Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
nauki całe uzupełnione.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
57.07 Кб
Скачать

4 Fazy cyklu życia projektu:

·inicjalizacja [podjęcie projektu]

·Cel – ustalenie co mamy zrobić, budowa zespołu, miejsce zespołu w org., zbudowanie struktury sieciowej.

·planowanie działań –rozpisanie celu ogólnego na cele cząstkowe i ogólne, zabezpieczenie zasobów, opacowanie programu, terminowe wydatki, zasady rozliczeń i kontroli wydatków, ustalenie postaci końcowej projektu i sposobu pracy

·realizacja – integracja pionowa i pozioma działań, przekazywanie informacji i przetwarzanie tych informacji

·zamknięcie projektu – raport końcowy, zebranie recenzji, przekazanie całości zleceniodawcy, przekazanie dokumentacji, rozwiązanie zespołu [powrót na normalne stanowisko]

Architektura sys. zarządzania

W czym tkwi sukces przedsiębiorstwa?

- dobry start mają te z wyróżniającymi zdolnościami

a) reputacja - miernikiem jest klient

b) innowacja

c) architektura - sieć relatywnych kontraktów [wewnętrznych, albo zew] Realcje pracowników między sobą i z kierownictwem, atmosfera w firmie. Pracownicy dbają o firmę, a ona tym samym się odwdzięcza. Obopólne zaufanie.

Architektura umożliwia :

·zdobycie wiedzy organizacyjnej i jej przekzywanie

·ustalenie sposobów postępowania - dogadują się jak działać w organizacji

·elastyczne reagowanie w odpowiedzi na zbliżające się okoliczności, muszą znać informacje.

·otwarty i swobodny przepływ informacji.

WEWNĘTRZNE

Zdolność do osiągnięcia efektów synergicznych decyduje o wysokości architektury. [IBM, Mark And Spancer - współpraca z dostawcami, etyka współdziałania] Ludzie cenią stabilność pracy

Architektura budowania zaufania przez firme:

-właściwa forma zatrudnienia

-godziwe wybagridznia , premie

-zrównowazone traktowanie dostawców, odbiorców, klientów, konkurencje, pracowników

-spłaszczona struktura wynagrodzeń ( nie może być dużych róznic między np. kierownik-pracownik)

Źr Architektury:

· pracownik musi się przekonać, że działa, obie strony

· stabilność zatrudnienia - wzmacnia ją spłaszczona struktura

· struktura wynagrodzeń

· odkładanie zarobków na przyszłość [dodatki za staż, zakładowe itp]

Problemy

- W Japonii połączenie życia zawodowego i prywatnego

- dobór pracowników o podobnych kwalifikacjach skutkuje brakiem współzawodnictwa między nimi w podzespółach.

ZEWNĘTRZNA

·dzielenie się wiedzą między firmami – wymiana doświadczeń

·realizowanie, zgranie czasu dostaw, kiedy jedna firma produkuje, druga dostarcza jej produktów akurat na czas, muszą na sobie polegać.

·tworzenie więzi z dostawcami i odbiorcami

Cechy architektury:

- długotrwałość

- obopulność

- dobrowolność

Sieć - grupa firm zawierające ze sobą kontrakty relatywnie opierają się na wysokiej bazie wiedzy i umiejętności i dzielenia się nimi [i informacjami]

Rodzaje:

- taktyczny- dostęp do rynku i technologii

- operacyjny - współpraca w procesie wytwarzania, tworzenia wartości końcowej.

Sieć ciągle wzmacnia więzi organizacyjne. Układ sieciowy jest niezależny od układu przeds.

Charakterystyczne dla sieci są:

-dobrowolność

- rozliczenia między partnerami na zasadach rynkowych.

CECHY SIECI ORG:

·wzajemna koordynacja działań [procesy i technologie]

·decyzje w spr. alokacji zasobów podejmowane są nie tylko indywidualne, ale też we wspólnie wyznaczonym zakresie

·powtarzalny char. wymiany i powtarzalność współdziałania w długim okresie.

·obszerny zakres informacji o wspólnych partnerach, dostępny tylko podmiotom sieci.

-absolutna dobrowolność

-oparcie wymiany między nimi na cenach rynkowych

Sieć między organizacyjna - forma regulowania zależności między org. Koordynacja działań nad rynkiem.

Gra kooperacyjna z wykorzystaniem komunikacji między partnerami.

Organizacje zaliczane do sieci:

·Aliase strategiczne - porozumienia firm o współpracy na rynku, nie mające na celu przejęcia partnera. [idealne dla małych firm]

·Współpraca przeds. badawczo-rozwojowych - np w motoryzacji

·Grona przemysłowe - kooperacyjne, jeden silny skupia małe jednostki.

Typologia org sieciowych. Kto tworzy sieć i warunki zakładania:

A) Firmy tworzą grupy strategiczne - bezpośrednio na tym samym rynku. Ta sama grupa klientów docelowych. [banki komercyjne w PL] Potencjał synergiczny podmiotów sieci = widoczna współpraca w pewnej kategorii. (taki sam lub podobny obszar działania w sensie przedmiotowym)

B) Pokrewne, ale nie identyczne domeny [obszary] działania. Na tych samych rynkach, ten sam produkt, [firmy doradcze] możliwość sformułowania kompleksowej oferty.

C) inne branże, komplementarne pod względem oferty uzupełniające się. [budowlane]

D) różne domeny, łączą te same kompetencje, np techniczne [umiejętności, know-how, powstaje specjalistyczny wyrób, dobrze płatny. Lata doświadczeń

E) zbiór firm składających się z dużych pomiotów [operatorów] i małych firm realizujących jego dążenia. Sieci franchesingowe, biura turystyczna.

Działania strategiczne firm na rynku:

- rozwój zew. - fuzja, zakup/sprzedaż przeds [wzmocnienie pozycji, liwkidacja konkurencji]

- małe firmy wiedzą, że przewaga graczy globalnych na najbardziej atrakcyjnych polach - mają wysoką rentowność. Org. tworzy kompleksową ofertę i tworzą razem sieć.

- branże gdzie indywidualne funkcjonowanie i sobie radzą. Browary, małe budowlane.

Atrybuty org sieciowej

- elastyczne w ramach domeny, reagują odrębnie dla różych problemów

- są układami strategicznego współdziałania - o podst znaczeniu dla firmy

- opierają się na potencjalnie synergicznych partnerach

-zw. możliwości wyboru strategicznego

- zorientowanie na dłuższą współpracę przy realizacji konkretnych projektów.

Cechy dobrze funkcjonującej sieci:

 1. Jaką jakość tworzy sieć?

 2. Sieciowość- powiązania pomiędzy elem. Systemu

 3. Otwartość

 4. Złożoność

 5. Porządek

 6. Prowadzenie

 7. rozwój

Nowoczesne formy sieci są powiązane różnymi więzami kooperacyjnymi, działające z badaniami naukowymi.

Speen out- firma działająca z potencjalnymi jednostkami badawczymi

Speen of- org bazuje na wiedzy uniwersytetów, wykorzystuje wiedzę pracowników naukowych

Rozwój organizacji: -org rozwija się bo rozwijają się ludzie (ich pomysły), przebiega w takim samym tempie.

Richard Greiner - badał 30 firm, które funkcjonowały od początku XX w. - badał je przez 70 lat, badał ich zależności, rozwój.

(wykres narysowac)

*w każdej fazie obserwujemy:

1. okres zmian ewolucyjnych pchający organizację do przodu

2. przesłanki kryzysu

3.kryzys - silne osłabienie org, wyjściem jest zmiana ewolucyjna.

Nazwy faz:

I Faza wzrostu przez kreatywność właściciela - czynnik postępu, kreatywność właściciela, jego pomysły na firmę;

-wzrost zatrudnienia w małej firmie - skomplikowanie problemu z zarządzaniem

-kryzys przywództwa - prowadzi do tego, że przedsiębiorstwo stara się powiększyć swoje możliwości merytoryczne zatrudniając specjalistów do spraw księgowości i produkcji, marketingu.

II Faza wzrostu przez formalizację - stworzenie określonych dokumentów organizacyjnych, większa ilość pracowników -> powstaje struktura org; Formalizacja czynnikiem postępu:

-więcej osób zaangażowanych w pracę, w uczestniczeniu w rozwiązywaniu problemów - bardziej efektywna praca

-określone miejsce w strukturze - pracownicy lubią wiedzieć co się od nich wymaga

*pojawiają się przesłanki kryzysu - system centralizacji staje się przyczyną przestoju, niższa efektywność -> kryzys braku autonomii - obniża nasze wyniki

III Faza wzrostu przez delegowanie uprawnień

-silnie motywuje do pracy

-najważniejszy jest wynik pracy pracownika

-wymóg rodzony za rzeczywiste wyniki

zalety tej metody:

-jeśli delegujemy uprawnienia decyzyjne to zmieniamy system informacji, menedżerowie wyższego szczebla podejmują mniej decyzji, mając więcej czasu lepiej podejmują decyzje

-ten kto dostaje uprawnienia czuje się usatysfakcjonowany, doceniony

-przynosi dobre efekty ekonomiczne

-menedżerowie na niższych szczeblach realizują cele

kryzys decentralizacji - kierownicy na najniższych szczeblach mając dużą swobodę i dla dobra firmy podejmuje decyzje niezgodne z celem zasadniczym

IV Faza wzrostu przez koordynację działań szczebli zdecentralizowanych

-szczebel pośredni (koordynacyjny) - przyjęcie spraw z wydawaniem pieniędzy dla zwiększenia koordynacji

-zarabiają dużo, gdyż są zakwalifikowani, przyrost kosztów szybszy niż przyrost efektów -> zaczyna się biurokracja wewnętrzna -> spada efektywność firmy

-kryzys biurokracji - obniża skuteczność, powoduje wysokie koszty

V Faza wzrostu przez współdziałanie - polega na uzgodnieniu przedsięwzięć aby nie wprowadzić dysonansu miedzy celami.

-uzgodnienie drobnych przedsięwzięć wymaga dużo czasu, kompetentnych ludzi, czyli góra musi rozrastać

-współdziałanie przybiera ramy organizacji - ściślej org prawne - tworzą się struktury holdingowe w początkowej fazie prosta struktura.

Rozwój i problemy z działaniem firmy

- przetrwanie i rozwój w długim okresie czasu – cel firmy

- potencjał rozwojowy organizacji – zdolność do rozwoju. Rzeczowy – tkwiący w majątku

- potencjał wyniesiony z cech kierownictwa – wykorzystanie potencjału świadczy o jakości zarządzania

Cechy wpływające na potencjał kierownika:

- kwalifikacje, sprawność decyzyjna

- kreatywność, innowacyjność

- przedsiębiorczość

- elastyczność

- adaptacyjność

Potencjał strategiczny – zdolność zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej, ogranicza się do największych firm. Analizując go analizujemy zasoby i wyniki. Potencjał to zasoby – kapitał ma zdolność do pomnażania

Potencjał rzeczowy – materialny, środku produkcji, środki pracy, przedmioty pracy.

Kapitał obcy i jego wykorzystanie – motor wzrostu może być dwukrotnie wyższy od własnego.

Kapitał – wartość która ma zdolność do pomnażania się w krótkim okresie czasu.

O potencjale rozwoju decyduje między innymi kapitał, jak i stopa jego rozwoju.

Kapitał rzeczowy – środki produkcji, pracy, przedmiot pracy

Przedmiot pracy – to na co oddziaływujemy, energia, produkty.

Istotą działalności gospodarczej jest obrót gospodarczy.

Ruch okrężny kapitału – przy każdym obrocie następuje nadwyżka.

Kapitał obcy i jego wykorzystanie jest dziś motorem rozwoju.

Rodzaje kapitału:

1. Kapitał obrotowy – kap. Finansujące aktywa i pasywa

2. working capital –[ kapitał pracujący ] Kapitał finansujący [ k. trwały] jeśli część środków z kapitału własnego aktywów trwałych zostanie, to będzie przeznaczona na finansowanie aktywów obrotowych, ma wzrastać z okresu na okres.

Od zobowiązań nie ma podatków, jak się finansować na bieżąco.

Kategorie kapitału:

najklarowniej w spółkach [akcyjna – akcje ;z o.o. – udziały]

zagmatwane w przedsiębiorstwach państwowych kapitały lub fundusze. Powstają inaczej niż w spółce. –fundusz założycielski – wart. Wyposażenia przedsiębiorstwa w momencie otworzenia, spada w wyniku umożenia wartości początkowej aktywów – są amortyzowane. Na jego wzrost mogą wpłynąć inwestycje organu państwowego, dotacje. - fundusz Przedsiębiorstwa – rośnie, odpisany z zysku, z corocznych nadwyżek netto.

nagrody z zysku dla pracowników

fundusze przed. [Na rozwój]

HOLDING:

 1. Zarządczy- centrala ma silny wpływ na podspółki, gdyż realizują ten sam cel (mają wspólne rynki zbytu itp.), pracują w tej samej branży

 2. Finansowy- skrajny model- występuje zarządzanie portfelowe.Sprzedajemy spółki, które przynoszą małe zyski zaś kupujemy akcje tych, które mogą przynieść nam zyski.

Często występują modele mieszane.

ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA:

Model Andrews’a :

Rodzaje zasobów:

 1. Finansowe- zasoby pieniężne, możliwości pozyskania kapitałów, kapitał pożyczkowy, zyski zatrzymane.

 2. Rzeczowe- technologie, dostep do surowcówlokalizacja geograficzna

 3. Rynkowe- ziemia, praca, kapitał, informacja, wiedza i doświadczenie zdobywane latami, potencjal jaki posiada pewne przedsiębiorstwo dzięki powiązaniom z rynkiem (otoczeniem), umowy dystrybucyjne, handlowe, polecenia licencyjne.

 4. Własność intelektualna- patenty, prawa autorskie, zastrzeżone wzorce, know-how

 5. Ludzie- wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie ludzi, chęć do pracy, zaangażowanie. Ludzie nie mogą być własnością przedsiębiorstwa, w związku z tym należy traktować zasób ten zamiennie?

Zasoby organizacyjne- odnoszą się do szeroko rozumianej organizacji (kultura, struktura, systemy w org itp.)

-podnoszą wydajność pracy

-podnoszą jakośc produktów

-wypadki niemal nie występują

Zasoby relacyjne-sa to więzi z otoczeniem

-pokazywanie się w mediach

-kształtowanie dobrej opinii o firmie

-tworzenie dobrej atmosfery wokół firmy

Kompetencje przedsiębiorstwa, które umozliwiaja umiejętne wykorzystanie ludzi:

 1. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia

 2. Selektywne pozyskiwanie nowych ludzi z punktu strategicznego

 3. Kreowanie samorządzących się zespołów (wykorz się tu technikę delegowania uprawnień)

 4. Odpowiedni system szkolenia i trenowania ludzi- system obejmujący większość ludzi lub wszystkich, którzy tego potrzebują

 5. Zmniejszanie różnic w statusie społecznym

 6. Rozszerzanie informacji i ich przenikanie w ramach org, dostep do informacji to szansa na podejmowanie dobrych decyzji, dzielenie się wiedza z innymi

 7. Silne uzależnienie wynagrodzeń od efektywności przedsiębiorstwa

EFEKTYWNOŚĆ PRZED: relacje zysków do nakładow.

*najczęściej prace mendźerów powiązane są z wynikami

*podział premii za wyniki w obrębie brygad w sposób klarowny- system dla pracowników

-ważne sa dyskusje z pracownikami.

Zasadnicze kompetencje w firmie:

Wyznacznik: wpływ poszczególnych kompetencji na działanie na rynku ( rozwój)

 1. Dostęp do wielu rynków zbytu

 2. Korzyści, które postrzegają klienci

 3. Trudności imitacji kluczowych kompetencji.

18

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]