Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фахова практика ППс.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
53.19 Кб
Скачать

3. Дотримання вимог керівника практики від університету

Керівник практики від навчального закладу затверджується на засіданні кафедри. До початку стажування студента в установі керівник практики видає завдання на практику і консультує студента з питань залучення фактичної інформації, необхідної для підготовки дипломної роботи.

В обов'язки керівника фахової практики від університету входить:

– визначення переліку питань індивідуального завдання, які повинні бути засвоєні студентом до початку стажування для його допуску до виконання функцій фахівця-дублера на певній посаді і попередньої перевірки рівня відповідності студента цій посаді;

 • ознайомлення студентів з метою, завданнями, змістом і календарним графіком проходження фахової практики, порядком складання звіту і його захисту;

 • контроль за забезпеченням нормальних умов праці студентів на робочих місцях;

 • щотижневе відвідування студентів на робочих місцях, перевірка дотримання ними вимог програми практики, контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку і дисципліни студентів на підприємстві;

 • зустрічі з керівниками практики від організації (підприємства чи установи) для погодження і вирішення у процесі проходження практики проблем, що виникають;

 • інформування завідувача кафедри про стан організації та відповідності змістовної частини практики освітньо-кваліфікаційним вимогам до підготовки студентів;

 • вжиття заходів для усунення виявлених порушень і недоліків при стажуванні студентів;

 • перевірка матеріалів про проходження практики і прийняття участі у роботі комісії із захисту звітів.

5. Дотримання вимог керівника практики від установи бази практики

Керівником фахової практики від установи призначається керівник відділу або провідний фахівець.

При проходженні практики студент закріплюється за тим підрозділом організації, специфіка діяльності якого відповідає обраній темі дипломної роботи.

Керівник практики від установи знайомить студента з організацією роботи і завданнями підрозділу, функціями співробітників. Він видає конкретні завдання, встановлює термін їх виконання, оцінює результати виконання, творче відношення до роботи, дає поради і рекомендації з питань результативного виконання функцій дублера, перевіряє записи в щоденнику, в необхідних випадках консультує стажера, стежить за формуванням його професійних навиків, контролює додержання трудової дисципліни.

По закінченні терміну стажування він дає характеристику-атестацію з місця проходження практики, в якій мають бути відбиті рівень знань та навичок студента, які ним були здобуті у ролі дублера, його дисциплінованість, відношення до справи, якість і сумлінність виконання ним своїх обов'язків і конкретних доручень, комунікабельність, відносини із співробітниками. Керівник має право клопотатися перед завідуючим кафедри про заохочення студента-практиканта або ставити питання про усунення його від проходження стажування у випадку недобросовісного відношення до виконання своїх обов'язків або порушення трудової дисципліни.

Критерії оцінювання роботи спеціалістів

під час фахової практики

 1. Сформованість громадянської позиції, педагогічної майстерності спеціалістанта, його фахової компетентності, загальної та мовної культури.

 2. Здатність до самостійного пошуку, оптимального вибору традиційних та інноваційних засобів, прийомів, форм і методів навчання, освітніх технологій.

 3. Розвиток педагогічного мислення, здатності до самоаналізу, об’єктивної самооцінки всіх видів професійної діяльності, власної професійної компетентності.

 4. Характер міжособистісних стосунків, які склалися у практиканта зі студентами, здатність до особистісно-орієнтованого спілкування.

 5. Активність, мобільність у процесі виконання завдань практиканта; здатність до професійного саморозвитку.

 6. Дисциплінованість та відповідальність практиканта, правильність і грамотність оформлення звітних матеріалів практики.

Рівень сформованості перерахованих якостей практиканта (середній, вище середнього, високий) і визначатиме оцінку його діяльності під час практики («задовільно», «добре» і «відмінно»).

Оцінювання результатів практики студентів відбувається за ваговими коефіцієнтами, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Участь в установчій конференції

Оцінка діяльності студента-практиканта керівником практики базового закладу

Оцінка результатів практики студента, представлених у звітній документації

Участь у підсумковій конференції

0,1

0,3

0,3

0,3

Кожен вид роботи оцінюється за чотирибальною шкалою. Підсумкова оцінка за практику виставляється як середньозважена з усіх видів робіт. За кожне заняття практики, пропущене без поважних причин, з середньозваженої оцінки вираховується 0,5 балів.

Звітна документація фахової практики

На звітну конференцію з походження фахової психологічної практики студенти повинні представити:

 1. індивідуальний план роботипід час практики (Додаток А).;

 2. щоденник практики, в якому повинні бути щоденні записи з роботи, яка проводилась на базі практики (вимоги до ведення щоденника див. у додатках);

 3. звіт про роботу під час фахової практики (Додаток Б).

 4. загальну характеристику бази практики;

 5. психологічну характеристику двох дітей;

 6. програми тренінгів, поширені конспекти тренінгових занять, аналіз робот у тренінговій групі;

 7. конспекти чотирьох проведених практикантом психопрофілактичних або просвітницьких заходів та їх аналіз;

 8. конспекти бесід, консультацій;

 9. програму психологічної допомоги особистості в соціумі;

 10. характеристику на студента-практиканта, написану адміністрацією бази практики з оцінкою за практику, затверджену печаткою;

 11. стінну газету з проходження практики.

Додаток А

Індивідуальний план роботи спеціалістанта

Індивідуальний план складається спеціалістантом у перший (другий) день практики і подається на затвердження методисту.

А.1. Зразок титульного аркуша індивідуального плану

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник фахової практики

прізвище, ініціали, підпис

«_____» _____________________201_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

спеціаліста Хмельницького національного університету

__________________________________________________________________ прізвище, ім’я, по батькові студента

під час проходження практики в ___________________

назва закладу

у період з ___________ по ___________________

А.2.Рекомендована схема плану роботи

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]