Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 11 Розрахунок ефективності капіта...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
135.68 Кб
Скачать

4 Питання для самоконтролю

ТЕСТИ

1. Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на...

 1. прямі та непрямі

 2. валові та чисті

 3. реальні та виробничі

 4. іноземні та приватні

2. Залежно від того, хто виступає інвестором, інвестиції поділяють на...

а) прямі та портфельні Ь)власні та запозичені

 1. внутрішні та іноземні

 2. державні та приватні

3. Фінансовими називаються інвестиції...

 1. які фінансуються за рахунок фінансових коштів підприємства

 2. які використовуються для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів

 3. направлені на вдосконалення активної частини основних фондів

 4. вкладені у нематеріальні активи підприємства

4. Інвестиційна діяльність підприємства може здійснюватися за рахунок...

 1. власних фінансових ресурсів

 2. позичкових фінансових коштів

 3. залучених фінансових коштів

 4. бюджетних інвестиційних асигнувань;

є) безплатних і благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян

 1. правильні відповіді Ь), с) та d)

 2. усі відповіді правильні

5. Величина чистих капіталовкладень визначається як...

 1. величина валових капітальних вкладень, зменшена на розмір амортизаційних відрахувань

 2. загальна сума одноразових витрат капіталу на просте і розширене відтворення основних фондів

 3. сума валових капітальних вкладень та амортизаційних відра­хувань

 4. величина амортизаційних відрахувань, котрі використовуються на просте відтворення основних фондів

6. Позикові джерела формування інвестиційних ресурсів це...

 1. довгострокові кредити банку

 2. безповоротно надавані кошти на цільове інвестування

 3. емісія акцій підприємства

 1. страхова сума відшкодування збитків, обумовлена втратою майна

є) усі відповіді правильні

7. Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів підприємства є джерелом формування інвестиційних ресурсів.

 1. власним

 2. позиковим

 3. залученим

8. До власних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства не належать...

 1. частина чистого прибутку, спрямована на розвиток підприємства

 1. емісія акцій підприємства

 1. страхова сума відшкодування збитків, обумовлена втратою майна

 2. іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів підприємства

є) реінвестована шляхом продажу частина основних фондів

9. Вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та державами, називають...

 1. іноземними інвестиціями

 2. закордонними інвестиціями

 3. приватними інвестиціями

 4. спільними інвестиціями

10. Період окупності інвестицій характеризує...

 1. ступінь покриття поточних зобов'язань за рахунок поточних активів

 1. рівень дохідності інвестицій

 2. термін, за який інвестиції повністю окупаються

d) правильні відповіді а) і с)

є) усі відповіді неправильні

11. Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів, називається...

а) внутрішньою нормою дохідності

 1. дисконтною ставкою проекту

 2. середньою депозитною ставкою

 3. нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції, ризику й ліквідності інвестицій

12. Величина грошового потоку за реальними інвестиціями визначається як...

 1. сума валового прибутку та амортизаційних відрахувань від вартості матеріальних активів фірми

 2. різниця між теперішньою вартістю грошових потоків і розміром прибутку, який виплачується інвестору

 1. розмір доходу, який планує одержати інвестор

d) сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань

є) правильна відповідь відсутня

13. Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків має назву...

 1. початкові інвестиції

 2. грошовий потік

 3. зведені витрати

 4. питомі капітальні вкладення

14. Чистий приведений дохід визначається як...

 1. сума інвестованих коштів і приведеного до майбутньої вартості грошового потоку

 2. різниця між сумою інвестованих коштів та приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком

 3. різниця між приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком і сумою інвестованих коштів

 4. різниця між отриманим доходом і сумою інвестованих коштів

15. Відтворювальна структура інвестицій це співвідношення довгострокових витрат та...

 1. форми лише простого відтворення основних фондів

 2. форми лише розширеного відтворення основних фондів

 3. простого і розширеного відтворення основних фондів

 4. правильні відповіді Ь) і с) є) усі відповіді правильні

16. Фінансові інвестиції - це ....

 1. вкладення, які фінансуються за рахунок фінансових коштів підприємства

 1. вкладення капіталу в дохідні види фондових інструментів

 1. вкладення, направлені на вдосконалення активної частини ос­новних фондів підприємства

 1. вкладення капіталу в нематеріальні активи підприємства

17. Які цінні папери, що обертаються на фондовому ринку, не є фінансовими інструментами інвестування діяльності підприємства?

 1. акції

 2. облігації

 3. опціони

 4. векселі

є) ощадні сертифікати

18. Пайові цінні папери це...

 1. інвестиційні сертифікати

 2. облігації

 3. векселі

 4. ощадні сертифікати

є) казначейські зобов'язання

19. Яка класифікаційна ознака має найбільш суттєве значення для інвестора при виборі акції як об'єкта фінансового інвестування?

 1. особливості реєстрації та обігу

 2. характер зобов'язань емітента

 3. форма власності емітента

 4. регіональна приналежність емітента

20. Залежно від мети вкладання коштів для інвестора істотне значення має розподіл облігацій на...

 1. облігації підприємств та облігації внутрішніх державних і міс­цевих позик

 1. іменні облігації та облігації на пред'явника

 2. процентні та безпроцентні облігації

 3. короткострокові та довгострокові облігації

21. Обґрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами зводиться по суті...

 1. до оцінки їхньої реальної вартості, яка забезпечує отримання очікуваної норми інвестиційного прибутку

 2. до розрахунку показників: період окупності, внутрішня норма дохідності, чистий приведений дохід та індекс дохідності

 3. до порівняння інвестиційних витрат і величини грошового потоку

22. Величина грошового потоку за пайовими цінними паперами розраховується як...

 1. сума періодично виплачуваних відсотків і вартість їх реалізації по закінченні терміну їх використання

 2. сума періодично виплачуваних по них дивідендів та вартість їх реалізації по закінченні терміну їх використання

 3. сума періодично виплачуваних відсотків та їхня фіксована вартість

d) сума періодично виплачуваних дивідендів та їхня ринкова вартість по закінченні терміну їх використання

є) реальна вартість цих фінансових інструментів

23. Цінний папір, який надає право власності на частку майна і прибутку акціонерного підприємства, це...

 1. акції

 2. облігації підприємств

 3. ощадні сертифікати

 4. компенсаційні сертифікати є) приватизаційні сертифікати

24. Функції щодо регулювання фондового ринку належать...

 1. ДКЦПФР України

 2. Кабінету Міністрів України

 3. Антимонопольному комітету України

 4. Верховній Раді України

є) Координаційному комітету з питань фондового ринку при Президентові України

25. Ринковий курс акції визначається як...

 1. відношення дивідендів на акцію до ставки дисконту

 2. відношення дивідендів на акцію до середньо-ринкового курсу акції за певний період

 3. відношення чистого прибутку підприємства за певний період до виплачених дивідендів на акцію

 4. усі відповіді неправильні

26. Інвестиційний проект є економічно ефективним, якщо індекс дохідності інвестицій (ІД):

 1. дорівнює 0

 2. більше 0, але менше 1

 3. дорівнює 1

 4. більше 1

27. До організаційно-економічних чинників, що впливають на рівень ефективності використання капітальних вкладень, відносяться...

 1. технологія виробництва

 2. поліпшення структури капітальних вкладень

 3. конкуренція

 4. кон'юнктура ринку

є) застосування більш прогресивних видів сировини та матеріалів

28. Найбільшу віддачу від капітальних вкладень можна отримати, якщо спрямувати їх на ...

 1. створення чи оновлення активної частини основних фондів

 2. проектування технології виробництва

 3. управління проектом

 4. маркетингові дослідження

є) проектування нових видів продукції

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.