Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори соціологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
211.46 Кб
Скачать

1.Виникнення соціології як науки. О.Конт про соціологію як науку Соціологія – (соціо-суспільство, логос-вчення)- наука про суспільство. Довгий час соціологія розвивалася як частина філософії. Виокремлення соціології відбувається у 2 пол ХІХ ст.

Причини виникнення соціології як науки:

1.Вплив ідей Реформації

2.Ек розвиток, промислова революція.

3.Субєктивні причини (розвиток науки)

Виникнення соціології повязане з іменем франц філософа Огюста Конта. Саме він вперше обгрунтував потребу виникнення науки про суспільство. Він склав ієрархію наук:

1.Соціологія (найсколадніша)

2.Біологія

3.Хімія

4.Фізика

5.Астрономія

6.Математика (найлегша)

Майбутня наука про суспільство мала використовувати методи фізики: спостереження та експеримент. Суспільство Конт пропонував вивчати як соц статику – все те, що робить суспільство цілісним і сприяє його тривалому існуванню, і як соц динаміку – процеси, які призводять до змін у суспільстві (все те, що є змінним у с-ві).

Конт вважав, що суспільство у своєму розвитку пройшло 3 стадії:

1.Релігійна- з найд часів по 14 ст (приблизно)- характеризувалася впливом релігії на життя суспільства.

2.Метафізична – 14-19 ст. В цей час, на думку Конта, с-во звільняється від надмірної релігійності. Роль і значення релігії поступово падає, розвивається критичне мислення і науки.

3.Наукова – с-во має розвиватися згідно законів науки.

Конт вважав, що за допомогою наукових методів можна вивчити с-во. Такий підхід отримав назву позитивістського.

2.Предмет, метод, специфіка соціології як науки

Соціологія – це наука про с-во, його структуру та взаємозвязки.

Соціологія-це наука про соц групи та взаємовідносини між ними.

Соціологія-це наука про відносини у постіндустріальному с-ві (Е.Гіденс)

Соціологія-це наука про соц інститути та соц відносини.

Соціологія як наука вивчає:

1.Соц інститути

2.Соц відносини

3.Соц групи

4.Соц структура с-ва

5.Шлюбно-сімейні відносини

6.Девіантна поведінка

Методи соціології поділяються на такі групи:

1.Загальнофілософські методи: аналіз, синтез, узагальнення і т д.

2.Історико-соціологічні: проблемно-хронологічні, статистичні і т д

3.Соціологічні: експеримент, спостередження, опитування, контент-аналіз

3.Структура та функції соціологічної системи знань

Соціологія має таку структуру (рівні):

1.Загальні соціологічні теорії – спрямовані на те, щоб пояснити принципи і тенденції розвитку с-ва (марксистська теорія)

2.Теорії середнього рівня-зосереджуються на дослідженні соц грцп, соц інститутів

3.Мікросоціологічні теорії

Функції соціології:

1.Методологічна-створення і розробка методології для подальшого використання

2.Пізнавальна – дозволяє розширити кругозір, дізнатися щось нове про суспільство

3.Освітня

4.Прогностична-прогнозування розвитку с-ва.

4.Розвиток соціологічної науки та освіти в Україні

В Україні соціологія починає розвиватися на поч ХХ ст. У 1919 р при Київському університеті було створено факультет соціології. На перших етапах радянська влада всіляко сприяла розвитку соціології, яка зближувалася із марксизмом і слугувала для обгрунтування невідворотності комуністичних революцій у світі.

Проте у 1923 р Сталін забороняє соціологію. З того часу в Радянському Союзі соціологія розглядалася виключно як буржуазна лженаука.

Відродження соціології у Радянському Союзі розпочинається у 60-х рр ХХ ст. 1962 р в Петербурзі було створено кафедру соціологічних досліджень, яка вивчала умови життя переселенців у Казахстані.

1969 р на ? основі було створено інститут соціології, а ? 1970 р Академія Наук СРСР визнала соціологію окремою наукою.

Починаючи з 1991 р кафедри соціології виникають у Львівському, Одеському, Харківському та Київському університеті. У 1993 р Міністерство освітиУкраїни надало соціології статус базової навчальної дисципліни. Соціологія стає обовязковою навчальною дисципліною для викладання у ВНЗ.

Найбільш поширеними соц службами в Україні є:

-???

-Київський міжнародний інститут соціології

-???

5.Основні етапи розвитку соціології

Виділяють 3 основні етапи розвитку соціології як науки:

1.Протосоціологічний-від Стародавніх часів до сер 19 ст. На цьому етапі вченими філософами розробляються певні ідеї та теорії побудови суспільства та характеристики суспільної поведінки. Мислителі, які були характерними для даного етапу: Конфуцій, Арістотель, Платон, Аврелій Августин, Ф.Аквінський, Ж-Ж руссо, Ш.Монтескє, Дж.Локк, Т.Гоббс, І.Кант, Г.Гегель, Оуен, Сен-Сімон, Фур’є. Ці мислителі стали авторами деяких ключових понять, які в подальшому використовувались у соціологічній науці: с-во, соц реальність, природний стан, соц рух, соц прогрес і соц регрес. Платон є автором теорії подудови ідеальної держави, а, відповідно, і подудови ідеального с-ва. Арістотель розкриває механізм формування с-ва і вводить поняття політичної людини. Локк, Гоббс і Руссо є авторами концепції суспільного договору. Гегель є автором ідеї громадянського с-в. Кант розробляє ідею соц-правової держави.

2.Академічний – сер19ст-поч 20 ст.для академічного етапу характерними була діяльність О.Конта, Спенсера, Маркса, Дюркгейма. Саме на цьому етапі нову науку про с-во починають називати «соціологія». Також було сформовано предмет, закони та функції соціології. На академічному етапі відбувається формування таких соціологічних теорій як: соц система, соц статика, соц динаміка, індустріальне с-во, соц революція.

3.Новітній-поч 20 ст по сьогодні. Для новітнього етапу характерною є діяльніть таких вчених: Вебер, Сорокін, Парсонс, Мертон, Мід, Гіденс, Хабермас. На новітньому періоді розвитку соціології відбувається становлення галузевих соціологічних теорій: соціологія міста, с-я культури, с-я політики, с-я конфлікту. У цей період відбувається розвиток прикладної соціології (організація та методика пролведення соціологічних досліджень).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.