Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 4 Рух персоналу та його показники...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
243.2 Кб
Скачать

3 Методичні вказівки до самостійного вивчення:

Вивчення теми необхідно розпочинати із з'ясування термінологічного значення поняття «персонал» у контексті тлумачення трудових ресурсів, кадрів і трудового потенціалу підприємства. Слід звернути увагу на те, що трудові ресурси бувають реальні та потенційні, а кадри є складником трудового потенціалу підприємства.

Після докладного розгляду поняття «персонал» та його загальних характеристик можна переходити до вивчення класифікаційного по­ділу персоналу підприємства: за категоріями — на керівників, спеціа­лістів, службовців, робітників; за участю у виробничому процесі — на промислово-виробничий персонал і персонал невиробничих під­розділів; за кваліфікацією — на працівників висококваліфікованих, кваліфікованих, малокваліфікованих та некваліфікованих; за профе­сією — на слюсарів, механіків, ливарників, зварювальників тощо.

Важливе значення для підприємства має структура його персона­лу, тобто співвідношення певних категорій між собою, а також із за­гальною чисельністю персоналу конкретного підприємства. Це спів­відношення змінюється залежно від напрямів діяльності підприємст­ва, галузі та сфери діяльності, загальної чисельності працюючих, форми власності, організаційного типу, розміру підприємства та ба­гатьох інших чинників. Тому дуже важливо ознайомитись із статис­тичними даними щодо структури персоналу та її динаміки на пев­ному підприємстві, порівняти ці дані з даними галузевого та загальнодержавного рівнів, зробити висновки щодо ступеня впливу {різних чинників і тенденцій зміни структури персоналу підприємства. І Трудовий потенціал підприємства — один із найважливіших складників підприємницького потенціалу. Він залежить не тільки від якісних характеристик трудових ресурсів, а й від кількісного складу персоналу цього підприємства. Тому при вивченні теми «Персонал» необхідно виокремити та проаналізувати сукупність чинників, що впливають на чисельний склад працівників підприємс­тва. Визначити групи чинників, що беруться до уваги у розрахунках необхідної підприємству чисельності працівників промислово-виробничого персоналу та персоналу непромислової групи. Навчи­тись розраховувати чисельність керівників, спеціалістів, службовців певного підприємства залежно від його розмірів, сфер діяльності та форми власності.

у Найважливішим складником реальних трудових ресурсів підпри­ємства є така група працівників, як робітники. її чисельний склад значною мірою залежить від технічних характеристик самого під­приємства, технології виробництва, а також продукції, яку це під­приємство випускаємому, вивчаючи підходи до розрахунків, які стосуються чисельності робітників, необхідно ґрунтовно ознайомитися з методологією визначення чисельності робітників різних категорій і професій; на конкретних прикладах набути навичок виконан­ня розрахунків чисельності робітників виробничих підприємств, прогнозування динаміки чисельності робітників залежно від зміни виробничої програми підприємства.

Спираючись на знання про якісні та кількісні характеристики персоналу підприємства, аналізуючи дані про чисельний, професій­ний, кваліфікаційний склад працівників різних підприємств та ефек­тивність їхньої діяльності, можна зробити висновок щодо неоднорід­ності структури, персоналу та ефективності його діяльності на різних підприємствах.}На підставі тематичного матеріалу та інформаційних джерел необхідно виокремити критерії оцінки ефективності діяль­ності персоналу, визначити найбільш ефективні напрями реструкту­ризації чисельного, професійного та кваліфікаційного складу праців­ників підприємства; вивчити методологічні підходи обґрунтування раціональної структури персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних організацій.

Ефективне використання трудового потенціалу підприємства можливе у разі формування такої системи управління персоналом, яка б забезпечувала своєчасний цілеспрямований вплив суб'єкта цієї системи на конкретного працівника, що є складником системи упра­вління персоналом. Набуття знань щодо системи ефективного упра­вління персоналом необхідно починати з вивчення понять та основ­них елементів системи управління персоналом підприємств (ор­ганізацій), інших суб'єктів господарювання. Необхідно звернути увагу на відмінності між системою управління підприємством та си­стемою управління персоналом і на те, що їх об'єднує, на структур­ний розподіл їхніх основних функцій, можливі напрями взаємодії.

Формування ефективної системи управління персоналом підпри­ємства неможливе без активізації ділових якостей різних категорій працівників. Тому важливим є вивчення чинних загальнодержавних кваліфікаційних вимог до певних категорій працівників, які знайшли своє відображення у Кваліфікаційному довідникові посад керівни­ків, спеціалістів та службовців, а також у Єдиному тарифно-кваліфікаційному довідникові професій робітників. На основі різних інформаційних джерел слід виокремити та дослідити головні сучасні вимоги фірм щодо ділових якостей різних категорій персоналу, підходи до оцінки відповідності персоналу пред'явленим вимогам.

Потенційні трудові ресурси стануть кадрами підприємства тільки після їх набору на це підприємство, а щоб залучити трудові ресурси до виробничого процесу на певному підприємстві, необхідно сформу­вати систему найму працівників. Тому майбутньому економісту необ­хідно добре знати існуючу практику та уявляти механізм відбору і найму працівників; вміти створювати адаптовану до ринкових умов господарювання систему формування та набору різних категорій пер­соналу; знати як формувати цілі для системного набору персоналу.

Визначення ступеня адаптованості системи формування та набору персоналу можливе. За умов створення певної методології оцінки та відбору працівників. Вивчення цього напряму теми «Персонал» необ­хідно починати з методів оцінки і відбору працівників для підприємств та інших суб'єктів господарювання. Результатом повного опрацювання методичних підходів до оцінки та відбору персоналу є навички ефек­тивного управління системою підбору кадрів окремого підприємства.

Завершальним етапом набуття знань з питань підбору та раціо­нального використання трудових ресурсів підприємства є ґрунтовне вивчення форм та ефективності підготовки, перепідготовки і підви­щення кваліфікації персоналу,! Слід звернути увагу на те, що існу­ють як державні, так і приватні навчальні заклади, розгалужена ме­режа галузевих і територіальних закладів освіти. Необхідно також пам'ятати, що існуючий комплекс закладів з підготовки, перепідго­товки та підвищення кваліфікації персоналу поділяється ще й за рів­нем кваліфікаційної підготовки.

Набути ґрунтовних знань про персонал підприємства неможливо без вивчення особливостей системи управління в фірмах окремих еко­номічно розвинутих зарубіжних країн. Тому необхідно ознайомитися з різними інформаційними даними з цього питання, виокремити най­більш ефективні та впливові методи управління кадрами фірми. Ко­ротко обґрунтувати використання певних методів зарубіжних фірм що­до управління кадрами у практиці управління вітчизняних підприємств.

Базуючись на відомостях про зарубіжні методи управління пер­соналом, можна перейти до ознайомлення з досвідом формування і забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми. При цьому слід уважно дослідити взаємозв'язки певних чинни­ків, що впливають на ці процеси та їхню ефективність. Необхідно навчитися визначати динаміку ефективності використання кадрово­го потенціалу як за окремими напрямами та чинниками, так і в інте­гральній залежності сукупних показників.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів і керівників не обходиться без участі державних органів. Тому і необхідно ознайомитися з чинними законодавчими та нормативними актами, що регламентують питання участі держави у підготовці кадрів для різних підприємств. Встановити, яким чином функціонують взаємовідно­сини між державою і підприємством, а також між державою і фахівцем, що здобуває освіту та певний кваліфікаційний рівень як у державних, так і в приватних навчальних закладах: Особливо слід звернути увагу на положення Конституції України, які проголошу­ють та підтримують законодавчо право кожного на здобуття освіти та навчання для здобуття необхідної професійної кваліфікації.

Велику роль у формуванні ефективного управління кадрами віді­грає конкурсно-контрактова система найму працівників фірми. При опрацюванні питань цього напряму майбутньому фахівцеві необхід­ні знання щодо створення та своєчасного удосконалення комплекс­ної системи конкурсного відбору працівників на певні відповідальні посади. Вивчити чинні законодавчі акти, що регулюють трудові від­носини на основі трудових контрактів. Ознайомитися з передовим досвідом зарубіжних фірм і державних установ щодо ефективного регулювання ділової активності працівників з використанням стро­кових і безстрокових контрактів.

Не менш важливим чинником забезпечення високопродуктивної праці є службова ротація кадрів. Вона включає як службові підви­щення, так і переміщення, і на це необхідно звернути особливу ува­гу. Слід зрозуміти різницю між такими посадовими або професій­ними змінами і що в них є спільного. Треба досконало дослідити такий різновид професійно-кваліфікаційного вдосконалення, як діа­гональне просування певного працівника та формування його служ­бової кар'єри.

Підсумковий блок питань, що необхідно розглянути та досконало вивчити за темою, стосується сучасної системи підви­щення кваліфікації кадрів і забезпечення умов для їхньої високопро­дуктивної праці. Вивчення питань цього блоку необхідно починати з розгляду основ діючої системи підвищення кваліфікації, структури та направленості закладів, що забезпечують навчання новим прогре­сивним навичкам професійної та керівної діяльності. Крім того, необ­хідно звернути особливу увагу на комплексну систему постійного підвищення кваліфікації на самому підприємстві або в галузі через си­стему професійних конкурсів, шкіл, конференції з обміну досвідом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.