Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фахова практика ППс.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
53.19 Кб
Скачать

Фахова практика у вищому навчальному закладі

студентів (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)

Пояснювальна записка

Програма фахової практики у вищому навчальному закладіспеціалістів зі спеціальності «Практична психологія» розроблена згідно навчального плану під­готовки університету, тимчасового положення «Про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», затвердженого Вче­ною радою університету.

Згідно з навчальним планом магістерської підготовки тривалість фахової практики у вищому навчальному закладів спеціалістів становить п’ять тижнів (10 семестр).

Враховуючи специфіку підготовки спеціалістів та зміст освітньо-професійної програми підготовки психолого-педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», базами проходження фахової практики обрано навчальні заклади, психологічні служби та установи.

Програма визначає мету і завдання фахової практикиспеціалістів, їх права і обов’язки, перелік професійно-педагогічних умінь, якими вони мають володіти, зміст практичної діяльності, критерії оцінювання роботи спеціалістів, перелік звітної документації

Мета фахової практики

Проходження фахової практики студентами 5-го курсу передбачає їх стажування на посадах практичних психологів. Це пов’язано з тим, що переддипломна практика є важливою частиною практичної підготовки кваліфікованих фахівців у галузі психологічної роботи за спеціальністю «Практична психологія».

Комплексна практика за фахом проводиться в XI семестрі для студентів, що повністю виконали навчальний план, і організується кафедрою практичної психології та педагогіки.

Метою фахової практики студентів є:

 • здобуття умінь i навичок виконання професійних обов’язків спеціаліста на робочому місці на базі практики;

 • закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення нормативних дисциплін за спеціальністю «Практична психологія», а також професійно-орієнтованих дисциплін за вибором вузу та студентів.

Завдання фахової практики

  • закріпити на практиці засвоєні теоретичні знання з гуманітарних, соціально-економічних, соціально-природничих, професійних та спеціальних дисциплін;

  • розвинути уміння і навички, що здобуті на навчально-ознайомчій та виробничій практиках;

  • створити для студентів умови для реалізації своїх творчих можливостей і потенціалу в професійній діяльності;

  • забезпечити умови для підготовки до написання дипломної роботи: вибір місця практики за принципом наступності, можливість проведення кількісних та якісних методів дослідження;

  • визначити програму практики студентів на основі індивідуального підходу з метою майбутнього працевлаштування;

  • сформувати і розвинути у студентів навички професійної компетентності в освітній, виховній, комунікативній, правозахисній, консультативній, психотерапевтичні, методичні, профілактичній, управлінській, посередницькій, прогностичній, науково-методичній діяльності;

  • провести обговорення результатів практики на спільному засідання викладачів кафедри, студентів, керівників практики, користувачів психологічних послуг;

  • підготувати аналітичний звіт.

Прикладні завдання практики.

У результаті проходження фахової практики студент повинен:

 1. Закріпити знання, уміння і навички в галузі психологічної просвіти, психопрофілактики, психологічного консультування, психодіагностики, психокорекції, роботи з особистісного, інтелектуального, морального, фізичного розвитку дітей та дорослих.

 2. Забезпечити розвиток професійної компетентності студентів (знань, умінь, навичок, професійної інтуїції, досвіду), професійної культури та професійно важливих якостей (емпатія, високий рівень відповідальності, толерантність, не конфліктність, соціальна компетентність, висока емоційна стійкість, уміння швидко і конструктивно орієнтуватись в складних ситуаціях).

 3. Створити умови для вдосконалення власної системи оцінок та критеріїв, необхідних для аналізу, процесу, змісту та результатів власної професійної діяльності; визначення і закріплення професійних інтересів, уподобань, сфери застосування отриманих знань, набутих умінь і сформованих навичок.

 4. Безпосередня участь у діяльності шкільної психологічної служби: участь у психологічному дослідження дітей та підлітків, у здійсненні психолого-педагогічних заходів для усунення відхилень психічного та інтелектуального розвитку, у діяльності зі своєчасного запобігання відхилень у процесі становлення особистості, надання психологічної допомоги дітям, підліткам, молоді у кризових ситуаціях, участь у роботі психологічних експертиз.

 5. Участь у роботі служби «телефон довіри».

Професійно-педагогічні уміння, якими повинен оволодіти спеціаліст під час фахової практики

 1. Студент зобов’язаний поглибити, розширити, систематизувати та закріпити знання із психологічних дисциплін.

 2. Ознайомитись із сучасними формами та методами організації i технологією роботи фахівця на посадах, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою цієї спеціальності.

 3. Студент зобов'язаний дотримуватись установлених на базі практики правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

 4. Формування професійно-психологічної спрямованості. Зокрема:

 • Потреби в оволодінні знаннями, уміннями, навичками, необхідними у роботі практичного психолога;

 • Інтересу до роботи практичного психолога;

 • Потреби дотримуватись Етичного кодексу психолога;

 • Прагнення надати психологічну допомогу дитині, яка її потребує;

 • Усвідомлення наслідки некваліфікованого психологічного втручання;

 • Усвідомлення необхідності відповідального ставлення до своїх обов’язків;

 • Потреби у самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні, професійній самореалізації.

 1. Формування особистісних рис, необхідних для успішної професійної самореалізації. Розвиток моральних, вольових, емоційних рис особистості практичного психолога, зокрема, емпатії, цілеспрямованості, комунікабельності, рефлексії, саморегуляції, активності.

 2. Закріплення знань, отриманих студентами при виконанні теоретичних та практичних курсів (вікова, практична, експериментальна, клінічна психологія, психопатологія тощо). Формування вмінь використовувати пізнання у роботі з дітьми різного віку з різними психологічними діагнозами.

 3. Формування діагностичних вмінь:

 • Збір анамнезу;

 • Складання програми психодіагностичного обстеження;

 • Створення комфортних умов для дитини, встановлення з нею контакту;

 • Використання психодіагностичних методик з орієнтацією на принципи психологічного обстеження;

 • Опрацювання та інтерпретація результатів;

 • Розробка рекомендацій.

 1. Формування вмінь колекційної роботи з дітьми, що мають проблеми в інтелектуальному та особистісному розвитку:

 • Складання програми колекційної роботи;

 • Складання конспектів психологічних занять;

 • Організація і проведення корекційних занять з орієнтацією на зону найближчого розвитку дитини та з опорою на збереженні сторони психіки.

 1. Формування вмінь психологічного консультування старших школярів, батьків, педагогів.

 2. Формування навичок групової психодіагностичної та психокорекційної роботи.

 3. Формування вмінь організації психопрофілактичних та просвітницьких заходів.

 4. Формування вмінь психологічної роботи з батьками та педагогами.

 5. Формування аналітичних та дослідницько-творчих вмінь:

 • Аналіз своєї діяльності та діяльності інших студентів-практикантів;

 • Вивчення досвіду роботи практикуючого психолога;

 • Аналіз психологічної проблематики освітньої установи;

 • Аналіз науково-дослідницької проблематики шкільної установи, з’ясування ролі психолога у роботі над цією проблематикою.

 1. Здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності на посаді практичного психолога освітнього закладу.

 2. Закріплення навичок ведення психологічної документації.

 3. Збір матеріалів до виконання дипломної роботи.

Календарний план проходження практики

 1. Настановча конференція – 1 день практики.

 2. Проходження спеціалістами практики у визначених установах, закладах:

2.1. Знайомствоспеціалістівз календарним графіком, який передбачає:

 1. самостійне виконання встановлених календарним планом загальних та індивідуальних завдань на конкретному робочому місці;

 2. проведення навчальних занять та екскурсій під керівництвом відповідального фахівця від організації;

 3. оформлення звіту про практику, в якому висвітлюється актуальність проблем дипломної роботи для установи і визначаються напрямки вдосконалення управління психологічною діяльністю підприємства (організації, установи), бази практики;

 4. захист звіту перед комісією.

Під час проходження практики студентів знайомлять зі структурою управління організації (підприємства чи установи), організують екскурсії, закріпляють за підрозділами на період стажування.

Кількість днів проходження практики у структурних підрозділах може коливатись на розсуд керівника практики від установи з урахуванням необхідності вивчення роботи суміжних підрозділів. – 1-2 день.

  1. Виконання завдань практики – 1-4 тиждень.

  2. Аналіз результатів, виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, складання звіту – 5 тиждень практики.

 1. Подання звітної документації про результати проходження практики керівнику практики – перший день навчання.

 2. Участь у підсумковій конференції – перший тиждень навчального семестру.

Зміст практичної діяльності спеціалістів

Кількість годин: 150

Зміст роботи

Орієновний час на виконання

Форми і методи організації діяльності

Форма звіту

1 тиждень

1

Настановча конференція (мета, завдання, зміст практики, звітна документація та умови її оформлення).

2 год.

Участь у конференції

Фіксація інформації у щоденнику

2

Адаптація студента. Закріплення за групою. Бесіда з представником адміністрації освітнього закладу про особливості співпраці адміністрації закладу педагогічного колективу та практичного психолога; про основні завдання роботи з дітьми, батьками та педагогічним колективом.

2 год.

Бесіда з представниками адміністрації освітнього закладу (завідувачем або директором, методистом).

Опис у щоденнику структури школи, її основних завдань. Запис у щоденнику про особливості роботи з дітьми, батьками, педагогами та про особливості співпраці адміністрації закладу з практичним психологом.

3

Вивчення проблематики, завдань, плану режиму, організації та особливостей роботи психолога освітньо-виховного закладу. Ознайомлення з обладнанням кабінету психолога. Вивчення звітної документації.

2 год.

Відвідування кабінету психолога. Бесіда з психологом.

Запис у щоденнику таких даних:

 1. 1. Завдання роботи психолога, що визначаються умовами даного закладу.

 2. 2. Основна проблематика закладу.

 3. 3. Перелік звітної документації, яку веде психолог.

 4. 4. Опис плану роботи психолога на поточний рік.

4

Бесіда з класним керівником з метою отримання загальних уявлень про клас. Вивчення проблематики групи, за якою закріплений студент. Вибір дитини для проведення обстеження.

3 год.

Бесіда з вихователем. Бесіда з психологом. Спостереження за дитиною.

Запис результатів бесіди та спостереження у щоденник.

5

Складання індивідуального плану роботи та його затвердження.

3 год.

Самостійна робота. Узгодження плану з психологом та вихователем.

Індивідуальний план роботи.

6

Спостереження. Збір анамнезу для дитини.

3 год.

Відвідування уроків. Спостереження за дитиною під час уроків та перерви. Збір анамнезу у батьків та вихователів..

Запис результатів спостереження у щоденнику. Протоколи анамнезів.

7

Складання програми психологічного обстеження. Підбір психодіагностичних методик та обладнання.

3 год.

Самостійна робота. Аналіз результатів спостереження та анамнезу. Робота з методичною літературою.

Програма психодіагностичного обстеження.

8

Відвідування та аналіз психологічних занять, проведених психологом.

6 год.

Спостереження за діяльністю практичного психолога. Аналіз заняття.

Протокол та аналіз психологічних занять у щоденнику.

9

Робота за запитом психолога

6 год.

Надання допомоги практикуючому психологу відповідно до його плану роботи.

Запис змісту роботи у щоденник.

2 тиждень

1

Проведення психодіагностичного обстеження за програмою.

10 год.

Психодіагностичне обстеження.

Протоколи психодіагностичного обстеження.

2

Відвідування та аналіз психологічних занять, проведених психологом.

4 год.

Спостереження за діяльністю практичного психолога. Аналіз заняття.

Протокол та аналіз психологічних занять у щоденнику.

3

Підготовка та проведення відкритого діагностичного заняття.

4 год.

Проведення психодіагностичного заняття у присутності психолога та групового керівника практика.

План-конспект відкритого психодіагностичного заняття з оцінкою психолога.

4

Відвідування та аналіз відкритих психодіагностичних занять, проведених студентами.

3 год.

Спостереження. Аналіз заняття.

Конспекти та протоколи аналізу відвіданих діагностичних занять.

5

Постановка психологічного діагнозу. Складання програми корекційної роботи.

3 год.

Опрацювання та інтерпретація результатів обстеження. Аналіз методичної літератури.

Психологічний діагноз дитини. Програми колекційної роботи.

6

Робота за запитом психолога.

6 год.

Надання допомоги практикуючому психологу відповідно до його плану.

Запис змісту роботи у щоденник

3 тиждень

1

Корекція вад психіки дитини (групи дітей), з якими працює студент-практикант

6 год.

Складання конспектів занять. Проведення корекційних занять за програмою.

Конспекти корекційних занять. Протоколи аналізу корекційних занять.

2

Відвідування та аналіз психологічних занять, поведених психологом.

6 год.

Спостереження за діяльністю практичного психолога. Аналіз заняття.

Протокол та аналіз психологічних занять у щоденнику.

3

Психопрофілактична робота з учнями.

6 год.

Проведення психологічних ігор, диспутів, бесід, тренінгів з учнями початкових та старших класів.

Конспект двох психопрофілактичних заходів.

4

Знайомство з роботою психологічної служби міста.

6 год.

Участь у методичних семінарів психологів міста.

Протокол методичного семінару.

5

Робота за запитом психолога.

6 год.

Надання допомоги практикуючому психологу відповідно до його плану роботи.

Запис змісту роботи у щоденник.

4 тиждень

1

Корекція вад психіки дитини (групи дітей), з якими працює студент-практикант

6 год.

Складання конспектів занять. Проведення корекційних занять за програмою.

Конспект корекційних занять. Протоколи аналізу корекційних занять.

2

Відвідування та аналіз психологічних занять, проведених психологом.

6 год.

Спостереження за діяльністю практичного психолога. Аналіз заняття.

Протокол та аналіз психологічних занять у щоденнику.

3

Проведення відкритого психокорекційного заняття

4 год.

Проведення психокорекційного заняття у присутності психолога та группового керівника практики.

Розгорнутий конспект відповідного психокорекційного з оцінкою психолога та методичного керівника практики.

4

Відвідування та аналіз відкритих психокорекцій них занять студентів.

4 год.

Спостереження. Аналіз відвіданих занять.

Конспекти та протоколи аналізу відвіданих занять.

5

Допомога практикуючому психологу у виготовленні наочності та обладнання для психологічного кабінету

4 год.

Самостійна робота.

Виготовлена наочність.

6

Робота за запитом психолога.

6 год.

Надання допомоги практичному психологу відповідно до його плану роботи.

Запис змісту роботи у щоденник.

5 тиждень

1

Корекція вад психіки дитини (групи дітей), з якими працює студент-практикант.

6 год.

Складання конспектів занять. Проведення корекційних занять за програмою.

Конспекти корекційних занять. Протоколи аналізу корекційних занять.

2

Проведення вторинної психодіагностики.

4 год.

Психодіагностичне обстеження.

Фіксація результатів психодіагностичного обстеження у щоденник. Опис досягнень, які отримано за час проведеної колекційної роботи.

3

Відвідування та аналіз психологічних занять, проведених психологом.

4 год.

Спостереження за діяльністю практичного психолога. Аналіз заняття.

Протокол та аналіз психологічних занять у щоденнику.

4

Психолого-просвітницька робота з батьками, вчителями, вихователями чи дітьми.

4 год.

Підготовка інформаційних папок для батьків. Просвітницькі бесіди, виступи на батьківських зборах, семінарах, методоб’єднаннях.

Інформаційна папка для батьків або план-конспект проведеного заходу.

5

Психологічне консультування дітей, батьків та педагогів.

4 год.

Проведення психологічного консультування при наявності запиту.

Протокол психологічного консультування.

6

Робота за запитом психолога.

4 год.

Надання допомоги практичному психологу відповідно до його плану роботи.

Запис змісту роботи у щоденник.

7

Оформлення звітної документації.

2 год.

Написання звіту про виконання індивідуального плану роботи.

Звіт про виконання індивідуального плану.

8

Захист психологічної практики.

2 год.

Диференційований залік.

Звітна документація. Усний звіт про практику.

1. Визначення бази практики

Основою для визначення місця проходження фахової практики є рекомендована кафедрою тематика дипломних робіт.

Фахова практика здійснюється у навчальних установах обласного, місцевого та районного рівня, у соціальних службах для дітей та молоді…

Кожній базі практики відповідає певна програма практики з визначенням мети, завдань практики, встановлення переліку знань, умінь та навичок, якими повинен оволодіти студент.

При наявності в yнiверситетi замовлень на підготовку фахівців базою практики є ті організації, що подавали відповідні замовлення.

У випадку, коли підготовка фахівців здійснюється на замовлення фізичних ociб, бази практики забезпечують ціособи (з урахуванням вcix вимог програми), або вузи за умов, які визначаються умовами договору (контракту) щодо підготовки фахівців.

Направлення студентів на практику здійснюється відповідно до договорів, укладених університетом з установою, і оформлюється наказом по університету.

На час проходження практики студент має двох керівників: від вищого навчального закладу, що призначається наказом по університету, та від організації, який призначається її керівником.

2. Виконання обов'язків студента-практиканта

Напередодні початку практики студент повинен отримати на кафедрі щоденник практики, в якому вказуються: база практики, керівник практики від навчального закладу (установи, організації), керівник практики від університету, завдання та календарний графік проходження практики. Щоденник підписується керівником практики від університету та установи.

Упродовж першого-другого дня практики студент має ознайомитись з функціями відповідного підрозділу, посадовими обов'язками працівників, із виданими дорученнями, при необхідності проконсультуватися з керівниками практики від університету та організації, узагальнити науково-методичні основи виконання завдань на заданій ділянці роботи, при необхідності порадитися і проконсультуватися з керівниками практики від університету та організації.

Починаючи з третього дня стажування, студент має виконувати всю доручену йому роботу відповідно до посадових обов'язків, нести відповідальність за виконану роботу та її наслідки нарівні зі штатними працівниками.

Під час роботи студент повинен закріпити сформовані навички у таких видах діяльності:

 1. моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку дітей та підлітків;

 2. соціально-психологічне дослідження учасників педагогічного процесу;

 3. психологічна профілактика й корекція;

 4. підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

 5. консультативна робота з учнями, вчителями, батьками;

 6. просвітницька та профілактична робота серед населення;

 7. підготовка та проведення лекційних, семінарських, практичних занять з психології у школах та навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Враховуючи специфіку закладу – бази практики – діяльність студента-практиканта повинна бути зосереджена на виконанні наступних завдань:

 1. Здійснити комплексне діагностичне дослідження, яке б складалося з наступних компонентів:

  • оцінка соціальної ситуації розвитку;

  • вивчення інтегративних показників цілісного розвитку особистості дитини («Я-концепція», тривожність, дезадаптація та ін.);

  • дослідження загальних показників соціально-психологічної інтеграції у суспільстві (соціометричний статус, навички взаємодії з іншими, комунікативні вміння та ін.).

 1. На основі проведеної комплексної психологічної діагностики запропонувати поетапне моделювання (програму) психологічної допомоги особистості в соціумі.

Програма повинна включати такі форми роботи:

  • корекційні заняття;

  • консультативні заходи;

  • тренінги;

  • бесіди.

Протягом практики студент зобов’язаний вести щоденник, вказуючи в ньому роботи, які він виконував, та строки їх виконання. Щоденник є звітним документом студента щодо виконання графіку проходження практики. У щоденнику щотижня відмічаються відомості про виконані студентом доручення, про участь студента у заходах організаційного характеру.

Щотижня керівник практики від організації перевіряє щоденник та результати виконання доручень і по закінченні практики складає характеристику-атестацію про результати проходження практики, дотримання трудової дисципліни, здобуті досвід та навички, а також про придатність студента до самостійної роботи.

Якщо студенти направляються на практику невеликими групами, то з їх числа на час проходження практики призначається староста, в обов'язки якого входить:

 1. щоденне ведення табеля перебування студентів на робочих місцях;

 2. щотижневе пред’явлення табеля керівникам практики від кафедри та приймаючої організації;

 3. здійснення систематичного зв'язку групи практикантів з керівниками практики;

 4. інформування керівника практики про непорозуміння, які виникають під час проходження практики.

Після завершення процесу практики студенту необхідно скласти звіт про результати фахової практики. Звіт повинен ґрунтуватись на реальних даних, містити пропозиції щодо удосконалення психологічної, які слід погодити на базі практики. Письмовий звіт з фахової практики у формі пояснювальної записки виконується за стандартами ХНУ.

Протягом тижня після закінчення фахової практики студент-практикант подає керівнику практики від кафедри письмовий звіт про проходження практики, щоденник, завірений підписом керівника практики від організації та її печаткою для здачі диференційованого заліку за результатами проходження фахової практики.

Наявність звіту та щоденника проходження практики є допуском до захисту звіту з фахової практики на кафедрі у встановлений навчальним графіком термін.

Студент, що не виконав вимог до проходження фахової практики, отримав негативний відгук або негативну оцінку при захисті звіту про практику, до підготовки дипломної роботи не допускається.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]