Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота №4.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.12.2018
Размер:
1.63 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ЧИСЛОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ

ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 4

з курсу

"Комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів та систем"

для студентів базових напрямів 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", 6.170102 "Системи технічного захисту інформації",

6.170103 "Управління інформаційною безпекою" Затверджено

на засіданні кафедри

«Безпека інформаційних

технологій»

Протокол № 12 від 12.05.2011р.

Львів – 2011

Чисельне інтегрування функцій однієї змінної: Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з курсу "Комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів та систем" для студентів базових напрямів 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" /Укл.: Л.В. Мороз, А.Я. Горпенюк, Н.М. Лужецька - Львів: Видавництво НУ“ЛП”, 2011.- 14 с.

Укладачі: Л.В. Мороз, к.т.н., доц.

А.Я. Горпенюк, к.т.н., доц.

Н.М. Лужецька, асист.

Відповідальний за випуск: В.М. Максимович, д.т.н., проф.

Рецензент: В.В. Хома, д.т.н., проф.

А.Е. Лагун, к.т.н., доц.,

Мета роботи – ознайомлення з методами наближеного обчислення означених інтегралів.

Чисельне інтегрування функцій однієї змінної

Нехай задана деяка функція на відрізку . Розглянемо задачу обчислення її означеного інтеграла

.

Якщо для відома первісна , то інтеграл обчислюється за формулою Ньютона - Лейбніца

(1)

Однак для великого класу функцій не можна виразити через елементарні функції, тому означений інтеграл не можна обчислити за допомогою формули Ньютона - Лейбніца. Бувають також випадки, коли підінтегральна функція задається таблично. Тоді використовують формули наближеного інтегрування, які називають квадратурними. Сам процес чисельного визначення інтегралу називають квадратурою.

Ідея чисельних методів інтегрування в наступному. означений інтеграл

можна трактувати як площу фігури (Рис.1), обмеженої ординатами a і b , віссю абсцис і графіком підінтегральної функції (криволінійною трапецією).

Рис. 1

Рис. 2

При наближеному обчисленні криволінійну трапецію заміняють фігурою, обмеженою тим самим відрізком , площа якої обчислюється значно простіше.

Найбільш прості формули чисельного інтегрування - формули прямокутників та трапецій.

Розглянемо метод прямокутників.

Відрізок розбивають на відрізків , де i= . На кожному з відрізків площа криволінійної трапеції заміняється площею прямокутника з основою та висотою .

Тоді (2)

Якщо відрізки рівновеликі :

(3)

Формулу (3) називають також формулою «середніх» прямокутників. Якщо за висоту прямокутника взяти або , то можна одержати формули «лівих» та, відповідно, «правих» прямокутників.

Формула лівих прямокутників :

.

Формула правих прямокутників :

.

Похибка методу прямокутників

( гранична абсолютна похибка, похибка квадратурної формули (3) ):

(4)

де , x[a;b] .

Вираз (4) для похибки показує, що формула (3) є точною для будь-якої лінійної функції, оскільки друга похідна такої функції дорівнює нулю, а отже похибка теж дорівнює нулю.

Рис. 3

Метод трапецій

Розіб’ємо відрізок інтегрування на n рівних частин, довжиною .

На кожній такій частині дуга кривої заміняється стягуючою її хордою. В точках розбиття проведемо ординати до перетину з кривою . Кінці ординат з’єднаємо прямолінійними відрізками. Тоді можна замінити кожну з одержаних криволінійних трапецій прямолінійною (Рис.3). Площа криволінійної трапеції наближено дорівнює сумі площ прямолінійних трапецій.

Площа лівої трапеції

Відповідно для трапеції, розміщеної над ділянкою знайдемо:

(5)

Звідси

(6)

Або (7)