Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СТП для Курсових Робіт.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
199.17 Кб
Скачать

Додаток А – Титульний лист

Міністерство освіти і наукИ,молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Кафедра міжнародних економічних відносин курсова робота

з дисципліни :“ ”

на тему: «

Виконав:

студент гр.ГФ – 219 І.І.Іванов

Перевірив:

доцент М.С.Гамов

20__

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота (КР) повинна бути оформлена згідно стандарту оформлення дипломних та курсових робіт СТП 15-96.

Загальна структура курсової роботи:

 • титульний лист;

 • завдання на роботу;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

 • вступ;

 • суть КР;

 • висновки;

 • рекомендації;

 • перелік посилань.

Структурні елементи "Титульний лист", "Завдання на роботу", "Реферат", "Зміст", "Вступ", "Суть КР", "Висновки", "Перелік посилань" є обов'язковими.

Вимоги :

Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності;

 • відомості про назву міністерства і навчального закладу;

 • назва кафедри;

 • повна назва документа ;

 • підписи відповідальних осіб;

 • рік складення КР.

Приклад оформлення титульних листів наведено у додатку А.

Завдання на курсову роботу оформляється, як правило, на типографському бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, розміщується після титульного листа.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за завданням на курсову роботу, починаючи з нової сторінки. Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг КР, кількість частин КР, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

 • текст реферату ;

 • перелік ключових слів.

Реферат належить виконувати об’ємом не більш як 500 слів, і бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

У випадках, коли КР складається з окремих томів (комплексна курсова робота), пов’язаних між собою однією темою, кожна така КР повинна мати реферат, котрий би зазначав його зв’язок з іншими томами. Структура кожного тому складається згідно з цим стандартом.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті КР, вміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Приклад складення реферату наведено в Додатку Б.

Зміст розміщують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті КР; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені. Приклад змісту наведено у додатку В.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. Усі прийняті у КР малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті КР наводять їх розшифровку. Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в алфавітному порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч - їх детальну розшифровку.

Вступ розташовують на окремій сторінці. У вступі коротко викладають :

 • оцінку сучасного стану проблеми;

 • актуальність даної роботи;

 • мету роботи.

Суть курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. Текст суті КР може поділятися тільки на пункти. У КР треба використовувати одиниці SI. Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці обов'язкове лише за умови викладенню найважливіших положень КР.

Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті КР, починаючи з нової сторінки. Текст висновків може поділятись на пункти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.