Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Трудове право.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
704.33 Кб
Скачать

ЬЬІС 67.9 (4Укр) 305я73

078 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Хоронжий А.Г. кандидат юридичних наук, доцент Львівської комерційної академії Мацько М. А.

078 ОсновитрудовогоправаУкраїни: Курслекцді/Заред. доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка. - 3-тє вид., виправл. і доп. - Львів: «Магнолія плюс», 2004. - 238 с.

I5ВN 966-8340-22-1

У навчальному посібнику коротко і доступно вию іадено основні положення трудового права з використанням нормативно-правових актів станом на 10 квітня 2004 року. Зміст побудовано відповідно до учбової програми курсу.

Рекомендовано для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, а також для усіх, хто бажає ознайомитися з основами правового регулювання трудових відносин.

ББК 67.9 (4Укр) 305я73

І8ВИ 966-8340-22-1

© Пилипенко П. Д. та ін., 2004 © Оригінал-макет В. М.Піча, 2004 © “Магнолія плюс”, 2004

ЗМІСТ

Вступ 6

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ МЕТОД ТЛ СИСТЕМА

ТРУДОВОГО ПРАВА 8

 1. Предмет трудового права 8

 2. Метод правового регулювання трудових відносин 14

 3. Принципи трудового права 17

 4. Функції трудового права України 23

 5. Система трудового права України 26

Тема 2. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЗО

 1. Поняття трудових правовідносин та їх структура ЗО

 2. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин 34

 3. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин 37

 4. Профспілки як суб’єкти трудових правовідносин 39

Тема 3. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ТРУДОВОГО ПРАВА 42

 1. Джерела (форми) трудового права, їх особливості та класифікація 42

 2. Види джерел (форм) трудового права 45

Тема 4. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 50

 1. Поняття колективного договору та його роль у забезпе­ченні трудових відносин 50

 2. Сторони колективного договору та сфера його укладення 53

 3. Зміст і структура колективного договору 54

 4. Порядок укладення і підписання колективного договору 58

 5. Контроль за виконанням колективного договору та відпові­дальність за його порушення і невиконання 60

 6. Соціальне партнерство 61

Тема 5. Трудовий договір 64

 1. Поняття трудового договору 64

 2. Загальний порядок укладення трудового договору 73

 3. Види трудового договору 79

 4. Зміна умов трудового договору 92

 5. Припинення дії трудового договору 98

 6. Порядок припинення трудового договору 125

 7. Правове регулювання відсторонення працівника від роботи 129

Тема 6. Правове регулювання робочого часу

І ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ 132

 1. Робочий часта його види 132

 2. Режим робочого часу 135

6.3.Час відпочинку та його види 138

 1. Правове регулювання відпусток 142

 2. Щорічні відпустки 144

 1. Щорічна основна відпустка 144

 2. Щорічні додаткові відпустки 146

 3. Інші види щорічних відпусток, передбачені законо­давством 149

 4. Порядок надання і оплати щорічних відпусток 151

 1. Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку 154

Тема 7. Правове регулювання оплати праці 156

 1. Оплата праці та її структура 156

 2. Види регулювання заробітної плати 158

 3. Тарифна система 161

 4. Гарантії і компенсації 166

Гема 8. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИ­ДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИ М ПРАВОМ... 170

 1. Трудова дисципліна та методи її забезпечення 170

 2. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в уста­новах, організаціях 172

 1. Система заходів заохочення працівників, як засіб забезпе­чення трудової дисципліни 175

 2. Юридична відповідальність за трудовим правом України: загальна характеристика та підстави 177

 3. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом 179

 4. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відпові­дальності 181

 5. Види матеріальної відповідальності працівників 184

 6. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 192

 7. Визначення розміру шкоди та порядок відшкодування. 193

Гема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 196

  1. Охорона праці та її правове забезпечення 196

  2. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці 200

  3. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, що

працюють у важких і шкідливих умовах 202

9.4. Спеціальні гарантії права на охорону праці жінок, непов­нолітніх осіб та осіб з пониженою працездатністю 204

 1. Організація охорони праці на підприємствах, в установах,

організаціях 209

І ома 10. ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ ТА ПОРЯДОК ЇХ

ВИРІШЕННЯ 214

 1. Поняття, класифікація трудових спорів та органи, що їх розглядають 214

 2. Розгляд трудових спорів у комісіях з трудових спорів (КТС) 216

 3. Розгляд трудових спорів у місцевих судах 217

 4. Поновлення на роботі та оплата за вимушений прогул 219

 5. Порядок вирішення колективних трудових спорів 220

 6. Правове регулювання проведення страйків 226

Список рекомендованої літератури для поглибленого вив­чення курсу “Основи трудового права України”. 230

5

ВСТУП

Трудове право - це одна з провідних галузей в системі права України. Але, як і решта галузей права, воно досі є значною мірою продуктом старої соціалістичної системи. І в умовах становлен­ня ринкових відносин окремі його інститути не завжди можуть забезпечити належний режим правового регулювання. Разом з тим, не мають реального грунту окремі прогнози про недоцільність існування такої галузі права в майбутньому. Практика зарубіж­них країн з ринковою економікою показує, що трудове право, як самостійна галузь, там існує і розвивається. Щоправда, воно до­корінно відрізняється від нашого трудового права, у якому пере­важають централізовані засади встановлення умов праці. В тру­довому праві зарубіжних країн лише основні принципи правового регулювання трудових відносин визначаються на державному рівні, а решта є сферою локального правовстановленпя.

Перебуваючи певною мірою у кризовому стані, трудове право України все-таки залишається одним із головних правових інстру­ментів забезпечення економічної реформи. Поступове оновлення окремих його інститутів сприятиме вдосконаленню правового регулювання трудових відносин при переході до ринкової економіки.

Принципове значення на даному етапі мас точне окреслення сфери суспільних відносин, які регулюються трудовим правом. Нечіткість окремих положень основного джерела трудового пра­ва - Кодексу законів про працю України і деяких підзаконних актів, які ще зорієнтовані на забезпечення трудових відносин працівників державних підприємств, породжує як в науці трудового права, так і в практиці застосування та реалізації правових норм хибну уяву про абсолютну здатність трудового права регулювати всі трудові відносини, що виникають у суспільстві, незалежно від підстав їх виникнення та юридичного оформлення.

Тим часом, практика країн із розвиненою ринковою економікою свідчить про те, що трудове право може (і повинне) ефективно регулювати лише відносини найманої праці, захищаючи трудові інтереси найчисельнішої частини працездатного населення, яка, власне, потребує цього найбільше. Автори запропонованого по­сібника дотримуються аналогічних позицій, розкриваючи окремі інститути трудового права України.

Посібник підготовлено на кафедрі трудового, аграрного та екологічного права Львівського Національного університету ім. І. Франка на основі програми курсу «Трудове право України» для студентів усіх форм навчання.

Окремі розділи посібника підготували: доктор юридичних наук, професор П. Д. Пилипеико (вступ, розділи 1-3, розділ 5 разом з В. Я. Бураком), кандидат юридичних наук, доцент В. Я. Бурак (роз­діли 6, 7, 9, розділ 5 разом з П. Д. Пилипенком), кандидат юридич­них наук, доцент С. М. Синчук (роздьі8), кандидат юридичних наук, доцент 3. Я. Козак (розділ 4, 9).

Не претендуючи на повне висвітлення всіх аспектів трудового права, автори сподіваються, що за умов постійної зміни законо­давства і практичної відсутності спеціальної юридичної і навчаль­ної літератури, цей посібник може стати основою для отриман­ня певної системи знань про сучасний стан трудового права України.

Рекомендовано студентам юридичних та економічних навчаль­них закладів, практичним працівникам, а також усім, хто бажає ознайомитися з основами правового регулювання трудових відно­син.

Автори й видавці будуть вдячні за всі зауваження стосовно по­кращення якості навчального посібника, які можна надсилати за адресою: видавництво «Магнолія Плюс», а/с 2623, м.Львів-60, 79060, Україна, тел/факс: 63-71-61.

7