 1. Authentĭcus

Дійсний, справжній

 1. Avisatio de periurio

Попередження про відповідальність за неправдиве показання

 1. Bellum omnium contra omnes

Війна усіх проти усіх

 1. Casus a nullo praestāre

За випадок ніхто не відповідає

 1. Casus belli

Привід до війни

 1. Casus foedĕris

Договірний випадок

 1. Causa cadĕre

Програти справу

 1. Causā cognĭtā

По ознайомленні з обставинами справи

 1. Causa credendi

Причина для довіри

 1. Causa desistĕre

Відмовитися від позову

 1. Causa iusta

Законне обгрунтування

 1. Causa privata

Приватна справа

 1. Causa solvendi

Причина для звільнення

 1. Causam dicĕre

Захищатися в суді

 1. Causam discĕre

Вивчати справу

 1. Causam vincĕre

Виграти справу

 1. Ceteris parĭbus

З інших рівних умов

 1. Comitas gentium

Міжнародна чемність

 1. Condicio sine gua non

Істотна умова договору

 1. Contra factum non est argumentum

Проти факту немає доказу

 1. Consensus gentium

Згода народів

 1. Consilium

Нарада

 1. Convenīre

Подавати позов

 1. Corpus delicti

Склад злочину

 1. Corpus iuris

Звід права

 1. Cui bono? Cui prodest?

Кому вигідно? Кому на користь?

 1. Culpa in concrēto

Вина конкретної особи

 1. Culpa lata

Тяжка провина

 1. Culpa levis

Незначна провина

 1. De facto

Насправді ,фактично

 1. De iure

За правом, юридично

 1. De lege ferenda

З точки зору майбутнього закону

 1. De lege lata

З точки зору чинного закону

 1. Delictum

Правопорушення

 1. De planō

Не вносячи в засідання

 1. Deferre controversiam ad arbĭtrum

Передати спір на вирішення арбітра

 1. Deportatio

Найсуворіший вид вигнання

 1. Diem eximĕre

Відмінити засідання

 1. Diem sententiae proferre

Відкласти оголошення рішення

 1. Dies a quo

Початок терміну

 1. Dies actiōnis exit

Термін для подання позову минає (закінчується)

 1. Dies ad quem

Кінець терміну

 1. Divĭde et impĕra!

Поділяй і володарюй!

 1. Dolus malus

Злий намір

 1. Do, ut des, facio, ut facias

Я даю, щоб ти дав, я роблю, щоб ти зробив

 1. Dura lex, sed lex

Закон суворий, але закон

 1. Emprio-venditio

Купівля-продаж

 1. Eradĕre albō advocatōrum

Виключити зі складу адвокатури

 1. Ex contractu

За договором, за угодою

 1. Ex iniuria non orĭtur ius

З порушення права не народжується право

 1. Ex lege

За законом

 1. Ex officiō

З обов'язку служби, з власної ініціативи

 1. Ex turpi causa actio non orĭtur

Позов не виникає на незаконній підставі

 1. Exemplum

Приклад, копія

 1. Exequātur

Нехай виконує

 1. Exercitio iudiciōrum

Судочинство

 1. Exponĕre rem

Викласти обставини справи

 1. Extra ordĭnem

Надзвичайний

 1. Facta concludentia

Підсумкові факти

 1. Fide iussor

Гарант

 1. Furtum manifestum

Розкрита крадіжка

 1. Furtum nec manifestum

Нерозкрита крадіжка

 1. Gestor negotiōrum

Повірений у справах

 1. Grata, rata et accepta

Бажано, чинно і прийнято

 1. Heredĭtas iacens

Ще не прийнятий спадок

 1. Ianuis clausis

За зачиненими дверима

 1. Ignorantia non est argumentur

Незнання не є доказом

 1. Imperium et potestas

Влада і могутність

 1. In alieno solo

Не чужій землі

 1. In camĕrā

У кабінеті, не вносячи в засідання

 1. In contumaciam

Заочно

 1. In custodiam dare

Взяти під варту

 1. In dubio melior est causa possidentis

При сумніві – перемога на боці фактичного власника

 1. In flagranti delicto

На місці злочину

 1. In iudiciō

Судова стадія, яка проходила у суді

 1. In iure

Судова стадія, яка проходила у претора

 1. In tabellas refferre

Занести до протоколу

 1. Index

Покажчик, виписка

 1. Instrumentum

Документ

 1. Interlocutio

Попередня ухвала (постанова)

 1. Interventio accessoria

Вступ (тобто втручання) третьої особи

 1. Interventio principālis

Вступ третьої особи із самостійним позовом

 1. Ipso iure

В силу закону

 1. Iudicia administrāre

Відати судовою частиною

 1. Iudicium disturbāre

Порушувати порядок судового засідання

 1. Iuris consultus

Знавець права

 1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivĕre, nemĭnem laedĕre, suun cuique tribuĕre

Настанови права такі: чесно жити, нікому не шкодити, надавати кожному належне

 1. Ius abutendi

Право повної власності, право розпоряджатися

 1. Ius civile

Цивільне право

 1. Ius cogens

Право, що примушує

 1. Ius commercii

Право ведення торгівлі

 1. Ius conubii

Право вступати в шлюб з римською громадянкою

 1. Ius dicĕre

Проголошувати право, вершити суд, розбирати справу

 1. Ius est ars boni et aequi

Право є мистецтво добра і справедливості

 1. Ius fruendi

Право одержувати прибутки

 1. Ius gentium

Міжнародне право, право народів

 1. Ius humanum

Людське право

 1. Ius mercatoria

Міжнародне торгівельне право

 1. Ius navigandi

Право судноплавства

 1. Ius non scriptum

Неписане право

 1. Ius possidendi

Право володіння

 1. Ius praediorum urbanorum

Право користування чужою міською землею

 1. Ius pretorium

Преторське право

 1. Ius privatum

Приватне право

 1. Ius publici respondēre

Офіційні консультації

 1. Ius publĭcum

Публічне право

 1. Ius sanguinis

Право крові

 1. Ius scriptum

Писане право

 1. Ius soli

Право ґрунту

 1. Ius suffragii

Право голосування

 1. Ius utendi

Право користуватися

 1. Ius vicinitātis

Право помсти

 1. Ius vindicandi

Право захищати

 1. Ius vitae necisque

Право життя і смерті

 1. Iustitia est fundamentum regni

Правосуддя – фундамент держави

 1. L. s. (locus signi)

Місце печатки

 1. Legem brevem esse oportet

Закон має бути коротким

 1. Lex et regio

Закон і країна

 1. Lex pisterior derŏgat priori

Наступний закон відміняє попередній

 1. Lex prospicit, non respicit

Закон не має зворотної сили

 1. Lex retro non agit

Закон не має зворотної сили

 1. Lex semper certa est

Закон завжди точний

 1. Lex speciālis derŏgat generāli

Спеціальний закон виключає дію загального закону

 1. Libellō adīre praefectum

Подати заяву начальникові

 1. Libellum concipĕre

Скласти заяву

 1. Libellus accusatorius

Обвинувальний вирок

 1. Libellus appellatiōnis

Апеляційна скарга

 1. Libellus conventiōnis

Позовна заява

 1. Libellus

Книжка, письмова заява

 1. Liběrtas est potestas faciendi id, quod iure licet

Свобода є можливість роботи те, що дозволено по праву

 1. Liběrum veto

Вільне „забороняю”

 1. Locum tenens

Той, хто тримає місце

 1. Locus regit actum

Форма угоди визначається місцем (її укладання)

 1. Locus sigilli (L.S.)

Місце для печатки

 1. Locus standi

Точка зору

 1. Locatio-conductio

Договір найму

 1. Lucrum cessans

Втрачена вигода

 1. Manifestum non eget probatione

Очевидне не потребує доказу

 1. Mare altum

Відкрите море

 1. Mare clausum

Закрите море

 1. Matrimonium iustum

Законний римський шлюб

 1. Medicīna forensis

Судова медицина

 1. Memorandum

Меморандум

 1. Metus

Погроза

 1. Modus acquirendi

Спосіб набуття права власності

 1. Modus procendi

Образ дії

 1. Modus vivendi

Спосіб життя. Тимчасова угода

 1. Mors civilis

Цивільна смерть. Позбавлення громадських прав

 1. Mos legem regit

Звичай править законом

 1. Nemo debet bis puniri pro uno delicto

Ніхто не може бути покараний двічі за одне й те саме правопорушення

 1. Non bis in idem

Не карати двічі за одне й те ж

 1. Non liquet (N.L.)

Не зрозуміло

 1. Non omne, quod licet, honestum est

Не все, що дозволяється, гідне поваги

 1. Nullum crimen, nulla poena sine lege

Немає злочину, немає покарання, якщо вони не передбачені законом

 1. Nuptias facit consensus

Шлюб укладається угодою

 1. Occupatio nullius

Заволодіння нічиєю річчю

 1. Omne ius homĭnum causa constitutum est

Будь-яке право встановлюється для людей

 1. Onus probandi

Тягар доказу

 1. Орě exceptiōnis

В порядку заперечення

 1. Opinio iuris gentium

Думка права народів

 1. Ordo iudiciōrum

Судоустрій

 1. Pacta sunt servanda

Угоди треба дотримуватись

 1. Pactum est duōrum consensus atque conventio

Пакт є згода і угода двох сторін

 1. Par in parem non habet iurisdictionem

Рівний проти рівного не має юрисдикції

 1. Partium meārum non est

Мені не підсудне

 1. Pater familias

Глава сімейства

 1. Pater est quem nuptiae demonstrant

Батьком є той, на кого показує шлюб

 1. Pendentĕ appellatiōne

До розгляду скарги

 1. Pendentĕ litĕ

До закінчення судового провадження

 1. Per acclamatiōnem

Через виголошення

 1. Per contumaciam

У зв'язку з упертою неявкою відповідача

 1. Per legis actiōnes

Діяти на підставі закону

 1. Persōna de facto

Особа без громадянства

 1. Persōna grata

Особа бажана, дипломат

 1. Persōna non grata

Особа не бажана

 1. Plena probatio

Повний доказ

 1. Pleno iure

З повним правом

 1. Post factum

Після зробленого

 1. Primus inter pares

Перший серед рівних

 1. Prior tempǒre – potior iure

Перший у часі – сильніший у праві

 1. Pro poenā

В покарання

 1. Pro tribunāli

У судовому засіданні

 1. Quaesītor

Слідчий

 1. Querēla

Скарга

 1. Querimonia habētur

Надійшла скарга

 1. Qui iure suo utĭtur, nemĭnem laedit

Хто користується своїм правом, той нічиїх прав не порушує

 1. Qui mandat solvēri, ipse vidētur

Хто накаже іншому виконати, той ніби виконав (це) сам

 1. Qui pro quo

Одне замість іншого

 1. Rebus sic stantĭbus

Доки обставини не змінилися

 1. Reductio ad absurdum

Зведення до абсурду

 1. Referente praesǐde

По доповіді голови

 1. Reformatio in peius

Посилення санкції при скасуванні вироку по скарзі засудженого

 1. Reicěre iudǐcem

Відвести суддю

 1. Removēre officiō

Усунути з посади

 1. Reō absente

За відсутності відповідача

 1. Repudiāre officium

Відмовитися від посади

 1. Res commūnis

Спільна річ

 1. Res extra commercium

Речі, вилучені з торгового обігу

 1. Res fundibĭlis

Замінна річ

 1. Res in commercio

Речі, що перебувають у торговому обігу

 1. Res iudicāte pro veritāte est

Постанова суду приймається за істину

 1. Res nullius

Нічия річ

 1. Respondere, cavere, agĕre

Давати висновки, складати документи, виступати в суді (три види діяльності юриста)

 1. Reus

Відповідач, підсудний

 1. Revocāre ad alium iudicium

Просити про перенесення до іншого суду

 1. Salus popŭli suprēma lex

Благо народу – найвищий закон

 1. Salvo iure

З повним правом

 1. Scriba

Переписувач, секретар

 1. Sententia absolutoria

Виправдальний вирок

 1. Sententiam ferre

Винести рішення

 1. Sententiam pronuntiāre

Оголосити рішення

 1. Sine die

Без зазначення строку

 1. Sine provocatiōne

Без оскарження

 1. Stare decīsis

Дотримуватися прецедентів

 1. Status in statu

Держава в державі

 1. Status quo

Існуючий стан

 1. Sub iudĭce lis est

Справа ще у провадженні

 1. Subscriptio

Підпис

 1. Tabella quaestiōnis

Протокол допиту

 1. Tabula rasa

Чиста дошка. Принцип невідповідаль-ності новоствореної держави за зобо-в’язання попередньої

 1. Tabularium

Архів

 1. Tacitus consensus

Мовчазна згода

 1. Terra nullius

Нічийна земля

 1. Testes citāre

Викликати свідків

 1. Testes interrogāre

Допитувати свідків

 1. Testes muti

Німі свідки

 1. Testes producĕre

Виставити свідками (когось)

 1. Testimonium recitāre

Оголошувати показання

 1. Testis oculātus pluris est, quam audiātur decem

Один очевидець вартий десяти тих, що чули

 1. Ultĭma ratio

Останній засіб

 1. Ultimatissĭmum

Найсуворіший ультиматум

 1. Ultra vires

З перевищенням повноважень

 1. Usufructus

Право користування чужою річчю і одержання прибутків з неї

 1. Uti possidētis

Як ви володієте (володійте й надалі). Дипломатична формула взаємовизнання прав конфліктуючих сторін на захоплені ними території

 1. Verĭtas magis amicitia

Істина дорожче дружби

 1. Veto

Забороняю

 1. Viātor

Судовий розсильний

 1. Vis maior

Непоборна сила, нездоланна сила

 1. Vox popŭli-vox dei

Голос народу – голос бога

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]