Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БАКАЛАВР_Р.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
695.96 Кб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фізичний факультет

Кафедра теоретичної фізики

На правах рукопису

КІНЕТИКА ДИСИПАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ВАКАНСІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ В ГЦК-КРИСТАЛАХ ПІД ОПРОМІНЕННЯМ

Напрям: 0701 – фізика

Кваліфікаційна робота бакалавра

студентки 4 курсу

Мусієнко-Шмарьової Галини Юріївни

Науковий керівник

доктор фіз.-мат. наук,

проф. Татаренко Валентин Андрійович

Робота заслухана на засіданні кафедри теоретичної фізики

та рекомендована до захисту на ДЕК,

прот. №_____від______________2014 р.

Завідувач кафедрою проф. Макарець М. В

Київ-2014

ВИТЯГ

з протоколу №___________

засідання Державної екзаменаційної комісії

Визнати, що студент __________________________________ виконав та захистив кваліфікаційну роботу бакалавра з оцінкою _______________________.

Голова ДЕК_____________________

________________ 2014 р.

АНОТАЦІЯ

Мусієнко-Шмарьова Г.Ю. Кінетика дисипативної структури вакансійної підсистеми в ГЦК-кристалах під опроміненням

Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 6.040203 – фізика, спеціалізація "теоретична фізика". — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра теоретичної фізики. — Київ, 2014.

Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Татаренко В.А.

Розглянуто кінетичну модель впливу зовнішнього шуму, зокрема, неоднорідності густини опроміненого ГЦК-кристалу на утворення дисипативної модульованої структури в просторовому розподілі вакансій. Швидкість генерації точкових дефектів типу вакансій по вузлах і густина їхніх стоків типу дислокацій вважалися незалежними випадковими стаціонарними однорідними полями. На прикладі ГЦК-Ni чисельно передбачено та проаналізовано температурні залежності просторових періодів дисипативної модульованої структури вакансійної підсистеми у ГЦК-кристалі для зазначених випадків із врахуванням сумарної ("електрохімічної"+"деформаційної") взаємодії між вакансіями.

Ключові слова: вакансії, "деформаційна" взаємодія, "електрохімічна" взаємодія, дисипативна структура, модульована структура.

Аннотация

Мусиенко-Шмарёва Г. Ю. Физическая кинетика диссипативной структуры вакансионной подсистемы в ГЦК-кристалах под облучением.

Квалификационная работа бакалавра по специальности 6.040203 – физика, специализация "теоретическая физика". — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, физический факультет, кафедра теоретической физики. — Киев, 2014.

Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Татаренко В. А.

Рассмотрена кинетическая модель влияния внешнего шума, в частности, неоднородности плотности облучённого ГЦК-кристала на образование диссипативной модулированной структуры в пространственном распределении вакансий. Скорость генерации точечных дефектов типа вакансий на узлах и плотность их стоков типа дислокаций считались как независимыми случайными стационарными однородными полями. На примере ГЦК-Ni численно предсказаны и проанализированы температурные зависимости пространственных периодов диссипативной модулированной структуры вакансионной подсистемы в ГЦК-кристале для указанных случаев с учётом суммарного ("электрохимического"+"деформационного") взаимодействия между вакансиями.

Ключевые слова: вакансии, "деформационное" взаимодействие, "электрохимическое" взаимодействие, диссипативная структура, модулированная структура.