Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів_філософія(етика, естетика, логі...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
102.91 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра філософії та соціології

ФІЛОСОФІЯ

(ЕТИКА, ЕСТЕТИКА, ЛОГІКА)

Плани семінарських занять

Укладач:

Старший викладач кафедри філософії та соціології БДПУ

Баханов А.К.

БЕРДЯНСЬК – 2011

Тема 1. Предмет етики. Історія етичних вчень. (2 години) План

 1. Етика, мораль, моральність.

 2. Етика як філософська наука.

 3. Рівні етичного знання та завдання науки етики.

 4. Етика доби античності і середньовіччя.

 5. Етика Нового часу. Марксистська етика.

 6. Основні етичні проблеми сучасності.

Література

 1. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 2. Гуревич П.С. Культурология. – М.: Проект, 2003. – С. 280-295.

 3. Етика: Навч. посіб. / В.О.Лозовой, М.І.Панов та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 5-80.

 4. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2000. – С. 15-70.

 5. Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. – К., 2005. – С. 258-285.

 6. Некрасов А.И. Этика. – Х.: „Одиссей”, 2003. – С. 16-23, 42-51, 74-95, 113-138, 163-184.

 7. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 361-386.

Тема 2. Мораль як соціальний феномен. Моральна свідомість. (2 години) План

 1. Поняття і структура моралі.

 2. Специфіка і функції моралі.

 3. Моральні властивості.

 4. Поняття і структура моральної свідомості.

 5. Норми і принципи моралі.

 6. Моральні мотиви і ціннісні орієнтації. Добро і зло.

Література

 1. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры).– К., 1992. – 196 с.

 2. Апель К. Ситуація людини як етична проблема // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.– К., 1999. – С. 231 – 254.

 3. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – С. 20 – 37.

 4. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум.– Минск, 1997. – 320 с.

 5. Золотухина – Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы: Учебник для вузов. – Ростов н/Д., 1998. – 448 с.

 6. Кропоткин П.А. Этика. – М., 1991. – С. 22 – 35.

 7. Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики.– К., 1995. –С. 269 – 283.

 8. Степаненко В.Ф. етика в проблемних та аналітичних задачах: Навч. посібник.– К., 1998. – 270 с.

 9. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – С. 41 – 237.

 10. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет.– М., 1998. – 271 с.

 11. Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов / А.А.Гусейнов, Е.Л. Дубко, С.Ф. Анисимов и др. – М., 1999. – 495 с.

Тема 3. Моральна діяльність. (2 години) План

 1. Поняття моральної свободи.

 2. Свобода дії, вибору, волі.

 3. Вчинок – елемент моральної діяльності.

 4. Проблема співвідношення цілей і засобів діяльності.

Література

 1. Блощинська в.А. Етика. Практикум. – к.: Центр навчальної літератури, 2005.

 2. Гуревич П.С. Культурология. – М.: Проект, 2003. – С. 280-295.

 3. Етика: Навч. посіб. / В.О.Лозовой, М.І.Панов та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 81-112.

 4. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2000. – С. 124-149, 183-204, 221-238.

 5. Матвєєва Л.Л. Культурологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 258-285.

 6. Некрасов А.И. Этика. – Х.: „Одиссей”, 2003. – С. 226-280.

 7. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 361-386.

Тема 4. Етика спілкування, етикет. Професійна етика. (2 години) План

 1. Спілкування як сфера людської моральності.

 2. Етичні підвалини спілкування.

 3. Культура спілкування та етикет.

 4. Основні принципи сучасного етикету.

 5. Особливості професійної моралі та етики.

 6. Норми, принципи та цінності професійної етики педагога.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.