Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психосоциальное развитие_практические 4-6.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
375.3 Кб
Скачать

Психосоціальний розвиток дитини

Тема 2. Ґендерний аспект психосоціального розвитку особистості

Питання для теоретичної підготовки:

 1. Проблема статі і гендерного розвитку особистості в зарубіжній і вітчизняній психологічній науці

  1. психоаналітична концепція ідентифікації З.Фрейда: формування психологічної статі дитини на підсвідомому рівні як наслідування поведінки дорослих представників однієї з дитиною статі; комплекс Едіпа/Електри;

  2. аналітична теорія особистості К. Г. Юнга: Аніма/Анімус як несвідомі образи чоловіка/жінки як узагальнені уявлення про протилежну стать;

  3. теорія соціального научіння: інтеріоризація як процес засвоєння суспільних статеворольових стереотипів на основі спостережень, в наслідок підкріплення та заохочення статево специфічної поведінки, осудження статево неспецифічної поведінки значущими дорослими і ровесниками.

  4. когнітивна теорія особистості: самокатегорізація як процес ототожнення дитиною себе з певною статтю; статева типізація і рольова диференціація поведінки

 2. Біологічні аспекти статевої диференціації:

  1. морфологічні та фізіологічні відмінності між особами чоловічої і жіночої статі;

  2. статеві відмінності у темпах моторного розвитку;

  3. статеві відмінності у проявах властивостей нервової системи і темпераменту;

  4. стать і функціональна асиметрія;

  5. життєстійкість, аномалії розвитку і захворювання чоловік і жінок;

 3. Статева ідентифікація як соціальний феномен:

  1. співвідношення понять «стать» і «ґендер»;

  2. визначення статевої (ґендерної) ідентифікації;

  3. стадії статевої ідентифікації;

  4. ґендерні стереотипи (фемініність, маскуліність, андрогіність);

  5. джерела ґендерно-рольової соціалізації: іграшки, дитяча література, телебачення;

  6. нормативний тиск як механізм статевої ідентифікації;

  7. інформаційний вплив на статеву ідентифікацію;

  8. порушення статевої ідентичності.

 4. Ґендерний розвиток у підлітковому віці:

  1. детермінанти ґендерного розвитку в підлітковому віці;

  2. розвиток ґендерної Я-концепції підлітків;

  3. виховні стратегії батьків щодо ґендерного розвитку дівчаток і хлопчиків;

  4. ґендерні стереотипи вчителів та їхній вплив на розвиток школярів.

 5. Ґендерні відміності:

  1. ґендерні відмінності у пізнавальних здібностях (увага, сенсорно-перцептивні здібності, інтелект, пам’ять, мовленнєві і художні здібності, психомоторні якості);

  2. вплив соціальних факторів та генетичної зумовленості відмінностей у пізнавальній сфері чоловіків і жінок;

  3. ґендерні відмінності в емоційній сфері (домінування базових емоцій, відмінності у вираженні емоційних властивостей особистості, експресивність, емоційна пам’ять, розпізнання чоловіками і жінками емоцій іншої людини, емоційні порушення);

  4. особистісні ґендерні відмінності (самооцінка, мотивація, прояв вольових якостей);

  5. ґендерні особливості спілкування (значущість спілкування, особливості соціальної перцепції, особливості вибору партнера по спілкуванню, коло спілкування, чоловічий та жіночий стилі спілкування;

  6. ґендерні особливості поведінки (поведінкові стратегії у різних життєвих ситуаціях, альтруїстична поведінка, шкідливі звички, агресивна поведінка, асоціальна поведінка).

 6. Обмеженості, що зумовлені традиційною жіночою роллю:

  1. берегиня домашнього вогнища;

  2. працююча жінка; рольовий конфлікт працюючої жінки.

 7. Обмеженості, що зумовлені традиційною чоловічою роллю: чоловіча гендерна роль та її норми:

  1. норма успішності/статусу;

  2. норма міцності;

  3. норма фізичної міцності;

  4. норма розумової міцності;

  5. норма емоційної міцності;

  6. норма анти жіночності.

Час для опрацювання теми: 6 академічних годин

Практичні завдання:

 1. Дайте визначення основним поняттям ґендерної психології: стать, ґендер, статева ідентифікація, ґендерна ідентичність, ґендерна роль, ґендерні стереотипи, фемініність, маскуліність, андрогіність, ґендерна соціалізація.

 2. Охарактеризуйте основні теорії ґендерного розвитку: психоаналітична концепція ідентифікації З.Фрейда; аналітична теорія особистості К. Г. Юнга; теорія соціального научіння; когнітивна теорія особистості.

 3. Визначте основні онтогенетичні етапи ґендерного розвитку особистості.

 4. Визначте основні біологічні чинники аспекти статевої диференціації.

 5. Як вибір батьками дитячих іграшок впливає на ґендерний розвиток дитини? Наведіть приклади «дівчачих» та «хлоп’ячих» іграшок. Як ви вважаєте, чи не обмежують ці іграшки процес засвоєння ґендерних ролей дитиною у сучасному суспільстві?

 6. Як ви вважаєте, чи виникають труднощі у формуванні ґендерної ідентичності у хлопчика, що виховується тільки мамою за умов функціонально неповної сім’ї? Обґрунтуйте свою думку теоріями ґендерного розвитку.

 7. Прочитайте перелік ґендерних стереотипів (додаток 1). Заповніть таблицю, розподіляючи ґендерні стереотипи за трьома сферами: сім’я, професійна діяльність, особистісні характеристики. Подумайте, які ґендерні ролі транслюють представлені ґендерні стереотипи. Як ви вважаєте, у чому обмеженість представлених ґендерних стереотипів?

 8. У нашому суспільстві існує суспільна думка, що жінки більш емоційні, товариські та зорієнтовані на сім’ю, а чоловіки більш розумні, агресивні та зорієнтовані на кар’єру та соціальний успіх. Чи погоджуєтесь ви з цими ґендерними стереотипами? Обґрунтуйте свою думку з позиції психофізіологічних відмінностей чоловік і жінок.

Методичні завдання:

 1. Ознайомтеся із психодіагностичної методикою «Что я думаю о «женском» и «мужском» в воспитании?» (Л.В.Штылева, Е.Б.Петрушихина) (Додаток 2). Дайте відповіді на питання опитувальника. Зробіть узагальнення результатів дослідження за цією методикою усіх студентів групи. Які висновки можна зробити за результатами психодіагностичного дослідження за цією методикою?

 2. Ознайомтеся із проективною методикою «Я – женщина/мужчина» (додаток 3). За допомогою цієї методики обстежте 3 жінки і 3 чоловіка. Зробіть узагальнення результатів дослідження за цією методикою. Які висновки можна зробити за результатами психодіагностичного дослідження за цією методикою? Порівняйте отримані результати з результатами, отриманими іншими студентами вашої групи.

 3. Ознайомтеся із змістом, процедурою та інтерпретацією психодіагностичної методики-опитувальника для оцінки образу «Ідеальна жінка / Ідеальний чоловік» (Додаток 4). Дайте відповіді на питання опитувальника. Зробіть узагальнення результатів дослідження за цією методикою усіх студентів групи. Які висновки можна зробити за результатами психодіагностичного дослідження за цією методикою у вашій групі? За допомогою цієї методики обстежте кілька чоловіків. Зробіть узагальнення результатів дослідження чоловіків за цією методикою. Порівняйте отримані результати на вибірковій сукупності чоловіків із результатами дослідження студентів вашої групи. Які висновки можна зробити, порівнюючи результати, отримані на чоловічій та жіночій вибірковій сукупності?

 4. Ознайомтеся із змістом опитувальника «Прислів’я» (Додаток 5). Дайте відповіді на питання опитувальника, проінтерпретуйте ваші власні результати. Зробіть узагальнення результатів дослідження за цією методикою усіх студентів групи. Запропонуйте відповісти на питання опитувальника жінкам, що перебувають (перебували) у шлюбі, мають досить тривалий стаж сімейного життя. Зробіть узагальнення результатів дослідження заміжніх жінок за цією методикою у групи. Порівняйте отримані результати на вибірковій сукупності студентів 2-го курсу і жінок із певним стажем сімейного життя. Чи відрізняються отримані результати по цим двом групам респондентів?

Творчі завдання:

 1. Підготуйте стисле реферативне повідомлення на тему «Репрезентація ґендерних стереотипів в анекдотах». Проаналізуйте анекдоти з позиції змісту ґендерних стереотипів (додаток 6). Аналізуючи кожен з анекдотів, дайте відповіді на наступні питання.

 • Что в данном анекдоте высмеивается (какое качество, характери­стика, свойство)?

 • Как вы считаете, насколько это соответствует правде?

 • Какой образ мужчины или женщины формируется?

 • Как этот анекдот влияет на отношение к мужчинам или к жен­щинам в целом?

 • Встречались ли у вас в жизни подобные ситуации?

 • Попробуйте поменять героев (женщин на мужчин, мужчин на жен­щин) и рассказать анекдот в новом варианте. Получается смешно или нет? Почему?

 • Какие высмеиваемые темы выделяются («женская болтливость», «мужчина и домашний быт», «женщина и техника», «семья как ограничение мужской свободы» и т. д.)?

Основна література:

 1. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие / Т. В. Бендас. — СПб.: Питер, 2006. — 431 с: ил. — (Серия «Учебное пособие»).

 2. Бурн Ш. М. Гендерная психология. (Секреты психологии) – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.

 3. Городнова Н. Гендерний розвиток особистості / Н. Городнова. – К. : Шк. Світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 4. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с. : ил. – (Серия «Мастера психологи»).

 5. Майерс Д. Социальная психология / Д.Майерс [Пер. с англ.] – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 688 с. : ил. (Серия «Мастера психологии»). – Глава 6. Пол, гены и культура. – с.225 – 267.

 6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : Навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с. (Альма-матер)

 7. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – СПб. : Питер, 2003. – 479 с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).

Додаток 1

Гендерные стереотипы: какими должны быть мужчины и женщины

Замужество — признак «социальной нормы».

Женщина должна всегда хорошо выглядеть.

Замужняя женщина хороша настолько, насколько она хорошая хозяйка.

Мужчина может быть пьяным, и это его не портит.

Женщина должна родить ребенка.

Женщина не должна стремиться овладеть типично мужской про­фессией.

Женщина не должна стремиться заработать больше мужчины.

Мужчина — добытчик.

Мужчина — защитник.

Мужчина главнее, он продолжатель рода.

Мужчина может/женщина должна.

В своем поведении женщина должна приспосабливаться к мужчине.

Мужчины и женщины в своих отношениях видятся как сексуаль­ные партнеры.

Женщина должна быть сексуально привлекательной.

Женщина должна выходить замуж девственницей.

Ответственность за ситуацию в семье лежит на женщине.

Материнство — основа жизни женщины.

Женщина не должна быть легко доступной, мужчина женщину должен завоевывать.

Гендерные стереотипы

Гендерные роли

Семья как сфера межличностных отношений

Профессиональная деятельность

Личностные характеристики

Додаток 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.