Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вимоги до курсової роботи 4 курс Проектування р...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
130.05 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра дизайну

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

7.020210 «Дизайн»

Затверджено

на засіданні кафедри дизайну

ЛНУ імені Тараса Шевченка

(протокол № _____від ___________р.)

Завкафедри дизайну Овчаренко Г.Е.

Луганськ - 2011

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

(Денне та заочне відділення)

Курсова робота зорієнтована на розширення теоретичних знань з теорії проектування рекламної графіки, систематизацію та самостійний аналіз творів дизайну, історичних процесів розвитку рекламного дизайну, подальше удосконалення умінь та навичок самостійної роботи із теоретичною та науковою літературою, виявлення тенденцій і закономірностей досліджуваних процесів готується з метою публічного захисту.

Курсова робота з проектування рекламної графіки має носити науковий – теоретичний чи теоретико-прикладний характер. Вона спрямована на розв’язання нескладних дослідницьких завдань, пов’язаних з певною теоретичною та науково-практичною проблематикою кафедри дизайну.

Автор курсової роботи з проектування рекламної графіки має продемонструвати рівень своїх знань з цієї дисципліни, які отримав протягом навчального процесу, вміння самостійно досліджувати обрану тему.

При оцінці курсової роботи виходять з того, що дизайнер повинен уміти:

 • формулювати мету і завдання дослідження; складати план дослідження;

 • вести бібліографічний пошук;

 • обробляти отримані теоретичні дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;

 • аналізувати, обробляти наочні матеріали, отримані у результаті підготовчої роботи за обраною темою;

 • оформляти результати пошуку відповідно до сучасних вимог;

 • представити роботу на належному рівні до захисту науковому керівнику.

Вимоги до написання курсової роботи

Тема курсової роботи визначається за погодженням з науковим керівником відповідно до навчального плану та наукової тематики кафедри.

У роботі аналізуються сучасні підходи до вирішення певної наукової й професійної проблеми з урахуванням новітніх науково-літературних, теоретичних джерел, особливостей сучасного стану розвитку рекламно-графічних, інноваційних технологій. Курсова робота повинна мати пошуковий творчий характер. У роботі мають бути продемонстровані вміння студента методологічно грамотно проводити наукові дослідження, самостійно аналізувати, систематизувати, узагальнювати його основні результати пошуку, робити висновки.

Курсова робота (текст) виконується українською мовою і подається на захист у роздрукованому вигляді.

Обсяг (текст) роботи: 30 – 35 сторінок набраного на комп'ютері тексту без урахування списку використаних джерел та додатків.

Курсова робота має бути чітко структурованою з виділенням окремих її частин, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, списку використаних джерел (не менше 30 джерел, переважно останніх років).

Структура курсової роботи:

Пропонується наступна структура роботи.

 • Титульна сторінка.

 • Зміст.

 • Вступ.

 • Основна частина складається з 2 (3) розділів. Традиційно перший розділ - результати теоретичного пошуку, другий (в окремих випадках і третій) – результати дослідної, практичної роботи.

 • Висновки.

 • Список використаних джерел.

 • Додатки (з потреби).

Курсова робота починається з титульного аркуша (дивиться «Титульний лист: Зразок 1»), на якому вказуються:

 • повне найменування вищого навчального закладу та кафедри, де виконується курсова робота;

 • назва роботи;

 • прізвище, ім'я та по батькові студента;

 • номер та назва спеціальності магістерської підготовки;

 • вчене звання і науковий ступінь наукового керівника;

 • місто та рік виконання роботи (зразок подається).

На другій сторінці магістерської роботи подається зміст роботи: Зразок 2.

Титульний лист: Зразок 1

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра дизайну

РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ РЕКЛАМНО-ГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ КОМПАНІЇ ВИРОБНИКА ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ «НАЗВА КОМПАНІЇ»

Курсова робота з дисципліни «Проектування рекламної графіки»

Іванов Олег Сергійович,

студент 4 курсу ДГА

денна/заочна форма навчання

Науковий керівник:

Вввввввв Ввввв Ввввввввв,

(вчене звання, посада)

Луганськ – 2011

Зміст роботи: Зразок 2

ЗМІСТ

Розділ 1

1.1.

1.2.

Розділ 2

2.1

2.2

Розділ 3

3.1.

3.2.

ВСТУП……………………………………………..

ПЕРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Детальний опис об’єкта проектування………………

Аналіз аналогів та прототипу ……………………

Висновки з першого розділу ……………………….

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БЛОК ………...………………

Аналіз існуючих тенденцій в цьому секторі виробництва …

Визначення концепції проектування………………….

Висновки з другого розділу

РОЗРОБКА І ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕКЛАМНО-ГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ……………………………….

Розробка буклету, листівок з папкою (детальний опис) ………………………………

Розробка плакату, календаря-плакату, флаєрів, елементів наріжної реклами (штендер, лайтбос, сітілайт, білборд)………

Висновки з третього розділу ………………………………….

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………

ДОДАТКИ………………………………………………………

3 – 7

8 – 15

8

12

15

16 – 28

16

22

27

29 – 30

29

32

31 – 33

34 – 35

36 – 42

ВСТУП

У ВСТУПІ до курсової роботи дається обґрунтовується вибір теми роботи, дається опис питання чи проблеми, показується, чому і коли вони виникли, які вони;

 • Доводиться актуальність проблеми, її наукове, практичне, історичне значення (що буде, якщо проблему не вирішувати), які виникають протиріччя у певному явищі, що розглядається чи впливає на досліджуваний процес, завдяки чому виникає необхідність розгляду даної проблеми.

 • Відображається стан і ступінь розробки проблеми у технічній, художній літературі (хто, коли та у яких напрямках досліджував питання чи проблему (вказуються автори-дослідники), основні джерела інформації, основні теоретичні і методологічні підстави роботи, що ще не вирішено, що не описано, що потребує вирішення).

 • Далі головне – визначаються об'єкт, предмет, мета дослідження.

 • Визначається об'єкт та предмет дослідження (об'єкт – процес, явище, на які звернена увага студента-дослідника, предмет – властивість, аспект того об'єкта, які виокремлюються та підлягають глибокому спеціальному вивченню та відносно яких дослідник зобов'язаний отримати нове знання).

 • Один з центральних моментів вступу – визначення мети курсової роботи (мета дослідження – це те, що в найбільш загальному вигляді повинно бути досягнуто у процесі роботи), мета повинна бути реалістичною і конкретною, досяжною, досить значущою, вже орієнтованою на результат.

 • Дається характеристика методів досліджень, які планується застосовувати в роботі (теоретичні методи – аналіз наукових праць, технічної, художньої літератури, ретроспективний аналіз особистого досвіду тощо).

 • Обов’язково далі формулюється наукова новизна вашого дослідження (відмінність одержаних результатів від відомих раніше, певний ступінь новизни – вперше одержано чи розглянуто…, удосконалено…, обґрунтовано…, поглиблено вивчено такий-то аспект проблеми, дістало подальший розвиток…, набуло подальшого розвитку…).

 • Далі формулюється практична значущість проведеного дослідження у роботах, що мають теоретичне значення – це відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендації щодо їх використання.

 • Наприкінці вступу подається інформація про структуру курсової роботи, яка зазвичай формулюється наступним чином – Структура роботи: «Курсова робота складається зі вступу, двох (трьох) розділів, висновків, списку використаних джерел (30 – 50 найменувань), 2 додатків на 14 сторінках. Текст курсової роботи проілюстровано 9 таблицями, З рисунками».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.