Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mag_2006_801-1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
124.42 Кб
Скачать

Київський національний торговельно-економічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНТЕУ

А.А. Мазаракі

Програма

стажування студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.050104 "Фінанси", спеціалізації 05010401 "Державні фінанси", 05010405 "Страховий менеджмент"

Київ 2006

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладачі: С.О. Булгакова, канд. екон. наук, проф.

Л.В. Єрмошенко, канд. екон. наук, доц.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри фінансів від 30 травня 2006 р., протокол № 18 та на засіданні методичної ради облі­ково-фінансового факультету від 8 червня 2006 р., протокол № 7.

Рецензент Л.І. Василенко, канд. екон. наук, доц.

Навчальна програма

ПРОГРАМА

стажування студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.050104 "Фінанси", спеціалізації 05010401 "Державні фінанси", 05010405 "Страховий менеджмент"

Укладачі: Булгакова світлана Олексіївна

Єрмошенко Лариса Вадимівна

Редактор О.В. Паніматченко

Комп’ютерна верстка С.К. Слизень

Підп. до друку 29.06.06. Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 1,16. Ум. фарбо-відб. 1,28.

Обл.-вид. арк. 1,25. Тираж 30 пр. Зам. 801.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

Розділ 1. Загальні положення

Програма визначає зміст і порядок проходження стажування з фаху освітньо-професійного рівня "магістр" за спеціальністю 8.050104 "Фінанси" спеціалізації "Державні фінанси".

Цю програму розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" та наказу міністерства освіти і науки України "Положення про проходження практики студентів вищих навчальних закладів України".

Метою стажування є:

  • набуття навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-до­слідницької, діагностичної, інноваційної діяльності для вирішен­ня прикладних проблем управління державними фінан­сами, удоско­налення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах;

  • набуття вміння адаптації теоретичних положень методичного ін­струментарію, викладеного в спеціальній літературі, та пере­до­вого досвіду функціонування державних фінансів до конкретних умов;

  • закріплення практичних навичок проведення економічного дослі­джен­ня, формування його інформаційного, правового та методич­ного забезпечення, зважаючи на сутність проблем, що вирішу­ються;

  • впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність.

Зміст стажування визначається навчальним планом підготовки студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Фінанси" з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра з державних фінансів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]