Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 8 Інструментарій контролінгу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
105.98 Кб
Скачать

2. Система нормативного калькулювання

Система нормативного калькулюванняормування) відіграє важливу роль в системі підприємництва в питаннях раціонального використання матеріально-сировинних, трудових і фінансових ресурсів.

Під нормою розуміють макси­мально допустиму величину абсолютних витрат матеріаль­них цінностей на виготовлення одиниці продукції, робіт чи послуг.

Нормативи характеризують ступінь використання засобів праці, предметів праці, їх витрачання на одиницю площі, маси, обсягу тощо.

Норми і нормативи забезпечують необхідною інформацією процес планування, визначення витрат на одиницю продукції, обсягу закупівлі матеріальних ресурсів, чисельності працюючих, фонду оплати праці тощо.

Нормування здійснюється:

  • виробничими службами - виз­начають перелік мате­ріалів, що застосову­ються, їх кількість, якість, норми витрат

  • фінансовими службами - визначають максималь­ний розмір коштів, що необхідні для прид­бання матеріальних ресурсів, встановлюють нормативи засобів по кожній групі мате­ріальних цінностей, визначають величини нормованих оборотних засобів

  • відділом матеріально-технічного постачання

Норми та нормативи розробляються по таких основних видах:

  • норми витрат живої праці (чисельності працюючих, оплати праці і т.д.);

  • норми витрат предметів праці (сировини, матеріалів, пального, енергії);

  • нормативи використання засобів праці (потужностей, машин, обладнання);

  • норми і нормативи функціонування організації, виробництва (тривалість виробничого циклу, обсяг незавершеного виробництва тощо).

3. Сутність бюджетування, види бюджетів

Оперативний контролінг необхідний підприємству для планування та контролю за фактичним надходженням коштів на поточний рахунок, витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану.

Бюджетування – це стандартизований процес щодо самостійно розроблених підприємством загальновизнаних вимог і процедур. До яких відносяться:

1. розроблення бюджетів за всіма підрозділами, що сприяє поліпшенню координації дій усередині підприємства;

2. забезпечення єдиного процесу щодо підготовки, аналізу і затвердження бюджетів; 

3. дотримання зкоординованої діяльності між підрозділами підприємства при розробленні бюджетів;

4. структурованість бюджетів;

5. обґрунтованість показників бюджетів на основі досягнутих результатів, тенденцій, економічних чинників та заданих темпів розвитку підприємства;

6. відкритість бюджетів до змін (надання менеджерам прав коригування показників бюджету, виявлення та розв’язання потенційних проблем з метою постійного відслідковування змін в обсягах виробництва і продажу);

7. участь у бюджетуванні менеджерів підрозділів, що відповідають за виконання бюджету.

Бюджет (кошторис)

  • це фінансовий документ, створений для виконання визначених дій,

  • це прогноз майбутніх фінансових операцій, грошове відображення планів діяльності відділів, філій, організацій.

Зведений бюджет чи кошторис – це об’єднання бюджетів структурних підрозділів підприємства, охоплює загальну діяльність підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]