Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Artim_Shir.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
481.79 Кб
Скачать

Основні елементи операційних систем, їх характеристика.

Операційна система – це повна система виробничої діяльності будь-якої організації (об’єкта), яка становить собою сукупність трьох взаємозалежних підсистем (рис. 1.1):

 • підсистема планування й контролю (забезпечує, інформує про стан загальної системи та незавершеного виробництва);

 • переробна (перетворює вхідну величину на вихідний результат);

 • підсистема забезпечення (виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми).

Рисунок 1.1 – Взаємозв’язок елементів операційної системи

Управління операційною системою ґрунтується на принципах, які відображають ринкові умови господарювання.

Операційний менеджмент формує стратегію операційної системи, залучає засоби виробництва для досягнення ефективності. Виходячи з цього, операційна система з технічної точки зору є послідовністю факторів і операцій, поданих у вигляді схеми: ресурси – витрати – результат.

Ресурси операційної системи – це керовані фактори виробництва, яким притаманні вартісні властивості й здатність перетворювати. Ресурси, як вхідні фактори операційної діяльності, поділяються на трудові, матеріальні, фінансові, технологічні, інформаційні.

Операційна стратегія – це розроблення загальної політики і планів використання ресурсів фірми, спрямованих на максимально ефективну підтримку її довгострокової конкурентної стратегії. Розвиток операційної стратегії полягає в:

 • правильному визначенні конкурентних вимог до виробництва;

 • розробленні планів, які гарантуватимуть, що операційні можливості виявляються достатніми для виконання цих вимог (операційні можливості – це портфель можливостей, потрібних для адаптації до мінливих запитів клієнтів фірми щодо її продукції і послуг).

Оцінка операційної стратегії передбачає порівняння результатів роботи з місією і цілями організації. При цьому під місією організації слід розуміти чітко виражену причину її існування.

Сукупність взаємопов’язаних основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у результаті яких ресурси перетворюються на готові вироби (послуги), становить операційний процес. Ефективність операційного процесу залежить від часу його здійснення та ступеня неперервності. Операційний процес може бути диференційований за такими критеріями:

 • обсягом і змістом виробничої програми;

 • часом, який є в розпорядженні підприємства;

 • простором, який виражений у виробничій площі – робочих місцях і машинах.

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Операційний цикл становить собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, протягом якого відбувається зміна окремих їх видів.  Рух оборотних активів підприємства в процесі операційного циклу проходить чотири основних стадії, послідовно змінюючи свої форми.

Розрахунок циклу діяльності субєкта господарювання

Визначити тривалість технологічного та загального циклів обробки партії деталей при послідовному, паралельно-послідовному та паралельному видах руху предметів праці на операціях. Побудувати графіки операційного процесу обробки партії деталей при різних видах руху за таких вихідних даних: величина партії деталей - 15 шт., величина транспортної партії – 5 шт., середній міжопераційний час tmo – 5,5 хв, режим роботи одно­змінний, тривалість зміни 8 год, Технологічний процес подано в табл. 1.

Операція

Кількість одиниць обладнання, шт.

Норма часу, хв

А

3

66

Б

1

16

В

2

30

Г

1

12

Розв’язання:

 1. Послідовний вид руху предметів.

  1. Тривалість операційного циклу визначається за формулою:

  1. Тривалість технологічного циклу знаходять за формулою:

1.3.Тривалість загального циклу визначається за формулою:

Операція

норма часу ti

кількість одиниць устаткування, шт.

Тривалість операційного циклу,хв

1

66

3

 

2

16

1

3

30

2

4

12

1

 

Рис.1. Графічне зображення операційного циклу при послідовному русі предметів

 1. Паралельний вид руху предметів.

  1. Тривалість операційного циклу:

  1. Тривалість технологічного циклу знаходять за формулою:

  1. Тривалість загального циклу визначається за формулою

Операція

норма часу ti

кількість одиниць устаткування, шт.

Тривалість операційного циклу,хв

1

66

3

 

2

16

1

3

30

2

4

12

1

 

Рис.2. Графічне зображення операційного циклу при паралельному русі предметів

 1. Паралельно-послідовний вид руху предметів.

  1. Тривалість операційного циклу знаходять за формулою:

  1. Тривалість технологічного циклу визначається за формулою:

  1. Тривалість загального циклу визначається за формулою:

1Розрахунок параметрів потокових ліній

Процес роботи ОППЛ складається із чотирьох операцій тривалістю хв. Місячна програма випуску 8246 шт. У місяці 21 робочий день, режим роботи лінії однозмінний. Період обороту лінії - 150 хв. Брак на операціях відсутній.

Визначити: такт лінії; кількість роботах місць та їх завантаження; кіль­кість працівників-операторів; побудувати стандарт-план ОППЛ; розрахувати величину міжопераційних оборотних заділів та побудувати графік їх руху; величипу середнього оборотного заділу на лінії; величину незавершеного виробництва. Тривалість зміни - 8 год (480 хв).Такт =1,8.

Розв’язання:

 1. Кількість робочих місць визначається за формулою:

Заокруглюємо до більшого значення числа, тобто до 2.

Аналогічні розрахунки виконуємо для решти операцій та їх результати заносимо в табл. 2.1. С1 = 0,33/0,6 = 0,55 приймаємо за 1.

С3= 0,27/0,6=0,45 приймаємо за 1

С4 = 0,96/0,6=1,6 приймаємо за 2.

Таблиця 2.1.

Розрахунок кількості робочих місць на лінії та їх завантаження

Операція

Норма часуна операцію,хв

Такт, хв./шт

Число робочих місць

Кількість робітників

Завантаження робочого місця

Виготовлення виробів за період обороту у лінії, шт

розрах

прийн

%

хв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

0,33

0,6

0,55

1

P1

55

82,5

150,0

Б

0,84

1,4

2

P2

100

150

107,1

 

 

P3

40

60

42,9

В

0,27

0,45

1

P1

45

67,5

150,0

Г

 

 

2

P4

100

150

93,8

0,96

1,6

P3

60

90

56,3

Таблиця 2.2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]