Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна практика бакалавра1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
176.64 Кб
Скачать

Програму розробили: Т.О. Бруй,

О.Ю.Висоцький, канд. іст. наук, доц.,

Л.Є. Гапонова,

В.М. Голенко,

В.В. Кузьменко, д-р філос. наук, доц.,

К.А. Прокоф’єва, канд. філол. наук, доц.,

Л.М. Ткач, канд. філол. наук, доц.,

Г.А. Чумакова, канд. філол. наук, доц.

Відповідальний за випуск: О.В. Михайлюк, д-р іст. наук, доц.

Програма розглянута та ухвалена на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Протокол № 8 від 18.04.2011.

Програма розглянута та ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії з напряму підготовки 0201 – культура. Протокол № 6 від 06.05.2011.

Підписано до друку 09.06.11. Формат 60x841/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2. Умов.-друк. арк. 2. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49605, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

_____________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП

Виробнича практика є етапом підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності. Вона проводиться з метою оволодіння студентом первинним професійним досвідом та перевірки готовності майбутнього документознавця до самостійної трудової діяльності, його здатності вирішувати практичні фахові завдання. Метою проведення практики є узагальнення знань і навиків роботи студентів за фахом.

Виробнича практика як частина основної освітньої програми є завершальним етапом навчання на кожному курсі і проводиться після освоєння студентами програми теоретичного та практичного навчання. Студент проходить виробничу практику в терміни, передбачені навчальним планом і графіком навчального процесу. Практика проводиться на основі прямих договорів, що укладаються між підприємствами й НМетАУ.

По закінченню практики студент надає звіт та характеристику, підписані керівником практики від підприємства і завірені печаткою підприємства – бази виробничої практики.

Загальні положення

Згідно з навчальним планом спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» на першому курсі навчання студенти проходять виробничу практику «Документознавство: технологія створення ділових документів» тривалістю два тижні, на другому курсі – «Електронні технології документознавства» тривалістю три тижні, на третьому – «Інформаційно-аналітична діяльність» тривалістю чотири тижні, базами для яких є відділи (структурні підрозділи) документаційного забезпечення діяльності установ, організацій та підприємств.

Навчально-методичне керування виробничими практиками здійснює кафедра «Документознавства та інформаційної діяльності», співробітники якої мають такі обов’язки:

 • забезпечення якості проведення практики;

 • організація практики згідно з робочою програмою;

 • підготовка календарного плану проходження практики та його узгодження з навчальним закладом;

 • контроль за ходом практики;

 • розподіл студентів відповідно до баз практики;

 • підготовка методичних матеріалів, які передбачають планування і регламентацію діяльності студентів і керівників під час практики;

 • проведення установчих зборів перед початком практики та інші організаційні питання.

Під час практики керівники, визначені базою практики, організовують для студентів практичні роботи, які сприятимуть поглибленню набутих ними теоретичних знань, надають методичну допомогу у виконанні програми практики, вирішують поточні питання практики, контролюють дисципліну.

Під час проходження практики студенти повинні:

 • виконувати завдання програми;

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку на підприємстві в організації, комерційній структурі – базі практики;

 • зберігати в таємниці від сторонніх осіб оперативну або конфіденційну інформацію, складові комерційної таємниці підприємства (організації, установи) – бази практики;

 • виконувати завдання керівників, наданих базою практики.

Після закінчення виробничої практики студент одержує диференційовану оцінку, яка відбиває знання, виконання програми практики, якість оформлення та зміст звіту. Ця оцінка враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента на певному курсі, заноситься в залікову відомість і проставляється в заліковій книжці.

Студенти, які не виконали програму практики, отримали негативний відгук чи незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляються на практику повторно. В окремих випадках (скарги з бази практики, грубі порушення дисципліни тощо) ректор НМетАУ може розглянути питання про подальше перебування студента в академії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.