Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Юридичні клініки.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
34.23 Кб
Скачать

План

Вступ

1. Загальні відомості про юридичні клініки

2. Діяльність юридичних клінік в Україні

3. Місце та значення юридичних клінік у системі освіти та суспільства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Сьогодні юридичні клініки існують у всьому світі. Вони виконують часто різні завдання і мають суттєві відмінності та особливості.

Відрізняється і структура юридичних клінік. Одні створюються при вузах і на їх базі, інші працюють відокремлено. Практично більшість юридичних клінік світу діють нині на базі вищих навчальних закладів.

Клініки надають послуги з традиційних правових галузей - сімейного, кримінального права; з нетрадиційних - благодійності, еміграції, оренди, державного житла та пенсійного законодавства.

Клієнтами клінік є люди незаможні, серед них багато жінок та дітей. Як правило, вони не отримують належних послуг з боку правової, політичної та економічної систем. Працюючи у клініках, студенти можуть серйозно впливати на долю клієнтів, які часто потребують правової допомоги з життєво важливих питань. У той же час робота в клініках дозволяє студентам отримати специфічний, а можливо, й унікальний досвід, який вони набувають у рамках навчальної програми.

В Україні перша юридична з'явилася в 1996 році. Це юридична клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Нині в Україні на базі провідних юридичних вузів успішно працюють клініки правової допомоги, де силами студентів старших курсів надається безоплатна кваліфікована допомога малозабезпеченому населенню.

Юридична клініка, як заклад, виникла в результаті переосмислення методики підготовки майбутніх юристів. Практика традиційного навчання на юридичних факультетах засвідчувала, що викладання теорії правових наук, навіть найкращими спеціалістами, не може забезпечити всього комплексу знань і, особливо, навчити студентів застосовувати їх у практичній роботі.

Фінансування юридичних клінік здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1. Загальні відомості про юридичні клініки

Сьогоднi досить складно з'ясувати, яким чином, де i коли з'явився термiн “юридична клiнiка” (синонiм - “правнича клiнiка”). Найвiрогiднiше, вiн вперше з'явився в статтi професора Фроммгольда, що була опублiкована 1881 року в нiмецькому журналi "Deutsche Juristen-Zeitung". Згодом росiйський професор А. Люблiнський у своїй статтi пiд назвою "О юридических клиниках" (журнал Мiнiстерства Юстицiї, сiчень 1901 р.) висловив власне бачення юридичної клiнiки i, зокрема, обґрунтував необхiднiсть створення таких закладiв.

У 20-30-тi роки ХХ столiття термiн “клiнiчна юридична освiта” вживається у США. Його поява визначила новий напрям у сферi юридичної освiти - внесення соцiальних аспектiв до вивчення права. Одним iз перших, хто зацiкавився цим питанням, був Джером Франк, автор статтi пiд риторичною назвою "Чому б не створити клiнiку для юристiв?" (видання "Огляд правових питань", Унiверситет Пенсiльванiї, США, 1933 рiк). У своїй працi Джером Франк провiв певнi аналогiї мiж клiнiчною юридичною та медичною освiтою та запропонував започаткувати принципово новий вид навчання юристiв, запозичивши з медицини iдею використання працюючих клiнiк як основи для пiдготовки молодих спецiалiстiв. 60-тi роки ХХ столiття стали перiодом, коли сприяння приватних фондiв дало суттєвий поштовх до розвитку клiнiчної юридичної освiти.

Серед причин, якi надихнули окремих людей матерiально допомагати юридичним клiнiкам, такi, як надання безоплатної юридичної допомоги малозабезпеченим i розвиток практичних навичок у студентiв.

Протягом наступного десятирiччя (70-тi роки ХХ столiття) клiнiчнi програми стають все бiльш популярними. Американська Асоцiацiя юристiв, вiдповiдальна за здiйснення нагляду за акредитацiєю юридичних навчальних закладiв, пропонує американським школам права розглядати клiнiчну освiту як один iз варiантiв отримання студентами знань та закрiплення їх на практицi.

Згодом клiнiчна освiта отримує широку пiдтримку в iнших країнах свiту - Англiї, Нiмеччинi, Францiї, Росiї, iнших європейських державах.

Термiн “юридична клiнiка” походить вiд англiйського термiну “law clinic”. На перший погляд така назва не зовсiм звична, до того ж в англiйськiй мовi термiн “юридична клiнiка” має трохи iнше значення, нiж у нас в Українi. Проте з часом до такої назви звикли i вирiшили її не змiнювати.

Щодо характеристики самого термiну “клiнiка” (грец. klinice - лiкування), то вiн означає лiкувально-профiлактичний заклад для стацiонарного лiкування хворих та проведення викладацької та науково-дослiдної роботи. Пристосовуючи поняття “клiнiка” до сфери юридичного обслуговування, можна вiднайти чимало схожих рис iз клiнiкою медичною. По-перше, обидва заклади лiкують: перший - вiд фiзичних чи психiчних хвороб, другий - вiд недостатньої правової освiти. По-друге, як у медичних, так i у юридичних клiнiках здiйснюється викладацька та науково-дослiдна дiяльнiсть.

Ще один термiн, який часто використовується паралельно, - “pro bono”, - i з латини перекладається словосполученням “для добра”. Така назва юридичної клiнiки пояснюється спрямованiстю її дiяльностi - надання допомоги, творення добра найменш забезпеченим верствам населення.

Завершуючи коротке дослiдження етимологiї термiну “юридична клiнiка”, слiд зазначити, що така назва влучно та лаконiчно передає суть її дiяльностi - допомагати людям i водночас вчитися самим.

Юридична клiнiка як заклад виникла в результатi переосмислення методики пiдготовки майбутнiх юристiв. Практика традицiйного навчання на юридичних факультетах свiдчила, що викладання теорiї правових наук навiть найкращими спецiалiстами не може забезпечити всього комплексу знань i, особливо, навчити студентiв застосовувати цi знання в практичнiй роботi. Як наслiдок - брак уваги з боку потенцiйних роботодавцiв.

Питання спiввiдношення теорiї та практики в системi навчання є дiйсно складним, але за появи юридичних клiнiк його вирiшення вийшло на якiсно новий рiвень... “Вектор обучения .., как правило, направлен от теории к практике, и потому студент вынужден сначала изучать теоретические постулаты и только потом осознавать, для чего они нужны и где могут применяться. Если же перед человеком поставить хотя бы простую, но жизненную ситуацию и предложить ему ее решить, то он сам поймет, каких знаний ему для этого не хватает. Как следствие, процесс обучения будет сначала двигаться от практики к теории, а потом наоборот, но уже на качественно другом уровне.”

Юридичнi клiнiки iснують у всьому свiтi, виконують часто рiзнi завдання i мають суттєвi вiдмiнностi та особливостi.

Юридичнi клiнiки, залежно вiд методiв роботи з клiєнтами, подiляються на тих, якi:

працюють з клiєнтами безпосередньою;

не працюють з клiєнтами безпосередньо. Дiяльнiсть клiнiки, яка не працює з клiєнтами безпосередньо, в рамках програми Street Law спрямована в першу чергу на правову освiту широких мас населення.

За спецiалiзацiєю юридичнi клiнiки подiляються на:

- спецiалiзованi юридичнi клiнiки;

- неспецiалiзованi юридичнi клiнiки.

За вiдсутностi будь-якої спецiалiзацiї робота клiнiки проводиться у всiх напрямках правової допомоги. Спецiалiзованi ж клiнiки займаються розглядом i вивченням певних категорiй справ. Спецiалiзацiя може проводитись як у межах однiєї юридичної клiнiки, так i на рiвнi кiлькох клiнiк, якi об'єднують свої зусилля.

Крiм того, вiдрiзняють юридичнi клiнiки, якi створенi при вузi i на його базi, та такi, якi працюють вiдокремлено. Практично бiльшiсть юридичних клiнiк свiту дiють сьогоднi на базi вищих навчальних закладів.