Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 6 Электротравматизм.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
86.53 Кб
Скачать

Лекция 6. Електротравматизм.

 

Основнi визначення.

         Електробезпека — система органiзацiйних i технiчних заходiв i аасобiв, що забезпечують захист людей вiд шкiдливо i небезпечно ДП електричного струму, електрично дуги, електричного поля i статичноi електрики.       Наведене визначення включас 4 фактори. Еелектричний струм, електрична дуга, електромагнiтне поле i статична електрика.

• Електротравма — травма, спричинена дiєю на органiзм людини електричного струму i (або) електрично дуги.

• Електротравматизм — явище, що характеризусться сукупнiстю електротравм.

 

Особливостi електротравматизму.

       Електротравми вiдбуваються при попаданнi людини пiд напругу в результатi доторкання до елементiв електроустановки з рiзними потенцiалами чи потенцiал яких вiдрiзнясться вiд потендiалу землi, в результатi утворення електричної дуги мiж елементами електроустановки безпосередньо або мiж останнiми i людиною, яка мас контакт з землею, а також в результатi дії напруги кроку.

         Електротравми в загальному виробничому травматизмi складають близько 1%, а в смертельному — близько 15—20%. Останнє свiдчить про змiщення розподiлу електротравм у бiк тяжких, що с однiсю iз особливостей електротравматизму.

Дiя електричного струму на органiзм людини.

В порiвняннi з iншими видами травматизму, електротравматизму характернi наступнi особливостi: • людина не в змозi дистанцiйно, без спецiальних приладiв, визначати наявленiсть напруги, а тому дiя струму, зазвичай, є раптовою i захисна реакцiя органiзму проявлясться тiлькi пiсля попадання пiд напругу; • струм, що протiкає через тiло людини, дiє на тканини i органи не тiльки в мiсцях контакту зi струмовiдними частинами i на шляху протiкання, але рефлекторно, як надзвичайно сильний подразник, впливас на весь органiзм, що може призвести до порушення функцiонування життсво важливих систем органiзму — нервовоi, дихання, сердцево-судинноi тощо; • електротравми можливi без дотику людини до струмовiдних частин — внаслiдок утворення електричны дуги; Протiкання струму через тiло людини супроводжустсья термiчним, електролiтичним та бiологiчним ефектами.

           Термiчна дiя струму полягає в нагрiваннi тканин, випаровуваннi вологи тощо, що викликас опiки, обвуглювання тканин та їх розриви парою. Тяжкiсть термiчноi дії струму залежить вiд величини струму, опору проходженню струму та часу проходження. При короткочаснiй дії струму термiчна складова може бути визначальною в характерi i тяжкостi ураження.          Електролiтична дiя струму проявлясться в розкладi органiчноi речовини (електролiзi), в тому числi i кровi, що приводить до змiни їх фiзико-хiмiчних i бiохiмiчних властивостей.

         Бiологiчна дiя струму проявлясться у подразненнi i збуреннi живих тканин органiзму, в тому числi на клiтинному рiвнi. При цьому порушуються внутрiшнi бiоелектричнi процеси, що протiкають в нормально функцiонуючому органiзмi i пов’язанi з його життсвими функцiями. Эбурення, спричинене подразнюючою дiсю струму, може проявлятися у виглядi мимовiльного непередбачуваного скорочення м’лзiв. Це так звана пряма або безпосередня збурююча дiя струму на тканини, по яких вiн протiкас. Разом з цим збурююча дiя струму на тканини може бути 1 непрямою, а рефлекторною — через центральну нервову систему.

 

Види електротравм.

Видiляють три види електротравм: мiсцевi, загальнi і змiшанi.

1. Мiсцевi електричнi травми.

• до мiсцевих електротрвм вiдносяться електричнi опiки, електричнi знаки, металiзацiя шкiри, елекроофтальмiя i механiчнi ушкодження, повязанi з дiєю електричного струму чи електричної дуги. На мiсцевi електротравми припадас близько 20% електротравм.

Електриччi опiки — найбiльш розповсюдженi електротравми, близько 85% яких припадас на електромонтерiв, якi обслуговують електроустановки. Залежно вiд умов виникнення опiки дiляться на контактнi, дуговi і змiшанi.

Електричнi знаки (знаки струму або електричнi мiтки) спостерiгаються у виглядi рiзко окреслених плям сiрого чи блiдо-жовтого кольору на поверхнi тiла людини в мiсцi контакту iз струмовiдними елементами. Iнодi електричнi знаки можуть мати форму мiкроблискавки, яка контрастно спостерiгасться на поверхнi тiла.Особливого больового вiдчуття електричнi знаки ве спричиняють i з часом безслiдно зникають.

Металiзацiя шкiри — це проникнення у верхнi шари шкiри дрiбних часток металу, який розплавився пiд дiсю електричноi дуги. Наддрiбнi частки металу мають високу температуру, але малий запас теплоти. Тому вони не здатнi проникати через одяг i небезпечнi для вiдкритих дiлянок тiла. На урзженiй дiлянцi тiла, при цьому, вiдчувасться бiль вiд опiку за рахунок тепла, занесеного в шкiру металом, i напруження шкiри вiд присутностi в нiй стороньої речовини — часток металу. З часом уражена дiлянка шкiри приймас нормальний стан i зникають больовi вiдчуття.

Електроофтальмiя — запалення зовнiшнiх оболонок очей, спричинене надмiрною дiсю ультрафiолетового випромiнювання електричнсй дуги. Елек

троофтальмiя, зазвичай, розвивасться через 2—6 годин пiсля опромiнення (залежно вiд iнтевсивностi) i проявлясться у формi почервонiння i запалення шкiри та слизових оболонок повiк, сльозоточiннi, гнiйних видiленнях, свiтлоболях i свiтлобоязнi. Тривалiсть захворювання 3...5 днiв.

Профiлактика електорофтальмiй при обслуговуваннi електроустановок забезпечусться застосуванням окулярiв iз звичайними скельцями, якi майже не пропускають ультрафiолетових променiв.

Механiчнi ушкодженкя, пов’язанi з дiсю електричного струму на органiзм людини, спричиняються вепердбачуваним судомним скороченням м’язiв в результатi подразнюючоi дй струму. Внаслiдок таких судомих скорочень м’язiв можливi розриви сухожиль, iлкiри, кровоносних судин, нервових тканив, вивихи суглобiв, переломи кiсток тощо.

2. Загальнi електричнi травми або електричнi удари — це порушення дiяльностi життсво важливих органiв чи всього органiзму. Результат негативноi дії на органiзм цього явища може бути рiзний: вiд судомного скорочення окремих м’язiв до повноi зупинки дихання i кровообiгу.

Залежно вiд наслiдкiв ураження електричнi удари дiляться на чотири групп:

I — судомвi скорочення м’язiв без втрати свiдомостi;

II— судомнi скорочення м’язiв з втратою свiдомостi без порушень дихання i кровообiгу;

III — втрата свiдомостi з порутвенням серцевЫ лiяльностi чи дихання, або серцевы дiяльностi i дихання разом;

IV — клiнiчна смерть, тобто вiдсутнiсть дихання i кровообiгу.

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.