Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
іспит ФФНМ педагогіка 2 курс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
154.62 Кб
Скачать

15

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Факультет французької та німецької мов

«Затверджено»

Проректор з науково-педагогічної

та методичної роботи_________ Л.Я.Зєня

« »____________ 2012 р.

П Р О Г Р А М А

іспиту з навчальної дисципліни

«Педагогіка»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Напрям підготовки 6.020303 Філологія* (англійська, французька, німецька)

6.020303 Філологія* Українська мова і література)

6.020302 Історія*

6.030103 Практична психологія

«Затверджено»

на засіданні кафедри педагогіки.

Протокол № 2 від 07.09.2011 р.

Завідувач кафедри___________(Марченко Г.В.)

(підпис)

Горлівка – 2011

ЗМІСТ

Пояснювальна записка……………………………………………………………3

1. Вимоги до студентів на іспиті………………………………………………...4

2. Структура іспиту……………………………………………………………….5

3. Зміст педагогічної підготовки………………………………………………...10

4. Критерії оцінювання студентів на іспиті…………………………………….12

5. Рекомендована література для підготовки до іспиту……………………......14

Пояснювальна записка

Іспит з навчальної дисципліни «Педагогіка» має на меті виявити володіння студентами 2 курсу денного відділення комплексом сучасних теоретико-практичних та науково-дослідних знань, умінь та навичок майбутніх учителів.

До складання іспиту з навчальної дисципліни «Педагогіка» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») допускаються студенти 2 курсу денного відділення, які повністю виконали вимоги навчального плану.

Програма іспиту призначена для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.020303 Філологія* (англійська, французька, німецька), 6.020303 Філологія* Українська мова і література, 6.020302 Історія*, 6.030103 Практична психологія.

Курсовий іспит організовує і проводить екзаменатор (лектор з навчальної дисципліни).

1. Вимоги до студентів на курсовому іспиті

Курсовий іспит передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів загальнопедагогічних, спеціальних, теоретико-практичних та науково-дослідних знань, умінь та навичок студентів 2 курсу денної форми навчання.

На курсовому іспиті з навчальної дисципліни «Педагогіка» студенти повинні продемонструвати:

 • узагальнення, систематизацію, комплексність теоретико-практичних та науково-дослідних знань, умінь та навичок;

 • сформованість педагогічного аналітичного і синтетичного мислення;

 • володіння психологічно-педагогічною термінологією.

Відповідь студента з теоретичних аспектів педагогіки повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного стану педагогічної науки і практики.

Відповідаючи на питання з теоретичних аспектів педагогіки, студент повинен повністю розкрити його зміст, показати вміння визначати, систематизувати та аналізувати відповідні педагогічні явища.

2. Структура курсового іспиту

Курсовий іспит освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» складається з письмової та усної частин.

2.1. Письмова частина курсового іспиту

Письмова частина іспиту передбачає виконання студентами 50 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами);

Термін виконання – 1 година 20 хвилин.

Зразок білета курсового іспиту

ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Контрольна робота залікового модулю «Педагогіка»

Кафедра Педагогіки

Дисципліна Педагогіка Семестр ІУ

Варіант__

І. З наступного переліку виберіть основні категорії педагогіки:

 1. розвиток 5.формування особистості

 2. соціалізація 6.виховання

 3. підготовка до життя 7.навчання

 4. привчання 8.освіта

ІІ. Виявлення і пояснення зв’язків між педагогічними явищами та процесами є завданням :

 1. педагогічної діяльності,

 2. педагогічної науки,

 3. навчальної дисципліни.

ІІІ. Учитель – практик – це суб’єкт:

1.педагогічної науки 2.педагогічної діяльності

3.навчальної дисципліни 4. всі відповіді вірні.

ІУ. Які з перелічених нижче «педагогік» належать до вікової педагогіки?

1.сурдопедагогіка

2.педагогіка школи

3.юридична

У. Спостереження, опитування, узагальнення незалежних характеристик, педагогічний експеримент, рейтинг належать до методів :

1. теоретичних,

2. статистико-математичних,

3. емпіричних.

УІ. З наступного переліку оберіть види анкетування:

1.відкрите, закрите, змішане,

2.повсякденне, наукове

3.суцільне, дискретне.

УІІ. Визначте категорію педагогіки, яка є предметом вивчення й інших наук:

1. освіта 3. навчання

2. виховання 4. розвиток

УІІІ. Учень є :

1. виключно об’єктом педагогічного процесу,

2. суб’єктом педагогічного процесу,

3. суб’єктом і об’єктом одночасно.

ІХ. Закон загального взаємозв’язку та взаємозалежності явищ та процесів – це закон:

1. специфічний

2. всесвітній

3. загальний.

Х. Оберіть ключове слово для визначення поняття «принцип»:

1. правило 2. вимога

3. зв’язок.

Х. Які принципи випливають з принципу гуманізації?

1. врахування вікових особливостей

2. пріоритету загальнолюдських цінностей

3. демократизму.

ХІ. Принцип культуровідповідності вперше був обґрунтований:

1. К.Ушинським 2. Я.А. Коменським

3. А. Дістервегом

ХІІ. Правило «Довіряй, але перевіряй!» виступає механізмом реалізації принципу:

 1. амбівалентності

 2. зворотного зв’язку

 3. науковості.

ХІІІ. Цілепокладання – це:

1.напрямок розвитку 2.частина цілі

3.цілеформулювання та ціле реалізація

ХІУ. Що таке дидактика?

 1. Наука, що вивчає закономірності розвитку особистості.

 2. Наука, що вивчає процес виховуючого навчання.

 3. Галузь педагогіки, що вивчає теорію навчання.

ХУ. Яка схема правильно відображає взаємозв’язок окремої методики з педагогікою та дидактикою:

1. Дидактика – педагогіка – окрема методика.

2.Педагогіка – дидактика – окрема методика.

3.Дидактика – окрема методика – педагогіка.

ХУІ. Основними функціями навчання є:

 1. освітня, виховна, регулятивна; 3.організаторська, комунікативна, розвиваюча;

 2. освітня, виховна, розвиваюча; 4.освітня, виховна, розвиваюча і функція психологічної підготовки.

ХУІІ. Повнота, систематичність, послідовність, усвідомленість, дієвість – це якості:

1.досвіду емоційно-ціннісних ставлень

2.способів діяльності

3.знаннь.

ХУІІІ. Яким шляхом передаються: засоби діяльності – УН (уміння, навички)

 1. переживаннями 3. багаторазовим повторенням

 2. індуктивним 4. виконанням практичних робіт

ХІХ. Зазначте методи навчання, що входять до класифікації за джерелом знань:

1.індуктивний

2.словесний

3.репродуктивний

ХХ. Рушійні сили процесу навчання – це:

 1. вчитель 3.вихователь

 2. протиріччя 4.закони

ХХІ. Пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, модульне – це види:

1.освіти 2.виховання

3.навчання 4.розвитку

ХХІІ. До навчальної літератури належать:

 1. збірки завдань

 2. першоджерела

 3. колекції мінералів

ХХІІІ. Двосторонність процесу навчання – це характеристика:

 1. зовнішня

 2. внутрішня

 3. змішана.

ХХІУ. І.Я. Лєрнер класифікує методи навчання:

1.за характером пізнавальної діяльності

2.за рівнем проблемності засвоєння знань та рівнем ефективності учіння

3.за ступенем активності вчителя та самостійності учня.

ХХУ. З переліченого виберіть різновиди форм навчання:

 1. форми організації навчання

 2. конференції

 3. методи навчання

ХХУІ. Навчальний план школи містить в собі компонент:

 1. державний

 2. міський

 3. регіональний

ХХУ. Навчальна програма буває:

 1. скорочена

 2. авторська

 3. головна

ХХУІ. Типи уроків визначаються за Оніщуком:

 1. кількістю учасників

 2. головною дидактичною ціллю

 3. складом соціального досвіду.

ХХУІІ. Урок, факультатив, навчальна екскурсія, предметний гурток, самостійна домашня робота учнів є :

1. методами навчання,

2. формами засобів передачі та сприймання навчального матеріалу,

3. формами організації навчального процесу.

ХХУІІІ. Який з перелічених етапів уроку може не бути включеним в урок засвоєння нових знань:

 1. перевірка домашнього завдання

 2. актуалізація опорних знань

 3. підсумки уроку

ХХІХ. Об’єкт теорії виховання – це:

 1. матеріальне відношення

 2. ціннісне відношення

 3. виховання.

ХХХ. Предмет теорії виховання – це:

 1. ціннісні відношення

 2. матеріальне відношення

 3. виховання

ХХХІ Основне правило виховання:

 1. єдність мотиву і вчинку 3. єдність слова та діла

 2. єдність змісту і форми.

ХХХІІ. З наступного переліку виберіть методи виховання, що входять до класифікації за двосторонністю виховання:

 1. навіювання

 2. метод формування поведінки

 3. пояснювально-ілюстративний

ХХХІІІ. З наступного переліку виберіть методи виховання, що входять до класифікації за структурою особистості:

 1. метод формування свідомості

 2. пояснювально-ілюстративний

 3. регулюючий

ХХХІУ. Процес логічного обґрунтування тези, що потребує наявності змістовної інформації та свідомого ставлення до неї вихованців, які її сприймають – це:

 1. навіювання 3. переконання

 2. наслідування.

ХХХУ. Етапи розвитку колективу за вимогами, які висуваються суб’єктами педагогічного процесу, обґрунтував:

 1. І.П. Іванов 3. А.С. Макаренко

 2. А.М. Лутошкін.

ХХХУІ. Закон життя колективу – це:

 1. мажорний стиль спілкування

 2. система перспективних ліній

 3. його розвиток.

ХХХУІІ. Автором комунарської системи виховання є:

 1. Макаренко А.С. 3. Ільїн Є.М.

 2. Іванов І.П.

ХХХУІІІ. Знаходження свого місця серед однолітків у знайомому середовищі – це завдання:

 1. масових

 2. групових

 3. індивідуальних форм виховання.

ХХХІХ. Наука про створення, оцінювання і використання педагогічних новацій – це:

 1. педагогічна новатика 3. педагогічна інноватика

 2. педагогічна кваліметрія.

ХL. Розташуйте наступні етапи підготовки та проведення колективної творчої справи (КТС) в потрібній послідовності:

 1. підготовча робота

 2. післядія

 3. стартова бесіда

 4. колективне планування

 5. підбиття підсумків

 6. проведення КТС.

ХLІ. Задача – це:

1.частина цілі 2.цілеформулювання та ціле реалізація 3.прогнозований результат

ХLІІ. Кількість цілей до виховного заходу визначається:

 1. функціями навчання

 2. функціями виховання

 3. компонентами соціального досвіду.

ХLІІІ. Основна мета виховного заходу – це:

 1. передача і засвоєння знань

 2. формування ставлень, відношень

 3. формування умінь та навичок

 4. формування компетенцій.

ХLІУ. Педагогічна система – це система:

 1. природна

 2. штучна

 3. соціальна.

ХLУ. Діяльність, яка забезпечує цілісне функціонування, збереження і розвиток будь-якої системи – це:

 1. підтримка

 2. управління

 3. навчання.

ХLУІ. Стажування – це вид:

 1. вищої освіти

 2. професійно-технічної освіти

 3. післядипломної освіти.

ХLУІІ. Раціональне поєднання централізації і децентралізації – це принцип:

 1. управління

 2. навчання

 3. виховання.

ХLУІІІ. Стандарти і методи кількісного оцінювання якості освітніх послуг розробляє:

 1. міністерство

 2. педагогічна кваліметрія

 3. педагогічне краєзнавство

 4. навчальний заклад.

ХLІХ. Глибоке, всебічне вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі та координація на основі цього всіх відносин у колективі – це процес:

 1. контролю органів управління народною освітою

 2. внутрішкільного контролю

 3. інспектування закладу.

ХLХХ. Предметні кафедри – це:

 1. форми індивідуальної методичної роботи вчителів

 2. форми групової (колективної) методичної роботи вчителів

 3. форми масової методичної роботи вчителів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.