Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Derzh_angl.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
156.67 Кб
Скачать

Теоретична фонетика

1. Фонетика як лінгвістична наука:

· предмет вивчення;

· аспект фонетики;

· рівні та методи фонетичного аналізу.

2. Особливості акцентно-ритмічної структури англійської мови:

· поняття ритмічної групи;

· типи асиміляції;

· редукція, акомодація, елізія.

3. Загальні поняття про просодія англійського мовлення:

· сегментні і над сегментні одиниці мови;

· система мелодики, наголосу, ритму;

· функції просодії;

· комунікативні типи речень;

· інтонація, її компоненти і функції;

· основні інтонаційні стилі.

4. Функціональний аспект мовних звуків:

· основні принципи класифікації приголосних;

· основні принципи класифікації голосних.

5. Фоностилістика:

· предмет та мета вивчення;

· основні завдання.

Теоретична граматика

1. Граматика як лінгвістична наука:

· предмет, методи, термінологія;

· мова і мовлення; одиниці мови; рівні мови.

2. Морфологія:

· морфемна будова слова; типи морфем;

· синтагматичні та парадигматичні відносини;

· синтетичні та аналітичні форми;

· проблема класифікації частини мови.

3. Синтаксис:

· синтагматичні зв’язки слів;

· комунікативні типи речень;

· актуальний поділ речення;

· складнопідрядне і складносурядне речення.

Лексикологія

1. Лексикологія як наука:

· предмет, структура та завдання лексикології;

· основні методи лінгвістичних досліджень;

· лексикологія в системі наук.

2. Морфологічна структура англійських слів:

· структура і семантична класифікація англійських слів;

· структурні типи англійських слів;

· морфемний аналіз англійського слова.

3. Словотвір у сучасній англійській мові:

· морфологічний спосіб словотвору (афіксація, морфологічне словоскладання, скорочення, звукозаміна, чергування наголосу, зворотний словотвір, злиття, подвоєння);

· морфологічно-синтаксичний спосіб словотвору (нейтральне словоскладання, субстантивація прикметників, конверсія, лексикалізація множини іменників);

· синтаксичний спосіб словотвору (синтаксичне словоскладання).

4. Проблеми значення слова.

· семантична структура англійських слів (визначення значення, основні типи лексичних значень, типи семантичної структури слова, семасіологія як галузь мовознавства);

· зміна значення слова (розширення або генералізація, звуження або спеціалізація, покращення, погіршення значення слова);

· перенос назви (метафора, зоосемія, порівняння, метонімія, гіпербола);

· семантичні групи англійських слів (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми).

5. Етимологічний склад англійської мови.

· корінні слова в словниковому складі;

· слова іншомовного походження в англійській мові.

6. Основи англійської фразеології:

· предмет і завдання фразеології як науки;

· різні принципи класифікації фразеологічних одиниць (тематичний, семантичний, структурний, стилістичний).

7. Англійська лексикографія:

· історія англійської лексикографії;

· проблеми і завдання лексикографії;

· типи словників (одномовні, двомовні, багатомовні, загальні та спеціальні словники, лінгвістичні та енциклопедичні словники, діахронічні та синхронічні словники).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]