Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Янка отчет о практике.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
175.35 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

Агрономічний факультет

Кафедра рослинництва, генетики,

Селекції та насінництва

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

З ОКР 06.090101 «Бакалавр» в ТОВ ТД «Горностаївський райагрохім»

Студентка 3 курсу 1 групи

Агрономічного факультету

Щербак Я. С.

Керівник практики: професор,

д.с.-г.н. Жуйков О. Г.

Херсон 2011

Зміст

Вступ………………………………………………………………… ………….3

 1. Загальні відомості про господарство…………………………………...4

 2. Грунтово – кліматичні умови господарства………………………….11

 3. Організаційно – економічна характеристика господарства…………………………………………………………….17

 4. Технологія вирощування основних с. г. культур, застосування інтенсивних та індустріальних технологій у господарстві кормо виробництво та насінництво.……………………………………………………………30

 5. Сівозміни, система обробітку грунту, боротьба з забур’яненістю полів. Використання зрошуваних земель у господарстві…………………….32

 6. Накопичення та використання органічних та мінеральних добрив…..33

 7. Шкідники і хвороби с. г. культур та засоби боротьби з ними………..34

 8. Характеристика та оцінка механізації с. г. робіт у господарстві……35

 9. Охорона праці…………………………………………………………….36

 10. Охорона навколишнього середовища …………………………………..38

Висновки та пропозиції………………………………………………..42

Список використаної літератури……………………………………...44

Додатки

Вступ

Виробнича практика є однією із складових навчального процесу і є переддипломним організаційно-агрономічним заходом, який завершує підготовку агронома-дослідника. Завдання її полягає в формуванні у студента практичних умінь і навичок для виконання технологічних процесів на виробництві.

Одними із важливих питань для студента є:

 • закріплення набутих теоретичних знань по підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур і вивченню біологічних особливостей кожного сорту та виявленню оптимальних параметрів основних агротехнічних факторів, які в значній мірі визначають реалізацію продуктивного потенціалу культур та забезпечують отримання сталих врожаїв зерна з високими якісними показниками;

 • ознайомлення зі складовими системами землеробства господарства;

 • забезпечення економічностійкого та екологічнобезпечного сільськогосподарського виробництва;

 • ознайомлення із структурою і методама управління;

 • ознайомлення з організацією бізнесової діяльності, обліком, оплатою та мотивацією праці.

Завершальним етапом виробничої практики студента є аналіз особливостей технологій вирощування сільськогосподарських культур в господарстві, та з огляду поєднання теоретичних та практичних знань зробити висновки та надати аргументуючи рекомендації щодо поліпшення технологій вирощування культур в сівозмінах.

Розділ 1

ЗАГАЛЬ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО

ТОВ ТД «Горностаївський райагрохім»Горностаївського району херсонської області.

Знаходиться у селі Горностаївка, Каховського району, Херсонської області. Відстань до районного центру м.Каховка - 60 км. Відстань до обласного центру – м. Херсон – 150 км. Відстань до найближчої залізничної станції - Таврійська, Каховського району становить 60 км.

Загальна площа земель

Безпосередньо за дослідним господарством для проведення наукової роботи закріпленно 52,5 га

Спеціалізація господарства переважно вирощування культури фруктового саду. Територія землекористування господарства розташоване у зоні південного сухого степу, ґрунтовий покрив якої представлений, в основному, темно-каштановими грунтами.

На основі даних можна зробити висновок, що середня облікова чисельність працівників в дослідного господарства на 2011 рік становила 41 осіба.Директор 1 особа. Головний інженер 1 особа. Головний агроном 1особа. Касир 1 особа. Молодші наукові співробітники 2 осіби. Головний бухгалтер 1 особа. Працівники 30 осіб. Механізатор 1 осіба. Водії 2 особи. Бригадир 1 особа.

Розділ 2 грунтово- кліматичні умови зони з урахуванням особливостей господарства

Територія господарства характеризується за даними Херсонської дослідної станції, середньорічна температура повітря за рік в області складає +10,1 а за період травень-вересень +20,1.

Територія Херсонської області характеризується тривалим без морозним періодом, великою кількістю сонячних днів, високими температурами, низькою кількістю опадів, сухістю повітря. Кількість опадів по багаторічним данни складає 330-380 мм. за рік. Випадають опади за рік нерівномірно, що обумовлює посушливі періоди.

Тривалість без морозного періоду дорівнює періоду вегетації. Сума активних температур складає 3300-3400. Середня тривалість вегетаційного періоду дорівнює 215-220 днів, період активної вегетації – 180-185 днів, зимового періоду 90-110 днів.

Середня із абсолютних мінімумів температури повітря в області коливається в межах 12-13 градусів. Тривкий сніговий покрив спостерігається лише в північній частині області, висота якого не перевищує 5-6 см. Середня глибина промерзання грунту 55-60 см. Найбільша глибина промерзання досягла 75см. на півдні і 110см. на півночі Херсонськохї області в особливо суворі зими.

Весняні приморозки припиняються в середньому в третій декаді квітня, в деякі роки пізні приморозки спостерігаються і в третій декаді травня. Осінні заморозки починаються в основному в третій декаді жовтня, найбільш ранні – в третій декаді вересня. Суховії бувають щороку, дуже інтенсивні відмічаються в 40-60% років.

Таблиця 1

Середні температура повітря (град.) і кількість опадів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

рік

Температура(t)

-3,4

-2,8

2,3

9,2

16,3

20,0

22,9

22,1

16,8

10,9

3,7

-1,1

11,0

Опади(мм)

22

16

19

25

38

42

39

34

24

29

28

28

266,3

Для даної території характерний нерівномірний розподіл вологи впродовж року В літні періоди дощі часто випадають у вигляді злив, і більша частина їх збігає по схилах балок та подів і мало вбирається грунтом. Основний запас вологи у грунті створюється восени та взимку, в період затяжних дощів при незначному випаровуванні. Так, коефіцієнт відносного засвоєння опадів холодного періоду має значення – 0,8 одиниць, а абсолютне засвоєння опадів холодного періоду складає 68%.

Згідно схеми агроґрунтового районування проектуємо ділянка розташована на півдні причорномор’я на лівому березі Каховського водосховища південно-степової підзони чорноземів південних слабо змитих солонцюватих середньо суглинкових в комплексі з середньо змитими 10-25%. В умовах посушливого клімату на пологих схилах під бідною травянистою рослинністю сформувались данні грунти. Характерною ознакою яких є наявність у профілю в перехідному до породи горизонті на глибині 62-72 см. карбонатів кальцію. Крім того у слабо змитих грунтах гумусний горизонт Н змитий на 1/3, а у середньо змитих грунтах на 1/2. За рельєфом ділянка, що проектується представлена слабо пологими та вологими схилами де схили не перевищують 0,8-1,2 градуси. Грунтоутворюючими породами тут є льоссовидні суглинки, які являються найбільш цінними ґрунтоутворюючими породами середньо суглинкового гранулометричного складу по класифікації Н. А. Качинського.

Грунтові води по даним Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції на глибині 31-34 м. не виявлені, тому класифікуються, як автоморфні.

При наявності цих грунтоутворюючи факторів сформувались слідуючі грунтові різновиди:чорноземи південні слабо змиті солонцюваті середньо-суглинкові в комплексі з середньо змитими 10-25%. Для покращення цих грунтів необхідно перед посадкою саджанців плодових культур передбачити поверхневе внесеня органічних добрив в дозах 30т./га і мінеральних в дозах 0,86т./га та гіпсування в дозах 4т./га.

Внесення підвищених доз органічних та мінеральних добрив у вищевказаних дозах, а також гіпсування дозволить знизити солонцюватість орних і підорних горизонтів, покращить фізичні водно-фізичні, і водноповітряні властивості цих грунтів, при умовах вмісту орного горизонту грунтів в рихломуу стані. Вміст глинистих частн тобто частин менше 0,01мм. в орному горизонті і в перехідному до породи горизонті коливається від 30,25 до 36,64%, що відповідає градації середньо суглинкових грунтів по класифікації Н. А. Качинського.

Глибина гумусированого профілю Н +Нр в середньому складає 40 см. Вміст гумусу, визначаємо за методом Тюріна в орному горизонті містить 0.96%, тобто низький. Вміст нитрифікаційного азоту, визначаємо по методу Тюріна та Кононовой становить 1,06мг на 100гр. грунту, тобто дуже низький. Вміст рухливого фосфору, визначаємо по методу Мачигіна, становить 6,1мг на 100 гр. грунту, тобто високий. Вміст обмінного калію, визначаємо по метду Мачигіна, становить 38,5 мг.на 100 гр. грунту, тобто середній. Реакція грунтового розчину з поверхні грунту і до глибини метрової товщі коливається від 7,2 до 7,8 тобто коливається від слабо лужної до лужної. Суиа поглинутих основ для орних горизонтів 10-20см. складає 6,55 мг.екв/100гр. грунту, тобто дуже низька. Вміст карбонатів, що визначається газоволюметричним методом для 0,7 метрового профілю коливається від 0,09 до 2,52% тобто низький. За даними аналізів водної витяжки з горизонтів 10-20, 30-40, 60-70, 90-100см. грунтовий профіль не засолений токсичними солями хлоридів і сульфатів по сумарному ефекту токсичних іонів. Вміст поглинутого натрію, визначає мого фотометрично. Для орних горизонтів 10-20 см. складає 0,8 мг.-екв./100г. грунту, тобто 12% від суми поглинутих основ, що відповідає градації солонцюватих грунтів.

Висновки:Грунтипроектуємої ділянки придатні для отримання високих врожаїв суниці, на фоні високої передової агротехніки:внесення підвищених доз органічних і мінеральних добрив, боротьби з шкідниками і хворобами – на фоні капельного зрошення, а також гіпсування в дозах 4-х т/га. Перед посадкою саджанців. Не допускати зниження нижньої межі оптимального зволоження грунтів нижче 75% від граничної польової вологоємкості у вегетаційний період.

РОЗДІЛ 3

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

Загальна площа земель 52,5га

Таблиця 2

Динаміка урожайності основних с.-г. культур за останні роки

Культура

Урожайність ц/га

2010

2011

Суниця

2,5

150

Виноград(технічний)

12

110

Виноград(столовий)

18

350

Персик

20

Не вираховується, у зв’язку з віком саду.

Таблиця 3

Енергозабезпечення господарства, наявність машин для внесення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]