Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма магістерського іспиту_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
58.88 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Острозька академія»

Гуманітарний факультет

Кафедра української мови

Кафедра журналістики і літературознавства

«Затверджую»

Проректор з навчально-виховної роботи

_______________проф. Кралюк П.М.

Програма

комплексного державного іспиту

для студентів V курсу

спеціальності «Українська мова та література»

з української мови та літератури

«Затверджено»

вченою радою гуманітарного факультету

(протокол №__від «__»________ 201_ року)

Голова ради факультету

______________проф. В.М. Жуковський

«Затверджено»

на спільному засіданні кафедр української мови та журналістики і літературознавства (протокол №__

від «__»________ 201_ року)

Завідувач кафедри української мови

______________проф. Хом’як І.М.

Завідувач кафедри журналістики і літературознавства

______________доц. Шанюк В. І.

Острог – 2012

Пояснювальна записка

У програмі державного іспиту для студентів спеціальності «Українська мова та література» відображено два блоки питань. Перший блок охоплює найважливіші питання з курсу «Стилістика української мови», другий – «Історія української літератури». Сучасна української література має завданням системне висвітлення літературного процесу другої половини ХХ століття. Пропонований курс охоплює літературний процес 60-90-х років.

Вимоги до знань студента:

Магістр повинен:

- мати фундаментальні знання з української мови і літератури;

- володіти методикою навчання української мови та літератури й мистецтвом редагування;

- бути обізнаним у сфері видавничої справи.

Його компетенція може охоплювати, в залежності від напряму підготовки, такі види діяльності: викладання української мови та літератури в середніх навчальних закладах, виконання навчально-допоміжної та дослідницько-допоміжної роботи, пов’язаної з українською філологією; безпосереднє забезпечення письмової та усної комунікації та інформації українською мовою в різних галузях науки і культури.

Магістр з фаху “Філологія” (українська мова та література), викладач української мови та літератури може викладати українську мову та літературу в загальноосвітніх середніх школах, а також працювати на посадах старшого лаборанта в навчальних та дослідницьких установах різного рівня. Магістр-філолог може займати викладацькі та адміністративні посади у середніх спеціальних навчальних закладах, включаючи спеціалізовані школи (ліцеї, гімназії тощо) гуманітарного типу.

Зміст програми

Блок 1. Сучасна українська літературна мова

Питання для підготовки до державного іспиту (5 курс) 2010 рік

Сучасна українська літературна мова

 1. Предмет, завдання та значення курсу стилістики. Зміст поняття стилістична система української мови. Структура стилістики. Основні розділи стилістичної науки.

 2. Функціональна стилістика української мови. Поняття мовного стилю як функціонального різновиду мови. Принципи класифікації та критерії функціональних стилів в українській мові.

 3. Стильова та стилістична норма як різновид мовної норми. Поняття стилістичного значення мовних засобів.

 4. Науковий стиль, його підстилі та основні стильові ознаки.

 5. Публіцистичний стиль, його підстилі та їх основні стильові ознаки.

 6. Підстилі та їх основні стильові ознаки офіційно-ділового стилю.

 7. Конфесійний стиль, його історія та розвиток. Жанрові особливості конфесійного стилю, основні стильові ознаки.

 8. Епістолярний стиль. Мовні формули ділового та приватного листування.

 9. Система стилістичних ресурсів мови.

 10. Фонетичні засоби стилістики української мови.

 11. Стилістичні властивості засобів українського словотвору.

 12. Стилістична диференціація словникового складу мови.

 13. Стилістичне використання багатозначності та омонімії.

 14. Синонімія, антонімія, паронімія як стилістичні ресурси.

 15. Стилістичні функції неологізмів, застарілої лексики, іншомовних слів.

 16. Стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів, діалектизмів, розмовної та просторічної лексики. Термінологія у різних стилях мови.

 17. Стилістичні ресурси фразеології.

 18. Стилістика морфологічних засобів української мови. Морфологічна варіантність та стилістичне значення.

 19. Стилістичне використання синтаксичних засобів української мови. Словосполучення та речення. Стилістичні можливості речень, різних за метою висловлювання.

 20. Стилістичні можливості відокремлених членів речення, вставних та вставлених конструкцій. Складні речення. Стилістична роль різних типів складних речень.

 21. Поняття індивідуально-авторського стилю.

 22. Закони текстотворення. Стильова та стилістична норма.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.