Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочакя программа истор. и пал..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
150.53 Кб
Скачать

10

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра геології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни історична геологія з основами палеонтології

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040103 Геологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 6.070701

(шифр і назва спеціальності (тей)

геолого – географічного факультету

(назва факультету)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Харків – 2010

Історична геологія з основами палеонтології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія», спеціальністю 6.070701 – «Геологія» „25” серпня, 2009.- __ с.

Розробник: Тхоржевський Едуард Станіславович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач кафедри геології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою_______________________ доц. Тхоржевський Е.С.

(підпис)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________(__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 5,5

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

Геологія 6.040103

(шифр і назва)

Модулів – 5

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.070701 Геологія

Рік підготовки:

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 198

3 - 4 й

3-4 й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

60 год.

16 год.

Практичні, семінарські

48 год.

8 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

90 год.

174 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 0,9

для заочної форми навчання - 0,2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.