Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
макро лекц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
325.12 Кб
Скачать

59

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки і підприємництва

Реєстр. № 26/221 – 03.06.09.

конспект лекцій

з дисципліни «макроекономіка »

для студентів 1 курсу

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

факультету економіки

Херсон 2009 р.

Конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Укладач: к.е.н., професор Фомішина В.М., кількість сторінок 57.

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки і підприємництва

протокол № 8 від „ 20 травня 2009 р.

Завідувач кафедри _______М.В. Шарко

Відповідальний за випуск м.В.Шарко Тема 1. Макроекономіка як наука

1. Практична функція макроекономіки обумовлюється існуванням головної суперечності в житті суспільства, яка полягає в тому, що матеріальні потреби людей безмежні, а економічні ресурси, що необхідні для їх задоволення — обмежені. Єдиним способом зменшити розрив між безмежними потребами і обмеженими ресурсами є постійне підвищення ефективності економіки. Тому практична функція макроекономіки полягає в тому, щоб продукувати такі знання, які здатні озброїти людей спроможністю підвищувати ефективність економіки і на цій основі забезпечувати умови для стійкого зростання рівня їх життя.

2. Об’єктом макроекономіки є економічна система, що являє собою сукупність економічних суб’єктів, діяльність яких спирається на історично визначені форми виробничих відносин та адекватні їм механізми регулювання економічної діяльності. Окремі економічні системи відрізняються між собою формами власності на засоби виробництва та механізмами регулювання економіки. За цими ознаками економічні системи поділяють на три типи: ринкова економіка (чистий ринок), командно-адміністративна економіка (планова економіка), змішана економіка. Проміжним варіантом економічної системи є перехідна економіка.

3. Макроекономіка вивчає на окремі економічні одиниці або явища, а їх сукупності, тобто агрегати. Так, всі суб’єкти економіки поділяються в макроекономіці на чотири агрегати: домашні господарства, підприємства, держава, решта світу. Економічні суб’єкти здійснюють свою діяльність переважно за допомогою ринків. Тому вся сукупність ринків теж структуризується в окремі агрегати: товарний ринок, ринок праці, грошовий ринок, валютний ринок тощо. І нарешті, макроекономіка має справу з такими агрегованими показниками, які характеризують загальні умови та сукупні результати економічної діяльності людей. Серед них головними є такі: сукупний попит, сукупна пропозиція, валовий внутрішній продукт, безробіття, інфляція.

4. Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування економіки, який являє собою сукупність зв’язків між окремими макроекономічними процесами та явищами. Макроекономіка повинна, з одного боку, визначати систему функцій, які відтворюють причинно-наслідкові зв’язки в економіці; з іншого — розкривати можливості людей впливати на причини з метою корегування тих наслідків, які вони викликають в економіці. Отже, макроекономіка виконує як пізнавальну так і прикладну функцію. Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, називають позитивною, а макроекономіку, що виконує прикладну функцію — нормативною.

5. Для виконання пізнавальної і прикладної функцій макроекономіка спирається на певні методи та принципи, які в сукупності складають її методологію. В основі методології макроекономіки лежить метод руху від конкретно фактичного рівня до абстрактного і від абстрактного рівня до конкретно прикладного. Тому технологічно методологія макроекономіки складається з трьох етапів: емпірична макроекономіка, теоретична макроекономіка і прикладна макроекономіка. Основним методом узагальнення фактів та продукування теоретичних положень в макроекономіці є моделювання. Застосовуються графічні, математичні та інші моделі, які описують зв’язки між ендогенними (залежними) змінними і екзогенними (незалежними) змінними. При побудові моделей широко використовуються припущення, які дозволяють абстрагуватися від зв’язків, що не є предметом дослідження, і зосереджувати увагу лише на зв’язках, які досліджуються.

6. Результати макроекономічного моделювання в значній мірі залежать від періоду, який охоплюється моделлю. В макроекономіці розрізняють два періоди: короткостроковий і довгостроковий. Короткостроковий період відображає проміжок часу, упродовж якого ринкові регулятори не володіють здатністю адекватно відреагувати на збурення в економіці і відновлювати повну зайнятість. Довгостроковий період — це проміжок часу, упродовж якого ринкові регулятори спроможні в повній мірі відреагувати на збурення в економіці і завдяки цьому відновлювати повну зайнятість.

7. Макроекономіка відноситься до наймолодших економічних наук. Її перші положення були сформульовані в XVІ столітті. Протягом наступних періодів макроекономіка поступово нагромаджувала свій науковий капітал за рахунок теорії меркантилізму, класичної теорії, кейнсіанської теорії, монетаристської теорії тощо. Своєї зрілості вона досягла у 30-і роки ХХ ст., коли набула здатності впливати на економічну практику. Сучасна макроекономіка теж не стоїть на місці, а продовжує інтенсивно розвиватися. Цей розвиток відбувається під впливом двох груп факторів. По-перше, в макроекономіці, як і в будь-якій науці, постійно виникають нові теоретичні положення, які витісняють застарілі, що не витримали перевірки практикою. По-друге, причинно-наслідковий механізм функціонування економіки теж постійно розвивається, що породжує нові питання і вимагає на них відповідь.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.