Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП_технологічна практика_нов.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
121.34 Кб
Скачать

3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

Розглянуто та схвалено затверджено:

на засіданні циклової заступник директора

комісії з менеджменту і туризму Маріупольського коледжу

голова ЦК з виробничої роботи

Л.В. Ходзицька

протокол № 4 від 9.11.2010 р. . ______ 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Складена з єдиною наскрізною програмою практики

зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»

відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки

молодших спеціалістів

Розробив викладач В.А. Георгієв

2010.

УДК 65.014.1

Технологічна практика: Робоча програма та індивідуальні завдання до самостійної роботи для студентів спеціальності: 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» Маріупольського коледжу ПДТУ / Укладач Георгієв В.А. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2010.

Робоча програма та завдання розглянуто та рекомендовано до видання на методичної раді Маріупольського коледжу ПДТУ

9 листопада 2010 р., протокол № 4.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ

2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ

3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИЦІ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Передмова

Цілі та нормативний зміст виробничої практики визначено освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті».

Головна мета практики – практичне оволодіння системою спеціальних знань та умінь вирішувати типові професійні завдання при здійсненні таких виробничих функцій:

 • організація підприємницької діяльності (складати стратегічний план, бізнес-план) для транспортного підприємства та складського господарства, що створюються;

 • створення та впроваджувати системи мотивації праці з урахуванням чинно нормативно-правової бази і специфіки транспортного підприємства та складського господарства;

 • оцінка ефективності вибраної технології;

 • контроль стану забезпечення підрозділу підприємства необхідними матеріальними ресурсами, транспортом та їх ефективним використанням;

 • забезпечення контролю за умовами та термінами зберігання матеріальних цінностей;

 • забезпечення своєчасного ведення первинної документації підрозділу підприємства з використанням комп’ютерної техніки. Виконання аналіз використання інформаційних технологій в управлінні підприємством;

 • оперативний контроль забезпечення підрозділу підприємства матеріальними ресурсами згідно з вимогами технологічного процесу;

 • проведення економічного аналізу ефективності діяльності підрозділу підприємства;

 • внесення пропозиції щодо корегування переліку послуг з урахуванням кон’юнктури ринку.

Маріупольський коледж ПДТУ заздалегідь визначає бази практики: куди й розподіляють студентів, враховуючи тематику їхніх курсових робіт.

Наказом Ректора здійснюється скерування студентів на бази практики і призначення керівників практики від коледжу для кожного студента. На місцях практики призначаються керівники практики від організацій (підприємств).

Студенти несуть особисто цілковиту відповідальність за неявку на практику. Студенти, які не з’явились на практику з поважних причин, проходять її в інші терміни, інакше – можуть бути відраховані з ВНЗ за невиконання навчального плану.

Студентів припроваджує на практику керівник практики від Маріупольського коледжу ПДТУ та скеровує керівникові практики від організації.

На місці практики студентів передусім знайомлять із регламентом роботи організації, правилами внутрішнього розпорядку та службового етикету. Вони в обов’язковому порядку проходять інструктажі з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки (вступний і на кожному робочому місці практики).

Практиканти повинні суворо дотримуватись регламенту роботи організації, не допускати порушень трудової дисципліни.

Проходження практики регламентовано календарним графіком проходження практики, який складено відповідно до завдань практики керівниками практики від ВНЗ та організації спільно з практикантом.

Тривалість щоденної практики – 6 годин.

Крім виконання безпосередніх завдань практики, студенти можуть залучатись до виконання окремих завдань підрозділу за місцем проходження практики.

Щоденник практики містить основні відомості, що стосуються практики:

1) календарний графік проходження практики;

2) відгук про роботу студента на практиці;

3) висновок керівника практики тощо.

Розпорядження про скерування студента на практику, підписане і скріплене печаткою, є посвідченням про відрядження студента на практику на зазначений термін.

Календарний графік проходження практики складають відповідно до завдань практики керівники практики від Маріупольського коледжу ПДТУ та організації спільно з практикантом у перший день проходження практики.

Відгук про роботу студента на практиці заповнює керівник практики від організації.

У відгуку відображають:

 • місце практики, посаду, яку працював студент;

 • виявлені теоретичні знання, уміння та практичні навички;

 • володіння комп’ютерними технологіями;

 • нові знання, уміння та навички, які здобув за час практики;

 • завдання, які виконав студент;

 • виявлені особисті якості студента;

 • пропозиції про оцінку за практику.

Керівник практики підписує відгук і скріплює його печаткою організації.

Висновок керівника практики від Маріупольського коледжу ПДТУ з заліковою оцінкою за практику заповнюється після захисту практики.

Загальне керівництво та контроль за ходом практики здійснюють керівник практики від Маріупольського коледжу ПДТУ. Він у тижневий термін подають директору Маріупольського коледжу ПДТУ інформацію про наявні відхилення у ході практики (неявку студентів на базу практики, відмову організації у прийнятті студентів на практику, дисциплінарні порушення тощо) та приймає оперативні заходи з їхнього усунення.

Безпосередній контроль за проходженням практики здійснює керівник практики від Маріупольського коледжу ПДТУ. Керівник практики підтримує постійний зв’язок з організацією та здійснює контроль за проходженням практики шляхом періодичних виїздів на базу практики.

Індивідуальні завдання для практикантів мають конкретне формулювання відповідно до специфіки бази практики і її зацікавленості в проведенні досліджень та виконання робіт певного напряму.

Виконання практики завершується підготовкою та захистом звіту про практику. Матеріали до звіту готують щоденно, а його безпосереднє оформлення здійснюють протягом останнього тижня практики.

Типова структура звіту:

1) титульна сторінка;

2) загальна інформація про організацію (підприємство) – базу проходження практики;

3) інформація про функції, структуру та організацію роботи підрозділу, де безпосередньо відбувалася практика;

4) опис виконання плану технологічної практики згідно з календарним планом;

5) формулювання індивідуального завдання, його виконання та отримані результати;

6) виконання додаткових завдань при проходженні технологічної практики;

7) загальні висновки, особисті враження від практики;

8) список використаної літератури;

9) додатки.

Зшитий або скріплений скобами звіт і щоденник про практику (з відгуком керівника практики від організації) протягом 3-х днів після завершення практики здають керівникові практики від Маріупольського коледжу ПДТУ.

Підведення підсумків практики здійснюють шляхом індивідуального захисту практики кожним студентом. Під час захисту студент розповідає комісії про проходження практики, формулює завдання практики та пояснює їхнє виконання; інтерпретує отримані результати, відстоює обрану ним методику виконання завдань технологічної практики.

За результатами захисту виставляють диференційовану оцінку, яку заносять у залікову книжку.

Критерії оцінювання такі: вичерпність та правильність виконання завдань практики, якість оформлення звіту, переконливість відповідей студента під час захисту, відгук керівника практики від організації.

Технологічна практика – логічне завершення навчання студентів спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.