Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_-_Oznakomitelnaya_praktika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
135.68 Кб
Скачать

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення ознайомлювальної практики

(для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

ІІ курсу денної форми навчання)

Рекомендовано

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 5 від 17.01.2012

Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № 4 від 10.02.2012

Алчевськ

ДонДТУ

2012

УДК 336.07

Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ІІ курсу денної форми навчання) / Укл.: Н.В.Акмаєва, І.П.Булєєв, І.А.Фесенко, О.В.Солохіна. – Алчевськ: ДонДТУ, 2012. – 20 с.

Викладаються мета та завдання ознайомлювальної практики. Наведено порядок організації та проходження ознайомлювальної практики, індивідуальні завдання, рекомендації щодо структури та змісту звіту з практики, вимоги до його оформлення.

Укладачі: Н.В. Акмаєва, доц.,

І.П. Булєєв, проф.,

І.А. Фесенко, доц.,

О.В. Солохіна, ст. викл.

Відповідальний за випуск Т.М. Павленко, зав. лаб.

Відповідальний редактор Н.Ю. Брюховецька, проф.

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Організація та керівництво практикою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1 Організація ознайомлювальної практики . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Керівництво практикою студентів від кафедри . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Обов’язки студентів під час проходження практики. . . . . . . . 8

3 Програма ознайомлювальної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1 Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.2 Порядок розподілу індивідуальних завдань . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Загальні вимоги до звіту з ознайомлювальної практики . . . . . . .12

4.1 Зміст звіту з ознайомлювальної практики . . . . . . . . . . . . . . . .12

4.2 Оформлення звіту з ознайомлювальної практики . . . . . . . . . 14

4.3 Критерії оцінювання звіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Додаток А – Зразок титульного листа звіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Додаток Б – Зразок оформлення переліку посилань . . . . . . . . . . . 20

3

ВСТУП

Інтеграцію України до європейської спільноти неможливо уявити без участі висококваліфікованих фахівців з фінансів з широкими теоретичними знаннями, практичною школою, які б дозволили їм здійснити глибокий аналіз діяльності кожного суб’єкта господарювання, вказати шляхи впровадження ефективних форм господарювання та управління фінансами, подолання безгосподарності, активізації підприємства, ініціативи.

Фінанси виступають ефективним регулятором усіх сфер економічного життя суспільства. Практично усі економічні процеси в країні, такі як ціноутворення, інвестування, кредитування, оподаткування і т. і., тісно пов’язані з фінансами.

Подальший розвиток фінансової системи України потребує підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості в різних сферах, вирішувати актуальні проблеми перебудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі.

Ознайомлювальна практика студентів сприяє більш поглибленому засвоєнню теоретичних основ фінансових відносин, що виникають на різних рівнях економічної системи, сутності та характерних ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та її взаємодії.

4

1 Загальні положення

Ознайомлювальна практика є невід'ємною складовою навчального процесу у вищих навчальних закладах. Мета та обсяги практики визначаються відповідними державними освітніми стандартами за напрямами підготовки (спеціальностям).

Навчальна ознайомлювальна практика спрямована на забезпечення безперервності та послідовності оволодіння студентами професійними знаннями у відповідності з вимогами до рівня підготовки бакалаврів.

У відповідності до вимог до організації ознайомлювальної практики випускна кафедра самостійно розробляє і затверджує документи, які регламентують організацію практичного навчання студентів з урахуванням специфіки підготовки фахівців.

Задачами ознайомлювальної практики студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» є:

- отримання первинних професійних знань і навиків у сфері державних фінансів, фінансів підприємств, фінансів фінансово-кредитних уста-нов, в сфері страхування й функціонування фінансового ринку;

- ознайомлення із структурою, функціями та змістом діяльності суб’єктів господарювання в сфері фінансів;

- ознайомлення з основними нормативними актами, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання.

2 Організація і проведення практики

2.1 Організація ознайомлювальної практики

Організація і проведення ознайомлювальної практики студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» відбувається в структурних підрозділах ДонДТУ: на кафедрі фінансів та науковій бібліотеці.

5

Керівництво ознайомлювальною практикою студентів здійснюють керівники з числа професорсько-викладацького складу кафедри фінансів.

Терміни проведення практики встановлюються вищим навчальним закладом з урахуванням теоретичної підготовки студентів, можливостей навчально-виробничої бази навчального закладу та у відповідності з навчальним планом і річним календарним графіком навчального процесу.

Тривалість ознайомлювальної практики студентів 4 тижні.

Впродовж першого тижня практики проводяться лекції з ознайомлення студентів із сутністю, особливостями і специфікою фінансів. При цьому розглядаються питання:

- теорії фінансів;

- державних фінансів;

- фінансів підприємств;

- фінансів кредитно-фінансових установ;

- страхування;

- фінансового ринку.

Впродовж другого тижня студенти ознайомлюються із особливостями науково-дослідної діяльності в науковій бібліотеці ДонДТУ.

Впродовж другого, третього та четвертого тижня ознайомлювальної практики студенти виконують індивідуальні завдання згідно варіантів за узгодженням з керівником практики та оформлюють звіт з проходження ознайомлювальної практики, який містить виконання індивідуальних наукових досліджень за трьома напрямами.

Здача та захист звіту з проходження ознайомлювальної практики проводиться впродовж перших двох тижнів на початку наступного навчального року за графіком.

Захист звіту з практики проводиться в день, призначений керівником практики від кафедри, та оцінюється заліком. Форма захисту звіту з практики – співбесіда.

6

Оцінка з ознайомлювальної практики прирівнюється до оцінки (залікам) з дисциплін теоретичного навчання та враховується під час підведення підсумків загальної успішності студентів.

Студенти, які не виконали програму ознайомлювальної практики або отримали негативну оцінку, можуть бути відраховані як такі, що мають академічну заборгованість у порядку, передбаченому статутом університету.

Впродовж практики на студентів розповсюджуються правила охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, які діють у ДонДТУ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]