Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
398.85 Кб
Скачать

Питання для письмових відповідей і. Теоретичні питання

1. Поняття політичної культури. Типологія політичних культур.

Іі. Прикладні питання

 1. Демократизаціїє в Україні в контексті транзитології.

Державний іспит з курсу “Загальна теорія політики”

Варіант 8

1.В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?

а) IV ст. до н.е.; б) поч. XIX ст.; в) кінець XIX ст.; г) середина XX ст.

2. Яка з перелічених категорій є визначальною в політології:

а) політична система; б) держава; в) політична влада; г) політичний процес.

3.Інструментальна функція політології полягає:

а) у визначенні альтернатив суспільного розвитку;

б) в пізнанні механізмів функціонування політичних систем;

в) в приєднанні індивідів і груп до відповідної політичної культури;

г) у визначенні заходів необхідних для реалізації певного курсу дій.

4.Функція політичної соціалізації полягає:

а) у визначенні відповідних програм і цілей суспільного розвитку можливостям суспільства;

б) у залученні індивідів і груп до політичних відносин;

в) у нав’язуванні соціуму певних політичних цінностей;

г) у формуванні політичної культури громадянського типу.

5. Використовуючи типологію політичної культури Д.Каванаха, домінуючий тип політичної культури українців можна визначити як:

1) гомогенний 2) фрагментований

3) інтегрований 4) систематично змішаний.

6.Яка дисципліна вивчає примітивні форми політичної організації?

а) прикладна політологія; б) політична антропологія; в) політична історія; г) політична психологія.

7.Які форми правління Аристотель відносив до “неправильних”?

а) владу аристократії;

б) демократію як владу більшості;

в) політію;

г) олігархію.

8.Хто з політичних мислителів назвав свою роботу іменем біблійної міфічної істоти, ототожнюючи її з державою?

а) Аристотель; б) А. де Токвіль в) Т. Гоббс; г) Ш. Монеск’є.

9. “Легітимність влади” означає:

а) процедура передачі влади від одного її суб’єкту іншому мирним шляхом;

б) нав’язування поглядів, політичних настанов одним суб’єктом іншому;

в) визнання народом існуючої влади;

г) законність існуючої влади.

10. Суть влади з точки зору коерсивного підходу визначається відносинами:

а) політичної конкуренції;

б) домінування - підпорядкування;

в) соціального партнерства;

г) політичної рівності.

11.“Виходом” з політичної системи вважають:

а) соціальне незадоволення;

б) рішення уряду;

в) експорт товарів і послуг;

г) розподіл ВВП на душу населення.

12.“Входом” до політичної системи вважають:

а) імпорт товарів і послуг;

б) зовнішні інвестиції;

в) вимоги населення;

г) вплив інших підсистем суспільства.

13.Який із перелічених принципів є визначальним для концепції плюралістичної демократії?

а) ідея автономії особистості і її первинності до народу і його волі;

б) переважно негативне розуміння індивідуальної свободи;

в) суперництво і баланс групових інтересів як соціальної основи демократичної влади;

г) обмеження компетенції і сфери діяльності держави переважно охороною суспільного порядку і безпеки громадян.

14. Які з перелічених тверджень характеризують державний суверенітет?

а) незалежність вищих органів влади від суспільства;

б) верховенство державної влади в межах її території;

в) право уряду самостійно здійснювати зовнішню політику;

г) право народу на повалення деспотичного уряду.

15. У президентській республіці уряд несе політичну відповідальність:

а) перед парламентом; б) перед президентом;

в) перед судом; г) перед всіма вищезгаданими органами влади.

16. Назвіть формальну ознаку відмінності президентської форми правління від парламентської:

а) наявність парламентської відповідальності уряду; б) невизначений термін функціонування уряду;

в) наявність посади прем’єр-міністра; г) президент є главою держави і главою уряду.

17. У яких формах правління уряд формується за партійною ознакою?

а) абсолютна монархія;

б) президентська республіка;

в) парламентська республіка;

г) дуалістична монархія.

18. Президент України згідно Конституції є:

а) главою держави; в)главою держави і уряду;

б) главою уряду; г) главою держави та представником народу.

19. Вибори Президента України у першому турі голосування проводяться за:

а) Мажоритарною системою відносної більшості;

б) Мажоритарною системою абсолютної більшості;

в) Мажоритарною системою кваліфікованої більшості;

г) Мажоритарною системою;

д) Правильна відповідь відсутня.

20.Ознаками сучасних політичних партій є: 1. Організована впорядкованість. 2. Намагання здійснювати політичну владу. 3. Наявність ідеології. 4. Значна кількість членів.

а) 2, 3;4; б) 1,2,3; в) 1, 2,4; г) 1,3,4.

21.Класифікація політичних партій на кадрові і масові була розроблена:

а) американським політологом Дж. Сарторі у 70-і рр. ХХ ст.;

б) французьким теоретиком М. Дюверже на поч. 60-х рр. XX ст.;

в) італійським соціологом і політологом В.Парето в к. XIX ст.;

г) німецьким соціологом М.Вебером на поч. XX ст.

22.Автором “залізного закону олігархії” у політичних партіях був:

а) М. Дюверже; б) М. Острогорський; в) Р. Міхельс; г) М. Вебер.

23. Що стверджує найважливіша ідея лібералізму?

а) існування універсального морального порядку;

б) необхідність активної участі аристократії в державному управлінні;

в) природну нерівність людей стосовно фізичного і розумового розвитку;

г) абсолютну цінність людської особистості і першопочаткову (“від народження”) рівність всіх людей.

24. Геополітика – це:

а) один із методів політологічного дослідження;

б) частина політичної системи;

в) політична концепція міжнародних відносин держав чи блоків держави;

г) політична концепція , яка використовує територіальний імператив у здійсненні зовнішньої політики.

25. Специфіка міжнародних відносин в першу чергу визначається:

а) значним обсягом; б) непередбачуваністю;

в) відсутністю верховної влади у відносинах між державами; г) конфліктністю.

26. Поняття “національного інтересу” включає:

а) збереження територіальної цілісності; б) досягнення домінуючої позиції в світі;

в) забезпечення позитивного іміджу держави; г) забезпечення державного суверенітету.

27. Принципи міжнародного права в першу чергу повинні сприяти:

а) встановленню “балансу сил” між державами;

б) уникненню конфліктів між державами;

в) поширенню демократії;

г) закріпленню існуючого “статус кво” у стосунках між державами.

28. Основними підходами до здійснення міжнародних відносин є:

а) регіоналізм; б) ідеалізм; в) реалізм;

г) волюнтаризм; д) ірредентизм; е) всі вище перераховані.

29.Сучасна система міжнародних відносин веде свій початок з:

а) 1918р.; б) 1648 р.; в) 1945 р.;

г) 1991 р.; д) 1812 р.; е) жодного з цих років.

30. Основний принцип діяльності політичної еліти це:

а) рівність; б) шляхетність; в) ієрархічність; г) ініціативність.

31. Поняття нації як “уявної спільноти” впровадив:

а) Е. Геллнер; б) М. Грох; в) Е. Сміт; г) Б. Андерсон.

32. Автором визначального впливу “резидуїв” і “деревацій” на поведінку еліт був:

а) Н. Макіавеллі; б) Ф. Ніцше; в) В. Парето; г) Г. Моска; д) Р. Міхельс.

33. Етнополітика – це:

а) політична програма, що має на меті перетворити етнічну групу в націю;

б) ідеологія, що має на меті створення власної держави;

в) політика держави, спрямована на регулювання відносин між етнічними групами та державою;

г) політика держави, спрямована на асиміляцію етнічних меншин

34. Головна функція виборів полягає у:

а) рекрутуванні політичних кадрів;

б) легітимізації владних повноважень вибраної особи;

г) забезпеченні політичної конкуренції;

д) оновленні політичної еліти.

в) забезпеченні політичної конкуренції;

35. Яка із запропонованих Б. Гаврилишиним форм влади переважає в Україні:

а) влада типу противаги; б) колегіальна влада;

в) унітарна влада; г) жодна з названих.

36. Криза влади це:

а) існування двовладдя;

б) втрата контролю держави над своєю територією;

в) недієздатність владних інститутів держави;

г) все вище назване.

37. Спосіб організації верховної державної влади, принципи прийняття політичних

рішень, ступінь участі населення в їх формуванні це:

а) ознаки державного устрою; в) ознаки легітимного панування;

б) ознаки політичного режиму; г) форма правління.

38. Які із наведених оцінок не є характерними для демократичних політичних режимів?

а) всі демократичні режими є республіками;

б) всі демократичні режими допускають існування опозиції правлячим партіям;

в) всі демократичні режими характеризуються поділом влади;

г) всі демократичні режими базуються на президентській формі правління;

д) для демократичних режимів характерний федеративний, а не унітарний устрій.

39. Які із перечислених тверджень не є правильними стосовно авторитаризму:

а) авторитаризм – це порівняно сучасний тип політичного режиму;

б) всі авторитарні режими позбавлені легітимності;

в) рівень політичного відчуження при авторитаризмі є найбільшим;

г) авторитаризм має найбільше різновидів.

40. З якою метою в ряді країн встановлюється максимальна межа передвиборчих видатків?

а) зекономити бюджетні кошти;

б) не допустити повного розорення кандидатів;

в) забезпечити рівні можливості кандидатів;

г) проконтролювати доходи кандидатів.

41. Ви вирішили висунути свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради. Яку кількість підписів вам необхідно зібрати, щоб зареєструватися кандидатом?

а) 900 підписів; б) 1000 підписів; в) 2000 підписів; г) 200 000 підписів; д) 0 підписів.

42. Гаррімандеризм це:

а) практика маніпулювання голосами виборців; б) практика нерівномірного визначення меж виборчих округів;

в) практика нерівномірного розподілу мандатів; г) практика підкупу голосів виборців у мажоритарних округах.

43. Основна ідея партисипітарної моделі демократії полягає у:

а) розширенні політичної участі населення; б) визнанні конкуренції різноманітних “груп тиску”;

в) розпорошенні центрів прийняття рішень; г) визнанні вирішальної ролі політичних партій.

44.На думку модерністів, нація – це:

а) реально існуюча спільнота; б) сконструйована спільнота;

в) уявна спільнота; г) похідне утворення від націоналізму.

45. Згідно зі спостереженнями Г. Алмонда особливістю громадянської культури є:

а) потенційна можливість громадян брати участь у відстоюванні своїх інтересів;

б) реальна участь громадян у політичному житті;

в) активна участь громадян у політичному житті;

г) політична пасивність громадян, що дає змогу елітам здійснювати владу.

46. Індикатором масової свідомості стосовно певних явищ політичного життя є:

а) громадська думка ; б) стереотипізація масової свідомості;

в) деформація масової свідомості; г) політизація масової свідомості.

47. Явище “медіатизації політики” свідчить про:

а) зростаючий контроль ЗМІ над політикою; б) зростаючий контроль влади над ЗМІ;

в) намагання ЗМІ відмежуватися від впливу політики; г) здійснення політики за внутрішніми законами ЗМІ.

48. Основними підходами до вивчення процесів трансформації у транзитології є:

а) функціональний; б) системний; в) консенсусний; г) інституційний.

49.Серед країн, що стали на шлях посткомуністичної трансформації, абдикація мала місце у:

а) СРСР; б) Румунії; в) Чехії; г) у всіх вище зазначених.

50. Глобалізація – це процес:

а) розширення суверенітету держав; б) зменшення ролі держав в порівнянні з ТНК;

в) нівелювання державних кордонів; г) створення “нового світового порядку”.

51.Предметом „широкого” підходу при вивченні глобалістики є:

а) цілісність людського буття; б) актуальні проблеми людства;

в) державні інституції; г) соціальна сфера.

52.Яка складова структури релігії має найтісніший зв’язок з політичною сферою:

а) релігійна свідомість, б) релігійна діяльність,

в) релігійні організації г) релігійні відносини.

53.Яка з функцій релігії покликана пом’якшувати конфліктні ситуації в суспільстві:

а) світоглядна; б) регулятивна;

в) компенсаторна; г) інтегративна.

54.Прийнято вважати, що розкол між політикою і мораллю стався:

а) 11ст.; б) кін.15-поч.16 ст.;

в) кін.16-поч.17ст.; г) 1596.

55.Який підхід щодо взаємовідносин політики і моралі втілений в ідеології християнсько–демократичних рухів:

а) автономістський; б) компромісний;

в) ціннісний; г) інше.

56.Від чого залежить ступінь достовірності прогнозу:

а) від терміну віддаленості явища у майбутньому;

б) від знань відповідних закономірностей розвитку явища;

в) від системності прогнозу;

г) усі варіанти вірні.

57.Який підхід до формування іміджу передбачає сприяння впровадженню іміджу у руслі його використання у певній сфері, орієнтованого на певні верстви населення:

а) функціональний; б) контекстний;

в) порівняльний; д) інше.

58.Яка модель прийняття рішень дозволяє зекономити час, але не сприяє відкритому обговоренню проблеми:

а) формальна; б) змагальна;

в) колегіальна; г) а і б.

59.Однією з функцій політичного менеджера є:

а) матеріальне забезпечення; в) створення команди;

б) технічне забезпечення; г) чергування біля телефону.

60.Яка із вказаних структур здійснює зовнішнє політичне консультування:

а) PR-служба; в) консалтингова фірма;

б) прес-служба; г) усі варіанти вірні.

Питання для письмових відповідей

І. Теоретичні питання

Поняття націоналізму. Різновиди націоналізму.

ІІ. Прикладні питання

Співвідношення політики і моралі в Україні.

І. Теоретичні питання

1. Сучасні концепції демократії.

 1. Неототалітарні тенденції в сучасному світі в епоху глобалізації.

 2. Співвідношення політики і моралі у політичній теорії і практиці.

 3. Роль та функції ЗМІ у сучасному світі.

 4. Сутність та різновиди авторитарних режимів.

 5. Поняття лідерства. Концепції та типології лідерства.

 6. Поняття політичної культури. Типологія політичних культур.

 7. Поняття націоналізму. Різновиди націоналізму

ІІ. Прикладні питання

1. Cучасний політичний режим в Україні.

 1. Демократизація в Україні в контексті транзитології.

 2. Особливості правової та соціальної держави; проблеми їх розбудови в Україні.

 3. Громадянське суспільство: проблеми та перспективи становлення в Україні.

 4. Особливості української політичної культури.

 5. Наслідки глобалізації для України.

 6. Політичні технології у виборчій кампанії 2006 р.

 7. Співвідношення політики і моралі в Україні

Ключ

 1. г

 2. в

 3. г

 4. б

 5. в

 6. б

 7. б, г

 8. в

 9. в

 10. б

 11. б

 12. в

 13. в

 14. б, д

 15. б

 16. г

 17. в

 18. г

 19. в

 20. б

 21. б

 22. в

 23. г

 24. г

 25. в

 26. а, в, г

 27. б

 28. б, в

 29. б

 30. в

 31. г

 32. в

 33. в

 34. б

 35. а

 36. г

 37. г

 38. а, г, д

 39. а, б

 40. в

 41. д

 42. б

 43. а

 44. б, в, г

 45. а, г

 46. а

 47. г

 48. а, г

 49. а, в

 50. б, в, г

 51. г

 52. в

 53. б

 54. г

 55. г

 56. в

 57. б

 58. в

 59. б

 60. д

Якщо відповідь неповна, ставимо 0,5 бала.

51.Предметом досліджень глобалістики є:

а) перша глобальна революція; б) глобальні проблеми;

в) глобальна свідомість; г) усі варіанти вірні.

52.Яка складова структури релігії має найтісніший зв’язок з політичною сферою:

а) релігійна свідомість, б) релігійна діяльність,

в) релігійні організації г) релігійні відносини.

53.Прийнято вважати, що розкол між політикою і мораллю стався:

а) 11ст.; б) кін.15-поч.16 ст.;

в) кін.16-поч.17ст.; г) 1596;

54.Який підхід щодо взаємовідносин політики і моралі втілений в ідеології християнсько–демократичних рухів:

а) автономістський; б) компромісний; в) ціннісний; г) інше.

55. Від чого залежить ступінь достовірності прогнозу:

а) від терміну віддаленості явища у майбутньому; б) від знань відповідних закономірностей розвитку явища;

в) від системності прогнозу; г) усі варіанти вірні;

56. Достатню ступінь імовірності, виправданості розроблюваного прогнозу характеризує така категорія як:

а) системність прогнозу; в) надійність прогнозу; д) усі варіанти вірні.

б) коригування прогнозу; г) формалізованість прогнозу;

57. Логічним наслідком використання політичного маркетингу як інструмента дослідження суспільної свідомості є:

а) формування інформаційного банку даних; б) впровадження іміджу;

в) покращення політичної культури; г) участь у виборах.

58. За допомогою якої функції опитування громадської думки визначається точне співвідношення політичних сил у суспільстві:

а) політичної; б) ідеологічної; в) соціальної; г) демографічної.

59. Менеджери, радники з економічних, внутрішньополітичних питань, прес-секретар, іміджмейкер входять до складу:

а) апаратної частини команди; б) патронажної;

в) офіційної; г) мобільної групи.

60. Першим стратегічним кроком виборчої кампанії є:

а) з’ясування сильних і слабких сторін опонентів; б) збір інформації про конкретний виборчий округ;

в) формування основних засобів кампанії; г) складання передвиборчої програми;

д) інше.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]