Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
22_Finansovy_rinok.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
38.07 Кб
Скачать

7

Тема 11. Фінансовий ринок Лекція 22 (2 год.)

Мета заняття: розглянути основні види цінних паперів та порядок їх допуску до обігу на фондових біржах, ознайомитися з поняттям та порядком роботи фондової біржі. Охарактеризувати стан та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

ПЛАН

1. Види цінних паперів, їх основні характеристики.

2. Фондова біржа: поняття, організація і порядок роботи.

3. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах.

4. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Реферативні роботи:

 1. Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі.

 2. Історія створення бірж у західних країнах.

 3. Розвиток фондових бірж в Україні.

 4. Біржовий комітет, члени біржі. Котирувальна комісія.

1. Види цінних паперів, їх основні характеристики.

Цінні папери – це свідоцтва про участь їх власників у капіталі акціонерного товариства або наданні позички. Вони передбачають зобов’язання емітентів сплачувати їх власникам доходи у вигляді дивідендів або процентів. У юридичному розумінні цінні папери – майнове право, яке засвідчується певним документом і реалізується у порядку, що вказується в цьому документі.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право во­лодіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

У зв’язку з розвитком електронних систем торгівлі цінними паперами змінюється зовнішня форма їх існування. Цінні папери, операції з якими здійснюються через електронні системи, не мають речового титулу, тобто це – не документи. Вони існують як одиниці обліку в комп’ютерній системі та обертаються лише у формі переказів з рахунків одних учасників ринку на рахунки інших.

Цінні папери є капіталом, тому що їх власники одержують доходи від володіння цими цінними паперами. Проте капітал цей фіктивний, оскільки цінні папери не мають вартості, хоча продаються і купуються на ринку; їх ціни мають ірраціональний характер.

В обіг випускається (емітується) велика кількість різноманітних видів цінних паперів. Їх можна поділити на три види: акції, облігації та похідні від них (вторинні) цінні папери. Широкий діапазон цінних паперів, що емітуються, пояснюється тим, що причини, які спонукають випускати ці папери і купувати їх, також дуже різноманітні.

Будь-який цінний папір характеризується трьома такими універсальними ознаками.

По-перше, цінний папір є безвідкличним свідоцтвом емітента про те, що він узяв на себе певні зобов’язання перед інвестором. Емітент не має права в односторонньому порядку, якщо це не обумовлено в договорі з інвестором, відкликати цінний папір, анулювати його, обміняти, відібрати і здійснювати інші дії, на шкоду правам та інтересам інвестора.

По-друге, інвестор не повинен підтверджувати будь-якими іншими документами свої права, що випливають із самого факту володіння цінним папером.

По-третє, для передачі прав власності на цінний папір достатньо внести ім’я нового власника до реєстру акціонерів у реєстратора або депозитарія. За документарної форми випуску — передача цінного паперу здійснюється з допомогою індосаменту.

Цінні папери можуть бути використані для здійснення розра­хунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться дер­жавними органами, підприємствами, установами і організаціями, що ви­пустили ці папери.

Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до цивіль­ного законодавства України.,

Емітент цінних паперів - юридична особа, яка від свого імені ви­пускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випли­вають з умов їх випуску

Емітент повинен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку з ви­пуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства України, а також рішеннями про випуск цінних паперів.

Класифікація цінних паперів - це поділ їх на види за певними ознаками. Під видом цінних паперів слід розуміти сукупність, для якої всі суттєві ознаки є спільними, однаковими. Класифікація видів цінних паперів - це поділ видів цінних паперів на підвиди, які, у свою чергу, можуть поділятися на дрібніші підвиди. Наприклад, облігації - один із видів цінних паперів. Облігація може бути купонною і безкупонною. Безкупонна облігація може бути виграшною та дисконтною.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи).

Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Цінні папери можна класифікувати також за такими ознаками:

1)  за емітентами (державні, приватні та змішані);

2)  за ступенем захисту (висококласні та низькокласні);

3) за обсягом наданих прав (з правом власності, з правом управління та з пра­вом кредитування);

4)  за територією обігу (муніципальні, державні, іноземні);

5)  за формою отримання доходу (з постійним доходом та з точковим доходом);

6)  за можливістю обміну (конвертовані та неконвертовані).

Відповідно до законодавства в Україні можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів:

 • акції;

 • облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

 • облігації підприємств;

 • казначейські зобов'язання республіки;

 • ощадні сертифікати;

 • векселі;

 • приватизаційні папери.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]