Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 4 Рух персоналу та його показники...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
243.2 Кб
Скачать

4 Питання для самоконтролю

ТЕСТИ

1. Трудові ресурси це..:

а) усі люди працездатного віку

в)люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, що працюють

 1. будь-яка чисельність працюючих разом людей на даному підприємстві

 2. сукупність постійних працівників, що мають необхідну профе­сійну підготовку та певний досвід практичної діяльності

2. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають...

 1. трудовим колективом підприємства

 2. персоналом підприємства

 3. трудовими ресурсами

 4. трудовим потенціалом підприємства ,

3. До категорії «службовець» відносяться працівники, які ...

 1. займаються інженерно-технічними та економічними роботами

 2. зайняті безпосередньо у процесі виробництва та надання матеріальних благ

 3. здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування

 4. обіймають посади керівників структурних підрозділів підпри­ємства

є) виконують суто розумову роботу

4. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок, називається...

 1. професією

 2. спеціальністю

 3. кваліфікацією

 4. категорією

5. Спеціальність це...

 1. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань

 2. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок

 3. більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії

 4. сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визна­чають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності

6. Спеціалістами вищої кваліфікації називають працівників...

 1. із середньою освітою та деяким практичним досвідом

 2. що обіймають певні посади, але не мають спеціальної освіти

 3. що мають наукові ступені та звання

 4. з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом є) певного працездатного віку

7. Структура персоналу - це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими класифікаційними ознаками, як...

 1. категорія персоналу

 2. вік персоналу

 3. освіта та кваліфікація персоналу

 4. усі відповіді правильні

8. Чисельність працівників, яка включає всіх постійних, тимчасових і сезонних працюючих, прийнятих на роботу на строк один і більше днів незалежно від того, знаходяться вони на роботі, у відпустці, відрядженні, звільнені від праці за хворобою чи з інших причин, називається...

 1. явочною

 2. обліковою

 3. середньообліковою

9. Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує...

 1. плинність персоналу

 2. структуру персоналу

 1. резерв персоналу, що має використовуватися для заміни тих, що не виходять на роботу з поважних причин

 2. кількість персоналу, звільненого з поважних причин у цьому звітному періоді

10. Професійний склад персоналу підприємства не залежить від...

 1. характеру продукції чи послуг, що надаються підприємством

 2. характеру ринку праці

 3. специфіки галузі діяльності підприємства

 4. рівня технічного розвитку підприємства

11. Співвідношення чисельності основних робітників і чисельності допоміжних робітників це показник...

 1. частки окремих категорій працівників

 2. плинності персоналу

 3. рівня дисципліни

 4. продуктивності праці

12. Коефіцієнт відповідності кваліфікації робітників рівню складності виконуваних ними робіт обчислюється як відношення...

 1. чисельності основних робітників до чисельності допоміжних робітників

 2. загальної суми років роботи на даному підприємстві всього персоналу до середньооблікової чисельності

 3. чисельності висококваліфікованих і кваліфікованих робітників до загальної кількості робітників

 4. середнього тарифного розряду групи робітників до середнього тарифного розряду робіт, що вони виконують

13. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньооблікової їх чисельності це показник...

 1. частки окремих категорій працівників

 2. плинності персоналу

 3. рівня дисципліни

 4. продуктивності праці

14. Основна ознака підприємств, що підлягають реструктуризації:

a) підприємство повинно мати складну організаційну структуру

b) продукція підприємства має відповідати поточному платоспроможному попиту

 1. кризовий стан підприємства

 2. відсутність власних оборотних коштів

15. Реструктуризація включає в себе такі складові:

 1. пошук можливості отримання інших джерел доходів

 2. зміну бази оподаткування на підприємстві

 1. реформу кадрової політики

 2. переоформлення юридичних установчих документів

16. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається...

 1. стратегією реструктуризації підприємства

 2. програмою реструктуризації підприємства

 3. процедурою реструктуризації підприємства

 4. метою реструктуризації підприємства

17. Реструктуризація підприємства має бути спрямована насамперед на...

 1. відновлення конкурентоспроможності підприємства

 2. підвищення конкурентоспроможності підприємства

 3. вихід підприємства на нові ринки збуту продукції

 4. підвищення конкурентоспроможності підприємства

18. Стратегічна реструктуризації підприємства забезпечує...

 1. оперативне зниження дебіторської заборгованості

 2. відновлення конкурентоспроможності продукції

 3. суттєве покращання результатів діяльності підприємства

 4. довготермінову конкурентоспроможність підприємства

19. Реструктуризація підприємства, пов'язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу, які супроводжуються орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається...

 1. технічною реструктуризацією

 2. економічною реструктуризацією

 3. фінансовою реструктуризацією

 4. управлінською реструктуризацією

20. Який вид реструктуризації підприємства характеризується процесами комерціалізації або корпоратизації підприємства?

 1. організаційно-правова реструктуризація

 2. управлінська реструктуризація

 3. економічна реструктуризація

 4. фінансова реструктуризація

21. Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є...

 1. ліквідація підприємства

 2. обґрунтування концепції реструктуризації підприємства

 3. поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового ста­ну підприємства

 4. введення розпорядження майном

22. Проведення реструктуризації підприємства можливе шляхом:

 1. об'єднання підприємств із створенням нової юридичної особи

 2. створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств

 1. перепрофілювання підприємства

 1. виділення окремих структурних підрозділів із створенням но­вих юридичних осіб

є) усі відповіді правильні

23. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але який має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій, без якого неможлива кооперація і збут на підприємстві, відноситься до...

 1. об'єктів, які легко реорганізуються

 2. об'єктів, які потенційно піддаються реорганізації

 3. об'єктів, що важко піддаються реорганізації

 4. об'єктів, що підлягають ліквідації

24. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується ...

 1. швидким входженням у нові ринки

 2. великою можливістю освоєння нових ринків

 3. достатньо важким освоєнням нових ринків

 4. малою можливістю освоєння нових ринків збуту продукції

25. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній цілі...

 1. ліквідуються

 2. зберігаються і розвиваються

 3. продаються (можливим є створення спільного підприємства)

d) зберігаються із спробою підняти рівень їхньої конкурентоспроможності

26. Процес фінансового оздоровлення починається з...

 1. виявлення та аналізу причин фінансової кризи

 2. визначення цілей санації

 3. розробки програми санації

 4. реалізації плану санації є) усі відповіді правильні

27. При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати...

 1. систему санаційних заходів

 2. цілі та стратегію санації

 3. проект санації

 4. бізнес-план санації

28. Система санаційних заходів розробляється на основі...

а) стратегії санації

в) програми санації

 1. бізнес-плану санації

 2. реалізації плану санації

29. Система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається...

 1. проектом реструктуризації підприємства

 2. стратегією санації

 3. бізнес-планом санації

 4. програмою санації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.