Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні заняття ДУМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.07.2019
Размер:
121.34 Кб
Скачать

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Тема. Перевірка мовленнєвої компетенції.

Мета: перевірити орфографічні та пунктуаційні навички, вміння грамотно та зв’язно висловлюватися на одну з запропонованих тем.

Основні терміни та поняття: мова, мовлення, державна мова, орфографія, пунктуація, компетенція, мовна компетенція, мовленнєва компетенція.

План заняття:

1. Визначення мети й завдання курсу.

2. Перевірка мовленнєвої компетенції.

Диктант.

Писемне зв'язне висловлювання на одну з запропонованих тем:

 • Мова та її роль в житті людини.

 • Що включає в себе поняття "державна мова"?

 • Чи доцільно вивчати у ВНЗ українську мову?

3. Підсумки заняття. Домашнє завдання та його інструктаж:

1) робота над помилками;

2) матеріал лекції "Основні мовні та мовленнєві поняття".

Питання для самостійної роботи:

1. Культура писемного мовлення.

2. Культура усного мовлення.

Теми доповідей і рефератів:

1. Роль мови в житті людини.

2. Культура мови та професія.

3. Місце та роль мови в національному відродженні України

Література:

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення .– Л.: Світ, 1990.

 2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985.

 3. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. – Дрогобич: Відродження, 1994.

 4. Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, Інститут української мови; 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1994.

 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Тема. Основні мовні та мовленнєві поняття.

Мета: конкретизувати та висвітлити основні мовні та мовленнєві поняття, що покладені в основу курсу.

Основні терміни та поняття: мова, мовлення, функції мови й мовлення, культура мовлення, мова літературна, мова діалектна, культура спілкування, норми літературної мови, мова національна, індивідуальна, мовлення внутрішнє, мовлення зовнішнє, ситуація спілкування, контекст.

План заняття:

1. Перевірка теоретичних знань:

Основні мовні та мовленнєві поняття

Мова й мовлення

Функції мови й мовлення

Види мови й форми мовлення

Культура мовлення

Культура мови та культура мовлення

Норми української мови

Комунікативні якості літературного мовлення

2. Тренувальні вправи зі збірника «Культура ділового мовлення»

(за вибором викладача).

3. Підсумки заняття. Домашнє завдання: а) вивчити матеріал лекції «Стилістика»; б) виписати уривки різних стилів.

Питання для самостійної роботи.

1. Походження української мови.

2. Державний статус української мови.

3. Актуальність формування культури мовлення майбутніх фахівців.

4. Якості професійного мовлення (стислий конспект).

Теми доповідей і рефератів:

Місце української мови серед інших мов світу.

Культура мовлення як соціальна проблема.

Магічно-містична функція слова.

Література:

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1990.

 2. Берегова Г.Д. Ділова українська мова. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004.

 3. Культура української мови. Довідник / Ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

 4. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – К.: Літера, 2000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема. Стилістика. Тексти професійного спілкування.

Мета: актуалізувати знання зі стилістики, закріпити відомості про стилі мовлення, стилістичні норми, проаналізувати особливості текстів різних функціональних стилів мовлення, поглибити знання про особливості текстів професійного спрямування (офіційно-діловий стиль, науковий).

Основні терміни та поняття: стилістика, стиль літературної мови, стилістична норма, підстилі, функціональні стилі української мови, розмовний стиль, науковий стиль, публіцистичний стиль, художній стиль, офіційно-діловий стиль, формалізація стилю.

План заняття:

1. Перевірка теоретичних знань студентів.

Стилістика

Стилі мовлення

Стиль літературної мови

Стилістична норма

Підстилі

Функціональні стилі української мови

Розмовний стиль

Науковий стиль

Публіцистичний стиль

Художній стиль

Офіційно-діловий стиль

2. Аналіз текстів офіційно-ділового та наукового стилів за схемою:

 1. Основна функція

 1. Обставини мовлення

 1. Сфера вживання

 1. Загальні ознаки

 1. Мовні особливості

а) колективна робота на текстом;

б) індивідуальний аналіз текстів (робота з картками).

3. Підсумки заняття. Домашнє завдання:

а) матеріал лекції "Складні випадки правопису"; б) конспект правил.

Питання для самостійної роботи:

Епістолярний стиль.

Конфесійний стиль.

Мова та стиль наукової праці:

 • Функціонально-синтаксичні засоби

 • Засоби логічного зв’язку

 • Синтаксис наукової мови

 • Культура наукової мови

Теми доповідей і рефератів:

Багатство мовних засобів художнього стилю.

Доповідь як різновид публічного виступу.

Тези доповіді на конференції.

Реферат як різновид наукової праці.

Література:

 1. Бабич н.Д. Основи культури мовлення. – л.: Світ, 1990.

 2. Берегова г.Д. Ділова українська мова. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Навчальний посібник для вищих та середніх та спеціальних навчальних закладів. – Харків: Торсінг, 2001.

 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К. Вежа, 1994.

 5. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976.

 6. Ильяш М.И. Основны культуры речи – Киев-Одесса: Высшая школа, 1984.

 7. Шкуратяна н.Г., Шевчук с.В. Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – к.: Літера, 2000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема. Складні випадки правопису.

Мета: повторення правил правопису й адаптація їх до текстів професійного мовлення, удосконалення мовленнєвих умінь і навичок з конкретних тем: правопис прізвищ, імен та батькові, зміни приголосних при словотворенні, велика літера.

Терміни та поняття: орфографія, фонетичний принцип правопису, чергування голосних і приголосних, словотворення.

План заняття:

1. Зміни приголосних при словотворенні:

а) пояснення матеріалу;

б) с. 17, вправа 2;

(вправи: Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення)

в) самоперевірка.

2. Імена по батькові:

а) правило;

б) с. 40, вправа 3;

в) самоперевірка.

3. Правопис прізвищ:

а) робота з конспектом;

б) с. 40, вправа 1;

в) самоперевірка.

4. Вправа для самостійної роботи: с. 17, вправа 1.

5. Підсумки заняття. Домашнє завдання.

а) Правопис іменників, прикметників, дієслів.

б) Тренувальні вправи:

с. 101, вправа 1,2;

с. 111, вправа 1,2;

с. 119, вправа 3, 4, 5.

с. 140, вправа 2,6.

Питання для самостійної роботи:

Правопис складних іменників.

Закінчення іменників II в. у Р.в. однини.

Складні прикметники.

Присвійні прикметники.

Творення пасивних і активних дієприкметників.

Література:

 1. Бабич н.Д. Основи культури мовлення. – л.: Світ, 1990.

 2. Берегова Г.Д. Ділова українська мова: Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Навчальний посібник для вищих та середніх та спеціальних навчальних закладів. – Харків: Торсінг, 2001.

 4. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001.

 5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Підручник. – К.: Академія, 1999.

 6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К.: Либідь, 1997.

 7. Український правопис / ан України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, Інститут української мови; 4-е вид., випр. Й доп. – к.: Наукова думка, 1994.

 8. Шкуратяна н.Г., Шевчук с.В. Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – к.: Літера, 2000.

 9. Ющук і.П. Практикум з правопису української мови. – к.: Освіта, 1994.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема. Складні випадки правопису. Числівник.

Мета: узагальнення, систематизація відомостей про числівник, вироблення вміння відмінювати числівники, удосконалювати навички грамотного письма.

Терміни та поняття: порядкові, складні, прості, складені числівники, цілі, дробові та збірні числівники, узгодження числівників з іменниками.

План заняття:

1.Правопис числівників (загальна таблиця – схема-опора).

2.Тренувальні вправи:

а) відмінювання числівників (с. 173, впр. 2, 3);

б) порядкові числівники (с.170, впр.1);

в) узгодження числівників з іменниками (с.170, впр.2).

3.Підсумки заняття. Домашнє завдання:

а) правопис числівників.

б)відмінювання числівників (с. 168, впр.1-5).

Завдання для самостійної роботи:

Особливості вживання числівників у текстах документів.

Складноскорочені слова. Абревіатури.

Технічні правила переносу.

Оформлення бібліографії.

Література:

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1990.

 2. Берегова Г.Д. Ділова українська мова: Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004.

 3. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1977.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К.: Либідь, 1997.

 5. Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, Інститут української мови; 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1994.

 6. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – К.: Літера, 2000.

 7. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема. Складні випадки правопису. Контрольна робота.

Мета: перевірка навичок грамотного письма з тем: зміни приголосних при словотворенні, правопис прізвищ та імен по батькові, відмінювання числівників.

Терміни та поняття: зміни приголосних при словотворенні, чергування голосних і приголосних, кількісні – порядкові числівники, складні – складені - прості числівники.

План заняття

1. Актуалізація опорних знань з теми «Складні випадки правопису».

2. Інструктаж контрольної роботи.

3. Виконання контрольної роботи студентами.

4. Підсумки заняття. Домашнє завдання:

а) вивчення лекції «Документування»;

б) конспект з теми «Документування».

Завдання для самостійної роботи:

    1. Книжна лексика.

    2. “Урочисті” слова.

    3. Слова іншомовного походження.

    4. Терміни.

    5. Професіоналізми.

    6. Застарілі слова.

    7. Емоційна лексика.

    8. Універсальні слова.

    9. Зайві слова.

    10. Синоніми.

    11. Пароніми.

    12. Неологізми.

Література:

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1990.

 2. Берегова Г.Д. Ділова українська мова: Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К.: Либідь, 1997.

 4. Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, Інститут української мови; 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1994.

 5. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – К.: Літера, 2000.

 6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема. Документування.

Мета: закріплення теоретичних відомостей про документ, вироблення навичок укладати документи, правильно розміщувати реквізити окремих документів.

Терміни та поняття: документ, сфера використання, реквізит, формуляр, діловодство, бланк, трафаретний текст, індекс, адресат, підпис, віза, печатка, гриф затвердження, резолюція.

План заняття:

1. Перевірка теоретичних питань.

Документ. Вимоги до документа

Класифікація документів.

Формуляр документа

Оформлення документа

Текст документа

Способи викладу матеріалу в документі

Оформлення сторінки документа

2. Робота над текстами документів:

а) заява;

б) доручення;

в) розписка;

г) автобіографія.

3. Підсумки заняття. Домашнє завдання: укладання документів (за вибором викладача).

Питання для самостійної роботи

Єдина державна система діловодства (ЄДСД ).

Загальні вимоги до мови документа.

Етикет ділових паперів.

Література:

 1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для відомств і громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997.

 2. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Навчальний посібник для вищих та середніх та спеціальних навчальних закладів. – Харків: Торсінг, 2001.

 3. Любимець Л.П. Ділові папери. – К.: Рад. школа, 1981.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення.- К.: Либідь, 1997.

 5. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992.

 6. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1998.

 7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / укл. : С.П.Бибик, Л.І.Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова”, 1997.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема. Документування. Тестування.

Мета: перевірка знань студентів, закріплення теоретичних відомостей з документування на конкретних прикладах і вироблення практичних навичок.

Терміни та поняття: стандарт, реквізит, резолюція, гриф, віза, трафарет, печатка, підпис, рубрикація, таблиця, резюме, анотація, бібліографія.

План заняття:

1. Фронтальна перевірка знань.

2. Робота з тестами.

Самоперевірка.

3. Підсумки заняття. Домашнє завдання:

а) вивчення лекції "Усне приватне спілкування";

б) підготувати діалог для телефонної розмови; прийому відвідувачів.

Завдання для самостійної роботи.

Укласти документи

- довідка;

- протокол;

- акт;

- договір;

- лист;

- характеристика.

Література:

 1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для відомств і громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997.

 2. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Навчальний посібник для вищих та середніх та спеціальних навчальних закладів. – Харків: Торсінг, 2001.

 3. Любимець Л.П. Ділові папери. – К.: Рад. школа, 1981.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення.- К.: Либідь, 1997.

 5. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992.

 6. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1998.

 7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / укл. : С.П.Бибик, Л.І.Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова”, 1997.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема. Усне приватне спілкування.

Мета: засвоїти знання з даної теми, а саме: "Спілкування в колективі", "Прийом відвідувачів", "Телефонна розмова", засвоїти морально-етичні норми управлінської структури, етичні правила зовнішньої культури поведінки, специфіку ділової розмови по телефону.

Терміни та поняття: технічна естетика, культура управління, стиль поведінки, публічне, приватне спілкування, етика, інформаційні, диспетчерські наради, дискусійні, регламент наради.

План заняття:

1. Перевірка знань за питаннями:

1. Види усного ділового мовлення.

Спілкування в колективі

а) морально-етичні норми управлінської структури;

б) етичні вимоги до стосунків керівника і підлеглого;

в) етичні правила зовнішньої культури поведінки;

г) вимоги технічної естетики.

Ділові ігри (моделювання ситуацій спілкування).

а) телефонна розмова;

б) прийом відвідувачів.

5. Підсумки заняття.

Домашнє завдання.

а) Вивчити лекцію "Усне публічне спілкування".

б) Підготувати матеріал до публічного виступу:

- доповідь – 5 хв.

- промову – 3 хв.

- бесіду – 8 хв.;

- лекція – 15 хв.

Завдання для самостійної роботи (конспект).

Література:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.