Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
образец Финанси новый.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
274.94 Кб
Скачать

10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінанси»

на тему: «Облік операцій з товарами на підприємстві»

Студент гр. 2Ф-10 /Нетреба М. О./

Керівник /Лебідь І.С./

Херсон 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студенту ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Спеціальність _______________________________________________________

____________________________________________________________________

з дисципліни «______________________________________________________»

Тема курсової роботи _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата видачі курсової роботи «____» ________________ 20__р.

Перелік питань, що підлягають розробці

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Керівник курсової роботи____________________________________/Лебідь І.С./

Розглянуто цикловою комісією природничо-наукової та економічної підготовки

Протокол № ___ від «____» __________ 20__р.

Голова комісії _____________/Корівчак А.М./

Строк закінчення курсової роботи _______________________________________

ЗМІСТ

Реферат 5

Вступ 6

1 Синтетичний та аналітичний облік товарів на підприємстві 8

1.1 Поняття, класифікація та оцінка товарів 8

1.2 Характеристика рахунків для обліку товарів 9

1.3 Порядок організації аналітичного обліку товарів 11

2 Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом товарів 13

3 Шляхи покращення фінансового стану підприємства 17

Практична частина 20

Висновки 32

Список використаних джерел 34

РЕФЕРАТ

Обсяг роботи 40 сторінок, таблиць 9, джерел 40, додатки.

Поточна фінансова політика. Перспективна фінансова політика. Політика економічного розвитку. Політика стабілізації. Політика обмеження ділової активності.

Курсова робота складається зі вступу, 3 розділів, практичної частини, висновків, списку використаних джерел і додатків.

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначені мета, основні завдання, об'єкти дослідження.

У першому розділі "Фінансова політика як засіб впливу на фінансову систему держави" відображено сутність фінансової політики, її види, теорії. Продемонстровано взаємозв’язок фінансової політики з фінансовим механізмом. Адже за допомогою його складових розкривається суть фінансової політики.

У другому розділі "Впровадження державної фінансової політики в Україні" вказано інструменти, якими керується держава, виконуючи фінансову політику. Описано функції суб’єктів державної фінансової політики на загальнодержавному та місцевому рівнях. Визначено рівень впровадження фінансової політики в державі.

У третьому розділі "Впровадження державної фінансової політики в Україні" вказано інструменти, якими керується держава, виконуючи фінансову політику. Описано функції суб’єктів державної фінансової політики на загальнодержавному та місцевому рівнях. Визначено рівень впровадження фінансової політики в державі.

У висновку в результаті дослідження вказані пропозиції вжиття заходів по вдосконаленню фінансової політики в Україні та можливості держави зібрати достатню кількість фінансових ресурсів, необхідних для виконання її функцій.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в умовах ринкової економіки саме від ефективної державної фінансової політики залежить функціонування усіх галузей економіки, розвиток міжбюджетних відносин та добробут населення.

Фінансова політика має забезпечувати нормальне функціонування фінансової системи держави та ефективніше виконання державою соціальних, економічних, екологічних, оборонних та інших функцій.

Найважливіша мета фінансової політики — збільшити обсяг фі­нансових ресурсів на основі економічного розвитку, нарощування державних фінансів, необхідних для повнішого задоволення потреб суспільства.

Мета і завдання дослідження. Мета цієї роботи полягає у визначенні оптимальних обсягів централізації фінансових ресурсів у сфері розподілу державних фінансів, їх раціонального розподілу та ефективного використовування, зокрема для реалізації цільових програм (загальнодержавних, міжрегіональних). Центром фінансової політики є система організації фінансових відносин, механізм фінансового регулювання та забезпе­чення соціально-економічного розвитку суспільства.

Для досягнення зазначеної мети в роботі розглянути наступні питання: сутність фінансової політики, її види, теорії; інструменти, якими керується держава, виконуючи фінансову політику. Описано функції суб’єктів державної фінансової політики на загальнодержавному та місцевому рівнях. Визначено рівень впровадження фінансової політики в державі.

Предмет і метод дослідження. Предметом дослідження є організація фінансової політики в державі .

Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження являються законодавчі акти України, постанови уряду, положення, інструкції з питань удосконалення фінансової політики в державі.

1 Синтетичний та аналітичний облік товарів на підприємстві

1.1 Поняття, класифікація та оцінка товарів

Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група (вид). Підприємства торгівлі, постачання та збуту придбають товари для їх подальшого продажу. Причому в обліку товари можуть відображатися за роздрібними (продажними) цінами або купівельною вартістю.

Описуючи порядок списання товарів при їх вибутті, необхідно зазначити, що собівартість товарів буде визначатися за одним з обраних методів (ФІФО, середньозваженої собівартості, ідентифікованої собівартості, або ціни продажу).

Більш детально розглянемо оцінку за цінами продажу. Оцінка за цінами продажу застосовується підприємствами роздрібної торгівлі з використанням середнього відсотка торговельної націнки. Цей метод застосовують підприємства, які мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) ціною реалізованих товарів і сумою торгової націнки, визначеною за середнім відсотком.

1.2 Середній відсоток торгової націнки

Обчислюється шляхом ділення суми залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця і продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

2 Синтетичний та аналітичний облік товарів на підприємстві

2.1 Поняття, класифікація та оцінка товарів

Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група (вид). Підприємства торгівлі, постачання та збуту придбають товари для їх подальшого продажу. Причому в обліку товари можуть відображатися за роздрібними (продажними) цінами або купівельною вартістю.

Описуючи порядок списання товарів при їх вибутті, необхідно зазначити, що собівартість товарів буде визначатися за одним з обраних методів (ФІФО, середньозваженої собівартості, ідентифікованої собівартості, або ціни продажу).

Більш детально розглянемо оцінку за цінами продажу. Оцінка за цінами продажу застосовується підприємствами роздрібної торгівлі з використанням середнього відсотка торговельної націнки. Цей метод застосовують підприємства, які мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) ціною реалізованих товарів і сумою торгової націнки, визначеною за середнім відсотком.

2.2 Середній відсоток торгової націнки

Обчислюється шляхом ділення суми залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця і продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Підприємства роздрібної торгівлі згідно П(С)БО 9 на окремому субрахунку можуть обліковувати транспортно-заготівельні витрати.

3 Синтетичний та аналітичний облік товарів на підприємстві

3.1 Поняття, класифікація та оцінка товарів

Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група (вид). Підприємства торгівлі, постачання та збуту придбають товари для їх подальшого продажу. Причому в обліку товари можуть відображатися за роздрібними (продажними) цінами або купівельною вартістю.

Описуючи порядок списання товарів при їх вибутті, необхідно зазначити, що собівартість товарів буде визначатися за одним з обраних методів (ФІФО, середньозваженої собівартості, ідентифікованої собівартості, або ціни продажу).

Більш детально розглянемо оцінку за цінами продажу. Оцінка за цінами продажу застосовується підприємствами роздрібної торгівлі з використанням середнього відсотка торговельної націнки. Цей метод застосовують підприємства, які мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) ціною реалізованих товарів і сумою торгової націнки, визначеною за середнім відсотком.

3.2 Середній відсоток торгової націнки

Обчислюється шляхом ділення суми залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця і продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Підприємства роздрібної торгівлі згідно П(С)БО 9 на окремому субрахунку можуть обліковувати транспортно-заготівельні витрати.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

За даними форми №1 "Баланс" (додаток 1) та Форми №2 "Звіт про фінансові результати" (додаток 2) розрахувати основні показники фінансового стану підприємства (таблиця 1). За результатами розрахунків зробити висновок.

Таблиця 1 Основні показники фінансового стану підприємства

Показник

Формула для розрахунку

Напрямок позитивних змін

На початок року, тис.грн.

На кінець року, тис.грн.

Зміна показника (+, -)

1

2

3

4

5

6

Показники рентабельності

Рентабельність капіталу

Ф2 р220

Ф1 р640

* 100

Збільшення

Рентабельність власного капіталу

Ф2 р220

Ф1 р380

* 100

Збільшення

Рентабельність виторгу

Ф2 р050

Ф2 р035

* 100

Збільшення

Рентабельність продукції

Ф2 р050

Ф2 р040

* 100

Збільшення

Показники ліквідності (платоспроможності)

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

Ф1 р260

Ф1 р620

Збільшення, нормативне значення від 2,0 до 2,5

Коефіцієнт ліквідності швидкої

Ф1 р260-(Ʃр100-140)

Ф1 р620

Збільшення, нормативне значення ≥ 1

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

Ф1 р230+р240

Ф1 р620

Збільшення, нормативне значення від 0,25 до 0,35

Співвідношення короткострокової дебі-торської та кредиторської заборгованості

___Ф1 Ʃр160-210___

Ф1 р520+р530+р540

Рекомендоване значення дорівнює 1,0

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

Показники фінансової стійкості

Власні обігові кошти

Ф1 р260+р270-р620-р630

Збільшення

Коефіцієнт забезпечен-ня оборотних активів власними коштами

Ф1 р380+р430-р080

Ф1 р260+р270

Збільшення, рекомендо-ване значення > 0,1

Маневреність робочого капіталу

Ф1 р100+р120+р130+р140

Ф1 р260+р270-р620-р630

Зменшення

Маневреність власних обігових коштів

___Ф1 р230+р240___

Ф1 р380+р430-р080

Збільшення

Коефіцієнт забезпечен-ня власними обіговими коштами запасів

Ф1 р380+р430-р080

Ф1 р100+р120+р130+р140

Збільшення

Коефіцієнт фінансової незалежності

Ф1 р380+р430+р630

Ф1 р640

Збільшення, рекомен-доване значення ≥ 0,5

Коефіцієнт фінансової залежності

Ф1 р640

Ф1 р380+р430+р630

Зменшення, рекомен-доване значення = 2

Коефіцієнт маневре-ності власного капіталу

Ф1 р380+р430+р630-р080

Ф1 р380+р430+р630

Збільшення, рекомен-доване значення > 0,1

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Ф1 р480+р620

Ф1 р640

Зменшення, критичне значення ≤ 0,5

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф1 р380+р430+р630

Ф1 р480+р620

Нормативне значення більше 1

Показник фінансового лівериджу

______Ф1 р480______

Ф1 р380+р430+р630

Зменшення, рекомен-доване значення ≤ 0,25

Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф1 р380+р430+р480+р630

Ф1 р640

Рекомендоване значення від 0,85 до 0,90

Висновок

ВИСНОВКИ

Дослідження, проведене в курсовій роботі, було присвячене питанню обліку випуску і реалізації продукції на підприємстві. У зв'язку з тим, що на даному етапі в Україні відбуваються постійні зміни законодавчих актів, нормативних документів по методології і організації бухгалтерського обліку реалізації готової продукції, підприємству дуже важко пристосуватись до цих змін, тому на практиці виникають різні проблеми з ведення бухгалтерського обліку. Але існує і позитивна сторона цих змін, оскільки проходить процес наближення бухгалтерського обліку до рівня міжнародних стандартів. Через те, що обсяг реалізації є одним з основних оціночних показників діяльності підприємств, удосконалення його обліку, аналізу і контролю є дуже важливим. Реалізація продукції, робіт і послуг є важливим і завершальним етапом кругообігу засобів підприємства. Тут натуральна їх форма набирає характеру грошової. Значення і роль процесу реалізації суворо зростають за умов ринкової економіки. Саме завоювання ринків, можливості реалізації продукції визначають відповідні обсяги її виробництва. Виробляють лише ту продукцію і в таких розмірах, в яких її можна реалізувати. На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 1. Бухгалтерський облік на підприємствах ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року №996 - XIV зі змінами внесеними Законом України від 22.06 2000 року №1829-111, а також вимог П(С)БО 1-16 затвердженими постановами КМ. 2. Форма ведення бухгалтерського обліку - журнально-ордерна, при якій підприємство застосовує два види нагромаджуваних регістрів: журнали-ордери і допоміжні відомості. 3. Діяльність підприємств регламентується Законами України "Про господарські товариства", Господарським кодексом та іншим чинним законодавством України. Для обліку доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) призначений активний рахунок 70 «Доходи від реалізації», де за кредитом відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків ( податку на додану вартість, акцизного збору та інших, передбачених законодавством), списання доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» у порядку закриття рахунку 70 «Доходи від реалізації». Основними документами, в які засвідчують факт реалізації є товарні чеки, накладні, податкові накладні, актив виконаних робіт тощо. В сучасних умовах використовується більш сучасна форма обліку з використанням комп'ютерних програм. Аналізуючи обсяги діяльності підприємства, можна зробити висновки, що для обліку випуску і реалізації продукції на підприємствах доцільним було б використання програми "1С: Бухгалтерія" версія 8.0. "1С: Бухгалтерія" дозволяє спростити роботу бухгалтера. Впровадження комп'ютерної форми обліку потребує технічного, програмного, інформаційного забезпечення, відповідної кваліфікації бухгалтера. Все це веде до збільшення загальногосподарських витрат підприємства, але спрощує ведення обліку на підприємстві, та сприяє швидкому отриманню інформації для прийняття вірних управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Базилевич В.Д., Баластрик І.О. Державні фінанси. – К.: Знання – прес, 2002.

2 Бюджетна система. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – 208 с.

3 Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник для вузів. – К : Вища шк., 2003. – 383 с.

4 Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2001.

5 Владимиров К.Н. Бюджетный менеджмент. Конспект лекций. – Херсон: ХНТУ, 2005.

6 Владимиров К.М. Бюджетна система: Навч. посібник. 2003.

7 Владимиров К.М., Чуйко Н.Г., Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Херсон: ХНТУ, 2005.

8 Єрмошенко М.Н. Фінансова безпека держави. – К., 2001.

9 Казначейська система виконання бюджету. Підручник. За редакцією С.О. Булгакової. К., 2000.

10 Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

11 Кудряшов В.П. Фінанси: Навч. посібник. – Херсон: Олді – плюс, 2002.

12 Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. 2003.

13 Кузьмин В.В., Андрейченко Е.В. Методические аспекты формирования и управления доходами по капиталу институциональными инвесторами: Монография – К.: ННЦ „Институт аграрной экономики”, 2006.

14 Кузьмін В.В., Андрейченко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Нац. наук. центр „Інститут аграрної економки”, 2006.

15 Кузьмін В.В., Андрейченко О.В. Біржові операції: Навч. посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.

16 Кузьмін В.В., Андрейченко О.В. Історія фінансів: Навч. посібник. 2006.

17 Кузьмін В.В. Історія грошей: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

18 Кузьмін В.В. Банківський менеджмент: Навч. посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2006.

19 Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

20 Кузьмін В.В., Зикова О.П. Історія грошей: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

21 Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) – К. : КНЕУ, 2001.

22 Опарін В.М., Малько В.І. Бюджетна система: Навч.-метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.

23 Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: 2-ге вид., доп. і переоб. Навч. посібник. – К.: Знання – прес, 2003 – (Вища освіта ХХІ столітя).

24 Рєзанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001.

25 Рогальська Н.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. 2006.

26 Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

27 Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч. – метод. посібник для самост. вивчення диск. – К.: КНЕУ, 2001.

28 Стасюк Г.А., Євстюніна Н.В. Страхування: Навч. посібник. – Херсон: ХДТУ, 2005.

29 Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Херсон: ХДТУ, 2004.

30 Фінанси підприємства. Підручник для вузів. Під ред. Поддєрьогіна A.M. 3-тє вид., доповн., і перероб. – К.:КНЕУ, 2000.

31 Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. Юрія С.І. – Тернопіль: „Карт-бланш”. – 2002.

32 Чесноков В.Л. Біржові операції: Навч. посібник. – Херсон: Вид-во „Наддніпрянська правда”, 2007.

33 Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Підручник. За загальною редакцією А.А. Мазаракі, К., 2000.

Додаткова

34 Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник / Під ред. М.Я. Азарова. – К.: Експерт – Про, 2000.

35 Андрущенко В., Федоров В. Фінансово – скарбові інститути козацької України // Київ. – 1993. - №7. – С. 129-136.

36 Базилевич В.Д. Страхова справа. – К.: СМ, 1997.

37 Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 1999.

38 Бандурка О. Фінансова діяльність підприємства. К.: Либідь, 1998.

39 Бездітко Ю.М., Мануйленко О.О., Стасюк Г.А. Валютне регулювання: Навч. посібник. – Херсон: ХДТУ, 2003.

40 Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.:, 1996.

41 Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

42 Бюджетний кодекс України. Збірник систематизованого законодавства „Настільна книга платників податків” – ІІ №38 / 1-2 (505) від 16.09.2002 р.

43 Закон України „Про бюджетну систему України” від 29 червня 1995 р.

44 Закон України „Про власність” від 7.02.91 р.

45 Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.91 р.

46 Закон України „Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р.

47 Закон України „Про цінні папери та фондову біржу” від 18.07.91 р.

48 Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р.

49 Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 р.

50 Закон України „Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні” від 17.12.94 р.

51 Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 р.

52 Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р.

53 Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. – ВВР. – 1992. - №3. – С. 10 (зі змінами і доповненнями).

54 Закон України „Про систему оподаткування” від 18.02.97 р.

55 Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р.

ДОДАТКИ

Додаток 1 Баланс

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

Територія

 

за КОАТУУ

Форма власності

 

за КФВ

Орган державного управління

 

за СПОДУ

Галузь

 

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Контрольна сума

Адреса

 

Баланс

на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

первісна вартість

031

знос

032

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

Додаток 2 Звіт про фінансові результати

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.