Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Os_ekonom_teoriyi_Kurs_lektsiy_1-17.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
898.56 Кб
Скачать

Курс лекцій з дисципліни

Основи економічної теорії”

Викладач:

к.е.н. доцент

Машика Ю.В.

м. Ужгород – 2013-2014 н.р.

Зміст

Вступ.

Модуль 1. Загальні основи економічної теорії.

Тема 1. Предмет і основні етапи розвитку економічної теорії.

1. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії.

2. Предмет економічної теорії.

3. Функції економічної теорії. Економічна теорія та економічна політика.

4. Методи дослідження економічних процесів і явищ.

Тема 2. Суспільне виробництво: суть, структура, фактори і результати.

1. Потреби як рушійний мотив економічної діяльності.

2. Закон зростання потреб. Зміна структури потреб у сучасних умовах.

3. Виробництво – матеріальна основа задоволення потреб.

4. Виробництво, ресурси і їх структура. Фактори виробництва.

5. Продукт як результат виробництва. Властивості продукту і стадії його руху.

6. Ефективність виробництва. Суть та показники.

7. Поділ праці. Суть, рівні і значення.

Тема 3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем.

1. Продуктивні сили суспільства. Показики розвитку продуктивних сил.

2. Роль науково-технічного прогресу в розвитку продуктивних сил.

3. Виробничі відносини. Їх суть, система і структура.

4. Економічна система суспільства, суть і структура. Типи економічних систем.

Тема 4. Власність у системі економічних відносин.

1. Економічний зміст власності. Об'єкти і суб'єкти власності.

2. Основні форми власності.

3. Нові й новітні тенденції в розвитку відносин власності. Розвиток відносин власності в Україні.

Тема 5. Товарне виробництво. Гроші.

1. Товарне виробництво. Умови виникнення, розвиток і форми.

2. Товар і його властивості. Величина вартості товару. Теорії вартості.

3. Виникнення, суть і функції грошей.

4. Еволюція грошей. Товарні, металеві, паперові та банківські гроші.

5. Грошова система. Конвертованість грошей.

6. Грошовий обіг та його закони. Грошова реформа в Україні.

Модуль 2. Основи мікроекономіки.

Тема 6. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво.

1. Підприємство – первинна ланка економіки.

2. Класифікація підприємств. Малий бізнес у системі ринкової економіки.

3. Функції підприємства. Організація процесу виробництва.

4. Підприємництво. Суть та види підприємницької діяльності.

5. Форми організації підприємницької діяльності.

6. Умови підприємницької діяльності.

7. Місце домогосподарства в економічній системі суспільства.

Тема 7. Заробітна плата.

1. Суть заробітної плати. Фактори, що визначають ставку заробітної плати.

2. Номінальна і реальна заробітна плата. Основні форми заробітної плати.

Тема 8. Фонди підприємств.

1. Фонди підприємств як економічна категорія. Структура фондів.

2. Основні виробничі фонди. Економічна сутність, зношування, амортизація.

3. Оборотні виробничі фонди. Суть і структура. Кругооборот і оборот фондів.

Тема 9. Витрати виробництва. Валовий продукт, доход і прибуток.

1. Витрати виробництва, їх суть та види.

2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі.

3. Основні фактори зниження витрат виробництва.

4. Валовий продукт, доход і прибуток.

Тема 10. Кредитна система. Банки.

1. Об’єктивна необхідність, суть і функції кредиту.

2. Форми кредиту. Внутрішній державний борг. Кредитна система.

3. Банки. Види банків. Банківська система України.

Тема 11. Акціонерне товариство й акціонерний капітал.

1. Акціонерне товариство. Види акціонерних товариств.

2. Акції, їх соціально-економічна суть і значення.

3. Курс акцій. Дивіденди і їх значення.

Модуль 3. Основи макроекономіки.

Тема 12. Суть ринку. Ринковий механізм регулювання економічних відносин.

1. Суть ринку. Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти.

2. Основні умови формування ринку і принципи його функціонування.

3. Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають.

4. Взаємозв’язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин.

5. Функції ринку. Види ринків.

Тема 13. Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Ринкова ціна.

1. Суть конкуренції. Конкуренція і ринок. Позитивні і негативні наслідки конкуренції.

2. Конкуренція і монополія. Суть монополізму. Типи монополізму.

3. Види конкуренції.

5. Суть ціни. Фактори, що її визначають.

6. Інфраструктура ринку. Суть і функції.

Тема 14. Інфляція. Зайнятість населення і безробіття.

1. Інфляція, її суть, види і форми.

2. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політика.

3. Безробіття. Суть, основні типи і форми.

4. Шляхи підвищення рівня зайнятості й захисту безробітних.

Тема 15. Державне регулювання ринкових відносин.

1. Негативні наслідки ринкового саморегулювання і необхідність державного втручання в економіку.

2. Суть, цілі і засоби державного регулювання економіки.

3. Планування і програмування в ринковій економіці.

4. Антимонопольна політика держави.

Тема 16.Основні макроекономічні показники. Система національних рахунків.

1. Суспільне відтворення. Суть і основні риси.

2. Валовий національний продукт і його обчислення.

3. Система національних рахунків.

4. Методи обчислення ВВП за витратами і за доходами.

5. Вплив цін на ВВП. Номінальний і реальний ВВП.

Тема 17. Розподіл національного доходу і споживання.

1. Розподільчі відносини і формування доходів населення.

2. Диференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. Бідність.

3. Доходи і споживання. Прожитковий мінімум.

4. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Регулювання доходів державою.

5. Соціальний захист населення в умовах переходу України до ринку.

Література

Вступ

В дисципліні „Основи економічної теорії” розглядаються такі загальні проблеми економічної теорії як виробництво, економічна система, власність, товарне виробництво, гроші; основні мікроекономічні проблеми – підприємство, підприємництво, заробітна плата, фонди підприємств, витрати виробництва та кредитна система. Значне місце відведено також макроекономічним проблемам – ринковим відносинам, конкуренції і монополії, відтворенню та економічному зростанню.

Мета полягає в тому, щоб доступно викласти основні положення цієї науки і допомогти студентам у їх засвоєнні, сприяти виробленню вміння аналізувати економічну політику і економічну діяльність, вибору певного місця для своєї діяльності в складному процесі економічного життя

Використання даного матеріалуповинно сприяти формуванню економічного мислення, яке відповідає сучасним вимогам соціально-економічного життя в нашій країні, дасть змогу з сучасних світоглядних позицій усвідомлювати та аналізувати існуючі ситуації складного економічного життя, знаходити своє місце у практичній діяльності; допоможе студентам зрозуміти, як функціонує економічна система, в якій ми живемо, і знаходити правильні шляхи розв'язання економічних проблем.

У ході роботи над підготовкою даного курсу лекційбуло використано підручники та навчальні посібники, зокрема "Экономическая теория" А.І.Бутука, "Основи економічної теорії" А.С.Гальчинського, П.С.Єщенка, Ю.І.Палкіна, "Экономическая теория" А.А.Задої, Ю.Є.Петруні, "Основи економічної теорії: політекономічний аспект" за ред. Г.Н.Климка і В.П.Нестеренка, зарубіжних авторів К.Р.Макконнела і С.Л.Брю "Экономикс", П.Самуельсона "Економіка". У праці використано основні теоретичні положення, графіки, схеми, таблиці з навчальних посібників вказаних авторів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]