Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Перший рівень складності.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
08.08.2019
Размер:
253.95 Кб
Скачать

Перший рівень складності.

1.Скалярні величини характеризуються:

а) числовим значенням;

б) напрямом;

в) тільки одиницею вимірювання;

г) числовим значенням і напрямом;

д) вірної відповіді тут немає.

2. Векторні величини характеризуються: а) числовим значенням;

б) напрямом і одиницею вимірювання;

в) тільки одиницею вимірювання;

г) напрямом і числовим значенням;

д) вірної відповіді тут немає.

3. Яка з названих фізичних величин є скалярною?

а) сила;

б) швидкість;

в) шиях;

г) переміщення;

д) вірної відповіді тут немає.

4. Яка з названих фізичних величин є векторною?

а) шлях;

б) швидкість;

в) об'єм;

г) робота;

д) час.

5. Траєкторія це:

а) зміна з плином часу положення тіла;

б) неперервна лінія, яку описує тіло під час свого руху відносно вибраної системи координат;

в) модуль вектора, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла;

г) вектор, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла;

д) вірної відповіді тут немає.

6.Шлях це:

а) довжина відрізку траєкторії;

б) векторна величина, яка з'єднує початкове і кінцеве положення рухомого тіла;

в) неперервна лінія, яку описує тіло під час свого руху відносно вибраної системи відліку;

г) вектор, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла;

д) вірної відповіді тут немає.

7.Прискорення це:

а) векторна величина, яка характеризує зміну сили з часом;

б) векторна величина, яка характеризує зміну переміщення з часом;

в) векторна величина, яка характеризує зміну імпульсу з часом;

г) векторна величина, яка характеризує зміну швидкості за одиницю часу;

д) зміна довільної величини з часом.

8.Прискорення визначається:

а) відношенням сили до проміжку часу, протягом якого діяла сила;

б) відношенням зміни швидкості до проміжку часу, протягом якого ця зміна відбувається;

в) добутком сили на час, протягом якого діяла ця сила;

г) відношенням зміни переміщення до проміжку часу, протягом якого тіло здійснило це переміщення;

д) вірної відповіді тут немає.

9.Одиницею вимірювання прискорення є :

а)м; б) м/с; в) м/с2; г)м-с2; д) вірної відповіді тут немає.

10.Вільне падіння це:

а) рівносповільнений рух під дією сили тяжіння;

б) рівномірний рух; в) рух тіла під дією сили тяжіння;

г) періодично-повторювальний рух;

д) вірної відповіді тут немає.

11.Дальність польоту тіла, кинутого під кутом а до горизонту максимальна, якщо:

а) а=30°;

б) а=60°;

в) а=45°;

г) a=9(f; д) вірної відповіді тут немає.

12.Положення тіла під час руху по колу визначається:

а) х - координатою;

б) у - координатою;

в) величиною кута повороту;

г) радіус-вектором, який з з’єднує центр кола з точкою на колі;

д) вірної відповіді тут немає.

13.Частота обертання це:

а) час, за який тіло робить один повний оберт;

б)кількість обертів, які здійснює тіло за одиницю часу;

в)векторна величина, значення якої визначається відношенням кута повороту рухомого радіус-вектора до проміжку часу, протягом якого цей поворот відбувся;

г) швидкість, з якою тіло рухається по колу;

д) вірної відповіді тут немає.

14.Одиницею вимірювання кутової швидкості є:

а) м/с;

б) об/с;

в)рад/с;

г)рад/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

15.Зв'язок між лінійною і кутовою швидкостями визначається за формулою:

a)v= ω/r

б) v=ωr

в) ω=vr

г) a=ωv

д) вірної відповіді тут немає.

16.Яке значення швидкості 72 км/год в системі SI?

а)720м/год;

б)1200м/хв;

в) 20 м/с;

г) 1,2 км/хв;

д) вірної відповіді тут немає.

17.Миттєва швидкість це:

а) швидкість тіла в даний момент часу в даній точці траєкторії;

б) відношення переміщення до часу, протягом якого воно відбулося;

в) відношення шляху до часу, за який він пройдено;

г) модуль середньої швидкості;

д) вірної відповіді тут немає.

18.Вільне падіння тіла :

а) це рух тіла тільки під дією сили тяжіння;

б) це рух тіла тільки під дією сили тертя;

в) це рух тіла тільки під дією сили тяжіння і сили опору;

г) це рівносповільнений рух тіла;

д) вірної відповіді тут немає.

19.Період обертання це:

а) кут повороту радіус-вектора, який з'єднує центр кола з точкою на колі за одиницю часу;

б) час, за який точка здійснює один повний оберт по колу;

в) кількість повних обертів, здійснюваних точкою при рівномірному русі по колу за одиницю часу;

г) довжина дуги, пройденої точкою за одиницю часу

; д) вірної відповіді тут немає.

20.Тангенціальне прискорення, це фізична величина, яка:

а) визначає зміну швидкості за величиною за одиницю часу;

б) визначає зміну швидкості за напрямом за одиницю часу;

в) визначає зміну швидкості з часом;

г) визначає модуль миттєвої швидкості;

д) визначає зміну кута повороту за одиницю часу.

21.Нормальне прискорення це фізична величина, яка:

а) визначає зміну швидкості за величиною за одиницю часу;

б) визначає зміну швидкості за напрямом за одиницю часу;

в) визначає зміну швидкості з часом;

г) визначає модуль миттєвої швидкості;

д) вірної відповіді тут немає.

22.Рівноприскореним прямолінійним рухом тіла називають такий рух:

а) при якому його швидкість за будь-які однакові інтервали часу змінюється на однакову величину;

б) при якому його швидкість за рівні проміжки часу збільшується на одну і ту ж величину;

в) при якому його швидкість за довільні інтервали часу змінюється на довільну величину;

г) при якому його швидкість за будь-які однакові інтервали часу змінюється на довільну величину;

д) вірної відповіді тут немає.

23.Кінематика це розділ:

а) механіки, що вивчає механічний рух тіл, без розгляду причин, які зумовлюють цей рух;

б) механіки, що вивчає механічний рух тіл, і причини, які зумовлюють цей рух;

в) механіки, що вивчає рух рідин або газів , а також їх взаємодію з тілами, що рухаються через них;

г) механіки, що вивчає рівноважний стан рідин або газів; д) вірної відповіді тут немає.

24.Дальність польоту тіла, кинутого горизонтально визначається за формулою:

a) l =uut; б)1= (I2sin2a)/g в)l=v02 sin2α)/2g г)l=( v0sinα)/g

о) вірної відповіді тут немає.

25.Дальність польоту тіла, кинутого під кутом до горизонту визначається за формулою:

a) l =uut; б)1= (I2sin2a)/g в)l=v02 sin2α)/2g г)l=( v0sinα)/g

д)вірної. відповіді тут немає

26Висота падіння тіла, кинутого горизонтально изначається за формулою:

а) h=gt/2

б)h=(v02 sin2α)/g

в)h= v02 sin2α)/2g

г)h=2v0 sinα)/g

д)вірної відповіді тут немає.

27.Максимальна висота підйому тіла, кинутого під кутом до горизонту визначається за формулою:

a) h = υ0 t

б)h= υ0 sin2 α/g

в) б)h= υ0 sin2 α/2g

г)h=(2v0 sinα)/g

д) Вірної відповіді немає

28.Час польоту тіла, кинутого під кутом до горизонтувизначається за формулою:

а)t= υ0/g

б) t= υ0 sin2 α/g

в) t= υ0 sin2 α/2g

д) вірної відповіді тут немає.

29.Рух велосипедиста задано рівнянням x=(5t) м.З якою швидкістю рухається велосипедист?

а) 25 м/с;

б) 10 м/с;

в) 15 м/с;

г) 5 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

30.Рух велосипедиста задано рівнянням x=(5t) м. Яким буде переміщення велосипедиста через 5 с?

а) 5 м;

б) 0;

в) 25 м;

г) 10 м;

д) вірної відповіді тут немає.

31.Рух велосипедиста задано рівнянням x=(150+10t) м. На якій відстані від точки відліку находився велосипедист в початковий момент часу?

а) 15м;

б) 160м;

в) 10м;

г)150м;

д) вірної відповіді тут немає.

32.Рух велосипедиста задано рівнянням x=(150+10t) м. З якою швидкістю рухався велосипедист?

а) 150 м/с;

б) 10 м/с;

в) 15 м/с;

г) 140 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

33.Рух велосипедиста задано рівнянням x=(150+10t) м. Чому дорівнює модуль переміщення велосипедиста через 10с після початку руху?

а) 150м;

б) 100 м;

в) 160м;

г) 50 м;

д) вірної відповіді тут немає.

34.Відстань між двома містами 360 км автомобіль пройшов за 5 год. Яка середня швидкість руху автомобіля?

а) 72 м/с;

б) 20 м/с;

в) 40 м/с;

г) 10 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

35.Яку відстань проїде мотоцикліст за 2,5 год рухаючись із середньою швидкістю 54 км/год?

а) 37,5м;

б) 21,б км;

в) 135км;

г) 2,25км;

д) вірної відповіді тут немає.

36. За який час поїзд подолає відстань 1200км рухаючись із середньою швидкістю 60 км/год?

а) 20 год.;

б) 0,05 год.;

в) 10 год.;

г) 15 год.;

д) вірної відповіді тут немає.

37. Катер пройшов по озеру в напрямку точно на схід З км, а потім ще 4 км на північ. Яким буде модуль переміщення катера?

а) 7 км;

б) 25 км;

в) 5 км;

г) 49 км;

д) вірної відповіді тут немає.

38.Катер пройшов по озеру в напрямі на схід 3 км, а потім ще 2 км на північ. Який шлях пройшов катер по озеру?

а) 5 км;

б) 13 км;

в) 3,6 км;

г) 169 км;

д) вірної відповіді тут немає.

39.Швидкість човна відносно води рівна 5 м/с, швидкість течії ріки 1 м/с. Якою буде швидкість човна відносно берега, якщо човен рухається за течією річки?

а) 6 м/с;

б) 4 м/с;

в) 6 км/год;

г) 24 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

40.Швидкість човна відносно води рівна 5 м/с, швидкість течії ріки 1 м/с. Якою буде швидкість човна відносно берега, якщо човен рухається проти течії?

а) 4 м/с;

б) 5 м/с;

в) 6 м/с;

г.) 24 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

41.На скільки метрів знесе течія катер, що перпендикулярно перетинає річку, за 5 с, якщо швидкість течії 1 м/с?

а) 5 м;

б) 6 м;

в) 4 м;

г) 25 м;

д) вірної відповіді тут немає.

42.Куля пробиває дошку товщиною 2 см. Швидкість кулі до влучення 500 м/с, а після вильоту з дошки 100 м/с Чому дорівнює модуль прискорення кулі при проходженні крізь дошку?

a) 6000 км/с2;

б) 6000 м/с2;

в) 200 м/с2;

г) 300 м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

43.Якої швидкості набуде автомобіль, пройшовши відстань 12м із стану спокою? Прискорення автомобіля 1,5м/с2.

а) 18м/с;

б) 6м/с;

в) 60 м/с;

г) 8м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

44.Автомобіль проїжджає повз спостерігача, рухаючись із швидкістю 10м/с. У цей момент водій натискає на гальмо і автомобіль починає рухатися з прискоренням 1 м/с . Скільки часу пройде до зупинки автомобіля?

а) 10 с;

б) 5 с;

в) 20 с;

г) 1 с;

д) вірної відповіді тут немає.

45.Тіло рухається рівно сповільнено із прискоренням 4 м/с . У деякий момент часу швидкість тіла дорівнює 20 м/с. Якою буде швидкість тіла через 4 с після цього моменту часу?

а) 36 м/с;

б) 4 м/с;

в) 16м/с;

г) 52 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

46.Тролейбус, рушаючи з місця, рухається із сталим прискоренням 1,5 м/с". Через який час він матиме швидкість 15м/с?

а) 22,5 с;

б) 10 с;

в) 5 с;

г) 20 с;

д) вірної відповіді тут немає.

47.Автомобіль, що рухається із швидкістю 10 м/с, зупиняється під час гальмування за 4 с. З яким за модулем прискоренням рухається автомобіль під час гальмування?

а) 2,5 м/с2;

б) 40 м/с2;

в) 14 м/с2;

г) 0,4 м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

48.Вантажний автомобіль, рухаючись із сталим прискоренням збільшив свою швидкість від 15 м/с до 25 м/с. За який час відбулося це збільшення швидкості, якщо прискорення автомобіля дорівнює 1,6 м/с2.

а) 6,25 с;

б) 25 с;

в) 64 с;

г) ЗО с;

д) вірної відповіді тут немає.

49.Якої швидкості руху набуло б тіло, якби воно рухалося прямолінійно з прискоренням 10 м/с2 протягом ЗО с, і якщо б початкова швидкість його руху дорівнювала нулю?

а) 300 м/с;

б) ЗО м/с;

в) 40 м/с;

г) 20 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

50.Водій автомобіля, що рухається із швидкістю 20 м/с, побачив червоний сигнал світлофора і натиснув на гальма Після цього автомобіль почав зменшувати швидкість, рухаючись з прискоренням 5 м/с2. Яку відстань пройде автомобіль за перші 2 с після початку гальмування?

а) 30м;

б) 50 м;

в) 22,5 м;

г) 40 м;

д) вірної відповіді тут немає.

51.Водій автомобіля, що рухався із швидкістю 20 м/с, побачив червоний сигнал світлофора і натиснув на гальма. Після цього автомобіль почав зменшувати швидкість,

рухаючись з прискоренням 5 м/с . Яку відстань проїде автомобіль до зупинки?

а) 40 м;

б) 100 м;

в) 50 м;

г) 4 см;

д) вірної відповіді тут немає.

52.Літак під час зльоту долає злітну смугу за 16с і в момент відривання від землі має швидкість 100 м/с. З яким прискоренням рухається літак?

а) 6,25 м/с2;

б) 160м/с2;

в) 0,16м/с2;

г) 1600 м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

53.Літак під час зльоту долає злітну смугу за 16с.і в момент відривання від землі має швидкість 100 м/с. Якою є довжина злітної смуги?

а) 800м;

б) 400м;

в)],6км;

г) 1000м;

д) вірної відповіді тут немає.

54.Снаряд, швидкість якого дорівнювала 1000м/с, пробиває стіну бліндажа за 0,001 с і після цього має швидкість 200 м/с. Якою є товщина стіни, якщо вважати, що рух снаряда у ній є рівносповільненим?

а) 10м;

б) 6м;

в) 0,6м;

г) 5м;

д) вірної відповіді тут немає.

55.Ракета рухається з прискоренням 45 м/с2 і в деякий момент часу досягає швидкості 900 м/с. Який шлях пройде ракета за наступні 2 с?

а) 2005м;

б) 2390м;

в) 1890м;

г) 189 м;

д) вірної відповіді тут немає.

56.На який відстані від Землі був би космічний корабель через 0 хв після старту, якби він весь час рухався прямолінійно з прискоренням 10 м/с2?

а) 200 км;

б) 1800км;

в) 800м;

г) 180км;

д) вірної відповіді тут немає.

57.Скаковий кінь досягає своєї найбільшої швидкості 15м/с після того, як він стартувавши, «розженеться» на відстані ЗО м. З яким сталим прискоренням скаче кінь на цій дистанції?

а) 0,4м/с2;

б) 3,75м/с2;

в) 40м/с2;

г) 0,5м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

58.Щоб відірватися від землі, літак повинен набути швидкості 50 м/с. На якій відстані від місця старту на злітній доріжці літак досягне такої швидкості, якщо його прискорення стале і дорівнює 2,5 м/с2?

а) 100м;

б) 125 м;

в) 20м;

г) 500 м;

д) вірної відповіді тут немає.

59.Пасажирський поїзд гальмує і при цьому рухається з прискоренням 0,15м/с2. На якій відстані від місця вмикання гальма швидкість поїзда стане 3,87 м/с, якщо в момент початку гальмування швидкість була 15 м/с?

а) 700 м;

б) 100 м;

в) 70 м;

г) 1 км;

д) вірної відповіді тут немає.

60.Тіло вільно впало з висоти 20 м. Скільки часу тіло падало на землю? g=10 м/с2.

a) 1 c;

6) 20 c;

в) 2 c;

г) 10 c;

д) вірної відповіді тут немає.

61. Тіло вільно впало з висоти 20 м. Якою була швидкість тіла в момент удару об землю? g=10 м/с2.

а) 10м/с;

б) 20 м/с;

в) 5 м/с;

г) 25 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

62. На яку максимальну висоту підніметься тіло кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю 44 м/с? g=10 м/с .

а) 96,8м;

б) 102 м;

в) 50 м;

г)440м;

д) вірної відповіді тут немає.

63. Яким буде час підіймання тіла на максимальну висоту, якщо його кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 44 м/с? g=10 м/с2.

а) 4,4 с;

б) 2,2 с;

в) 0,44 с;

г) 2 с;

д) вірної відповіді тут немає,

64. Яку швидкість буде мати тіло, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю 44 м/с через 2 с? g=10 м/с2.

а) 24 м/с;

б) 20 м/с;

в) 88 м/с;

г) 8,8 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

65. Камінь вільно падав на дно ущелини 4 с. Яка глибина ущелини? g=10 м/с2.

а) 80м;

б) 40м;

в) 20м;

г) 10м;

д) вірної відповіді тут немає.

66.За який час тіло, яке падає вертикально вниз із стану спокою, пройде шлях 5 м? g=10 м/с2.

а) 2 с;

б) 1 с;

в) 25 с;

г) 5 с;

д) вірної відповіді тут немає.

67.Тіло, кинуте з землі вертикально вгору, впало на землю через 8 с. Яким був час підйому тіла на максимальну висоту? g=10 м/с2.

а) 4 с;

б) 2 с;

в) 1 с;

г) 8 с;

д) вірної відповіді тут немає.

68.Тіло кинули вертикально вгору з швидкістю 40 м/с. На якій висоті воно буде через 5 с після початку руху? g= 10м/с2.

а) 100м;

б) 75м;

в) 200м;

г)8м;

д) вірної відповіді тут немає.

69.Стрілу випустили з лука вертикально вгору із швидкістю 30м/с. Якою буде максимальна висота підйому стріли? g=10 м/с2.

а) 45 м;

б) ЗО м;

в) 15 м;

г) 1,5 м;

д) вірної відповіді тут немає.

70.Стрілу випустили з лука вертикально вгору із швидкістю ЗО м/с. Яким є час піднімання стріли на максимальну висоту? g=10 м/с2.

а) 30с;

б) 3 с;

в) 6с;

г)0,3с;

д) вірної відповіді тут немає.

71.Тіло, що вільно падає, набуло в кінцевій точці траєкторії швидкості 50 м/с. З якої висоти падало тіло g=lOM/c2.

а) 125м;

б) 12,5 м;

в) 250м;

г) 25 м;

д) вірної відповіді тут немає.

72.Тіло, що вільно падає, набуло в кінцевій точці траєкторії швидкості 50 м/с. Чому дорівнює час падіння тіла? §=10м/с2.

а) 50 с;

б) 5 с;

в) 2,5с;

г) 10 с;

д) вірної відповіді тут немає.

73.М'яч кинули з швидкістю 10м/с під кутом 30° до горизонту. Якою буде вертикальна складова швидкості у початковий момент часу? g=10 м/с2.

а) 10 м/с;

б) 5 м/с;

в) 8,66 м/с;

г) 2,5 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

74.М'яч кинули з швидкістю 10м/с під кутом 30° до горизонту. Якою буде дальність польоту м'яча? g=10 м/с2.

а) 0,866м;

б) 8,66м;

в) 16м;

г) 6,25м;

д) вірної відповіді тут немає.

75.М'яч кинули з швидкістю 10м/с під кутом 30° до горизонту. Якою буде максимальна висота підйому м'яча? g=10M/c2.

а) 1,25 м;

б) 2 м;

в) 5 м;

г) 0,5 м;

д) вірної відповіді тут немає.

76.М'яч кинули з швидкістю 10 м/с під кутом 30° до горизонту. Яким буде загальний час польоту м'яча? g=10 м/с.

а) 2с;

б) 0,5с;

в) 1 с;

г) 0,2 с;

д) вірної відповіді тут немає.

77.М'яч кинули з швидкістю 10м/с під кутом 30° до горизонту. Чому буде дорівнювати час підйому м'яча на максимальну висоту? g=10 м/с2.

а) 0,5 с;

б) 1 с;

в) 0,2 с;

г.) 2 с;

д) вірної відповіді тут немає.

78.М'яч кинули з швидкістю 10 м/с під кутом 30° до горизонту. Чому рівна горизонтальна складова швидкості в початковий момент часу?

а) 8,66м/с;

б) 6,25 м/с;

в)0;

г) 5,68 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

79.М'яч кинули з швидкістю 10м/с під кутом 30° до горизонту. Чому рівна горизонтальна складова швидкості в максимальній точці підйому?

а) 8,66м/с;

б) 5 м/с;

в) 0 ;

г) 6,25 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

80.М'яч кинули з швидкістю 10м/с під кутом 30° до горизонту. Чому рівна вертикальна складова швидкості в максимальній точці підйому?

а) 8,66м/с;

б) 5 м/с;

в) 0 ;

г) 5,68м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

81.З літака, який летить у горизонтальному напрямі з швидкістю 20 м/с над землею, випав вантаж. На якій відстані від місця, над яким було скинуто вантаж, він упаде на землю, якщо час падіння дорівнює 28 с?

а) 560м;

б) 1400м;

в) 280м;

г) 56м;

д) вірної відповіді тут немає.

82.Вантаж, який скинули з літака, що летів у горизонтальному напрямі, впав на землю на відстані 560 м від місця, над яким його скинули. З якою швидкістю летів літак, якщо час падіння вантажу 28 с?

а) 10 м/с;

б) 20 м/с;

в) 15 м/с;

г) 2 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

83.Точильний круг робить 2 оберти за 0,4 с. Яким є період обертання круга?

а) 0,2с;

б) 2с;

в) 1 с;

г) 1,5 с;

д) вірної відповіді тут немає.

84.Точильний круг робить 2 оберти за 0,4 с. Якою є частота обертання круга?

а) 0,5 с'1;

б) 5 с'1;

в) 1 с'1;

г) 2 с'1;

д) вірної відповіді тут немає.

85.Під час руху автомобіля, його колеса обертаються з частотою 10 об/с. Яким є період обертання коліс?

а) 0,1 с;

б) 1 с;

в) 5 с;

г) 0,5 с;

д) вірної відповіді тут немає.

86.Період обертання коліс автомобіля під час руху дорівнює 0,1 с. Якою є частота обертання коліс?

а) 20 с1;

б) 10 с1;

в) 15 с';

г) 2 с'1;

д) вірної відповіді тут немає.

87.Під час руху автомобіля, його колеса обертаються з частотою 10 об/с. Скільки обертів зробили колеса за 60 с?

а) 60;

б) 6;

в) 600;

г) 120;

д) вірної відповіді тут немає.

88.Якою буде кутова швидкість обертання коліс автомобіля, якщо їх частота обертання становить 10 об/с?

а)б,28рад/с;

б) 0,628рад/с;

в)62,8рад/с;

г) 628 рад/с;

д) вірної відповіді тут немає.

89.Якою є кутова швидкість обертання коліс автомобіля, якщо період їх обертання дорівнює 0,1 с?

а) 62,8рад/с;

б) 6,28рад/с;

в) 0,628рад/с;

г) 6,6рад/с;

д) вірної відповіді тут немає.

90.Яка швидкість автомобіля, якщо його колеса радіусом 0,3 м обертаються з кутовою швидкістю 62,8 рад/с?

а) 18,84 м/с;

б) 42 м/с;

в) 28,26м/с;

г) ЗО м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

91.За 10 с точка пройшла, рухаючись рівномірно, половину кола радіус якого 1 м. Яким є модуль швидкості точки?

a) 3,14 м/с;

б) 0,314 м/с;

в) 31,4м/с;

г) 6,28м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

92.Точка, рухаючись рівномірно, пройшла половину кола радіус якого 100 см. Яким є модуль переміщення?

а) 100 см;

б) 2 м;

в) 1,5 м;

г) 4 м;

д) вірної відповіді тут немає.

93.Автомобіль рухається з швидкістю 20 м/с по заокругленій траєкторії, радіус кривизни якої 500 м. Чому дорівнює доцентрове прискорення автомобіля?

а) 0,8м/с2;

б) 8 м/с2;

в) 1,6м/с2;

г) 16м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

94.Яка лінійна швидкість тіла, що рухається рівномірно по колу радіусом 3 м, якщо доцентрове прискорення дорівнює 0,12м/с2?

а) 0,36м/с;

б) 0,6м/с;

в) 1,2 м/с;

г) 6м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

95.Якою є кутова швидкість тіла, яке рухається рівномірно по колу радіус якого 3 м, якщо доцентрове прискорення дорівнює 0,12 м/с2?

а)0,2рад/с;

б)0,4рад/с;

в)0,36рад/с;

г) 0,6рад/'с;

д) вірної відповіді тут немає.

96.З якою швидкістю повинен проїжджати автомобіль середину опуклого мосту радіус якого 40 м, щоб доцентрове прискорення дорівнювало прискоренню вільного падіння? Вважати: g= 10 м/с2.

а) 400 м/с;

б) 20 м/с;

в) 40 м/с;

г) 100 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

97.Лінійна швидкість автомобіля, що проїжджає середину опуклого мосту, становить 20 м/с. Яким є радіус цього моста, якщо доцентрове прискорення автомобіля дорівнює прискоренню вільного падіння? Вважати: g=10 м/с2.

а) 400 м;

б) 20 м;

в) 40 м;

г) 2 м;

д) вірної відповіді тут немає.

98.Кутова швидкість обертання лопастей вентилятора 20л рад/с. Яким є період обертання лопастей вентилятора?

а) 0,1 с;

б) 0,2 с;

в) 20 с;

г) 10 с;

д) вірної відповіді тут немає.

99.Кутова швидкість обертання лопастей вентилятора 20я рад/с. Якою є частота обертання лопастей вентилятора?

а) 1 об/с;

б) 1,5 об/с;

в) 20 об/с;

г) 10 об/с;

д) вірної відповіді тут немає.

100.Кутова швидкість обертання лопастей колеса вітродвигуна дорівнює 6 рад/с. Яким є доцентрове прискорення кінців лопастей, якщо їх лінійна швидкість рівна 20 м/с?

а) 12 м/с2;

б) 0,3 м/с2;

в) 3 м/с2;

г) 120 м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

Другий рівень складності

1. Автомобіль і велосипедист рухаються назустріч один одному зі швидкостями 20 м/с і 5 м/с. Відстань між ними в початковий момент часу становить 250 м. Положення автомобіля в початковий момент часу збігається з початком відліку. Який шлях проїде автомобіль до зустрічі з велосипедистом?

а) 200 м;

б) 250 м;

в) 300 м;

г) 20 м;

д) вірної відповіді тут немає.

2. Назустріч один одному рухаються 2 пастухи зі швидкістю З км/год кожний. Початкова відстань між ними 600 м. Разом з пастухами вирушає собака - помічник. Від першого пастуха собака біжить до другого. Зустрівши його, негайно повертається назад і біжить назустріч першому. Це повторюється доти, поки пастухи не зустрінуться. Який шлях пройде собака за час руху, якщо вона рухається зі швидкістю 20 км/год?

а) 2 км;

б) 600 м;

в) 300 м;

г) 20 км;

д) вірної відповіді тут немає.

3. Відстань між двома містами дорівнює 360 км. Автомобіль проїхав перші 120 км за 2 години, а решту відстані він рухався зі швидкістю 80 км/год. Якою є середня швидкість автомобіля?

а) 40 км/год;

б) 120 км/год;

в) 72 км/год;

г) 36 км/год;

д) вірної відповіді тут немає.

4. Мотоцикліст перші 2,5 годин рухається зі швидкістю 72 км/год. Після зупинки, яка тривала ЗО хвилин, він продовжував рухатись три години зі швидкістю 60 км/год. Яка середня швидкість руху мотоцикліста на всьому шляху?

а) 600 км/год;

б) 72 км/год;

в) 66 км/год;

г) 60 км/год;

д) вірної відповіді тут немає.

5.Перший автомобіль, що рухався рівномірно зі швидкістю 15м/с, за 8 с пройшов такий самий шлях, який пройшов другий автомобіль за 15с. Яка середня швидкість другого автомобіля?

а) 8 м/с;

б) 15 м/с;

в) 4 м/с;

г) 60 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

6.Переїжджаючи з одного пункту в другий, автомобіль проїхав половину часу зі сталою швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю він повинен рухатися решту часу, якщо середня швидкість руху 65 км/год?

а) 72 км/год;

б) 5 км/год;

в) 125 км/год;

г) 70 км/год;

д) вірної відповіді тут немає.

7.Першу половину шляху поїзд рухався зі швидкістю 80 км/год, а другу половину - зі швидкістю 40 км/год. Яка середня швидкість руху поїзда?

а) 53,3 клі/год;

б) 40 км/год;

в) 120 км/год;

г) 60 км/год;

д) правильної відповіді тут немає.

8.Поїзд першу половину шляху йшов зі швидкістю в 1,5 рази більшою, ніж другу половину шляху. Середня швидкість поїзда на всьому шляху 43,2 км/год. Якою є швидкість поїзда на першій та другій половинах шляху?.

a) 54 км/год; 73 км/год;

б) 72 км/год; 36 км/год;

в) 54 км/год; 36 км/год;

г) 18км/год; 54 км/год;

д) вірної відповіді тут немає.

9.Поїзд завдовжки 300 м їде через міст довжина якого 200 м зі швидкістю 72 км/год. За який час поїзд переїде через міст?

а) 20 с;

б) 25 с;

в) 2,5 с;

г) 35 с; д) вірної відповіді тут немає.

10.За який час поїзд пройде тунель довжиною 200 м, якщо довжина поїзда 100 м, а швидкість руху 36 км/год? Рух поїзда вважати рівномірним.

а) 25 с;

б) 3 с;

в) ЗО с;

г) 15 с;

д) вірної відповіді тут немає.

11.Теплохід проходить відстань 300 км по річці вниз за течією за 10 годин, а у зворотному напрямку, ту саму відстань він долає за 12 годин. Яка швидкість течії річки, якщо в стоячій воді швидкість теплохода в обох напрямках однакова?

а) 25 км/год;

б) 2,5 км/год;

в) 0,25 км/год;

г) 3 км/год;

д) вірної відповіді тут немає.

12.Поїзд пройшов перші 40 км шляху з середньою швидкістю 80 км/год і наступні 90 км - із швидкістю 100 км/год. За який час поїзд проходить увесь шлях?

а)1,4год;

б) 2,4 год;

в) 0,4 год;

г) 2 год;

д) вірної відповіді тут немає.

13/Вагон шириною 3,6 м рухався зі швидкістю 15 м/с. Його стінки пробила куля, що летіла перпендикулярно до напрямку руху вагона. Відносне зміщення дірок у стінках вагона 9 см. Яка швидкість кулі?

а) 60 м/с;

б) 600 м/с;

в) 0,6м/с;

г) 400 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

14.Відстань між двома стоянками човен проходить за течією річки за 10 хв, а проти течії - за ЗО хв. За який час цю відстань пропливе за течією рятувальний круг, що впав у воду?

а) 15 хв;

б) 20 хв;

в) 10 хв;

г) 30 хв.;

д) вірної відповіді тут немає.

15.Відстань між двома містами електропоїзд проходить за 1,5 години, рухаючись із швидкістю 80 км/год. За який час цю відстань пройде автомобіль, рухаючись із швидкістю 60 км/год?

а) 2 год.;

б) 3 год.;

в) 4 год.;

г) 4,5 год.;

д) вірної відповіді тут немає.

16.Автомобіль, рухаючись рівномірно з швидкістю 45 км/год, за 10 секунд пройшов шлях такий, як автобус, що рухається в тому ж напрямку із постійною швидкістю за 15 секунд. Якою є їх відносна швидкість?

а) ЗО км/год;

б) 15 км/год;

в) 10 км/год;

г) 20 км/год;

д) вірної відповіді тут немає.

17.Два поїзди рухаються назустріч один одному зі швидкостями 54 км/год та 72 км/год. Пасажир першого поїзда помічає, що другий поїзд проїхав повз нього за 4 с. Яка довжина другого поїзда?

a) 80 м;

б) 60 м;

в) 120 м;

г) 140 м;

д) вірної відповіді тут немає.

18.Два пасажирські поїзди довжиною рухаються назустріч один одному із швидкостями 16 м/с і 20 м/с відповідно. За який час проїде перший поїзд, довжина якого 180м, повз спостерігача, який знаходиться у другому поїзді?

а) 10 с;

б) 5 с;

в) 4 с;

г) 12,5 с;

д) вірної відповіді тут немає

19.Дві автомашини їдуть по взаємно перпендикулярних дорогах. Швидкість першої машини 72 км/год, а другої - 15 м/с. Якою є величина їх відносної швидкості?

а) 5 м/с;

б) 25 м/с;

в) 35 м/с;

г) 20 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

20.Човен рухаючись перпендикулярно до берега, виявився на другому боці берега на 50 м нижче по течії через 100с. Ширина ріки 100м. Якими є швидкість човна і швидкість течії річки?

а) 1 м/с; 0,5 м/с;

б) 2,5 м/с; 2,2 м/с

в) 2 м/с; 2,5 м/с;

г) 1 м/с; 2 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

21.Плавець, швидкість якого відносно води 5 км/год, перепливає річку шириною 120 м, рухаючись перпендикулярно до течії. Швидкість течії 3,24 км/год. Якими є переміщення і швидкість плавця відносно берега?

а) 143 м; 1,65 м/с;

б) 100м; 1,65 м/с

в) 150м; 2 м/с;

г) 256м; 14,3 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

22.Катер, перетинаючи річку, рухається перпендикулярно до течії з швидкістю 4 м/с у системі відліку, зв'язаній з водою. На скільки метрів знесе течія катер, якщо ширина річки 800 м, а швидкість течії 1 м/с?

а) 400 м;

б) 200 м;

в) 350 м;

г) 100 м;

д) вірної відповіді тут немає.

23.Ескалатор метро піднімає пасажира, що нерухомо стоїть на ньому за 1 хв. Йдучи по нерухомому ескалатору, пасажир піднімається за 3 хв. За який час пасажир підніметься, йдучи по рухомому ескалатору?

а) 50 с;

б) 45с;

в) 4,5 с;

г) 5 с;

д) вірної відповіді тут немає.

24.Краплі дощу на вікнах нерухомого трамваю залишають смуги, нахилені під кутом 30° до вертикалі. Під час руху трамвая з швидкістю 18 км/год дощові смуги стають вертикальними. Якою є швидкість крапель дощу в безвітряну

погоду? л/3 = 1,73.

а) 5 м/с;

б) 2,5 м/с;

в) 8,65 м/с;

г) 10 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

25.Мостовий кран протягом 40 с піднімає вантаж вертикально з швидкістю 18 м/хв і одночасно переносить його в горизонтальному напрямі з швидкістю 0,4 м/с. Яким буде модуль переміщення вантажу відносно Землі?

а) 20 м;

б) 29 м;

в) 28 м;

г) 4 м;

д) вірної відповіді тут немає.

26.Катер пройшов по озеру в напрямі точно на північний схід 2 км, а потім ще 1 км на північ. Яким є модуль переміщення?

а) 3 км;

б) 2,8 км;

в) 5 км;

г) 1 км;

д) вірної відповіді тут немає.

27.Рівняння руху матеріальної точки має вигляд: x=-0,2f*. Якими будуть: координата точки через 5 с і шлях, який вона пройшла за цей час?

а) -1 м; 1 м;

б) -4 м; 4 м;

в) -5 м; 5 м;

г) -10 м; 10 м;

д) вірної відповіді тут немає.

28.Рухи двох автомобілів по шосе описуються рівняннями: X]=2l+0,2t2 і X2=80-4t. Якою буде відстань між ними через 5 с?

а) 40 м;

б) 45 м;

в) 25 м;

г) ЗО м;

д) вірної відповіді тут немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.