Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovi ochoroni praci.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
1.07 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум

МОДУЛЬНИЙ КУРС

предмета «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

для студентів спеціальностей:

5.04010304 «Розвідування нафтових і газових родовищ»,

5.05030106 «Буріння свердловин»

5.090312 «Експлуатація нафтових і газових свердловин»

5.05030403 «Експлуатація газо нафтопроводів і газо нафтосховищ»

Укладач Герасименко В. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні МЦК бурових дисциплін

Протокол № ___ від “___”_________2009 року

Голова МЦК ____________Ю. Я. Бяльський

м. Полтава

2009 р.

П Е Р Е Д М О В А .

Предмет «Основи охорони праці» - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Даною методичною розробкою передбачається розбивка курсу «Основи охорони праці» на 4 самостійних модулі:

  1. Правові та організаційні питання охорони праці;

  2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

  3. Основи техніки безпеки;

  4. Пожежна безпека.

Кожен модуль забезпечений програмним матеріалом з розбивкою годин за темами, лекційними матеріалами з кожної теми, контрольними питаннями для проміжного та підсумкового контролю знань.

Даний модульний курс розроблений для спеціальностей 5.05030106 «Буріння свердловин» та 5.04010304 «Розвідування нафтових і газових родовищ».

Згідно з навчальними планами вивчення предмета завершується здачею іспита. При цьому до іспита допускаються тільки ті студенти, які мають позитивні оцінки за підсумками вивчення усіх модулів.

Міністерство освіти і науки україни полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор технікуму

____________В. Д. Лук’янець

“___”___________2009 року

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Програма підготовки молодших спеціалістів

за спеціальностями:

5.04010304 «Розвідування нафтових і газових родовищ»

і

5.05030106 «Буріння свердловин»

Склав викладач Герасименко В. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні МЦК бурових дисциплін

Протокол № ___ від “___”_________2009 року

Голова МЦК ____________Ю. Я. Бяльський

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми

усього

лекцій

семін.

зан.

контр.

роб.

сам.

вивч.

Модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці.

34

16

4

14

Вступ.

2

2

Тема 1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

4

2

2

Тема 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

6

2

4

Тема 1.3. Навчання з питань охорони праці.

6

4

2

Семінарське заняття

2

2

Тема 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

4

2

2

Тема 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

6

4

2

Тема 1.6.Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

2

2

Залікове заняття з модуля 1

2

2

Модуль 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

28

12

4

12

Тема 2.1. Загальні положення

4

2

2

Тема 2.2. Повітря робочої зони

4

2

2

Тема 2.3. Вентиляція виробничих приміщень

2

2

Тема 2.4. Освітлення виробничих приміщень

2

2

Тема 2.5. Вібрація

2

2

Семінарське заняття

2

2

Тема 2.6. Шум, ультразвук та інфразвук

2

2

Тема 2.7. Іонізуючі випромінювання

2

2

Тема 2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

2

2

Тема 2.9. Випромінювання оптичного діапазону

2

2

Тема 2.10. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

2

2

Залікове заняття з модуля 2

2

2

Модуль 3. Основи техніки безпеки

24

12

2

10

Тема 3.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів

2

2

Тема 3.2. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

6

4

2

Тема 3.3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті

4

2

2

Тема 3.4. Електробезпека

10

6

4

Залікове заняття з модуля 3

2

2

Модуль 4. Пожежна безпека.

22

12

2

2

8

Тема 4.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки

2

2

Тема 4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин

4

2

2

Тема4.3.Пожежовибухонебезпечність об’єкта

2

2

Тема 4.4.Система попередження пожеж

2

2

Тема 4.5. Система пожежного захисту

8

4

4

Тема 4.6. Система організаційно-технічних заходів

2

2

Залікове заняття з модуля 4

2

2

Всього за програмою: 108 52 12 44

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]