Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вказівки до оформ.дипл.,курс.робіт.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
2.3 Mб
Скачать

1 Вимоги до структури дипломної (курсової) роботи

1.1 Загальні вимоги

При оформленні роботи матеріал необхідно розташовувати в такій послідовності: титульний лист, завдання на роботу, реферат, RESUME, зміст, вступ, огляд стану предмета дослідження з постановкою задачі, теоретична частина, експериментальна частина, практична реалізація результатів дослідження, заключна частина, список використаних джерел, додатки. Великі за обсягом розділи необхідно поділяти на підрозділи, пункти і підпункти.

1.2 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової (дипломної) роботи і заповнюється відповідно до наведених зразків (Додаток А). Назва дипломної роботи повинна точно співпадати із назвою у наказі ректора на дипломування. На титульному аркуші обов'язково повинні бути підписи виконавця, керівника, рецензента та завідуючого кафедрою із зазначенням дати підписання. У випадках, коли дипломна робота є частиною комплексної роботи, то під спільною назвою пишуть назву її складової частини.

1.3 Завдання на роботу

Завдання на дипломну роботу визначає її зміст, складається керівником на типовому бланку, підписується виконавцем, керівником і затверджується завідувачем кафедри. У завданні вказують тему дипломної роботи, вихідні дані, наводять перелік питань, які необхідно висвітлити у роботі, орієнтовний перелік графічного матеріалу, календарний план виконання роботи з указуванням дати, коли необхідно здати виконану дипломну роботу на кафедру.

Завдання на курсову роботу повинно містити номер варіанту курсового завдання (якщо це передбачається), вихідні дані, перелік питань, які необхідно висвітлити у роботі.

1.4 Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з роботою. Реферат розташовується на третій сторінці і має таку структуру: відомості про обсяг дипломної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; текстову частину; перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати наведену в роботі інформацію, як правило, у такій послідовності: об'єкт дослідження або розроблення; мета роботи; методи дослідження та апаратура, отримані результати та їх новизна; основні конструктивні, технологічні і експлуатаційні характеристики та показники; рекомендації щодо використання результатів роботи; галузь застосування; значущість роботи та висновки.

Реферат повинен мати обсяг не більший, як 500 слів; ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, вміщуються після тексту реферату. У переліку ключових слів міститься від 5 до 15 слів, написаних великими літерами в називному відміннику, в рядок через коми.

Форма та приклад складення реферату наведено в додатку Б.

1.5 RESUME

Резюме виконується однією з романо-германських мов. Форма та приклад складення RESUME наведено в додатку В.

1.6 Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

Зміст вміщує назву всіх розділів та підрозділів (починаючи зі вступу), пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) з позначенням номера сторінки, на якій починає викладатися матеріал розділу (підрозділу). Назву розділів та підрозділів пишуть малими літерами, з великої першої літери.

Зміст цих вказівок може слугувати прикладом для оформлення змісту роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.