Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДРОЗДОВПоняття фінансового контролінг1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
252.42 Кб
Скачать

25

ВСТУП

На сьогоднішній день в економіці України все більшу частину почав займати середній та великий бізнес. І от, з розвитком та збільшенням компанії, коли зростає обсяг виробництва, збільшується чисельність працівників, стає більш жорсткою конкуренція та знижується рентабельність, перед власником постає питання ефективного управління компанією. Більшість компаній на цьому етапі розвитку звертають увагу на контролінг, який стає все популярнішим серед українських підприємців.

Однією з причин виникнення кризової ситуації на багатьох українських підприємствах є низький рівень менеджменту. Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу.

Більшість фахівців з управління підприємством під контролінгом розуміють функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Інакше кажучи, контролінг — це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання. Провідною метою фінансового контролiнгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети фінансовий контролінг (контролер) вирішує такі функціональни завдання: координація, фінансова стратегія, планування та бюджетування, бюджетний контроль, внутрішній консалтинг та методичне забезпечення, внутрішній аудит та ревізія.

В управлінні фінансовою діяльністю вітчизняних підприємств система контролінгу ще не отримала відповідного поширення, це і визначило актуальність теми, мету, предмет та завдання випускної роботи.

Предмет дослідження – організаційно-методичні основи формування та функціонування фінансового контролінгу на підприємстві.

Об`єкт дослідження – фінансова діяльність підприємства.

Метою роботи є обґрунтування необхідності впровадження в практичну діяльність підприємства системи фінансового контролінгу для покращення результатів фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до поставленої мети завдання роботи полягають у наступному:

- дослідити роль контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства;

- розглянути сутність, основні види та завдання фінансового контролiнгу;

- визначити центральні функції контролінгу;

- розглянути методи фінансового контролінгу;

- виконати діагностику фінансового-господарської діяльності ВП Взуттева фабрика «АСПЕКТ».

Як спеціальні методи дослідження в роботі використані методи порівняння, техніко-економічного аналізу, статистичних угруповань, метод таблиць і графіків, економічних розрахунків.

Також для аналізу використовувалися наступні джерела інформації: нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.

Випускна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури, додатків. Робота містить 9 таблиць, 9 рисунків. Обсяг роботи – 57 сторінка.

1. Теоретичні аспекти формування системи фінансового контролінгу на підприємстві

1.1 Поняття мета та завдання фінансового контролінгу

Найбільший внесок у теорію фінансового контролінгу в наш час зробив чеський науковець Ф. Фрайберг [26]. Він у своїй праці "Фінансовий контролінг" детально розглянув сутність, необхідність і порядок впровадження фінансового контролін­гу, а також описав його методи та процедури. Ф. Фрайберг визначає фінансовий контролінг, як підсистему контролінгу підприємства, метою якої є забезпечення оптимального рівня фінансової рівноваги суб'єкта господарювання, максимізація вартості капіталу та отримання прибутків.

Як і при визначенні поняття контролінгу, в економічній літературі бракує єдності у визначенні фінансового контролін­гу. Наприклад представник "німецької" школи Р. Гіленкірх [25], описує фінансовий контролінг як набір управлінських коор­динуючих заходів у всіх фінансових сферах, а також як зв'я­зок між фінансовими та нефінансовими послугами так само як і між фінансовою сферою та всім управлінням підприємством. Ці управлінські заходи функціонують з метою забезпечення виконання основного завдання фінансового контролінгу (та й управління підприємством взагалі), яке полягає в підтримці ліквідності та платоспроможності підприємства за одночасної максимізації його вартості. Інший німецький вчений профе­сор Г. Менш [25] визначає фінансовий контролінг як вид конт­ролінгу, який тісно пов'язаний з фінансовим менеджментом та економіко-фінансовими проблемами, що виникають у ході діяльності підприємства. Автор також визначає контролінг як сферу завдань для підтримки фінансового менеджменту, при­чому така підтримка ґрунтується на забезпеченні інформацій­ного потоку, реалізації проектів фінансового планування і контролю, та на забезпеченні фінансового планування, конт­ролю та фінансової звітності.

Український вчений доцент М.І. Татарчук визначає фінан­совий контролінг як контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних на­прямках фінансової діяльності підприємства, своєчасне вияв­лення відхилень фактичних показників від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечать нормалізацію цих показників [22]. Також на думку М.І. Татарчука фінансовий контролінг варто визначити як інтегрова­не планування, оцінку та передачу фінансових даних (з врахо­вуванням особливостей сегмента ринку, в якому функціонує суб'єкт господарювання, особливостей і чинників, які можуть впливати на прийняття управлінських рішень керівництвом) з метою задоволення фінансових, майнових інтересів та перед­бачення прибутків підприємства. Очевидно, фінансовий конт­ролінг також охоплює набір методик, спрямованих на вдоско­налення облікової політики та управлінської практики під­приємств на підставі фінансових критеріїв успішності та функ­ціонування.

Професор О.О. Терещенко [23] зазначає, що, зі своєю появою у 20-х роках XX ст., фінансовий контролінг був сконцентрова­ний лише на фінансових завданнях і розглядався виключно як функціональний блок фінансового менеджменту, проте з ча­сом діапазон його функціонування розширився і став охоплю­вати ще й такі сфери діяльності підприємства, як виробниц­тво, маркетинг, постачання тощо. Але з цього твердження випливає, що це вже не фінансовий контролінг, а контролінг.

Аналізуючи наведені визначення, вважаємо за доцільне за­пропонувати власне визначення поняття фінансового конт­ролінгу. Фінансовий контролінг, на нашу думку, є інтегрова­ною підсистемою прийняття управлінських рішень щодо пріоритетних напрямків фінансової діяльності підприємс­тва, яка базується на комплексному аналізі даних бухгал­терського обліку, внутрішнього контролю та передбачає узго­дження (інтеграцію) фінансових аспектів функціонування усіх підрозділів підприємства. Фінансовий контролінг допо­магає визначити фінансовий стан підприємства, нові напрям­ки його розвитку та рівень пристосування до ринкових умов. Необхідність проведення фінансового контролінгу на підпри­ємстві полягає у потребі постійного моніторингу максимізації результатів господарської діяльності і порівнянні їх з планом; в оцінці платоспроможності; спостереженні за ліквідністю; в збільшенні вартості підприємства та забезпеченні довгостро­кового розвитку останнього.

У фінансового контролінгу є власний предмет та об'єкт. Професор П. Хорват [25] визначає предмет фінансового контролін­гу як набір координуючих завдань, які пов'язані з внесками та платежами, наприклад, фінансові витрати бюджету тощо. Очевидно, що таке трактування поняття предмета є досить вузьким, а тому, на нашу думку, до предмета фінансового кон­тролінгу доцільно додати також усі мікроекономічні процеси підприємства, які прямо чи опосередковано впливають на фі­нансові ресурси. До окремих об'єктів фінансового контролінгу варто віднести: фактори виробництва, фінансові процеси, по­казники ефективності їх виконання та організації, а також показники фінансового стану підприємства.

Основною метою фінансового контролінгу є забезпечення, за допомогою фінансових інструментів, стабільного розвитку підприємства у певному сегменті ринку, орієнтація управ­лінського процесу на максимізацію прибутку і вартості капі­талу та мінімізацію фінансових ризиків. Справді, як слушно- зазначають Д. Хан та Г. Гутенберг [27] фінансовий контролінг реалізує головну монетарну ціль компанії — оптимізує фінан­сові результати через максимізацію прибутку і вартості капі­талу при збережені стабільної ліквідності та платоспромож­ності підприємства. До мети фінансового контролінгу також можна віднести досягнення поставлених органами управління завдань та захист фінансових стратегічних та операційних цілей підприємства. Професор Р. Ешенбах [25] зазначає, що головною метою фінансового контролінгу є забезпечення стабіль­ності та фінансової рівноваги на підприємстві.

Цілі фінансового контролінгу конкретизуються його зав­даннями. До завдань фінансового контролінгу Р. Ешенбах [25] відносить фінансове планування та контроль, які охоплюють усі аспекти функціонування компанії та надають можливість менеджерам опрацювати та реалізувати економічно-фінансові цілі підприємства. Вважаємо слушною також думку професо­ра П. Доната [25], який у своїй праці серед завдань фінансового контролінгу наголошує на важливості забезпечення фінансо­вої рівноваги на підприємстві, тобто на розподілі фінансових ресурсів таким чином, щоб суб'єкти господарювання забезпе­чили власні потреби виробництва, покрили поточну заборго­ваність та вчасно розраховувалися з державою і акціонерами (якщо форма суб'єкта господарювання — це AT).

Польські вчені [25] визначають фінансовий контролінг як еле­мент стратегічного управління та регулювання. На думку до­ктора Г. Блох [25] завданням контролінгу на фінансовому рівні є створення та впровадження системи фінансового планування, введення показників фінансового стану підприємства, приго­тування інформації для прийняття управлінських рішень. За допомогою інформації фінансового та управлінського обліку, яку використовує фінансовий контролінг, визначають ефективність використання ресурсів, хід господарських про­цесів, формування прибутку та показники фінансового стану підприємства. Зауважимо також, що за допомогою фінансово­го контролінгу складають плани щодо показників ліквідності, прийняття управлінських рішень, фінансування певних про­ектів і планування бюджетів, які у подальшій діяльності порівнюють з реальними показниками.

Отже, фінансовий контролінг є не лише системою внутрішнього контролю фінансової діяльності, але й системою зв'язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом та фінансовим плануванням на підприємстві. Фінансовий контролінг тісно пов'язаний з плануванням, управлінням і конт­ролем фінансів підприємства. Він займається формуванням фінансових цілей підприємства, розробкою планів щодо втілення фінансових завдань і забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.