Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біотехнологія.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
29.39 Кб
Скачать

І. Визначити, що собою являють рестриктази:

ендонуклеази, специфічні до невеликих елементів послідовносіі нукпеотидів;

2. Визначити сполуки, яких потребують для своєї активності

рестриктази:

^не потребують нуклеозидтрифосфатів.

3. Визначити сполуки, яких потребує для своєї активності ДНК-лігаза:

АТФ

4. Визначити, що залишається на кінцях молекули ДНК після розрізання її рестриктазою:

реалізуються усі можливості залежно від типу рестрикгази.

5. Обрати групи, між якими Т4 ДНК-лігаза утворює фосфодіефірний

зв'язок:

5'-фосфатом і З'-ОН групою дезоксирибози;

6. Обрати, що обов'язково повинна містити плазміда як вектор для клонування:

ориджин реплікації;

'а)сайт зв'язування ДНК-полімерази !; унікальний сайт рестрикції.

7. Визначити, що таке полілінкер:

ділянка ДНК, що містить кілька унікальних сайтів рестрикції;

8. Визначити специфічність дії нуклеази S1:

здійснює гідроліз одноланцюгових нуклеїнових кислот;

9. Визначити, навіщо плазмідний вектор після рестрикції та перед лігуванням із чужорідним фрагментом часто піддають обробці фосфатазою:

в) з метою запобігти лігуванню між фрагментами;

10. Визначити гени, які замінює у фаговій ДНК хлонований фрагмент

при клонуванні за допомокз фага А:

гени інтеграції фагової ДНК у бактеріальний геном;

11. Обрати, що використовують для трансформації бактерій космідою:

бактеріафагЛ; г)

12. Обрати вірне визначення, що таке зворотна транскриптаза:

(^ РНК-запежна ДНК-полімераза;

13. Зазначити, що відбувається на етапі охолодження у кожному цикл!

полімеразної ланцюгової реакції:

реасоціація праймерів з матрицею.

14. Визначити, для чого застосовують процедуру КТ-РСК:

синтезу кДНК;

15. Визначити, яку каталітичну активність має ДНК-полімераза І:

усі зазначені.

16. Зазначити, чому ген стійкості до дії антибіотика е необхідним у

складі плазмідного вектора:

^ для ідентифікації трансформованих бактерій;

17. Обрати найголовнішу з перерахованих проблем експресії еукаріотичних білків у бактеріальних клітинах:

відсутність у бактерій еукаріотичних систем посттрансляційних модифікацій.

18. Обрати організми, в яких використовують експресуючі вектори на основі ЦНК бакуловірусів для експресії білків:

клітини комах;

19. Указати, яким чином можна підвищити термостабільність рекомбінантного білка:

у здійснивши заміни кількох амінокислот на Суз;

20. Указати вірне використання Ті плазміди.

інтеграції трансгена у рослинний геном;

21. Обрати Вірні способи відбору особин або клітин, в яких відбуласяспецифічна інтеграція трансгена у певне місце геному:

б) рестриктний аналіз;

/в) полімеразна ланцюгова реакція;

22. Зазначити, на чому базується метод секвенування ДНК за Сангером:

зупинці синтезу ДНК після приєднання дидезохсинуклеотиду певного типу;

23. Обрати праймер, що використовують для приготування бібліотеки

клонів кДНК у реакції зі зворотною транскриптазою:

oligo T;

24. Зазначити, на чому базується метод піросеквенування ДНК:

детекції визволення пірофосфату після приєднанім нукпеотиду певного типу;

25. Визначити найбільш ефективну процедуру інтеграції трансгена у

геном тварини:

трансфекція ембріональних стовбурових клітин;

26. Обрати властивості; притаманні тільки ферментам як каталізаторам:

володіють високою ефективністю дії;

володіють високою специфічністю по відношенню до субстратів реакцій;

здатні до регуляції;

27. Обрати функцію активного центру ферменту, яка забезпечується ділянкою зв'язування субстрату:

забезпечує субстратну специфічність: абсолютну, групову, стерео специфічність;

28. Обрати функції, які можуть виконувати іони металів у роботі ферментів:

1 ^стабілізують молекули субстрату;

(^стабілізують активний центр ферменту;

' ^виступають в якості електрофілів (катіони металів зі змінною валентністю);

29. Обрати вірні характеристики алостеричних ферментів:

^як правило, олігомерні білки, що складаються з декількох протомерів,

Або білки, що мають мультидоменну будову;

(Стають алостеричний центр, який е просторово віддаленим від каталітичне активного центру; 1.

для алостеричних ферментів притаманна регуляція за принципом

зворотного зв'язку (ретроінгібування кінцевим продуктом метаболічного

процесу першого регуляторного ферменту);

регуляція алостеричних ферментів е необоротною;

алостеричні ферменти часто мають властивості кооперативності: взаємодії алостеричного ефектора з відповідним центром викликає послідовну зміну конформації всіх субодиниць (або протомерів), що призводить до зміни конформації активного центра і зміни спорідненості ензиму до субстрату.

30. Визначити метаболічний процес, під час якого утворюється

найбільша кількість молекул АТФ:

гліколіз;

31. Обрати характеристики ферментів, які дозволяють їхнє викорис-

тання в ензимодіагностиці за умов розвитку певних патологій:

В) при пошкодженні клітин у крові або інших біологічних рідинах (ліквор, сеча)

•ВІльшуеться концентрація внутрішньоклітинних ферментів;

кількість ферментів, що вивільняються за умов пошкодження клітин, е

достатньою для їхнього виявлення сучасними доступними методами;

активність ферментів у біологічних рідинах при пошкодженні клітин (запа-

лення, набряки, механічні рани тощо) є стабільною певний час і відрізняється

від фізіологічних значень;

переважна або абсолютна локалізація ферментів у певних органах

(органоспецифічність);

зміна властивостей ферментів з певних органів після їхнього надходження

у кров.

32. Обрати вірні характеристики ізоферментів:

ферменти, що каталізують одну і ту ж саму хімічну реакцію, але

вірізняються первинною структурою білкової молекули;

відрізняються один від одного кінетичними параметрами;

відрізняються один від одного умовами активації, особливостями зв'язку

апоферменту і коферменту;

відрізняються один від одного субстратною специфічністю;

відрізняються один від одного ефекторами, необхідними для прояву

ферментативної активності.

33. Указати твердження, які вірно характеризують активний центр

ферментів:

^ а) активний центр - це ділянка, яка безпосередньо взаємодіє з субстратом

реакції та бере участь у каталізі;

-/-в) активний центр складає відносно невелику частку молекули ферменту;

34. Указати, чим визначається харчова цінність білків:

б) амінокислотним складом;

г) можливістю розщеплення в шлунково-кишковому тракті;

д) черговістю амінокислотних залишків у молекулі білка.

35. Визначити реакції гліколізу, в яких використовується АТФ:

утворення фруктозо-1,6-дифосфату;

утв глюкозо 6- фосфату

36. Указати сполуки,

утворюється АТФ:

-а) 1,3-дифосфогліцерат; Т'б) 2-фосфоенолпіруваг

37. Визначити рог.ь циклу трикарбоковкх кислот у катаболізмі:

^б) загальний шлях катаболізму;

38. Обрати методи, за допомогою яких можна визначити молекулярну

масу білку: ,

^> а) гель-фільтрація; т б) кріоскопія; -і) електрофорез в поліакриламщному гелі;

-(-т) ультрацентрифугування;

39. Визначте реакції гліколізу, які є необоротними:

б) утворення фрукгозо-1,6-дифосфату;

в) утворення глюкозо-6-фосфату; ..д) утворення лірувату;

40. Обрати можливі молекулярні механізми проходження певних

ферментативних реакцій:

г) можливі всі механізми.

41. Оберіть відповідний механізм регуляції активності таких фермен-

тів, як трипсин, хімотрилсин, фібрин: . ,

г) регуляція частковим (обмеженим) протеолізом;

42. Обрати відповідний механізм регуляції активності таких ферментів,

як лактатдегідрогеназа та креатинкіназа:

д) не регулюються вищезазначеними шляхами.

43. Обрати методи розділення та виділення індивідуальних білків, в

основі яких лежить різниця їхньої молекулярної маси:

/ я) метод ультрацентрифугування; метод електрофорезу;

/ в) метод гель-фільтрації

44. Визначити алостеричні ферменти гліколізу, на які здійснює

регулюючу дію А'ТФ: ,

а) фосфофруктокіназа;' б) піруваткіназа;

45. Обрати кінцеві продукти гліколізу за анаеробних умов:

а) лактат г) НгО; д) АТФ.

46. Указати головні причини зміни активності ферменту аргінази за зміни оптимальних умов інкубації - рН=9,5 та Т= +37 °С на рН=5,0 і Т= +70 °С:

а) зміна конформації молекули ферменту;

б) зміна ступеню іонізації функціональних груп ферменту;

в) зміна ступеню іонізації функціональних груп субстрату;

д) порушення слабких зв'язків в молекулі ферменту.

47. Обрати методи, що використовують для виділення та очищення

ферментів у промислових масштабах:

іонообмінної хроматографії афінної хроматографії;

ультрафільтрації;

48. Назвати види бродінь, що проходять за гліколітичниія шляхом до

утворення пірувату:

а) гомоферментативне молочнокисле

. в) спиртове; г) пропюновокисле; д) маслянокисле.

49. Назвати основні продукти спиртового бродіння у лужному середовищі:

а) гліцерин б) етанол

оцтова кислота;

50. Обрати ферменті препарати, які використовують для гідролізу

/ полісахаридів при виробництві етанолу:

' а) а-амілаза; б) глюкоаміпаза;

51. Обрати вірні характеристики таких ферментів, як папаїн, бромелін, фіцин:

а) протеолітичні, рослинного походження;

д) використовуються як ферментні препарати для обробки м'яса з метою

його пом'якшення.

52. Визначити ферменти, що використовують для виробництва

глюкозо-фруктозних сиропів з гідролізатів крохмалю:

г) глюкоізомераза;

53. Указати властивості носіїв для імобілЬац-ї ферментів:

а) повинні бути нерозчинними;

повинні бути хімічно стійкими; повинні легко аістивуватися.

54. Визначити ферментативну стадію у промисловому хімічному

синтезі аскорбінової кислоти:

а) окислення О-сорбіту в 1-сорбозу;

55. Указати шлях, яким отримують препарати вітаміну О:

/ б) опроміненням ультрафіолетом ергостеролу дріжджів;

56. Обрати вірні характеристики промислового виробництва вітаміну

використання пропіоновокислих бактерій, як продуцентів;

використання метаноутворюючих бактерій, як продуцентів; ;

57. Указати, що таке імобілізозаний фермент:

в) фермент, штучно зв'язаний з нерозчинним носієм;

58. Зазначити, що має на меті використання вставки (спейсера) прЦ

хімічній {мобілізації ферменту: ;'

в) забезпечити безперешкодне з'єднання ферменту з субстратом; і

59. Указати амінокислоти, які належать до незамінних:

б) валін; /в) лізин; г) метіонін;

60. Обрати вірні характеристики незамінних амінокислот:

б) не синтезуються з організмі людини; в) синтезуються лише рослинами;

г) використовуються в організмі людини для синтезу біологічно-аісливних речовин.

61. Визначити ферменти, які беруть участь у гідролізі! целюлози на етанол:

целобіоза;

г) ендо-Р-глюконаза;

62. Обрати субстрат, з якого одностадійиою ферментною реакцією

одержують І.-астарагінову та І.-яблучну кислоту:

б) фумарова кислота;

63. Указати, чим контролюється біосинтез треоніну в е.соіі:

надлишком треоніну та ізолейцину;

64. Визначити ферменти, які використовують длв гідролізу лактози, що міститься у молочній сироватці:

а) імобілізовану р-галактозидазу; в) лаетазу молочнокислих бактерій;

65. Обрати види сировини, що використовують для виділення

ферментних препаратів:

дріжджі; всі перераховані джерела.

66, Визначити функції гормону підшлункової залози інсуліну:

а) стимулює надходження глюкози у жирову та м'язову тканини;

в) підсилює синтез глікогену в печінці;

г) знижує рівень глюкози в крові.

67. Обрати вірні характеристики препаратів інсуліну, що використо-

вують у медичній практиці:

а) препарати з підшлункової залози сільськогосподарських тварин;

б) рекомбінантний людській інсулін;

68. Обрати місце синтезу соматотропного гормону (гормону росту):

б)аденогіпофіз

69. Обрати вірні характеристики промислового виробництва стероїд-

них гормонів:

трансформація метаболітів вихідної сировини з використанням

мікроорганізмів у структурно споріднені сполуки;

70. Зазначити функції та властивості гормону кори надниркових залоз

кортизону:

регулює основний обмін має протизапальну дію; не розчинний у воді.

71. Обрати вірні характеристики соматотропного гормону:

Це видоспецифічний білок;

'

виробляється як рекомбінатний білок в Е.сой'.

72. Обрати визначення, що вірно характеризують гормон підшлункової

залози людини інсулін:

а) синтезується у вигляді препроінсуліна; б) е видоспецифічним білком;

73. Указати стероїдні гормони:

Тестостерон прогестерон ергостерол;

74. Указати функції ферменту лакгамази (пеніциліиази):

в) зумовлює антибіотикорезистентність;

г) е білком, що входить до системи активного викіаду антибіотика з клітини.

75. Обрати механізми резистентності до антибіотиків:

а) зменшення проникності оболонки бактерій для антибіотика;

б) ферментативна іиаетивація антибіотика; :

в) поява у бактерій системи активного викиду антибіотика, що потрапив у клітину; !

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]