Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по приказу 456 от 24.09.10.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
77.31 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Феодосійського МВ

ГУМВС України в АР Крим

полковник міліції

Ністрян а.Ф.

«_____» _____________ 2011 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття з функціональної підготовки

Тема: « Основи організації розкриття злочинів ОВС України (Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456)»

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку системи Міністерства внутрішніх справ

Ця Концепція визначає головну мету та основні принципи функціонування і розвитку системи МВС.

Головним завданням Концепції є визначення на основі наукового аналізу сучасної та прогнозованих тенденцій розвитку соціально-економічної та криміногенної обстановки в суспільстві, шляхів оптимізації діяльності системи МВС з метою максимального забезпечення ефективності її функціонування.

Необхідність розроблення Концепції викликана такими обставинами:

політичне, економічне та соціальне оновлення суспільства в процесі побудови демократичної правової держави зумовлює потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад функціонування органів державної виконавчої влади у відповідність з новими умовами їх діяльності та розвитку. Органи внутрішніх справ, як складова частина органів державної виконавчої влади, повинні забезпечити реалізацію наданих їм повноважень, виходячи з пріоритетності прав і свобод людини;

зростання злочинності до рівня реальної загрози національній безпеці України висуває перед органами внутрішніх справ нові завдання, зумовлює необхідність перегляду стратегічних напрямів їхньої діяльності, пошуку нових підходів до організації та здійснення охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю, які б відповідали сучасній обстановці та тенденціям її розвитку;

органи внутрішніх справ, як і все суспільство, переживають кризу, що негативно позначається на їхній діяльності. Кризові явища посилюються надмірною перевантаженістю, що певною мірою пов'язано з виконанням органами внутрішніх справ багатьох функцій, які безпосередньо не стосуються охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю. У зв'язку з цим чисельність працівників МВС досить значна, на їх утримання витрачається багато коштів, тоді як реальною роботою, пов'язаною із захистом життя, здоров'я, прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, займається менша їх частина;

структура органів внутрішніх справ і організація управління нею надто громіздка: численні підрозділи і ланки управління дублюють одна одну, через що мають місце неузгодженість та паралелізм у виконанні функцій, звідси - низький вплив управлінських структур на ефективність діяльності системи;

немає законодавчого визначення поняття "органи внутрішніх справ", їхніх завдань та повноважень, структурної побудови системи МВС та інших умов їхньої діяльності.

Правову основу Концепції становлять Конституція України, Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС.

Розроблення Концепції базувалось на таких принципах:

провадження діяльності органів внутрішніх справ виключно з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

єдності системи МВС;

максимальної економічності, простоти і гнучкості структур системи МВС;

першочергового забезпечення діяльності низових ланок органів внутрішніх справ як основи системи МВС;

доступності для населення інформації про діяльність всіх ланок системи МВС в установленому законодавством порядку;

пріоритетної орієнтації діяльності кожної служби і підрозділу незалежно від їх функціональної спеціалізації на вирішення завдань боротьби із злочинністю і забезпечення громадської безпеки;

визначення оптимальної чисельності служб і підрозділів, що виконують забезпечувальні функції; розатестування їх працівників; відхід від зрівнювання в оплаті та в присвоєнні спеціальних звань працівникам, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю, та працівникам інших підрозділів;

тісної співпраці з місцевими органами державної виконавчої влади у забезпеченні правопорядку на їх територіях;

наступництва, плановості, послідовності, поетапності та гласності у здійсненні всіх перетворень, недопущення або зведення до мінімуму можливих ущемлень законних інтересів працівників системи МВС.

Концепцію розроблено з урахуванням критичного аналізу попередніх реорганізацій і структурних змін у системі МВС, пропозицій керівників Міністерства та його галузевих підрозділів, ГУМВС-УМВС, навчальних закладів і наукових установ, працівників і ветеранів органів внутрішніх справ, а також зарубіжного досвіду діяльності правоохоронних органів.

Для досягнення мети Концепції передбачається:

підвищити ефективність управління та бойової готовності органів внутрішніх справ і внутрішніх військ шляхом оптимізації функцій системи МВС відповідно до рівня управління, привести організаційно-штатну структуру у відповідність з новими соціальними пріоритетами, зміцнити штабні функції, якісно поліпшити інформаційну роботу, вдосконалити правове забезпечення;

максимально використовувати форми і методи оперативної та службової діяльності, які позитивно зарекомендували себе на практиці, забезпечити впровадження наукових рекомендацій та прийнятного в умовах України передового зарубіжного досвіду;

поліпшити роботу з кадрами, зміцнити систему внутрішньої безпеки, яка б забезпечувала попередження, виявлення та припинення фактів зловживань посадовим становищем та корупції серед особового складу;

зміцнити співробітництво з іншими правоохоронними органами;

налагодити взаємодію з населенням, громадськими організаціями, підприємствами і установами всіх форм власності, засобами масової інформації;

розширити і поглибити міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності;

налагодити належне фінансове і матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ.

Концепцію розроблено з метою поточного і перспективного планування розвитку системи МВС. Реалізація її положень потребуватиме поетапного внесення змін і доповнень до актів чинного законодавства, розроблення нових актів законодавства, прийняття указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, вдосконалення відомчої нормативної бази. Положення Концепції повинні бути уточнені і розвинуті в планах посилення окремих напрямів оперативної, службової та бойової діяльності органів внутрішніх справ і внутрішніх військ.

Реалізація Концепції має забезпечити комплексний підхід до впорядкування системи МВС і розроблення механізмів управління її структурними ланками в 1996 році і на перспективу (до 2000 року), у зв'язку з чим очікується загальне підвищення результативності функціонування системи МВС, посилення її позитивного впливу на стабілізацію криміногенної ситуації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.