Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Індивідуальне завдання ф,о,уп,ме.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
400.9 Кб
Скачать

31

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів

українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра управління персоналом, менеджменту та економіки праці

«Економіка підприємства»

Методичні вказівки і завдання

щодо виконання індивідуального навчального завдання

для студентів денної форми навчання

напрями підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030505 «Управління персоналом та економіки праці»,

галузь знань – 05 "Економіка та підприємництво"

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Укладач Макарова Л.Г., старший викладач

Розглянуто та ухвалено на

засіданні кафедри

Протокол від 02.09.2011р. № 2

Харків

2011

ЗМІСТ

стор.

1.МЕТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

2. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ, ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

  1. Мета індивідуального навчального завдання, вимоги до його виконання та оформлення

Індивідуальне навчальне завдання з дисципліни «Економіка підприємства» є складовою навчальної діяльності студента, її активною формою.

Індивідуальне навчальне завдання – це вид поза аудиторної індивідуальної роботи студента навчального характеру, яка виконується у процесі вивчення дисципліни в межах навчальної програми.

Індивідуальне навчальне завдання з дисципліни «Економіка підприємства» має практичний характер і виконується на основі знань, умінь, отриманих у процесі лекційних і практичних занять, охоплює навчальний матеріал конкретної теми дисципліни.

Виконання індивідуального навчального завдання студентами з дисципліни «Економіка підприємства» має на меті систематизацію, поглиблення, узагальнення та закріплення знань, розвиток практичних вмінь набутих студентами у процесі вивчення дисципліни, вмінь застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних практичних ситуацій діяльності підприємства, вмінь встановлювати структурно-логічні зв’язки між економічними процесами, поширення компетентності щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Варіант індивідуального завдання студент вибирає самостійно з умовою його не повторюваності в одній академічній групі.

Індивідуальне навчальне завдання передбачає виконання розрахунків економічних показників, усвідомлення сутності цих показників та тенденцію їх зміни, визначення шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Робота над індивідуальним завданням включає такі етапи: ознайомлення зі змістом виробничої ситуації; реальне опрацювання теоретичних положень теми і методичних засад здійснення розрахунку відповідних економічних показників; виконання практичного завдання; консультації з викладачем.

В індивідуальному навчальному завданні необхідно навести зміст виробничої ситуації, а при виконанні розрахунків повну назву показника, формулу, розрахунок і одиниці вимірювання кожного показника, зробити необхідні висновки щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Розрахунки економічних показників виконуються з певною точністю. Якщо в умові завдання не вказано з якою точністю виконати розрахунок, то при одиниці виміру показників у гривнях розрахунок виконується з точністю до 0,01, якщо тисяч гривень – з точністю до 0,1. Відсотки розраховуються з точністю до 0,1, коефіцієнти – з точністю до 0,001.

Індивідуальне навчальне завдання оформлюється відповідно до діючих у Харківському інституті фінансів вимог, які викладено у методичних матеріалах «Загальні вимоги щодо оформлення кваліфікаційних робіт, які затвердженні методичною радою ХІФ від 27.12.2010 р.

Індивідуальне навчальне завдання повинно мати такі структурні елементи: титульний аркуш, умову виробничої ситуації, її рішення, список використаних джерел.

Титульний аркуш є першою сторінкою індивідуального навчального завдання з дисципліни. Приклад оформлення титульного аркушу наведено на додатку А.

Індивідуальне навчальне завдання студент виконує самостійно, користуючись консультаціями викладача. Консультації проводяться згідно з графіком, де студент має змогу отримати допомогу на всіх етапах виконання індивідуального навчального завдання.

Студенти повинні дотримуватись термінів виконання індивідуального навчального завдання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.