Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самост. ЗЕДП -2012р..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
198.66 Кб
Скачать

4

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Державний вищий навчальний заклад

Херсонський державний аграрний університет

Кафедра менеджменту організацій

Методичні рекомендації

щодо організації самостійної роботи

по дисципліні

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

для студентів напряму підготовки

0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ХЕРСОН – 2012

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Державний вищий навчальний заклад

Херсонський державний аграрний університет

Кафедра менеджменту організацій

Методичні рекомендації

щодо організації самостійної роботи

по дисципліні

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

для студентів напряму підготовки

0502 «Менеджмент»

м.Херсон – 2012 р.

УДК:

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту організацій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (протокол № 7 від 22.02.2012 року)

Розглянуто і схвалено методичною комісією напряму підготовки «Менеджмент організацій» (протокол № 7 від 22.02.2012 року).

Рецензент: Танклевська Н.С.. - завідувач кафедри фінансів

Херсонського державного аграрного університету,

професор, доктор економічних наук

Губа М.І., Кирилов Ю.Є., Карташова О.Г.

Базисні умови поставки у зовнішньоекономічних контрактах. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» – Херсон: РВВ "Колос" ДВНЗ «ХДАУ», - 2012. – 20 с.

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи по дисципліні «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів напряму підготовки 0502 «менеджмент»

@Губа М.І., 2012

@Кирилов Ю.Є., 2012

@Карташова О.Г., 2012

І. ТЕМИ, ЩО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

Перелік тем, повністю або частково винесених на самостійне вивчення на основі опрацювання навчально-методичної та наукової літератури:

Завдання № 1

для самостійного вивчення теми:

«Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки»

Тема

Терміни та поняття

Контрольні запитання та проблеми для обговорення

 1. Меркантилізм як предтеча теорії міжнародного торговельного обміну

Меркантилізм

Негативний торговельний баланс

Позитивний торговельний баланс

Трудова теорія вартості

1.Чому представники меркантилізму вважали нагромадження коштовностей головною метою економічної діяльності?

2.Яку роль, на думку меркантилістів, має відігрівати держава в економіці?

3.Охарактеризуйте зовнішньоторговельну політику, ідеологами якої були меркантилісти.

4.Чому меркантилісти вважали міжнародну торгівлю грою з нульовою сумою?

5.Охарактеризуйте вплив історичних умов на погляди меркантилістів.

 1. Концепція міжнародної торгівлі Адама Сміта

Абсолютна перевага

Взаємовигідна торгівля

Ресурсні коефіцієнти

Принцип laissez faire.

1.Припустимо, що світове господарство складається лише з двох країн, які виробляють тільки два товари. Чи може одна країна мати абсолютну перевагу у виробництві обох товарів? Які наслідки це матиме для взаємної торгівлі, якщо проаналізувати даний випадок з позицій концепції Адама Сміта7 Чому?

2. Які фактори лежать в основі абсолютної переваги?

3. Чи можна вважати абсолютну перевагу вічною? Чому?

4.Чи може країна втратити або набути абсолютну перевагу? Проілюструйте ваші міркування конкретними прикладами.

5.Охарактеризуйте принцип laissez faire.

 1. Нація в умовах автаркії

Автаркія

Альтернативна вартість

Гранична норма заміщення

Крива байдужості

Крива трансформації виробничих потужностей (виробничих можливостей)

Постійні видатки виробництва

Стан рівноваги

Суспільна (групова) крива байдужості

1.Що таке автаркія? Чи можлива автаркія як така?

2.Охарактеризуйте виробництво в умовах автаркії. Чи сприяє автаркія повному використанню всіх наявних факторів виробництва? Чому?

3.Охарактеризуйте споживання в умовах автаркії. Чим визначається його рівень та структура?

4.Чи можна привести аргументи на користь автаркії.?

5.Як співвідносяться поняття автаркії та самозабезпечення?

6.Назвіть основні економічні наслідки автаркії.

 1. Теорія міжнародної торгівлі Д.Рікардо

Виробничий ефект міжнародної торгівлі

Повна спеціалізація

Порівняльна перевага

Споживчий ефект міжнародної торгівлі

Трикутники торгівлі

Умови міжнародної (зовнішньої) торгівлі

1.Припустимо, що світове господарство складається лише з двох країн, які виробляють тільки два товари. Чи може одна країна мати порівняльну перевагу в виробництві обох продуктів одночасно? Чому?

2.Згідно з теорією Д.Рікардо, країна отримає максимальний виграш від міжнародної торгівлі за умови повної спеціалізації. Чому в дійсності повна спеціалізація не зустрічається? Чи можлива вона взагалі? Чому?

3. Припустимо, що країна досягла повної спеціалізації у виробництві певного товару відповідно до принципу порівняльної переваги. Які наслідки це матиме для її економіки?

4. Які фактори лежать в основі порівняльної переваги?

5. Чи може країна постійно мати порівняльну перевагі у виробництві певного товару?

6. Як. На вашу думку, повязані між собою національні порівняльна перевага та конкурентоспроможність на світовому ринку?

7. Назвіть галузі, в яких, на вашу думку, Україна має порівняльну перевагу, Користуючись статистичною інформацією, визначіть їх питому вагу в українському експорті та поясніть отримані результати.

 1. Теорема Хекшера-Оліна

Надлишковість (дефіцит) фактора виробництва

Попит на фактори виробництва

Фактори виробництва:

Дефіцитні фактори виробництва

Надлишкові фактори виробництва

Факторомісткість

Ціна фактора виробництва

1.Дайте визначення поніття «фактор виробництва». Які фактори виробництва ви знаєте? Які чинники лежать воснові попиту та пропозиції факторів виробництва?

2. Якими способами можна визначити факторомісткість продукту? Поясніть різницю між ними. Чи завжди вони приводять до однакових результатів?

3. Що лежить в основі міжнародної торгівлі на думку Е.Хекшера та Б.Оліна? Які продукти передусім екпортуватиме країна та чому?

4.Наскільки реалістичні, з Вашої точеи зору, вихідні припущення аналізу Хекшера-Оліна? Чи не зменшують названі обмеження теоретичного та практичного значення отриманого висновку?

5.Чому в моделях міжнароодної торгівлі А.Сміта та Д.Рікардо практично відсутня згадка про фактори виробництва? Чи означає це, що вони не розуміли значення виробничих ресурсів для розвитку національної економіки?

 1. Теорема про вирівнювання цін факторів виробництва

Взаємозаміннсть економічних процесів

Взаємозамінність факторів виробництва

Вирівнювання цін

Капіталомісткий товар

Попит та пропозиція факторів виробництва

Переміщення (міграція) факторів виробництва

Трудомісткий товар

Ціна факторва виробництва

1. Чи може один і той самий фактор виробництва бути надлишковим (або дефіцитним) в обох країнах одночасно? Поясність свою відповідь.

2.Назвіть основні фатори, які впливають на ціну виробничих ресурсів. Як вони діють в умовах вільної торгівлі?

3.Чи має місце в дійсності повне вирівнювання цін на фактори виробництва? Чому?

4.Чи зацікавлені власники факторів виробництва в вирівнюванні цін на виробничі ресурси? Хто з них підтримуватиме вільну торгівлю, а хто протекціонизм? Чому?

 1. Парадокс Леонтьєва

Кваліфікація робочої сили

Природні ресурси

Фактори виробництва

1.В чому полягає парадокс Леонтьєва і чому висновок В.Леонтьєва вважають парадоксом?

 1. Теорема Рибчинського

«Нідерландська хвороба»

Двухфакторна економіка

Постійний ефект масштабу

 1. Які фактори виробництва розглядає теорема?

 2. Які полошення теореми Хекшера- Оліна обговорюються в теоремі Рибчинського?

 1. Концепція С.Ліндера

Альтернативна ціна

Перехресний попит

1. Чи реалістичний висновок Ліндера про те, що з часом країни, що розвиваються, стають експортерами промислових товарів в індустріально розвинуті держави? Чому?

 1. Теорія конкурентних переваг М.Портера

Параметри факторів виробництва

Стратегія фірми

Параметри попиту

Споріднені та підтримуючи галузі

1 .Які сили є конкуруюючими на міжнародному ринку?

2. Назвіть основні детермінанти (фактори) конкурентних переваг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.