Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KURSOVAYa_chernovik.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
129.54 Кб
Скачать

1.3. Відмінність договору найму від інших договорів

Найбільш повне визначення правової природи договору найму (оренди) неможливо без порівняння його з іншими цивільно правовими договорами . Це завдання на даний момент

Відмінність договору найму від інших договорів:

Відмінність договору оренди від купівлі-продажу звичайно утруднень не викликає, оскільки вона проводиться за критерієм, чи одержує наймач майно у власність, чи ні. За цією ж ознакою договір найму (оренди) відрізняється від договору ренти, міни та дарування за якими покупець майна стає його власником. Оскільки наймач є лише тимчасовим користувачем майна, то після спливу строку договору або у разі його дострокового розірвання наймач зобов'язаний повернути взяте у найм майно наймодавцеві у тому стані, у якому він його одержав.

Оскільки надане наймачеві майно підлягає поверненню, предметом договору найму можуть бути лише індивідуально-визначені, неспоживчі речі (нежилі приміщення, обладнання, машини тощо), що не знищуються повністю або не перетворюються на іншу річ в процесі їх використання, адже здане в найм майно підлягає поверненню. За цією ознакою договір найму (оренди) відрізняється від договору позики, за яким позичальник придбаває майно у власність і він зобов'язаний повернути позикодавцеві таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості;

Ще однією ознакою, що характеризує договір майнового найму є його оплатність. За цією ознакою він відрізняється від договору безоплатного користування майном – позички, за яким майно теж передається у тимчасове користування з умовою його повернення, але безоплатно.

Щодо порівняння договору оренди з наступним викупом з договором купівлі-продажу з розстрочкою платежу, то у названих інститутів є певна зовнішня подібність у володінні майном до повної оплати. Об'єднуючим початком обох договорів служить їх кінцева економічна мета, яка полягає в передачі права власності на умовах поетапного внесення викупної ціни. Незважаючи на наявність єдиної мети, зазначені види договорів відносяться до різних договірних інститутів в результаті наступних конструктивних ознак. По-перше, якщо ціль (придбання майна у власність) загальна, то засоби її досягнення різні. По-друге, не збігається й предмет договорів (обсяг прав орендаря не можна порівнювати з обсягом прав власника). По-третє, розрізняється й спрямованість зобов'язань.

Розділ 2 Зобов”язанна та повноваження суб”єктів договору

2.1. Права та обов”язки наймодовця

Новий ЦК не містить спеціальної статті з переліком обов'язків наймодавця, однак їх можна визначити зі змісту гл.58 ЦК, що регламентує найм.

До основних умов договору, що передбачають обов'язки наймодавця, звичайно, відносять умови про майно (об'єкт оренди) та про порядок і строки передачі його наймачеві.

Обов'язки наймодавця:

1. Передати наймачеві майно у користування негайно або у строк, встановлений договором найму (ст.765 ЦК). Передання майна наймачеві має бути зроблене вчасно, тобто у строк, передбачений договором, а якщо в договорі строк не зазначений, то на першу вимогу наймача.

2. Передати наймачеві річ у комплекті і стані, що відповідають умовам договору найму та її призначенню (ст.767 ЦК). Наприклад, залізниця, здаючи вагони в оренду, повинна очистити їх від залишків вантажу, вагони мають бути технічно справними. Наймодавець не відповідає за недоліки майна, що були ним застережені при укладенні договору.

Умова договору найму, яка закріплює обов'язок наймодавця передати наймачеві річ у стані, що відповідає договору і призначенню майна, є істотною умовою. Без неї договір не може вважатися укладеним. Наданням речі вважається не тільки її передання в користування наймачеві, а й допуск його до користування нею.

3. Майно має бути надане наймачеві у такому стані, щоб це не перешкоджало його використанню для тих цілей, що були обумовлені договором, а якщо такі цілі не були зазначені, то для звичайного використання відповідно до призначення майна. Інакше наймач вправі вимагати інше майно, що відповідає умовам договору, чи зниження плати за користування майном, або розірвання договору і стягнення збитків, завданих неналежним виконанням наймодавцем зобов'язання.

4. Наймодавець зобов'язаний попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею. Таке повідомлення звільняє наймодавця від відповідальності за шкоду, заподіяну особливими властивостями або недоліками речі, що передана в найм.

5. Попередити про права третіх осіб на річ, передану в найм. Згідно зі ст.769 ЦК передання речі у найм не припиняє та не змінює прав на неї третіх осіб (право застави, сервітути тощо), зокрема права застави. Тому при укладенні договору найму наймодавець зобов'язаний повідомити наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається у найм.

6. Проводити за свій рахунок капітальний ремонт речі, переданої у найм, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.776 ЦК).

Капітальний — це ремонт, під час якого замінюються або відновлюються істотні деталі, конструкції та інші частини об'єкта. Капітальний ремонт провадиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк.

Таким чином, за загальним правилом здійснення капітального ремонту речі, переданої у найм, є обов'язком наймодавця. Це правило має диспозитивний характер, тому що такий обов'язок договором або законом може бути покладений на наймача. У разі виникнення необхідності капітального ремонту з вини наймача ремонт здійснюється за його рахунок.

Права наймодавця:

  1. право перевіряти умови використання і зберігання предмета найму (оренди);

  2. право перевіряти, чи використовується майно за цільовим призначенням;

  3. право періодично переглядати / змінювати розмір орендної плати за користування майном, якщо це передбачно договором;

  4. право отримуванти орендну плату;

  5. право в разі порушення наймачем умов договору / виникнення загрози пошкодження/знищення майна через недбале ставлення наймача, вимагати дострокове розірвання договору та сплату завданих збитків;

  6. право відмовитись від договору, якщо наймач не вносить плату протягом 3 місяців підряд;

  7. право на відшкодування завданих збитків внаслідок неможливості відновлення / знищення речі;

  8. право вимагати повернення свого майна у примусовому порядку, якщо наймач не повернув майно після закінчення строку найму або припинення договору за інших умов;

  9. право наймодавця вимагати розірвання договору та відшкодування збитків у разі нецільового використання наймачем переданого йому у користівання майна (ч. 2 ст. 792);

  10. право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення терміну павернення речі власнику.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]