Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
145.78 Кб
Скачать

1)Економічна сутність, мета, завдання і функції фінансового менеджменту

Ефективне управління фінансами підприємства вимагає організації системи, яка реалізує набір нетрадиційних шляхів вирішення виникаючих проблем та забезпечує його платоспроможність, високий рівень рентабельності та фінансову стабільність.

За визначенням Бланка І.О. управління фінансами підприємств являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства й організацією обороту його коштів.

Деякою мірою схожим, але дещо розширеним є підхід Воробйова Ю.М., який визначає фінансовий менеджмент як економічну категорію, що характеризує систему принципів, методів і прийомів управління фінансами суб’єкта господарювання, яка спрямована на забезпечення ефективності формування певного рівня доходів власників у формі підприємницького прибутку, дивіденду чи відсотка, а також виконання зобов’язань перед персоналом, контрагентами і державою.

Поддєрьогін А.М. трактує фінансовий менеджмент як процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів.

Основна мета фінансового менеджменту – створення необхідних фінансових передумов для виживання і розвитку підприємства у конкурентній боротьбі, формування фінансових результатів, які дозволяють максимізувати доходи власників на вкладений капітал, виконувати зобов’язання перед персоналом, контрагентами і державою.

У процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент направлений на вирішення таких основних завдань:

1. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку підприємства в майбутньому періоді.

2. Забезпечення найбільш ефективного розподілу та використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства.

3. Оптимізація грошового обігу

4. Забезпечення максимізації прибутку підприємства при передбаченому рівні фінансового ризику.

5. Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при передбаченому рівні прибутку

6. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку.

7. Забезпечення можливостей швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності

Функції фінансового менеджменту як управлінської системи:

1.Розробка фінансової стратегії підприємства.

2.Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльності підприємства.

3.Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.

4.Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства.

5.Здійснення планування фінансової діяльності підприємства по основних її напрямках.

6.Розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в області фінансової діяльності.

Функції фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством:

1.Управління активами- виявлення реальної потреби в окремих видах активів виходячи з обсягів операційної діяльності, що передбачаються, підприємства і визначення їх суми в цілому, оптимізація складу активів з позицій ефективності комплексного їхнього використання

2.Управління капіталом- визначається загальна потреба в капіталі для фінансування формованих активів підприємства; оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найбільш ефективного його використання; розробляється система заходів щодо рефінансування капіталу в найбільш ефективні види активів.

3. Управління інвестиціями.-формування найважливіших напрямків інвестиційної діяльності підприємства; оцінка інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і фінансових інструментів і добір найбільш ефективних з них; формування реальних інвестиційних програм і портфеля фінансових інвестицій; вибір найбільш ефективних форм фінансування інвестицій.

4.Управління грошовими потоками - формування вхідних і вихідних потоків, їх синхронізація і в часі,ефективне використання залишку тимчасово вільних грошових активів.

  1. Управління фінансовими ризиками. – встановлюєтся здійснення оцінки ризиків і фінансових втрат; формується система заходів щодо профілактики і мінімізації окремих фінансових ризиків, а також їхньому страхуванню.

  2. Антикризове фінансове управління при загрозі банкрутства-. постійний моніторинг,діагностика банкрутства,розробка механізмів

3)Суб’єкти і об’єкти фінансового менеджменту та їх характеристика

Об'єктом фінансового менеджменту є фінансові відносини, які складаються в результаті господарської взаємодії підприємства з внутрішніми та зовнішнім економічним середовищем.

Користувачі фінансової інформації, які безпосередньо, чи опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства та його результатах, виступають у якості суб'єкта фінансового менеджменту.

Як суб'єкт управління фінансовий менеджмент підприємства включає:

  • органи державного управління;

  • фінансові і податкові органи;

  • власника;

  • апарат управління підприємством.

4)Механізм фінансового менеджменту та його складові

фінансовий механізм-сукупність основних елементів впливу на процес ,розробку у сфері фінансової діяльності підприємства. Він включає:

А)Система регулювання фінансової діяльності включає:

- Державне нормативно-правове регулювання;

- Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства;

- Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства

Б) Система зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємств включає:

- Державне та інші зовнішні форми фінансування підприємства

- Кредитування підприємства

- Лізинг (оренда).

- Страхування.

- Інші форми зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства

В) Система фінансових важелів включає наступні основні форми впливу на процес прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності:

- ціну;

- відсоток;

- прибуток;

- амортизаційні відрахування;

- чистий грошовий потік;

- дивіденди;

- пені, штрафи, неустойки;

- інші економічні важелі.

Г).Система фінансових методів складається з наступних основних способів та прийомів, за допомогою яких обґрунтовуються й контролюються конкретні управлінські рішення у різних сферах фінансової діяльності підприємства:

- метод техніко-економічних розрахунків;

- балансовий метод;

- економіко-статистичні методи;

- методи диверсифікації;

- методи амортизації активів;

- методи хеджування;

- інші фінансові методи.

Д) Система фінансових інструментів контрактних зобов'язань, що забезпечують механізм реалізації окремих управлінських рішень підприємства та закріплюють його фінансові відносини з іншими економічними об'єктами:

- платіжні інструменти (платіжні доручення, чеки, акредитиви та ін.);

- кредитні інструменти (договори про кредитування, векселі та ін.);

- депозитні інструменти (депозитні договори, депозитні сертифікати)

- інструменти інвестування (акції, інвестиційні сертифікати та ін.);

- інструменти страхування (страховий договір, страховий поліс та ін.);

- інші види фінансових інструментів.