Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
398.85 Кб
Скачать

Питання для письмових відповідей і. Теоретичні питання

  1. Неототалітарні тенденції в сучасному світі в епоху глобалізації.

Іі. Прикладні питання

  1. Cучасний політичний режим в Україні.

Державний іспит з курсу “Загальна теорія політики”

Варіант 3

.В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?

а) IV ст. до н.е.; б) поч. XIX ст.; в) кінець XIX ст.; г) середина XX ст.

2. Яка з перелічених категорій є визначальною в політології:

а) політична система; б) держава; в) політична влада; г) політичний процес.

3.Інструментальна функція політології полягає:

а) у визначенні альтернатив суспільного розвитку;

б) в пізнанні механізмів функціонування політичних систем;

в) в приєднанні індивідів і груп до відповідної політичної культури;

г) у визначенні заходів необхідних для реалізації певного курсу дій.

4.Функція політичної соціалізації полягає:

а) у визначенні відповідних програм і цілей суспільного розвитку можливостям суспільства;

б) у залученні індивідів і груп до політичних відносин;

в) у нав’язуванні соціуму певних політичних цінностей;

г) у формуванні політичної культури громадянського типу.

5. Використовуючи типологію політичної культури Д.Каванаха, домінуючий тип політичної культури українців можна визначити як:

1) гомогенний 2) фрагментований

3) інтегрований 4) систематично змішаний.

6.Яка дисципліна вивчає примітивні форми політичної організації?

а) прикладна політологія; б) політична антропологія; в) політична історія; г) політична психологія.

7.Які форми правління Аристотель відносив до “неправильних”?

а) владу аристократії;

б) демократію як владу більшості;

в) політію;

г) олігархію.

8.Хто з політичних мислителів назвав свою роботу іменем біблійної міфічної істоти, ототожнюючи її з державою?

а) Аристотель; б) А. де Токвіль в) Т. Гоббс; г) Ш. Монеск’є.

9. “Легітимність влади” означає:

а) процедура передачі влади від одного її суб’єкту іншому мирним шляхом;

б) нав’язування поглядів, політичних настанов одним суб’єктом іншому;

в) визнання народом існуючої влади;

г) законність існуючої влади.

10. Суть влади з точки зору коерсивного підходу визначається відносинами:

а) політичної конкуренції;

б) домінування - підпорядкування;

в) соціального партнерства;

г) політичної рівності.

11.“Виходом” з політичної системи вважають:

а) соціальне незадоволення;

б) рішення уряду;

в) експорт товарів і послуг;

г) розподіл ВВП на душу населення.

12.“Входом” до політичної системи вважають:

а) імпорт товарів і послуг;

б) зовнішні інвестиції;

в) вимоги населення;

г) вплив інших підсистем суспільства.

13.Який із перелічених принципів є визначальним для концепції плюралістичної демократії?

а) ідея автономії особистості і її первинності до народу і його волі;

б) переважно негативне розуміння індивідуальної свободи;

в) суперництво і баланс групових інтересів як соціальної основи демократичної влади;

г) обмеження компетенції і сфери діяльності держави переважно охороною суспільного порядку і безпеки громадян.

14. Які з перелічених тверджень характеризують державний суверенітет?

а) незалежність вищих органів влади від суспільства;

б) верховенство державної влади в межах її території;

в) право уряду самостійно здійснювати зовнішню політику;

г) право народу на повалення деспотичного уряду.

15. У президентській республіці уряд несе політичну відповідальність:

а) перед парламентом; б) перед президентом;

в) перед судом; г) перед всіма вищезгаданими органами влади.

16. Назвіть формальну ознаку відмінності президентської форми правління від парламентської:

а) наявність парламентської відповідальності уряду; б) невизначений термін функціонування уряду;

в) наявність посади прем’єр-міністра; г) президент є главою держави і главою уряду.

17. У яких формах правління уряд формується за партійною ознакою?

а) абсолютна монархія;

б) президентська республіка;

в) парламентська республіка;

г) дуалістична монархія.

18. Президент України згідно Конституції є:

а) главою держави; в)главою держави і уряду;

б) главою уряду; г) главою держави та представником народу.

19. Вибори Президента України у першому турі голосування проводяться за:

а) Мажоритарною системою відносної більшості;

б) Мажоритарною системою абсолютної більшості;

в) Мажоритарною системою кваліфікованої більшості;

г) Мажоритарною системою;

д) Правильна відповідь відсутня.

20.Ознаками сучасних політичних партій є: 1. Організована впорядкованість. 2. Намагання здійснювати політичну владу. 3. Наявність ідеології. 4. Значна кількість членів.

а) 2, 3;4; б) 1,2,3; в) 1, 2,4; г) 1,3,4.

21.Класифікація політичних партій на кадрові і масові була розроблена:

а) американським політологом Дж. Сарторі у 70-і рр. ХХ ст.;

б) французьким теоретиком М. Дюверже на поч. 60-х рр. XX ст.;

в) італійським соціологом і політологом В.Парето в к. XIX ст.;

г) німецьким соціологом М.Вебером на поч. XX ст.

22.Автором “залізного закону олігархії” у політичних партіях був:

а) М. Дюверже; б) М. Острогорський; в) Р. Міхельс; г) М. Вебер.

23. Що стверджує найважливіша ідея лібералізму?

а) існування універсального морального порядку;

б) необхідність активної участі аристократії в державному управлінні;

в) природну нерівність людей стосовно фізичного і розумового розвитку;

г) абсолютну цінність людської особистості і першопочаткову (“від народження”) рівність всіх людей.

24. Геополітика – це:

а) один із методів політологічного дослідження;

б) частина політичної системи;

в) політична концепція міжнародних відносин держав чи блоків держави;

г) політична концепція , яка використовує територіальний імператив у здійсненні зовнішньої політики.

25. Специфіка міжнародних відносин в першу чергу визначається:

а) значним обсягом; б) непередбачуваністю;

в) відсутністю верховної влади у відносинах між державами; г) конфліктністю.

26. Поняття “національного інтересу” включає:

а) збереження територіальної цілісності; б) досягнення домінуючої позиції в світі;

в) забезпечення позитивного іміджу держави; г) забезпечення державного суверенітету.

27. Принципи міжнародного права в першу чергу повинні сприяти:

а) встановленню “балансу сил” між державами;

б) уникненню конфліктів між державами;

в) поширенню демократії;

г) закріпленню існуючого “статус кво” у стосунках між державами.

28. Основними підходами до здійснення міжнародних відносин є:

а) регіоналізм; б) ідеалізм; в) реалізм;

г) волюнтаризм; д) ірредентизм; е) всі вище перераховані.

29.Сучасна система міжнародних відносин веде свій початок з:

а) 1918р.; б) 1648 р.; в) 1945 р.;

г) 1991 р.; д) 1812 р.; е) жодного з цих років.

30. Основний принцип діяльності політичної еліти це:

а) рівність; б) шляхетність; в) ієрархічність; г) ініціативність.

31. Поняття нації як “уявної спільноти” впровадив:

а) Е. Геллнер; б) М. Грох; в) Е. Сміт; г) Б. Андерсон.

32. Автором визначального впливу “резидуїв” і “деревацій” на поведінку еліт був:

а) Н. Макіавеллі; б) Ф. Ніцше; в) В. Парето; г) Г. Моска; д) Р. Міхельс.

33. Етнополітика – це:

а) політична програма, що має на меті перетворити етнічну групу в націю;

б) ідеологія, що має на меті створення власної держави;

в) політика держави, спрямована на регулювання відносин між етнічними групами та державою;

г) політика держави, спрямована на асиміляцію етнічних меншин

34. Головна функція виборів полягає у:

а) рекрутуванні політичних кадрів;

б) легітимізації владних повноважень вибраної особи;

г) забезпеченні політичної конкуренції;

д) оновленні політичної еліти.

в) забезпеченні політичної конкуренції;

35. Яка із запропонованих Б. Гаврилишиним форм влади переважає в Україні:

а) влада типу противаги; б) колегіальна влада;

в) унітарна влада; г) жодна з названих.

36. Криза влади це:

а) існування двовладдя;

б) втрата контролю держави над своєю територією;

в) недієздатність владних інститутів держави;

г) все вище назване.

37. Спосіб організації верховної державної влади, принципи прийняття політичних

рішень, ступінь участі населення в їх формуванні це:

а) ознаки державного устрою; в) ознаки легітимного панування;

б) ознаки політичного режиму; г) форма правління.

38. Які із наведених оцінок не є характерними для демократичних політичних режимів?

а) всі демократичні режими є республіками;

б) всі демократичні режими допускають існування опозиції правлячим партіям;

в) всі демократичні режими характеризуються поділом влади;

г) всі демократичні режими базуються на президентській формі правління;

д) для демократичних режимів характерний федеративний, а не унітарний устрій.

39. Які із перечислених тверджень не є правильними стосовно авторитаризму:

а) авторитаризм – це порівняно сучасний тип політичного режиму;

б) всі авторитарні режими позбавлені легітимності;

в) рівень політичного відчуження при авторитаризмі є найбільшим;

г) авторитаризм має найбільше різновидів.

40. З якою метою в ряді країн встановлюється максимальна межа передвиборчих видатків?

а) зекономити бюджетні кошти;

б) не допустити повного розорення кандидатів;

в) забезпечити рівні можливості кандидатів;

г) проконтролювати доходи кандидатів.

41. Ви вирішили висунути свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради. Яку кількість підписів вам необхідно зібрати, щоб зареєструватися кандидатом?

а) 900 підписів; б) 1000 підписів; в) 2000 підписів; г) 200 000 підписів; д) 0 підписів.

42. Гаррімандеризм це:

а) практика маніпулювання голосами виборців; б) практика нерівномірного визначення меж виборчих округів;

в) практика нерівномірного розподілу мандатів; г) практика підкупу голосів виборців у мажоритарних округах.

43. Основна ідея партисипітарної моделі демократії полягає у:

а) розширенні політичної участі населення; б) визнанні конкуренції різноманітних “груп тиску”;

в) розпорошенні центрів прийняття рішень; г) визнанні вирішальної ролі політичних партій.

44.На думку модерністів, нація – це:

а) реально існуюча спільнота; б) сконструйована спільнота;

в) уявна спільнота; г) похідне утворення від націоналізму.

45. Згідно зі спостереженнями Г. Алмонда особливістю громадянської культури є:

а) потенційна можливість громадян брати участь у відстоюванні своїх інтересів;

б) реальна участь громадян у політичному житті;

в) активна участь громадян у політичному житті;

г) політична пасивність громадян, що дає змогу елітам здійснювати владу.

46. Індикатором масової свідомості стосовно певних явищ політичного життя є:

а) громадська думка ; б) стереотипізація масової свідомості;

в) деформація масової свідомості; г) політизація масової свідомості.

47. Явище “медіатизації політики” свідчить про:

а) зростаючий контроль ЗМІ над політикою; б) зростаючий контроль влади над ЗМІ;

в) намагання ЗМІ відмежуватися від впливу політики; г) здійснення політики за внутрішніми законами ЗМІ.

48. Основними підходами до вивчення процесів трансформації у транзитології є:

а) функціональний; б) системний; в) консенсусний; г) інституційний.

49.Серед країн, що стали на шлях посткомуністичної трансформації, абдикація мала місце у:

а) СРСР; б) Румунії; в) Чехії; г) у всіх вище зазначених.

50. Глобалізація – це процес:

а) розширення суверенітету держав; б) зменшення ролі держав в порівнянні з ТНК;

в) нівелювання державних кордонів; г) створення “нового світового порядку”.

51.Предметом „широкого” підходу при вивченні глобалістики є:

а) цілісність людського буття; б) актуальні проблеми людства;

в) державні інституції; г) соціальна сфера.

52.Яка складова структури релігії має найтісніший зв’язок з політичною сферою:

а) релігійна свідомість, б) релігійна діяльність,

в) релігійні організації г) релігійні відносини.

53.Яка з функцій релігії покликана пом’якшувати конфліктні ситуації в суспільстві:

а) світоглядна; б) регулятивна;

в) компенсаторна; г) інтегративна.

54.Прийнято вважати, що розкол між політикою і мораллю стався:

а) 11ст.; б) кін.15-поч.16 ст.;

в) кін.16-поч.17ст.; г) 1596.

55.Який підхід щодо взаємовідносин політики і моралі втілений в ідеології християнсько–демократичних рухів:

а) автономістський; б) компромісний;

в) ціннісний; г) інше.

56.Від чого залежить ступінь достовірності прогнозу:

а) від терміну віддаленості явища у майбутньому;

б) від знань відповідних закономірностей розвитку явища;

в) від системності прогнозу;

г) усі варіанти вірні.

57.Який підхід до формування іміджу передбачає сприяння впровадженню іміджу у руслі його використання у певній сфері, орієнтованого на певні верстви населення:

а) функціональний; б) контекстний;

в) порівняльний; д) інше.

58.Яка модель прийняття рішень дозволяє зекономити час, але не сприяє відкритому обговоренню проблеми:

а) формальна; б) змагальна;

в) колегіальна; г) а і б.

59.Однією з функцій політичного менеджера є:

а) матеріальне забезпечення; в) створення команди;

б) технічне забезпечення; г) чергування біля телефону.

60.Яка із вказаних структур здійснює зовнішнє політичне консультування:

а) PR-служба; в) консалтингова фірма;

б) прес-служба; г) усі варіанти вірні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]