Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bukh_oblik.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
287.23 Кб
Скачать

Державний комітет статистики України

Державна Академія статистики, обліку та аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Методичні вказівки

до вивчення дисципліни „Бухгалтерський облік”

для студентів спеціальності 6.050.106 „Облік і аудит”

Київ – 2005

Укладач: к.е.н., доцент Н.М. Цвєткова

Рецензент –

Методичні вказівки з вивчення дисципліни „Бухгалтерський облік” (для студентів спеціальності 6.050.106 „Облік і аудит”) для денної та заочної форм навчання. К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту. 2005 р.

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (протокол №___ від ___________ 2005 р.).

Методична робота призначена для закріплення, поглиблення теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку студентами за спеціальністю 6.050.106 „Облік і аудит”.

ЗМІСТ

 1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.

 2. Тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до навчального плану.

 3. Зміст дисципліни за темами.

 4. Плани лекцій.

 5. Плани семінарських (практичних) занять.

 6. Тематика рефератів.

 7. Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання.

 8. Система поточного та підсумкового контролю.

 9. Питання до іспиту.

 10. Список літератури.

Мета дисципліни „Бухгалтерський облік": сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навики з основ бухгалтерського обліку, вивчення його предмета і метода, основ фінансової звітності.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних і методологічних основ бухгалтерського обліку, плану рахунків, організації первинного обліку і складання облікових регістрів, форм бухгалтерського обліку, шляхів удосконалення бухгалтерського обліку у відповідності з стандартами бухгалтерського обліку в Україні.

У процесі навчання студенти освоюють принципи бухгалтерського обліку та його організацію, організацію документообороту, питання розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку.

У процесі практичних занять передбачені три напрями робіт:

  • набуття з кожної теми практичних навиків згідно з навчальною програмою;

  • самостійне вивчення і вирішення окремих питань, які виникають або можуть виникнути на практиці;

  • застосування активних методів навчання.

Програма курсу передбачає виконання практичних завдань з використанням ЕОМ.

Навчально-тематичний план з дисципліни "Бухгалтерський облік для підготовки бакалаврів

п/ п

Назва тем

Всьо­го

Аудиторні

Інди­віду­альна робо­та

Само­стійна робота

Лек­ції

Прак­тичні

1

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

8 /11

2 / 1

2 / -

4/10

2

Предмет і метод бухгалтерського обліку

10 / 11

4 / 1

2 / -

4/10

3

Бухгалтерський баланс

14/14

4/2

4/2

1/0

4/10

4

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

22/23

8/2

8/2

1/0

4/19

5

Первинне спостереження, документація та інвентаризація

12 / 14

4 / 2

4 / 2

4/10

6

План рахунків бухгалтерського обліку

27 / 24

8/2

10/2

1/ 0

9/20

7

Форми бухгалтерського обліку

14/12

6/1

4/1

4/10

8

Облік господарських процесів

16/14

6/2

4/2

2/0

4/10

9

Основи бухгалтерської звітності

12/12

4/1

4/1

1/0

4/10

Всього

135/ 135*

46/ 14*

42/ 12*

6/0*

41/ 109*

*заочна форма навчання

Програма з дисципліни "бухгалтерський облік"

Тема 1 Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

Поняття бухгалтерського обліку та його види. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Мета бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Облікові вимірювачі, які використовуються в бухгалтерському обліку. Задачі та вимоги до бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємства. Стандартизація бухгалтерського обліку і її міжнародне значення. Облікова політика підприємства. Організація бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Поняття предмету бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика. Господарські засоби та їх класифікація. Джерела утворення господарських засобів та їх класифікація. Господарські операції та процеси. Взаємозв'язок предмета бухгалтерського обліку з його методологією. Кругооборот засобів та типи господарських операцій. Результати господарської діяльності.

Визначення методу бухгалтерського обліку. Складові частини методу бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика: документування, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, інвентаризація, бухгалтерський баланс та звітність.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу, як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Статті, розділи та групи балансу. Призначення статей балансу. Оцінка статей балансу. Типи господарських операцій, що впливають на баланс.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

Поняття про рахунки і їх будову. Активні і пасивні рахунки. Дебет і кредит рахунків. Порядок відображення господарських операцій на рахунках. Взаємозв'язок між рахунками та балансом. Наукові основи класифікації рахунків. Основи класифікації рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням та структурою. Рахунки активів підприємств. Рахунки власного капіталу та зобов'язань. Рахунки витрат та доходів. Поняття про план рахунків бухгалтерського обліку та його будова.

Обґрунтування подвійного запису. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські проводки - прості та складні. Хронологічні та систематичні записи. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках і їх призначення.

Тема 5 Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Поняття бухгалтерської документації. Значення документації у господарській роботі підприємства. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. Типізація і уніфікація документів. Стандартизація документів. Документооборот. Помилки в обліку та їх виправлення. Регістри бухгалтерського обліку та їх класифікація. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

Побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку. Характеристика класів Плану рахунків бухгалтерського обліку. Балансові та позабалансові рахунки. Взаємозв'язок Плану рахунків бухгалтерського обліку з бухгалтерською звітністю.

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку і його організація

Загальне поняття і визначення форми бухгалтерського обліку. Сучасні форми бухгалтерського обліку в Україні. Автоматизація бухгалтерського обліку. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку. Правове, методичне та інформаційне забезпечення організації бухгалтерського обліку.

Тема 8. Облік господарських процесів

Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Облік процесу придбання засобів та предметів праці. Облік процесу виробництва. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік процесу реалізації.

Тема 9. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності

Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до звітності. Стандартизація бухгалтерської звітності. Загальна характеристика основних видів звітів. Державна та внутрішньогосподарська звітність. Періодична та річна звітність. Зведена звітність. Консолідована звітність. Характеристика показників фінансової звітності.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

План

 1. Господарський облік і його види.

 2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

 3. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах.

 4. Стандартизація бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План

 1. Предмет бухгалтерського обліку.

 2. Господарські засоби та їх класифікація.

 3. Метод бухгалтерського обліку.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

План

 1. Бухгалтерський баланс і його структура.

 2. Зміст та оцінка статей активу та пасиву балансу.

 3. Типи господарських операцій і їх вплив на баланс.

 4. Принципи складання консолідованого балансу.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

План

 1. Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова.

 2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.

 3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та структурою.

 4. Подвійний запис і його призначення.

 5. Оборотні відомості та їх види.

Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

План

 1. Первинні документи та їх види.

 2. Класифікація бухгалтерських документів.

 3. Організація документообіг на підприємстві.

 4. Облікові регістри та їх види.

 5. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві та її задачі.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

План

 1. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку.

 2. Характеристика класів плану рахунків бухгалтерського обліку.

 3. Взаємозв'язок Плану рахунків з бухгалтерською звітністю.

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку

План

1. Форми бухгалтерського обліку та їх побудова.

2. Журнальна форма обліку.

3. Спрощена форма обліку.

4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку.

Тема 8. Облік господарських процесів.

План

 1. Облік процесу придбання засобів та предметів праці.

 2. Облік процесу виробництва.

 3. Методи калькулювання виробничої собівартості продукції.

 4. Облік процесу реалізації.

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності

План

 1. Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку.

 2. Склад фінансової звітності.

 3. Показники фінансової звітності та їх оцінка.

 4. Міжнародні стандарти фінансової звітності.

 5. Облікова політика підприємства і її значення в складанні фінансової звітності.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

План

 1. Проведення семінару по Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 2. Реферат на тему: „Організація бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План

 1. Підготовка реферату на тему: "Предмет бухгалтерського обліку" та його обговорення.

 2. Підготовка реферату на тему: "Метод бухгалтерського обліку і його елементи" та його обговорення.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

План

 1. Виконання задач за темою: "Бухгалтерський баланс" (зі збірника задач для практичних занять).

 2. Перевірка рішень задач.

 3. Реферат на тему: „Бухгалтерський баланс в Україні і за кордоном”.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

План

 1. Виконання задач за темою: "Рахунки та подвійний запис" (зі збірника задач для практичних занять).

 2. Перевірка рішення задач.

 3. Реферат на тему: „Класифікація рахунків бухгалтерського обліку”.

Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

План

 1. Підготовка реферату на тему: „Первинна документація” та його обговорення.

 2. Підготовка реферату на тему: „Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку" та його обговорення.

 3. Заповнення первинних документів.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

План

 1. Виконання задач за темою (зі збірника для практичних занять).

 2. Перевірка рішення задач.

 3. Реферат на тему: „План рахунків бухгалтерського обліку за кордоном”.

 4. Реферат на тему: „Вдосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку”

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку

План

 1. Виконання задач за темою: "Форми бухгалтерського обліку" (зі збірника задач для практичних занять).

 2. Перевірка рішення задач.

 3. Реферат на тему: „Сучасні форми бухгалтерського обліку”.

Тема 8. Облік господарських процесів

План .

 1. Виконання задач зі збірника задач для практичних занять.

 2. Перевірка рішення задач.

 3. Реферат на тему: „Облік процесів постачання, виробництва і реалізації в системі рахунків”.

Тема 9. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності

План .

 1. Рішення зведеної задачі зі збірника задач.

 2. Перевірка рішення задач.

 3. Реферат на тему: „Бухгалтерська звітність в Україні і за кордоном”.

 4. Реферат на тему: „Вдосконалення фінансової звітності”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]