Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести а,б,в.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
227.33 Кб
Скачать

Тема № 1 Предмет та методи економічної теорії

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У якій з трьох частин схеми, що характеризує го­ловну особливість економічної діяльності суспільства, допущена помилка?

а) помилок немає;

б) у частині 1;

в) у частині 2;

г) у частині 3.

2. Яке з визначень точніше передає сутність індук­тивного методу пізнання?

а) рух від окремих фактів до загальних висновків;

б) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;

в) попереднє формулювання економічних законів та їх подальша перевірка на фактах.

3. Яке з визначень точніше передає сутність дедук­тивного методу пізнання?

а) висування гіпотез та їх подальша перевірка на фактах;

б) вимушене спрощення об'єкту, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;

в) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами.

4. Визначте фактори, значення яких повинні зали­шатися незмінними ("інші незмінні умови") для дії на­ступної економічної закономірності:

а) доходи, податки, ціни на інші товари;

б) доходи, податки;

в) податки, ціни на інші товари.

Підказка. Доход — обсяг грошових надходжень за певний період; податки — обов'язкові платежі домашніх господарств та підприємств до державного бюджету.

5. Яке з визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії?

а) наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ре­сурсів;

в) наука про управління підприємствами для до­сягнення максимального прибутку;

г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем.

6. Економічна категорія — це:

а) поняття, що відбиває сутністний бік економіч­ного явища;

б) поняття, занесене до економічної енциклопедії;

в) слово іноземного походження, що характери­зує той або інший стан економіки;

г) слово, що використовується в економічній науці.

7. Стійкі, сутністні, постійно повторювані зв'язки між економічними явищами — це:

а) поняття;

б) економічні категорії;

в) економічні закони;

г) економічна політика.

8. Визначте, які фактори мають бути незмінними, щоб наведена економічна закономірність була дієвою:

а) процент на вклади у банках, заробітна плата, ціни на мінеральну сировину;

б) процент на вклади у банках, заробітна плата;

в) ціни на мінеральну сировину, заробітна плата;

г) заробітна плата.

Підказка. Прибутковий податок — обов'язкові стягнення держави із заробітної плати та інших доходів громадян.

9. Який важливий момент в розумінні економічних законів характеризує ця схема?

а) принцип абстрагування;

б) допущення "при інших незмінних умовах";

в) меншу суворість і точність економічних законів;

г) необмеженість факторів, які впливають на будь-яке економічне явище.

10. Правильно визначені економічні закони встанов­люють:

а) лише досить приблизний хід економічних подій;

б) найімоправильніший хід економічних подій;

в) єдино можливий хід економічних подій;

г) не характеризують можливого розвитку еконо­мічних подій.

11. Що означає присутність ірраціонального в еконо­мічній поведінці людей?

а) наявність підсвідомих поривань, неконтрольованих емоцій;

б) намагання визначити абсолютно оригінальні шляхи підвищення раціональності економічної діяльності;

в) здатність досягати найвищої економічної ефек­тивності.

12. До особливостей економічних законів (порівняно із законами природи) не можна віднести:

а) меншу міру суворості і точності;

б) встановлюють найімовірніший характер зв'язків;

в) порівняно більшу історичну рухомість (зміню­ваність);

г) нетиповість зв'язку, який встановлюється.

13. Економічні закони відрізняються від законів при­роди тим, що вони:

а) об'єктивні;

б) суб'єктивні;

в) діють лише у людському суспільстві;

г) не можуть мати формалізованого вираження.

14. Економічна політика — це:

а) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем;

б) конкуренція різних економічних ідей;

в) здатність управляти економічними процесами;

г) здатність приймати ефективні господарські рішення.

15. До основних економічних цілей суспільства не можливо віднести:

а) досягнення економічного зростання;

б) досягнення стабільного рівня цін;

в) забезпечення зайнятості;

г) підвищення рентабельності підприємства;

д) досягнення сприятливого зовнішньоторговель­ного балансу.

16. До суб'єктивних факторів економічної політики належать:

а) політичні інтереси;

б) партійні інтереси;

в) етичні цінності;

г) рівень професіональної підготовки менеджерів;

д) правильно все, що вказано у п. а, б, в, г;

е) правильно все, що вказано у п. а, б, в.

17. В історії економічної думки неможливо обійти увагою такі школи (напрямки), як:

а) класична політекономія;

б) фізіократія;

в) меркантилізм;

г) неокласика;

д) монетаризм;

е) кейнсіанство.

Складіть їх перелік в історичній послідовності.

18. Назва економічної науки "політекономія" впер­ше з'явилася в:

а) середині XV ст.;

б) 1615 p.;

в) 1647 p.;

г) 1776 p.;

д) 1818 p.;

е) 1867 p.

19. Хто першим ввів в користування термін "політична економія"?

а) Ф.Кене;

б) А.Монкретьєн;

в) А.Сміт;

г) У.Петті;

д) Арістотель.

20. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

а) фізіократія;

б) меркантилізм;

в) класична політекономія;

г) кейнсіанство.

21. Представниками класичної політекономії є :

а) А.Сміт, Д.Рікардо, Дж.Мілль;

б) А.Монкретьєн, Т.Ман, А.Сміт;

в) А.Сміт, К.Маркс, Дж.Кейнс;

г) Дж.Кейнс, П.Самуельсон.

22. Визначте правильно основні праці таких авторів та дати їх перших видань:

1) А.Сміт;

2) К.Маркс;

3) А.Маршалл;

4) Дж.Кейнс.

Праці:

а) "Загальна теорія зайнятості, процента та гро­шей";

б) "Дослідження про природу та причини багат­ства народів";

в) "Капітал";

г) "Принципи економічної науки";

д) "Про виправлення монет".

Роки першого видання:

а) 1776;

б) 1936;

в) 1890;

г) 1867;

д) 1615.

23. Кого найчастіше називають "батьком" економічної науки?

а) Арістотеля;

б) А.Сміта;

в) Д.Рікардо;

г) Ф.Кене;

д) А.Маршалла.

24. Політична економія як наука виникла у:

а) Стародавній Греції;.

б) Стародавньому Китаї;

в) Західній Європі періоду становлення капіта­лізму;

г) Східній Європі кінця XIX — початку XX ст.

25. Кого прийнято вважати найвідомішим економістом XX ст.?

а) Є.Бем-Баверка;

б) Л.Ерхарда;

в) Ф.Рузвельта;

г) Дж.Кейнса;

д) М.І.Туган-Барановського.

26. Кого з названих економістів можна віднести до найвідоміших представників монетаристської школи?

а) Дж.Гелбрейта;

б) П.Самуельсона;

в) Дж. Сакса;

г) М.Фрідмена;

д) І.Фішера.

27. Економічними передумовами формування меркантилізму є:

а) поширення феодальних відносин та натурального господар­ства;

б) розвиток мануфактурного виробництва та фермерства;

в) відсутність внутрішнього ринку та феодальна роздробле­ність;

г) первісне нагромадження капіталу та розвиток товарно-грошових відносин.

28. Предметом дослідження меркантилістів є:

а) закони ринкового виробництва;

б) раціональне господарювання;

в) сфера товарно-грошового обігу;

г) виробничі відносини.

29. Формою втілення багатства меркантилісти вважали:

а) натуральний продукт;

б) гроші (золото, срібло);

в) капітал;

г) ренту.

30. Фізіократи вважали джерелом багатства працю у сфері:

а) обміну;

б) землеробства;

в) зовнішньої торгівлі;

г) промислового виробництва.

31. Формування класичної школи політекономії відбувалось в умовах:

а) всеосяжного панування феодальних відносин;

б) початку розкладу натурального господарства;

в) розвитку капіталістичних відносин у виробництві;

г) завершення промислового перевороту.

32. Що з перерахованого було характерним і для меркантилі­стів, і для класиків:

а) аналіз вільної конкуренції;

б) дослідження джерел багатства;

в) аналіз економічного зростання;

г) вивчення дії економічних законів?

33. Предметом дослідження класичної школи політичної еко­номії є:

а) експортно-імпортна діяльність;

б) історичний розвиток господарських систем;

в) національно-специфічне господарство країни;

г) закономірності розвитку сфери матеріального виробництва.

34. Трудова теорія вартості була започаткована представниками:

а) меркантилізму;

б) класичної школи;

в) марксизму;

г) неокласики.

35. Економічна теорія марксизму виражала економічні інте­реси:

а) дрібних товаровиробників;

б) підприємців;

в) середнього класу;

г) робітничого класу.

36. Не знайшло практичного підтвердження положення марк­сизму щодо:

а) заперечення приватної власності й ринку;

б) розвитку продуктивних сил суспільства;

в) історичного характеру виробничих відносин;

г) об'єктивного характеру економічних законів.

37. Теоретичною основою маржиналізму є визначення цінно­сті блага:

а) витратами виробництва;

б) кількістю витраченої праці;

в) граничною корисністю;

г) співвідношенням попиту і пропозиції.

38. Методологія маржиналізму ґрунтується на:

а) об'єктивних оцінках економічних процесів і явищ;

б) суб'єктивних оцінках економічних процесів і явищ;

в) історичному описі господарського розвитку;

г) виявленні соціальної природи економічних відносин.

39. Представники неокласичного напряму спадкоємно розви­вають ідею класичної школи політичної економії щодо:

а) трудової природи вартості;

б) ринку як саморегульованої системи;

в) необхідності державного регулювання економіки;

г) неможливості стихійного відновлення ринкової рівноваги.

40. Засновником неокласичного напряму в економічній тео­рії є:

а) Ф. Візер;

б) Л. Мізес;

в) А. Маршалл;

г) М. Фрідмен.

41. Засновником монетаризму є:

а) Т. Манн;

б) М. Фрідмен;

в) А. Маршалл;

г) К. Менгер.

42. Відповідно до монетаризму приріст грошової маси має бути скоординований з динамікою:

а) сукупного попиту;

б) сукупної пропозиції;

в) доходів населення;

г) національного продукту.

43. На відміну від неокласиків, Дж.М. Кейнс визнавав необ­хідність:

а) невтручання держави у функціонування ринку;

б) втручання держави в регулювання ринкової економіки;

в) забезпечення більшої соціальної однорідності суспільства;

г) впливу на приріст грошової маси.

44. Представники кейнсіанства обґрунтовують об'єктивну не­обхідність:

а) державної кредитно-бюджетної політики;

б) ринкового саморегулювання;

в) контролю за приростом грошової маси;

г) встановлення адміністративно-командної економіки.

45. Інституціоналісти вивчають вплив на суб'єктів господарю­вання:

а) обмеженості ринкових ресурсів;

б) суб'єктивної оцінки корисності благ;

в) традицій, звичаїв, ментальності;

г) стихійних ринкових чинників.

46. Неортодоксальним напрямом економічної теорії, який ви­знає об'єктами економічного вивчення правові та морально-етич­ні норми, є:

а) марксизм;

б) маржиналізм;

в) кейнсіанство;

г) інституціоналізм.

47. Методологія економічної теорії є вченням про:

а) динаміку розвитку економіки;

б) наукові методи й принципи пізнання суспільства;

в) принципи й методи економічного пізнання;

г) немає правильної відповіді.

48. Позитивна економічна теорія дає відповідь на запитання:

а) яким є фактичний стан економіки?

б) якою економіка має бути?

в) як поліпшити стан економіки?

г) усі відповіді правильні.

49. Нормативна економічна теорія дає відповідь на запитання:

а) як пов'язані економічні процеси і явища?

б) якою економіка має бути?

в) яким є фактичний стан економіки?

г) усі відповіді правильні.

50. Закономірності функціонування та розвитку економіки на глобальному рівні вивчає:

а) мікроекономіка;

б) мезоекономіка;

в) мегаекономіка;

г) макроекономіка.

51. Поведінку економічних суб'єктів первинної ланки (домогосподарств, фірм) вивчає:

а) мезоекономіка;

б) макроекономіка;

в) мікроекономіка;

г) мегаекономіка.

52. Макроекономіка вивчає закономірності функціонування:

а) окремих галузей національної економіки;

б) національної економіки як цілого;

в) економіки на глобальному рівні;

г) домогосподарств та фірм.

53. Метод дослідження, за якого аналізуються риси, властивості та функції об'єкта без внесення змін у його становище, називають:

а) експериментом;

б) моделюванням;

в) абстрагуванням;

г) спостереженням.

54. Метод дослідження, за якого вносяться зміни у становище самого об'єкта, називають:

а) спостереженням;

б) моделюванням;

в) експериментом;

г) абстрагуванням.

55. Опосередкований метод наукового дослідження, за якого оригінальний об'єкт аналізу замінюється ідеальним, називають:

а) спостереженням;

б) моделюванням;

в) експериментом;

г) абстрагуванням.

56. Аксіоматичний метод ґрунтується на:

а) гіпотезах щодо причин існування певних явищ і процесів, які підлягають дослідженню;

б) положеннях, які не потребують доведення і з яких, за пев­ними логічними правилами, роблять всі інші умовиводи;

в) моделях, поданих у певній знаковій формі, що функціону­ють за законами логіки;

г) використанні знань щодо загального для характеристики окремого.

57. Премія Банку Швеції з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля була заснована у:

а) 1867 р.;

б) 1901 p.;

в) 1956 р.;

г) 1969 р.

58. Лауреатами Нобелівської премії в галузі економічних наук у 2009 р. стали:

а) Л. Гурвіц, Е.С. Мескін, Р.Б. Майєрсон;

б) Р.Дж. Ауманн, Т.С. Шеллінг;

в) Е. Остром, О. Вільямсон;

г) Ф.Е. Кютланд, Е.С. Прескотт.

59. Перші документи, що відображають економічний порядок на Русі, були представлені в:

а) «Домострої Сильвестра»;

б) «Російській правді»;

в) «Літописи Нестора»;

г) «Рукописи Ст О. Ключевського».

60. Яке із своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим?

А) це наука, що вивчає, як люди здійснюють організацію виробництва і споживання;

Б) це наука, що вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу;

В) це наука, що вивчає багатство;

Г) це наука про економічні системи.

61. У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито предмет економічної теорії?

А) це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;

Б) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ;

В) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем.

62. Якими найактуальнішими для сьогодення сторонами суспільного життя слід доповнити визначення предмета економічної теорії?

А) ця наука повинна вивчати політичну систему суспільства;

Б) предметом її вивчення має бути культура;

В) предметом економічної теорії має стати також вивчення національної свідомості, духу народу, його психології і моралі, але тією мірою, якою вони впливають на процес економіки.

63. Які сторони категорії «економіка» не входять в поняття «Економічна система»:

а) комплекс економічних наук;

б) виробничі сили;

в) виробничі стосунки (стосунки економічної власності).

64. Висловіть свою думку і обгрунтуйте його. Економічні проблеми можуть бути вирішені:

а) за допомогою економічних моделей;

б) з врахуванням політичних міркувань;

в) за допомогою економічних наук;

г) з врахуванням думки і ціннісних орієнтації кожної людини.

65. Яка з економічних шкіл вперше зробила предметом свого аналізу процес виробництва, а не сферу звернення:

а) меркантилізм;

б) фізіократи;

в) класична політична економія;

г) маржіналізм.

66. У чому полягає єдність законів природи і суспільства:

а) носять об'єктивний характер;

б) не залежать від діяльності людей;

в) виявляються через економічну діяльність людей;

г) носять історичний характер;

д) є вічними.

67. Яке з визначень якнайповніше характеризує предмет загальної економічної теорії:

а) це наука про динаміку матеріальних і духовних потреб людини;

б) це наука про мотивацію поведінки людини;

в) це наука про виробництво і критерії розподілу вироблюваних благ;

г) це наука про натуральне багатство; д

д) це наука про найбільш загальні закони розвитку людського суспільства в умовах обмеженості ресурсів;

е) дайте своє визначення.

68. «Позитивна наука, — писав Дж. М. Кейнс, — може бути визначена як сукупність систематичних знань, що відносяться» (продовжите):

а) до того, що є;

б) до того, що має бути;

в) до позитивних тенденцій в економічному розвитку;

г) до оцінних думок.

69. Хто не є лауреатом Нобелівської премії по економіці:

а) Пол Самуельсон;

б) Василь Леонтьев;

в) Джон Мейнард Кейнс.

70. Що з нижче перерахованого не має відношення до визначення предмету економічної теорії?

а) рідкість блага;

б) ефективне використання ресурсів;

в) необмежені виробничі ресурси;

г) максимальне задоволення потреб.

71. Економічна теорія:

а) придатна для вивчення всіх економічних систем;

б) придатна для вивчення лише капіталістичної системи господарювання;

в) не може бути корисною при вивченні економічних стосунків, властивих соціалізму;

г) всі попередні відповіді невірні.

72. Що з перерахованого вивчає мікроекономіка?

а) ВНП;

б) чисельність зайнятих в економіці;

в) загальний рівень цін;

г) виробництво зерна і динаміку його ціни.

73. Економічна теорія:

а) не є наукою;

б) не може передбачати майбутнього, але може пояснити наслідки певних явищ в розвитку економіки;

в) займається виключно прогнозами розвитку економічних систем;

г) включає положення, які завжди приймаються всіма економістами.

74. Якщо досліджується економіка в цілому, то це аналіз:

а) нормативний;

б) мікроекономічний;

в) позитивний

г) макроекономічний;

75. Загальний рівень цін вивчається в курсі:

а) макроекономіки;

б) мікроекономіки;

в) менеджменту;

г) міжнародних фінансів.

  1. Аналіз – це метод пізнання, який:

а) передбачає розділення цілого на окремі складові частини і вивчення кожній з цих частин;

б) заснований на з'єднанні окремих частин явища, вивчених в процесі аналізу;

в) що базується на висновках від приватного до загального;

г) передбачене перенесення властивостей з відомого явища або процесу на невідомих.

77. Розташуєте в історичній послідовності їх виникнення наступні економічні школи:

1. кейнсіанство

2. фізіократи,

3. маржіналізм,

4. класична школа,

5. неокласичний напрям,

6. меркантилізм.

а) 1,2,3,4,5,6 б) 6,5,4,3,2,1 в) 6,2,4,3,5,1 г) 6,2,1,3,5,4

78. Яка з шкіл економічної теорії була історично першою:

а) марксизм;

б) меркантилізм;

в) дрібнобуржуазна політекономія;

г) фізіократи.

79. Макроекономічна модель створюється для:

а) віддзеркалення ідеального функціонування економіки;

б) точного віддзеркалення процесів, що протікають в економіці;

в) виявлення принципових економічних зв'язків;

г) аналізу впливу ендогенних змінних на екзогенних;

80. Що з нижченазваного не можна віднести до цілей економічної політики?

а) економічне зростання;

б) повну зайнятість;

в) рівний розподіл доходів;

г) стабільність цін.

81. Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий метод аналізу є:

а) гіпотетичним;

б) індуктивним;

в) описовим;

г) дедуктивним.

82. Не відноситься до ринкової економіки.

а) суспільний розподіл праці і спеціалізація;

б) централізоване планерування;

в) економічна відособленість суб'єктів ринку;

г) вільний обмін ресурсами.

83. Для того, щоб не заплутатися в міріадах фактів, не потонути в їх різноманітті і суперечності, економічна наука, що бажає зрозуміти суть явищ економічному життю і сформулювати причинно-наслідковий зв'язок між ними, широко використовує.

а) метод єдності історичної і логічної;

б) метод матеріалістичної діалектики;

в) метод наукової абстракції;

г) математичні методи.

84. Уявне розкладання явищ на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне в них, що відрізняє їх один від одного, є:

а) економічний експеримент;

б) синтез;

в) аналіз;

г) дедукція.

85. Економічна теорія включає в сферу свого вивчення:

а) лише ринкову економіку;

б) всі системи окрім планової економіки;

в) всі системи, окрім перехідної економіки;

г) всі економічні системи.

86. Зазначте найважливіші недоліки загальноприйнятого у західній економічній літературі визначення предмета економічної теорії (тобто визначення, в якому зазначається, що це наука, яка вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу)

А) у цьому одне невідоме (що повинна вивчати економічна теорія?) підводиться під інше невідоме (що таке рідкісні ресурси?);

Б) у цьому випадку економічна теорія не повинна вивчати проблеми використання робочої сили, оскільки у більшості країн світу вона не э рідкісним ресурсом;

В) надзвичайно складно відповісти на запитання, як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси.

87. Соціально-економічні відносини — це:

а) відносини з приводу поділу та кооперації праці, комбінування виробництва, його технології й організації, обміну ресурсами та благами;

б) відносини з приводу власності на ресурси (фактори) виробництва і життєві блага;

в) відносини з приводу використання продуктивних сил суспільства;

г) відносини з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ.

88. Який варіант відображає тріаду фундаментальних економічних законів:

Економічні закони

Варіанти

а)

б)

в)

г)

Безмежного зростання потреб

Спадної віддачі економічних ресурсів

Конкуренції

Спадної корисності благ

Попиту і пропозиції

89. Що вивчає економічна теорія (політична економія):

Варіанти

Дослідження економічної теорії (політичної економії)

Сфера

Об'єкт

Суб'єкт

Предмет

а)

Виробництво

Економічна система

Людина

Економічні відносини

б)

Розподіл і обмін

Економіка

Фірма

Відносини розподілу і обміну

в)

Господарська діяльність

Продуктивні сили

Держава

Відносини виробництва

г)

Економічне середовище

Економічні явища і процеси

Усі суб'єкти економічної системи

Економічна діяльність

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.